TIRME | Caracterització de residus d'envasos i fracció resta
sm, durant l'estiu i la tardor de 2016 ha realitzat diverses caracteritzacions de residus d'envasos i fracció resta per l'empresa TIRME, dins de l'àmbit de Mallorca, amb un triple objectiu:
 1. Per una banda, poder identificar les fraccions que es podrien recollir selectivament a altres fraccions i en canvi, estan derivant-se a una fracció equivocada. D'aquesta forma es té informació per poder canalitzar accions i campanyes de millora de la recollida selectiva.
 2. Per un altre banda, de les fraccions d'envasos lleugers, es feia una determinació del volum que ocupaven. La determinació es realitzava per tipologia de material d'envàs (plàstic PET, Metall Fèrric, Metall no Fèrric, Brics ...) i per tipologia de producte que contenien (aigua, refrescos, cerveses, sucs, aliments sòlids ...). D'aquesta forma es pot obtenir informació per poder determinar la correcció del volum de contenització de la zona objecte de l'estudi.
 3. Per últim, per les fraccions d'envasos lleugers líquids, es comptabilitzaven unitats. D'aquesta forma es podia disposar d'informació relativa al possible pagament específic al material per a un SIG (Sistema Integral de Gestió) 
UIPSA | Caracterització de residus de Pulper

Caracterització de residus de pulper per Unió Industrial Papelera - UIPSA (2016)

Un equip de caracteritzadors especialitzats, durant una campanya de 4 setmanes entre els mesos d'abril i maig de 2016, va realitzar 8 caracteritzacions de residus de pulper, un provinent de material "sòlt" amb una alta proporció de paper i plàstic i una altre identificat com a "corda" amb un alt element de plàstic i filferros que configuren la bala.
 
D'aquests materials es realitzava una separació manual de materials fibra de cartró, plàstics, metalls i altres i una posterior separació segons granulometria de menys de 5 mm, entre 5 i 20 mm i major a 20 mm. 
 
Finalment, de cadascuna de les fraccions es prenia una mostra per poder determinar en laboratori el poder calorífic, la humitat i percentatge de clor, atès que s'estava realitzat un estudi pel possible aprofitament energètic d'aquests materials.
AJ. BARCELONA | Control d'activitats d'HUT a Ciutat Vella

Comprovació i visualització d'emplaçament i activitats d'Habitatges d'Ús Turístic als diferents barris del Districte de Ciutat Vella (2016)

El municipi de Barcelona, durant els últims anys, han proliferat els Habitatges d’Ús Turístics (HUT). La ciutadania ha demanat una major regulació i, per altre banda, l’Ajuntament de Barcelona ha limitat les llicències disponibles. Tot això ha provocat la necessitat de realitzar diverses batudes per la ciutat, picant portes i pujant a pisos per detectar aquests habitatges d’ús turístic (amb ocupació de turista de menys de 31 dies) i comprovant la seva legalitat.
 
El treball va realitzar-se dins de tot l’àmbit del Districte de Ciutat Vella, incloent els barris de Raval, Gòtic, Barceloneta, i Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Es va actuar sobre més de 2.000 ubicacions (pisos) que eren susceptibles de tenir un HUT a la seva ubicació. També es va treballar sobre un llistat de denúncies específiques de la Barceloneta, es varen realitzar dues batudes específiques a totes les vivendes de les Rambles i a través de la detecció de HUTS en portals d'internet de lloguer d’habitacions i pisos.
 
El grau d’incidència pot ser considerat baix, amb aproximadament un 2,0 % de deteccions d’HUTs, malgrat que s’han de referir les dificultats existents en la detecció de turistes, atès que en llargues franges horàries no hi són presents a la vivenda, molts d’ells no obren les portes per desconfiança i, fins i tot, molts d’ells tenen instruccions de no obrir per consignes rebudes pels propis llogaters, per tal d’evitar una possible multa  sanció.
SECOMSA | Caracteritzacions de fració resta de 12 municipis

Determinació de materia recuperable dins la fracció resta de 12 municipis del Baix Camp (2016)

Des de l'empresa SECOMSA, explotadora de la planta de Botarell, se'ns va contractar les caracteritzacions dels residus de la fracció resta de 12 municipis de la comarca del Baix Camp per tal de poder determinar el grau de potencial millora dins de les recollides selectives. Els municipis varen ser: Pratdip, La Selva del Camp, Vilanova Escornal, Montbrió del Camp, Vadellós, Riudoms, Astellvell, Almoster, Botarell, Les Borges, Albiol i Vinyols.
 
L'objectiu principal era el de determinar el percentatge de materials "recuperables" es de la mostra caracteritzada. Així doncs, es varen determinar les quantitat de paper i cartró, envasos lleugers, vidre, fracció orgànica i residus vegetals, entre d'altres.
 
La caracterització es va fer a la mateixa planta de Botarell, amb un equip de dos caracteritzadors que varen realitzar primer una homogeneïtzació del material i quarteigs successius fins arribar a un pes de mostra de 250 kg, que varen ser objecte de caracterització i separació en les diferents fraccions determinades, com eren: orgànica, vegetal, vidre, paper i cartró, plàstics, bosses de plàstic, tèxtil, tèxtil sanitari, especials, voluminosos i altres.
POBASA | Caracteritzacions de residus orgànics

Caracteritzacions de residus orgànics de les activitats comercials del Port Olímpic de Barcelona. (2016)

Des del Port Olímpic de Barcelona, durant l'any 2016, va surgir la necessitat de conèixer la qualitat de la recollida selectiva de residus orgànics originats per les activitats comercials i de restauració existents dins del seu àmbit d'actuació.
 
El pla de caracteritzacions va constar de dues repeticions, identificades en dos períodes separats i de clara diferenciació per tal de poder avaluar tendències i possibles estacionalitats. La nostra tasca va anar des de la identificació dels moments òptims de caracterització per disposar de dades representatives, a la coordinació amb el Port Olímpic de Barcelona i la planta receptora de residus (Ecoparc-1) per la guarda correcta de la mostra.
 
La caracterització es va realitzar a la mateixa planta d'Ecoparc-1, amb un equip de caracteritzadors que varen realitzar primer una homogeneïtzació del material i quarteigs successius fins arribar a un pes de mostra de 250 kg, que varen ser objecte de caracterització i separació en les diferents fraccions determinades, com eren: orgànica, vegetal, vidre, paper i cartró, plàstics, bosses de plàstic, tèxtil, tèxtil sanitari, especials, voluminosos i altres.
ECOEMBES | Control de Qualitat de rutes de recollida

Servei del Seguiment de rutes de recollida d'envasos lleugers a entitats locals. (2016-2017)

Ecoembes va confiar al 2016 el control de qualitat de rutes de recollida d'envasos lleugers a sm, realitzant-se controls en municipis de totes les comunitats autònomes de l'estat, l'objectiu és analitzar la quantitat de residus d'envasos recollits en una ruta completa per determinar el grau de eficiència d'aquesta recollida.
 
En 2016 es van realitzar més de 50 seguiments. El treball consisteix a seguir al vehicle recol·lector durant tota la ruta, recollint la següent informació:
 

 • Ubicació de cada punt de contenerització
 • Temps de buidatge dels contenidors
 • Estat en què es deixa els punts de contenerització un cop s'ha produït la recollida
 • Maneig del mobiliari públic per part dels tècnics de recollida de les contractes
SIGFITO | Caracterització d'envasos agraris

Estudi de caracterització de residus d'envasos agraris a plantes de transferència (2016-2017)

Sigfito Agroenvases S.L. és una societat sense ànim de lucre creada amb l'objecte d'organitzar un sistema de recollida d'envasos agraris per donar-los un tractament mediambiental correcte. Aquest projecte es du a terme per tal de conèixer el tipus de separació i la proporció d'envasos agraris que estan adherits al sistema de responsabilitat ampliada del productor SIGFITO. 
 
Aquesta organització contracta els serveis de sm, sistemes mediambientals per a realitzar caracteritzacions dels envasos agraris recollits en les plantes de transferència procedents de les diferents cooperatives agrícoles d'Andalusia, Aragó, Illes Balears, Canàries, Catalunya, Euskadi, La Rioja, Navarra i València.
 
Els treballs es realitzen durant els mesos de primavera i tardor amb la finalitat de determinar el percentatge d'envasos recollits que estan adherits a Sigfito i la seva correcta separació en Fitosanitari i No fitosanitaris. A cada caracterització, un equip d'especialistes en caracteritzacions d'sm mostreja un mínim de 1.000 kg d'envasos.
DIP. BARCELONA | Cens d'activitats d'Igualada
Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Igualada, sm està realitzant des d'abril de 2016 un Cens d'activitats del municipi. L'objectiu dels treballs és dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per al control de les activitats i la presa de decisions. El cens d'activitats i instal·lacions recull les dades de comerços, indústries i equipaments municipals.
 
En una primera fase, es revisen un total de 2810 expedients. Les dades obtingudes de cada activitat es van introduir en un Gestor d'Informació d'Activitats desenvolupat per la Diputació de Barcelona per als municipis de la província.
 
En una segona fase, es realitza un treball de camp per depurar la informació introduïda en el Gestor d'Informació. El treball de camp permet confirmar les activitats que segueixen actives, descartar les activitats ja clausurades i detectar activitats clandestines. El treball consisteix en llistar les activitats en funcionament i fer fotografies exteriors de les façanes dels edificis on es desenvolupen. El nom comercial de l'establiment, l'emplaçament i la fotografia de l'activitat s'introduiran en un sistema d'informació geogràfica que es podrà consultar per internet.
DIP. BARCELONA | Cens d'activitats de Pineda de Mar
La Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Pineda de Mar promouen de forma conjunta la realització d'un cens d'activitats del municipi, que sm està duent a terme des d'abril de 2016 amb l'objectiu de dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per al control de les activitats i la presa de decisions.
 
Entre els mesos d'abril i setembre de 2016 s'han revisat un total de 1583 expedients. Les dades obtingudes de cada activitat s'introdueixen en el Gestor d'Informació d'Activitats desenvolupat per la Diputació de Barcelona per als municipis de la província.
 
Des de finals de setembre s'està realitzant un treball de camp per depurar la informació introduïda en el Gestor d'Informació. El treball de camp permetrà confirmar les activitats que segueixen actives, descartar les activitats ja clausurades i detectar activitats clandestines.
DIP. BARCELONA | Cens d'activitats del Papiol
Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament del Papiol,  sm està realitzant des de gener de 2016 un Cens d'activitats del municipi del Papiol. L'objectiu dels treballs va ser dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per al control de les activitats i la presa de decisions.

La primera fase del treball es porta a terme durant el primer semestre de 2016, revisant-un total de 642 expedients. Les dades obtingudes de cada activitat són introduïts en un Gestor d'Informació d'Activitats desenvolupat per la Diputació de Barcelona per als municipis de la província.

Entre juliol i setembre es realitza un treball de camp per depurar la informació introduïda en el Gestor d'Informació. El treball de camp ha permès confirmar les activitats que segueixen actives, descartar les activitats ja clausurades i detectar activitats clandestines. A partir d'aquí es procedeix al tractament de les dades obtingudes en camp.
DIP. BARCELONA | Cens d'activitats de St. Esteve Sesrovires
Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Esteve de Sesrovires, sm està realitzant des de gener de 2016 un Cens d'activitats del municipi. L'objectiu dels treballs és dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per al control de les activitats i la presa de decisions. El cens d'activitats i instal·lacions recull les dades de comerços, indústries i equipaments municipals.
 
En una primera fase, es revisen un total de 428 expedients. Les dades obtingudes de cada activitat es van introduir en un Gestor d'Informació d'Activitats desenvolupat per la Diputació de Barcelona per als municipis de la província.
 
En una segona fase, es realitza un treball de camp per depurar la informació introduïda en el Gestor d'Informació. El treball de camp permet confirmar les activitats que segueixen actives, descartar les activitats ja clausurades i detectar activitats clandestines. El treball consisteix en llistar les activitats en funcionament i fer fotografies exteriors de les façanes dels edificis on es desenvolupen. El nom comercial de l'establiment, l'emplaçament i la fotografia de l'activitat s'introduiran en un sistema d'informació geogràfica que es podrà consultar per internet.
AJ. BARCELONA | Caracteritzacions de paper-cartró

Caracteritzacions de la fracció de recollida selectiva de paper i cartró de la ciutat de Barcelona. (2014-actualitat)

Amb l'objectiu de poder disposar d'informació de la qualitat de la recollida selectiva del Paper i Cartró, es va iniciar l'any 2014 un seguit de caracteritzacions quadrimestrals dels residus entrats a la planta de SAICA NATUR RECYCLING de Zona Franca, seguint el protocol establert per Ecoembes. L'orígen de la mostra és sempre de recollida selectiva de paper i cartró de la ciutat de Barcelona. A partir de la descàrrega del vehicle, es procedeix al següent procediment:

Sobre una mostra mínima de 1000 Kg es procedeix a la seva homogeneització per mitjans mecànics i un quarteig. De cada quart s'extreuen 50 Kg per a la seva posterior caracterització, on les fraccions a separar són: Paper Imprès - Envàs Domèstic amb Punt Verd - Envàs Domèstic sense Punt Verd - Envàs Comercial amb Punt Verd - Envàs Comercial sense punt verd - Cartró per begudes - Resta d'Impropis. Es realitza un informe fotogràfic de cada caracterització i un informe de resultats
 

L'anàlisi en detall de les dades de la qualitat de la recollida selectiva de paper i cartró, permeten poder disposar d'elements de coneixement per poder plantejar millores en el sistema de recollida i per altra banda poder disposar d'informació per platejar accions de comunicació, informació i sensibilització a la ciutadania en matèria de recollida de residus.

ECOVIDRIO | Caracterització de vidre a plantes incineradores

Per tal de conèixer quanta quantitat de vidre es podria recuperar del flux de residus que arriba a les plantes incineradores, ECOVIDRIO confiar a sm, sistemes mediambientals, SL la realització d'un estudi de caracterització de residus d'envasos de vidre a les plantes incineradores de Zabalgarbi (Bilbao) i Daorje (Galícia) l'any 2015.

Per realitzar l'estudi, en cadascuna de les plantes esmentades els tècnics especialistes de sm van realitzar una caracterització del vidre contingut en el material de rebuig de la planta. Es van analitzar 6 mostres de 20 kg de vidre en cada caracterització, d'acord amb la metodologia marcada per Ecovidrio. D'aquesta manera es va determinar la quantitat de vidre susceptible de ser recuperada del rebuig de cada planta i retornada a la cadena de reciclatge de vidre.

AJ. HOSPITALET DE LLOBREGAT | Control de qualitat d'espais verds

Assistència tècnica per al Control de Qualitat dels espais verds públics i arbrat viari del municipi (2015-2016)

Des de l'any 2015, sm col·labora amb l'Àrea d'Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat en el desenvolupament de les tasques de Control de Qualitat dels Espais Verds Públics i Arbrat Viari dels diferents barris del municipi.
Des del començament del projecte, els tècnics han realitzat més de 1.000 controls de qualitat sobre diferents elements de parcs, jardins de barri, espais emblemàtics, zones de verd i talussos, a més d'equipaments públics municipals. Els principals aspectes avaluats durant la realització dels controls de qualitat són:

 • Arbrat urbà | Treballs de poda | Zones arbustives i de plantació | Zones de gespa i prats | Sistemes i elements de reg urbà | Jardineres | Àrees de jocs esportius i infantils | Espais per a gossos
Per a la realització d'aquests treballs, els tècnics han utilitzat com a eina de suport nostra aplicació "sm_gestor espais urbans®", la qual facilita la captació de la informació en camp (dades, imatges i localització) a través d'una aplicació mòbil, enviant automàticament la informació a un servidor, per a la posterior consulta on line, tractament de dades i elaboració d'informes.
ECOEMBES | Control de qualitat de caracteritzacions

Servei d'inspeccions i control a empreses de caracterització de residus. (2015-2017)

Ecoembalajes España, SA (ECOEMBES) va confiar a sm la realització del servei d'inspecció de les empreses que realitzen els treballs de caracterització de residus d'envasos lleugers i escombraries en massa, control de qualitat de materials, controls d'estoc i determinació d'humitats.
sm va designar un equip d'inspectors que van realitzar més de 400 auditories durant el període d'execució del projecte, en plantes de tractament i valoració de residus de tot el territori nacional a causa del àmbit estatal del projecte.
Durant aquestes inspeccions es van valorar aspectes com:

 • Verificació del correcte desenvolupament de les diferents metodologies de mostreig, caracterització de residus i control de materials segons la tipologia dels treballs.
 • Comprovació de les condicions de treball i compliment dels requeriments en matèria de prevenció de riscos laborals de les empreses que desenvolupaven els treballs.
 • Redacció d'informes d'auditoria de cadascuna de les inspeccions.

Així mateix, cal ressaltar l'important esforç realitzat durant aquest projecte en matèria de coordinació i logística, atès que els treballs es van desenvolupar en més de 130 plantes de reciclatge de residus distribuïdes per tot l'estat espanyol.

ECOVIDRIO | Caracterització d'envasos de vidre

Estudi de Caracterització de residus d'envasos de vidre a Ceuta (2015)

Per tal de conèixer quanta la qualitat de recollida de vidre que es realitza a la Ciutat Autònoma de Ceuta, Ecovidrio va sol·licitar al desembre de 2015 fer una caracterització del vidre de la recollida viària.
 
Mitjançant treballs de caracterització (tipificació, selecció, separació i pesat de materials) obtenim informació sobre la composició i els nivells d'impropis dels residus recollits, com a primer element que fa llum sobre possibles actuacions de millora a nivell de sensibilització, canvi de model de recollida o tipus de gestió a realitzar.
 
Per a aquest treball, es va caracteritzar una mostra de 400 kg durant una jornada de treball en què es va analitzar el percentatge de vidre enfront dels impropis. Així mateix es va analitzar la tipologia d'impropis trobats en aquest mostreig representatiu.

AJ. BARCELONA | Comprovaciones tècniques al districte de Ciutat Vella

sm sistemes mediambientals va ser l'empresa responsable de dur a terme aquest projecte de l'Ajuntament de Barcelona que consistia en una campanya de visualització i comprovació de les actuacions prioritàries del districte de Ciutat Vella durant 2014-2015.

En una primera etapa es va desenvolupar tot el treball de camp de recopilació de dades in situ, als carrers del barri barceloní, i durant la segona etapa es van realitzar informes a partir de totes les dades que s'havien recopilat anteriorment. Alguns punts sobre els quals es van treballar per tenir un major control i un major coneixement del barri van ser els pisos turístics, els locals d'oci nocturn, les molèsties generades per soroll, les botigues de souvenirs i altres comerços, l'estat de conservació de finques, diferents incompliments de normatives, l'idioma utilitzat en les retolacions, diferents tipus de retolació, etc ...
El projecte va consistir en comprovar i verificar els llistats que va facilitar l'Ajuntament de Barcelona a sm amb els punts que havien de visualitzar. Per això es va elaborar la cartografia actualitzada de tot el barri, es van dissenyar qüestionaris que es van realitzar als usuaris al carrer, es va adaptar l'aplicatiu de captació i bolcat de dades en un Excel per poder realitzar estadístiques a través dels Smartphones, es van realitzar controls in situ i controls telefònics, així com controls de qualitat, gestions administratives i realització d'informes mensuals i l'informe final.
sm destinar grups de 2 i 4 tècnics en cada ubicació que es havia de controlar i que van rebre formació específica per a aquest projecte. Es van planejar diferents recorreguts que van permetre cobrir un ampli territori minimitzant el temps de desplaçaments dels tècnics i maximitzant el temps de control de cada aspecte a estudiar.

DIP. BARCELONA | Cens d'activitats de Sant Vicenç de Castellet
Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castelellet sm va dur a terme durant entre gener i octubre de 2014 un Cens d'activitats del municipi de Sant Vicenç de Castellet. L'objectiu dels treballs va ser dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per al control de les activitats i la presa de decisions.
Els treballs es van iniciar amb la consulta dels expedients d'activitats de l'arxiu municipal. Es van consultar els expedients compresos entre els anys 1972 i 2014, revisant-un total de 1189 expedients. El posterior treball de camp va permetre descartar les activitats ja clausurades i detectar activitats clandestines. Com a resultat es van detectar 492 activitats presents al municipi.
Les dades obtingudes de cada activitat es van introduir en un Gestor d'Informació d'Activitats desenvolupat per la Diputació de Barcelona per als municipis de la província que conté la següent informació:
 • Dades generals (adreça, telèfon, fax, e-mail de la raó social, representant, i establiment)
 • Legalització i control (llicència i actes de control, ampliacions, canvis de titular)
 • Classificació i tipus d'activitat
 • Dades tècniques (superfícies, coordenades UTM, plantilla, horaris)
 • Dades d'incendis (càrrega de foc, aforament d'incendis, alçada evacuació, risc intrínsec, ...)
 • Fotografia de la façana i llicències escanejades
PATRONAT DE TURISME DE SALOU | Control i certificació de platges

Suport, assessorament i auditoria per al compliment del sistema de gestió basat en la UNE-ISO 13.009:2016 a les platges de Salou. (2014-actualitat)

sm ha estat l'empresa responsable de donar suport i assessorament a l'Ajuntament de Salou per a complir la gestió basada en la UNE-ISO 13.009:2016 (abans UNE 187.001:2011) de les platges de llevant i ponent durant les temporades de bany des de 2014.

Aquesta certificació es va normalitzar a nivell nacional com a norma UNE al 2008, convertint-se en la norma de qualitat UNE 187001: 2008, i actualment està vigent l'edició de 2016 convertint-se en la UNE-ISO 13.009:2016 . 
 
Els principals aspectes que es tenen en compte per a poder arribar a obtenir aquest certificació són: la seguretat, el salvament i primers auxilis, la informació que es dóna a la platja, la neteja i la recollida de residus, el manteniment de les instal·lacions i els equipaments, els accessos, els serveis higiènics, els serveis de menjar i beure, lloguer de material i equipament i la gestió del propi sistema. 
 
Es realitza una auditoria sobre més de 140 aspectes de les platges plantejant enquestes als usuaris per conèixer el seu nivell de satisfacció i presentant documentació gràfica, fotos i informes escrits detallats de cadascun dels punts que ajuden a desenvolupar, adaptar i renovar el sistema de gestió per aconseguir la certificació UNE-ISO 13.009:2016.

 

AMB | Caracteritzacions de fracció vegetal

Caracteritzacions de residus de la fracció vegetal. (2014)

L'Àrea Metropolitana de Barcelona contracta els serveis d'sm per a la realització de quatre caracteritzacions de residus de fracció vegetal corresponents a vehicles sencers, amb una cadència d'una setmanal, dins les pròpies dependències de destí dels residus de l'àmbit metropolità. L'orígen de la mostra correspon a la recollida dels diferents punts de fracció vegetal, on cada camió pot recollir uns 70 punts.
La metodologia emprada per a la caracterització de la totalitat de la càrrega del vehicle (4000-5000 kg) ha estat la següent:
 • Càlcul del pes de la mostra mitjançant pesada a l'entrada i sortida del vehicle.
 • Amb mitjans mecànics de la pròpia planta (pala, bobcat ...) es realitza una escampada dels materials al llarg d'una superfície àmplia. D'aquesta forma es facilita la identificació per part dels caracteritzadors dels diferents materials.
 • Separació i pesatge de les diferents fraccions d'impropis: F.V. (per diferència) - Bosses plàstic (incorporant les què contenien F.V.) - Envasos plàstics - Altres plàstics no envasos - Alumini Fèrric - Vidre - Paper i Cartró - Voluminosos no F.V. - Bosses d'escombraries amb fracció resta - Rebuig - Altres - Especials (tèxtil, RAEE, medicaments...)
 • Fotografiat del procés i de les diferents fraccions identificades.
 • Informe de resultats.