AJ. HOSPITALET DE LLOBREGAT | Control de qualitat d'espais verds

Assistència tècnica per al Control de Qualitat dels espais verds públics i arbrat viari del municipi (2015-2016)

Des de l'any 2015, sm col·labora amb l'Àrea d'Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat en el desenvolupament de les tasques de Control de Qualitat dels Espais Verds Públics i Arbrat Viari dels diferents barris del municipi.
Des del començament del projecte, els tècnics han realitzat més de 1.000 controls de qualitat sobre diferents elements de parcs, jardins de barri, espais emblemàtics, zones de verd i talussos, a més d'equipaments públics municipals. Els principals aspectes avaluats durant la realització dels controls de qualitat són:

 • Arbrat urbà | Treballs de poda | Zones arbustives i de plantació | Zones de gespa i prats | Sistemes i elements de reg urbà | Jardineres | Àrees de jocs esportius i infantils | Espais per a gossos
Per a la realització d'aquests treballs, els tècnics han utilitzat com a eina de suport nostra aplicació "sm_gestor espais urbans®", la qual facilita la captació de la informació en camp (dades, imatges i localització) a través d'una aplicació mòbil, enviant automàticament la informació a un servidor, per a la posterior consulta on line, tractament de dades i elaboració d'informes.
ECOEMBES | Control de qualitat de caracteritzacions

Servei d'inspeccions i control a empreses de caracterització de residus. (2015-2017)

Ecoembalajes España, SA (ECOEMBES) va confiar a sm la realització del servei d'inspecció de les empreses que realitzen els treballs de caracterització de residus d'envasos lleugers i escombraries en massa, control de qualitat de materials, controls d'estoc i determinació d'humitats.
sm va designar un equip d'inspectors que van realitzar més de 400 auditories durant el període d'execució del projecte, en plantes de tractament i valoració de residus de tot el territori nacional a causa del àmbit estatal del projecte.
Durant aquestes inspeccions es van valorar aspectes com:

 • Verificació del correcte desenvolupament de les diferents metodologies de mostreig, caracterització de residus i control de materials segons la tipologia dels treballs.
 • Comprovació de les condicions de treball i compliment dels requeriments en matèria de prevenció de riscos laborals de les empreses que desenvolupaven els treballs.
 • Redacció d'informes d'auditoria de cadascuna de les inspeccions.

Així mateix, cal ressaltar l'important esforç realitzat durant aquest projecte en matèria de coordinació i logística, atès que els treballs es van desenvolupar en més de 130 plantes de reciclatge de residus distribuïdes per tot l'estat espanyol.

ECOVIDRIO | Caracterització d'envasos de vidre

Estudi de Caracterització de residus d'envasos de vidre a Ceuta (2015)

Per tal de conèixer quanta la qualitat de recollida de vidre que es realitza a la Ciutat Autònoma de Ceuta, Ecovidrio va sol·licitar al desembre de 2015 fer una caracterització del vidre de la recollida viària.
 
Mitjançant treballs de caracterització (tipificació, selecció, separació i pesat de materials) obtenim informació sobre la composició i els nivells d'impropis dels residus recollits, com a primer element que fa llum sobre possibles actuacions de millora a nivell de sensibilització, canvi de model de recollida o tipus de gestió a realitzar.
 
Per a aquest treball, es va caracteritzar una mostra de 400 kg durant una jornada de treball en què es va analitzar el percentatge de vidre enfront dels impropis. Així mateix es va analitzar la tipologia d'impropis trobats en aquest mostreig representatiu.

AJ. BARCELONA | Comprovaciones tècniques al districte de Ciutat Vella

sm sistemes mediambientals va ser l'empresa responsable de dur a terme aquest projecte de l'Ajuntament de Barcelona que consistia en una campanya de visualització i comprovació de les actuacions prioritàries del districte de Ciutat Vella durant 2014-2015.

En una primera etapa es va desenvolupar tot el treball de camp de recopilació de dades in situ, als carrers del barri barceloní, i durant la segona etapa es van realitzar informes a partir de totes les dades que s'havien recopilat anteriorment. Alguns punts sobre els quals es van treballar per tenir un major control i un major coneixement del barri van ser els pisos turístics, els locals d'oci nocturn, les molèsties generades per soroll, les botigues de souvenirs i altres comerços, l'estat de conservació de finques, diferents incompliments de normatives, l'idioma utilitzat en les retolacions, diferents tipus de retolació, etc ...
El projecte va consistir en comprovar i verificar els llistats que va facilitar l'Ajuntament de Barcelona a sm amb els punts que havien de visualitzar. Per això es va elaborar la cartografia actualitzada de tot el barri, es van dissenyar qüestionaris que es van realitzar als usuaris al carrer, es va adaptar l'aplicatiu de captació i bolcat de dades en un Excel per poder realitzar estadístiques a través dels Smartphones, es van realitzar controls in situ i controls telefònics, així com controls de qualitat, gestions administratives i realització d'informes mensuals i l'informe final.
sm destinar grups de 2 i 4 tècnics en cada ubicació que es havia de controlar i que van rebre formació específica per a aquest projecte. Es van planejar diferents recorreguts que van permetre cobrir un ampli territori minimitzant el temps de desplaçaments dels tècnics i maximitzant el temps de control de cada aspecte a estudiar.

DIP. BARCELONA | Cens d'activitats de Sant Vicenç de Castellet
Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castelellet sm va dur a terme durant entre gener i octubre de 2014 un Cens d'activitats del municipi de Sant Vicenç de Castellet. L'objectiu dels treballs va ser dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per al control de les activitats i la presa de decisions.
Els treballs es van iniciar amb la consulta dels expedients d'activitats de l'arxiu municipal. Es van consultar els expedients compresos entre els anys 1972 i 2014, revisant-un total de 1189 expedients. El posterior treball de camp va permetre descartar les activitats ja clausurades i detectar activitats clandestines. Com a resultat es van detectar 492 activitats presents al municipi.
Les dades obtingudes de cada activitat es van introduir en un Gestor d'Informació d'Activitats desenvolupat per la Diputació de Barcelona per als municipis de la província que conté la següent informació:
 • Dades generals (adreça, telèfon, fax, e-mail de la raó social, representant, i establiment)
 • Legalització i control (llicència i actes de control, ampliacions, canvis de titular)
 • Classificació i tipus d'activitat
 • Dades tècniques (superfícies, coordenades UTM, plantilla, horaris)
 • Dades d'incendis (càrrega de foc, aforament d'incendis, alçada evacuació, risc intrínsec, ...)
 • Fotografia de la façana i llicències escanejades
PATRONAT DE TURISME DE SALOU | Control i certificació de platges

Suport, assessorament i auditoria per al compliment del sistema de gestió basat en la UNE-ISO 13.009:2016 a les platges de Salou. (2014-actualitat)

sm ha estat l'empresa responsable de donar suport i assessorament a l'Ajuntament de Salou per a complir la gestió basada en la UNE-ISO 13.009:2016 (abans UNE 187.001:2011) de les platges de llevant i ponent durant les temporades de bany des de 2014.

Aquesta certificació es va normalitzar a nivell nacional com a norma UNE al 2008, convertint-se en la norma de qualitat UNE 187001: 2008, i actualment està vigent l'edició de 2016 convertint-se en la UNE-ISO 13.009:2016 . 
 
Els principals aspectes que es tenen en compte per a poder arribar a obtenir aquest certificació són: la seguretat, el salvament i primers auxilis, la informació que es dóna a la platja, la neteja i la recollida de residus, el manteniment de les instal·lacions i els equipaments, els accessos, els serveis higiènics, els serveis de menjar i beure, lloguer de material i equipament i la gestió del propi sistema. 
 
Es realitza una auditoria sobre més de 140 aspectes de les platges plantejant enquestes als usuaris per conèixer el seu nivell de satisfacció i presentant documentació gràfica, fotos i informes escrits detallats de cadascun dels punts que ajuden a desenvolupar, adaptar i renovar el sistema de gestió per aconseguir la certificació UNE-ISO 13.009:2016.

 

AMB | Caracteritzacions de fracció vegetal

Caracteritzacions de residus de la fracció vegetal. (2014)

L'Àrea Metropolitana de Barcelona contracta els serveis d'sm per a la realització de quatre caracteritzacions de residus de fracció vegetal corresponents a vehicles sencers, amb una cadència d'una setmanal, dins les pròpies dependències de destí dels residus de l'àmbit metropolità. L'orígen de la mostra correspon a la recollida dels diferents punts de fracció vegetal, on cada camió pot recollir uns 70 punts.
La metodologia emprada per a la caracterització de la totalitat de la càrrega del vehicle (4000-5000 kg) ha estat la següent:
 • Càlcul del pes de la mostra mitjançant pesada a l'entrada i sortida del vehicle.
 • Amb mitjans mecànics de la pròpia planta (pala, bobcat ...) es realitza una escampada dels materials al llarg d'una superfície àmplia. D'aquesta forma es facilita la identificació per part dels caracteritzadors dels diferents materials.
 • Separació i pesatge de les diferents fraccions d'impropis: F.V. (per diferència) - Bosses plàstic (incorporant les què contenien F.V.) - Envasos plàstics - Altres plàstics no envasos - Alumini Fèrric - Vidre - Paper i Cartró - Voluminosos no F.V. - Bosses d'escombraries amb fracció resta - Rebuig - Altres - Especials (tèxtil, RAEE, medicaments...)
 • Fotografiat del procés i de les diferents fraccions identificades.
 • Informe de resultats.
ECOEMBES | Control de qualitat del servei i nombre de contenidors

Servei de control de qualitat del servei i del nombre de contenidors. (2013-2019)

L'objectiu és auditar l'estat dels contenidors de paper-cartró (blau) i envasos (groc) que els ajuntaments tenen ubicats a les seves vies públiques. Els auditors d' sm, sistemes mediambientals s'avaluen per cada contenidor les següents característiques:

- Estat del cos,
- Percentatge d'ompliment,
- Boques,
- Elements d'elevació,
- Serigrafia,
- Tipologia de contenidor (càrrega lateral, càrrega posterior, soterrat, etc.)

Prèviament a la inspecció, els tècnics de sm es posen en contacte amb els municipis i els demanen l'inventari de contenidors i freqüències de recollida per establir les rutes de les auditories. El control normal a un Ajuntament arriba al 25% dels contenidors instal·lats. Tota la informació presa juntament amb les fotografies dels contenidors s'incorporen a una aplicació informàtica que s'envia directament a Ecoembes per a la seva avaluació. En el projecte treballen actualment 4 equips de camp més un equip coordinador a les oficines.

VIDROCICLO | Control de Qualitat de vidre triturat de Vidre

Control de Qualitat de vidre triturat de Vidre en plantes de selecció. (2008-2009)

Sol·licitat per l'empresa de reciclatge de vidre Vidrociclo amb l'objectiu de determinar la qualitat del vidre reciclat per fosa que és enviada a la planta de Sant Jorge situada a Montblanc (Tarragona) des de diferents països de la Unió Europea.
 
Els controls de qualitat es realitzen tres cops l'any i consisteixen en la separació de mostres aleatòries de vidre segons la seva granulometria (material major de 50 mm, material entre 50 i 5 mm, material menor de 5 mm), per a posteriorment estudiar la seva composició: vidre, metalls magnètics, metalls no magnètics i altres materials.
 
Un cop realitzat el treball de camp s'elabora un informe en què es recullen les dades analítiques i es comparen amb els límits de qualitat fixats per l'Associació de Recuperadors de Vidre per determinar si és possible la seva reutilització en plantes de fabricació de vidre.

 

 
PLANTA DE TRACTAMENT ALGIMIA ALFARA | Servei de caracterització de residus orgànics

Promogut per la Planta de Tractament d'Algimia d'Alfara (València), s'han realitzat les caracteritzacions dels residus orgànics procedents de la mateixa planta. Aquest projecte es va dur a terme durant el mes de febrer de 2011, realitzant un total de tres tipologies diferents de caracteritzacions.

El principal objectiu de les caracteritzacions consistir a determinar el grau de qualitat de la fracció orgànica provinent dels residus d'entrada a la Planta, dels residus de sortida d'trommel i dels residus de rebuig afinament.

Per a això, sm compta amb un equip que atresora més de 6 anys d'experiència en l'àmbit de les caracteritzacions. Entre ells, dos tècnics es van encarregar de la identificació i control de les tres tipologies de mostres analitzades.

Aquestes caracteritzacions quedar reforçades per un reportatge fotogràfic per poder arribar a resoldre possibles dubtes derivats d'aportacions per part d'alguna entitat implicada, ja sigui la mateixa Planta de Tractament, l'Ajuntament d'Algimia d'Alfara o el Servei de Residus Urbans de la Comunitat Valenciana.

LABORATORIS ESTEDI, S.L. | Control de l'emissió de soroll

Control de l'emissió de soroll a l'exterior a les instal·lacions de Barcelona

sm va ser contractada per LABORATORIS ESTEDI, SL al juny de 2006 per dur a terme un control dels sorolls emesos a l'exterior al seu establiment de Barcelona.

Els controls tenien com a objectiu comprovar el compliment dels límits d'immissió establerts en l'Ordenança General del Medi Ambient Urbà de l'Ajuntament de Barcelona. La metodologia seguida va ser l'establerta en l'esmentada ordenança.

Per al mesurament es van triar les primeres hores del matí ja que en aquest moment el soroll de fons era més baix i interferia menys en els resultats. En l'elecció dels punts de control es van considerar aquells en què el nivell de soroll emès a l'exterior era més gran.

Com a resultat dels treballs es va emetre un informe amb el següent contingut:

 • Descripció dels focus emissors de soroll
 • Legislació aplicable i límits màxims permesos
 • Situació dels punts de control
 • Metodologia emprada per a la mesura
 • Càlculs
 • Avaluació dels resultats
 • Proposta de mesures correctores
GOV. d'ANDORRA | Caracterització de residus segons Modecom

Caracterització de residus determinant la composició, eficàcia de la recollida selectiva i components valoritzables segons la metodologia MODECOM. (2005-2013)

Aquest projecte, executat en els anys 2005, 2010, 2012 i 2013 va tenir com a principals objectius:

 • Conèixer la composició dels diversos fluxos de RSU recollits en massa i dels residus globals.
 • Conèixer l'eficàcia de les recollides selectives.
 • Conèixer la part de components valoritzables dels RSU (compostables, valoritzables, ...).

Aquest estudi es va desenvolupar mitjançant el mètode de caracterització denominat MODECOM. Va ser elaborat per L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (Govern Ambiental de França) "Caractérisation d'1 échantillon de déchets ménagers et assimilés" a l'octubre de 2000.

Es van realitzar un total de 8 caracteritzacions (al voltant de 5000 kg), sobre els quals es va realitzar una separació minuciosa de materials (un total de 30 fraccions) i es van fer determinacions analítiques d'humitat, carboni, nitrògen, sofre i metalls pesats.

FUND. PREVENCIÓ RESIDUS | Caracteritzacions de residus de restes balístics

Caracteritzacions de residus de restes balístics a les plantes de Gavà i Ecoparc. (2012)

La Fundació Prevenció de Residus i Consum ha promogut la realització de les caracteritzacions de les restes balístics procedents de les plantes de Gavà i de l'Ecoparc. 

El principal objectiu de les caracteritzacions va consistir a determinar el grau d'eficiència de les dues plantes, analitzant els materials que consideren com a fracció resta i que aquestes tècnicament podrien haver separat.

Per a això,  sm compta amb un equip que atresora anys d'experiència en l'àmbit de les caracteritzacions. Dos tècnics es van encarregar de l'anàlisi i control de totes les mostres, identificant principalment llaunes de conserva i de beguda, paper d'alumini, càpsules individuals de cafè i opercles metàl·lics.

Aquestes caracteritzacions van quedar reforçades per un minuciós reportatge fotogràfic per poder arribar a resoldre possibles dubtes derivats d'aportacions per part d'alguna entitat implicada, la mateixa Fundació, les plantes de tractament de residus o l'Agència de Residus de Catalunya.

 

FCC | Control sonomètric de soroll

Control de l'emissió de soroll a l'exterior en les bases de vehicles de FCC a Mallorca (2006-2009).

sm va dur a terme per FOMENT DE CONSTRUCCIONS I CONTRACTES, SA controls dels sorolls emesos a l'exterior en les bases de vehicles de recollida d'escombraries i neteja viària situades als municipis de Palma, Campos i Andratx. Aquests controls van ser realitzats al març de 2006 i posteriorment al setembre de 2009.

La realització dels controls tenia per objecte seguiment aspecte ambiental soroll en el marc del Sistema de Gestió implantat a les bases de vehicles i comprovar el compliment dels límits d'immissió establerts en les ordenances dels respectius municipis.

El 2006 l'objectiu dels controls era mesurar el soroll generat per les sortides dels vehicles, de manera que els controls es van realitzar a les hores en què aquests sortien de les respectives bases, tant en horari diürn com nocturn.

El 2009, en canvi, l'objectiu era controlar l'emissió de soroll a l'exterior de l'activitat de la base (oficines, operacions de manteniment, ..) excloent la sortida dels vehicles. Els mesuraments es van realitzar també en horari diürn i nocturn, excepte la base de Campos que no presenta activitat durant el període nocturn.

Els mesuraments es van realitzar seguint les metodologies establertes en les ordenances en cada municipi.

ECOVIDRIO | Control de qualitat d'envasos de vidre

Control de Qualitat d'Envasos de Vidre en plantes de selecció. (2004-2013)

El projecte té com a objectiu l'avaluació i el control de qualitat del tractament del vidre dipositat a l'iglú pels ciutadans des de la seva entrada en planta fins a la seva tramesa a la fosa per realitzar nou vidre. Es treballa en 8 plantes de tractament situades a Mollet del Vallès (Barcelona), Prat de Llobregat (Barcelona), Montblanc (Tarragona), Sagunt (València), Caudete (Albacete), Cadrete (Saragossa), Llodio (Vitòria) i Ajalvir (Madrid). Cada planta és visitada pels nostres tècnics un mínim de 3 vegades l'any: febrer o març, juny o juliol, octubre o novembre. L'avaluació del vidre en planta es divideix en 3 tipus d'anàlisi:

 • Caracterització d'entrada: Separació manual de 200 kg de material procedent d'una mostra.
 • Procés productiu i caracterització de KSP o rebuig: Es diposita tot el material per tractar i pesar la massa de les diferents sortides. Un cop analitzat el procés productiu de la planta s'agafa una mostra de 80 kg de material de rebuig o KSP i es caracteritza en vidre i impropis.
 • Caracterització de vidre apte per fosa: La caracterització de vidre apte per fosa pren una mostra aleatòria de 160 kg del vidre apte de tota la planta i se separa segons tipologia de material.

Amb les dades obtingudes en el treball de camp un tècnic realitza el corresponent informe adjuntant les fotografies dels processos, que posteriorment es lliura a Ecovidrio en format digital.

ECOEMBES | Control de qualitat i caracterització d'envasos lleugers

Control de qualitat i caracterització d'envasos lleugers en plantes de selecció (2002-2013).

El projecte de Control de Qualitat i caracterització d'envasos lleugers en plantes de selecció (ECOEMBES) té com a objectiu l'avaluació de la qualitat dels residus d'envàs dipositats al contenidor groc pels ciutadans, així com el control de qualitat dels materials que les plantes de tractament d'envasos s'envien a reciclador per obtenir noves matèries primeres.

Aquest projecte es realitza des de l'any 2002 amb renovacions anuals o adjudicacions directes i s'ha treballat en 30 plantes de tractament situades en totes les comunitats autònomes a excepció de Galícia, Extremadura, Castella-la Manxa i Canàries. Les plantes són visitades almenys una vegada al mes pels nostres tècnics, on es realitzen tres tipus de controls:

 • Caracterització d'entrada: Separació manual de 250 kg de material procedent d'una mostra determinada (camió amb procedència coneguda) envasos i no envasos.
 • Control de qualitat de material enviat a reciclador: Un cop tractat el material a la planta de separació s'analitza cadascun dels materials separats per veure que el percentatge d'impureses està per sota dels estàndards exigits pel reciclador: PET, PEAD, Film , Altres plàstics
 • Caracterització de material resta: També s'analitza el material resta que és dipositat en abocador per determinar el percentatge de material que podria haver estat susceptible de reciclatge.
DIP. BARCELONA | Cens d'activitats i locals comercials de Sant Just Desvern

Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Just Desvern sm va dur a terme el 2009 un cens d'activitats i locals comercials del municipi de Sant Just Desvern. Els treballs es van iniciar amb la consulta dels expedients d'activitats de l'arxiu municipal. Es van consultar els expedients compresos entre els anys 1968 i 2009, revisant un total de 2883 expedients. La informació extreta dels expedients es va depurar i ampliar amb el treball de camp, on es van descartar les activitats ja clausurades i es van detectar algunes activitats clandestines. La informació sobre les activitats es va completar i actualitzar mitjançant l'enviament d'un qüestionari.

Com a resultat es van detectar 1122 activitats presents al municipi, i 114 locals comercials buits. Els treballs van permetre dotar l'Ajuntament de la informació necessària per a la presa de decisions per a la gestió de les activitats. Les dades obtingudes de cada activitat es van presentar en una base de dades amb la informació següent:

 • Dades de l'empresa,
 • estat legal,
 • classificació de l'activitat,
 • dades de l'activitat,
 • fotografia de la façana de l'activitat,
 • situació sobre plànol.
DIP. BARCELONA | Cens d'activitats de Tordera

Cens d'activitats del municipi de Tordera. (2010)

Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament Tordera, sm va dur a terme el 2010 un cens d'activitats del municipi de Tordera. Els treballs van tenir com a objectiu el dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per a la presa de decisions relacionades amb la gestió de les activitats.

Els treballs es van iniciar amb la consulta dels expedients d'activitats de l'arxiu municipal. Es van consultar els expedients compresos entre els anys 1949 i 2010, revisant un total de 2700 expedients.

La informació extreta dels expedients es va depurar i ampliar amb el treball de camp. El treball de camp va permetre descartar les activitats ja clausurades i detectar activitats clandestines. La informació sobre les activitats es va completar i actualitzar mitjançant l'enviament d'un qüestionari.Com a resultat es van detectar 862 activitats presents al municipi.

Les dades obtingudes de cada activitat es van presentar en una base de dades amb la informació següent:
- Dades de l'empresa - Estat legal - Classificació de l'activitat - Dades de l'activitat - Fotografia de la façana de l'activitat - Situació sobre plànol.

DIP. BARCELONA | Cens d'activitats de Sitges

Cens d'activitats i locals comercials del municipi de SITGES. (2008)

Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament Sitges sm va dur a terme el Cens d'activitats del municipi de Sitges, amb l'objectiu dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per a la presa de decisions relacionades amb la gestió de les activitats. Els treballs es van iniciar amb la consulta dels expedients d'activitats de l'arxiu municipal. Es van consultar els expedients compresos entre els anys 1992 i 2008, revisant un total de 3729 expedients.

La informació extreta dels expedients es va depurar i ampliar amb el treball de camp. Es van descartar les activitats ja clausurades i es van detectar algunes activitats clandestines. La informació sobre les activitats es va completar i actualitzar mitjançant l'enviament d'un qüestionari. Com a resultat es van detectar 1798 activitats presents al municipi. Les dades obtingudes de cada activitat es van presentar en una base de dades amb la informació següent:

 • Dades de l'empresa (adreça, telèfon, fax, e-mail de la raó social, representant, i establiment) - Estat legal (llicència i actes de control inicial, ampliacions, canvis de titular) - Classificació de l'activitat - Dades de l'activitat (superfícies, coordenades UTM, metres lineals de façana, plantilla, horaris) - Fotografia de la façana de l'activitat - Situació sobre plànol
DIP. BARCELONA | Cens d'activitats de Santa Maria de Palautordera

Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament Santa Maria de Palautorderasm va dur a terme durant 2011-2012 un cens d'activitats del municipi de Santa Maria de Palautordera. L'objectiu dels treballs va ser dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per a la presa de decisions. Les tasques es van iniciar amb la consulta dels expedients d'activitats de l'arxiu municipal. Es van consultar els expedients compresos entre els anys 1966 i 2012, revisant un total de 1061 expedients. 

La informació extreta dels expedients es va depurar i ampliar amb el treball de camp, que va permetre descartar les activitats ja clausurades i detectar activitats clandestines. Com a resultat es van detectar 401 activitats presents al municipi. Les dades obtingudes de cada activitat es van introduir en un Gestor d'Informació d'Activitats desenvolupat per la Diputació de Barcelona per als municipis de la província que conté la següent informació:

 • Dades generals (adreça, telèfon, fax, e-mail de la raó social, representant, i establiment)
 • Legalització i control (llicència i actes de control, ampliacions, canvis de titular)
 • Classificació i tipus d'activitat
 • Dades tècniques (superfícies, coordenades UTM, metres lineals de façana, plantilla, horaris)
 • Dades d'incendis (càrrega de foc, aforament d'incendis, altura evacuació, risc intrínsec, ...)
 • Fotografia de la façana i llicències escanejades