C.C. del TARRAGONÈS | Diagnòstic ambiental a les platges

Diagnòstic ambiental a les platges dels municipis del Tarragonès. Consell Comarcal del Tarragonès. (2005-2006)

sm diagnosticar ambientalment més de 20 Km de platges i zones de passeig de la comarca del Tarragonès. El projecte estava promogut pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Tarragonès i els municipis Altafulla, Creixell, Roda de Barà, Salou, Tarragona i Torredembarra.

En base a aquests diagnòstics municipis com Roda de Barà, Salou, Torredembarra, Creixell i Tarragona van arribar a implantar Sistemes de Gestió Ambiental durant els anys 2007-2008, amb la col·laboració de sm. Aquests diagnòstics van analitzar la següent informació:

 - L'organització i gestió municipal de les platges.
 - La descripció de les activitats i serveis presents a les platges.
 - L'estudi del medi marítim i terrestre.
 - Consum de recursos naturals: energia i aigua
 - Emissions a l'atmosfera.
 - Emissions de soroll.
 - Gestió de residus.
 - Riscos ambientals.
 - Normativa ambiental aplicable.

BENTELER | Actualització legislativa

sm, sistemes mediambientals és l'encarregada, des de l'any 2006, de fer la identificació i actualització de la legislació mediambiental, de seguretat industrial i prevenció de riscos laborals per a diversos centres de treball de l'empresa BENTELER AUTOMOTIVE. Aquesta empresa, d'origen alemany, és una multinacional del sector de l'automòbil amb més de 20.000 empleats i presència en més de 170 països.

Actualment, sm, sistemes mediambientals s'encarrega, a través del sm legis, de l'actualització i identificació de la normativa i els requisits derivats que s'apliquen a l'activitat que es desenvolupa en 9 plantes productives localitzades en diverses zones del territori estatal, concretament a Vigo, Palència, Vitòria, Saragossa, València, Burgos, Pamplona i les plantes de Catalunya situades a Abrera i el polígon de la Zona Franca de Barcelona.

Per al desenvolupament d'aquest projecte, s'ha dissenyat un usuari per a cadascuna de les plantes al sm legis a través del qual els diferents responsables de les plantes poden consultar tota la normativa que els afecta a més dels requisits legals específics derivats realitzant el seguiment del seu compliment. Tot aquest sistema els permet portar un control adequat dels requisits que els afecten i garantir el compliment dels diferents sistemes de gestió que tenen implantats: sistemes de gestió ambiental (ISO 14001), d'eficiència energètica (ISO 50001), de qualitat (ISO 9001), de prevenció de riscos laborals (OSHAS 18001), etc.

L'equip tècnic de sm, sistemes mediambientals s'encarrega d'actualitzar periòdicament tota aquesta normativa i requisits legals específics que s'aplica als diferents centres de treball de Benteler, a més d'oferir un assessorament personalitzat a cada un dels responsables en la resolució de dubtes referents a la interpretació de normativa.

AJ. RIBA-ROJA | Pla Director d'Abastament

Realització d'un Pla Director d'Abastament d'Aigua (2008).

El Pla Sectorial d'Abastament d'Aigua de Catalunya constata que els serveis d'aigua potable en situació precària correspon, sovint, a xarxes en municipis amb poca població, sense una gestió especialitzada que actuï eficaçment en el control i el manteniment de les infraestructures del servei. Aquest factor desfavorable pot posar en perill la satisfacció de les necessitats de proveïment d'aigua en unes condicions sostenibles de dotació i de consum domèstic. L'objectiu general que persegueix un Pla Director, és el de realitzar un estudi del sistema d'abastament actual i futur del municipi de cara a la identificació dels seus punts febles i resoldre els problemes actuals de l'abastament d'aigua. Els objectius específics són:

 • Garantir les necessitats actuals i futures d'abastament d'aigua al municipi
 • Planificar les actuacions de millora de les infraestructures de captació, regulació.

En una primera fase de projecte es realitza una anàlisi de la situació inicial. En aquest estudi s'analitzen diferents aspectes, com van ser: l'ens gestor, l'inventari de les instal·lacions, els sistemes de captació, el tractament que es fa de les aigües, la distribució de l'aigua, la protecció sanitària, el manteniment de les instal·lacions, els usuaris, consums i usos de la xarxa, així com les pèrdues detectades. En una segona fase de projecte es preveu el plantejament d'actuacions concretes de millora i/o re dimensionament de la instal·lació d'abastament en qualsevol dels seus àmbits (volumètrica, manteniment, homogeneïtat o sanitari).

AJ. PEDRO MUÑOZ | Jornades d'educació ambiental

Jornades d'educació ambiental al municipi de Pedro Muñoz (Ciutat Real). (2010)

Englobades dins del projecte d'Agenda 21 Local per al desenvolupament sostenible de Pedro Muñoz, es van organitzar tres jornades de conscienciació i sensibilització de la població adreçades al públic en general, amb la temàtica:

 • Foment del reciclatge a Pedro Muñoz:

Les tres R s, contenidors de recollida selectiva a Pedro Muñoz, abocadors i deixalleries.

 • Mesures d'estalvi d'aigua.

La problemàtica de l'aigua a Pedro Muñoz i l'aqüífer 23, consells útils per a l'estalvi d'aigua, gestió de l'aigua al municipi.

 • Estalvi d'energia i eficiència energètica.

Energies renovables en el municipi, consells útils per a l'estalvi d'energia a les llars, eficiència energètica.

AJ. FUENLABRADA | Control del servei de recollida de paper-cartró

Control de qualitat del servei de recollida de paper-cartró en locals comercials de Fuenlabrada (2009)

Aquest projecte es realitza a petició del propi Ajuntament de Fuenlabrada, i es divideix en dues fases:
 
Treball de camp:
Es realitza tots els dies d'una setmana triada aleatòriament, inclosos caps de setmana, en què s'efectua el servei. En aquestes jornades un conductor i un anotador segueixen al vehicle recol·lector durant el seu recorregut assenyalant els locals en què hi ha recollida de paper-cartró, el volum de material recollit i altres circumstàncies com ara, que l'operari de la contracta tingui d'avisar a l'local de si hi ha residu per recollir. Es realitza també un reportatge fotogràfic.
 
Treball de gabinet:
Un tècnic analitza tota la informació recollida en el treball de camp determinant:
 • Si la informació de locals, rutes i parades es cumpleixen.
 • Si el servei està normalitzat per quan hi hagi canvis en els operaris que el realitzen.
 • Si existexen condicionants en la realització del servei que dificulti la correcte realització del mateix.

 

AJ. El PRAT DE LLOBREGAT | Caracteritzacions de residus sòlids urbans (RSU) del Prat de Llobregat

L'Ajuntament del Prat de Llobregat ha promogut la realització de les caracteritzacions dels residus sòlids urbans (RSU) procedents del mateix municipi del Prat de Llobregat que arriben a la Planta de Transferència de Residus de Viladecans. Aquest projecte es va desenvolupar durant el desembre de 2010, novembre 2012.

L'objectiu d'aquestes caracteritzacions va ser doble: per una banda determinar la quantitat i tipologia dels residus que podrien haver-se recollit de manera selectiva, i d'altra banda, amb les dades obtingudes, plantejar accions de sensibilització encarades a aquells residus amb més potencial de reciclatge.

Per a això, sm compta amb un equip que atresora més de 6 anys d'experiència en l'àmbit de les caracteritzacions. Entre ells, dos tècnics es van encarregar de l'anàlisi i control de totes les mostres, identificant les fraccions d'orgànica, paper - cartró, plàstics, tèxtil, vidre, poda, voluminosos i altres.

Aquestes caracteritzacions quedar reforçades per un reportatge fotogràfic per poder arribar a resoldre possibles dubtes derivats d'aportacions per part d'alguna entitat implicada, el mateix Ajuntament, la Planta de Transferència de Residus o l'Agència de Residus de Catalunya.

 

AJ. BARCELONA | Gestió d'expedients de llicències a Ciutat Vella

Gestió d'expedients de llicències i via pública en el Districte de Ciutat Vella. (2012-2013)

sm es va encarregar del servei de suport a la gestió d'expedients del Departament de Llicències i tramitacions en via pública, consistent en l'elaboració de la documentació preliminar necessària per a la tramitació d'aquests expedients seguint les directrius del Districte de Ciutat Vella de Barcelona, la realització dels tràmits dins dels terminis establerts, així com el manteniment de la informació per fer el seguiment de la informació per valorar l'estat de tramitació. Tres arquitectes i aparelladors i un tècnic administratiu controlar i tramitar durant aquest període un total de 550 expedients. De forma setmanal es garantia el seguiment documental, així com:

 1. La proposta setmanal de nous expedients pendents de tramitació per garantir que la resolució de llicències respecta l'ordre d'entrada de les sol·licituds.
 2. La proposta setmanal d'assignació d'expedients a tècnics municipals perquè la tramitació d'expedients s'iniciés en terminis i formes adequats.

Per poder establir un control adequat del projecte, es va realitzar una identificació i agrupació de la documentació segons tipologia, i un manteniment de la traçabilitat dels expedients, sabent en tot moment on es troba localitzada la documentació, qui disposa d'ella i en quin moment caduca cada expedient.

AJ. BARCELONA | Controls de qualitat de la FORM

Caracteritzacions de fracció orgànica de residus muicipals de procedència comercial i domiciliària de Barcelona a Ecoparc-1. (2011-actualitat)

Des de l'any 2011 s'han realitzat més de 2500 caracteritzacions de residus de la FORM (Fracció Orgànica de Residus Municipals) entrats a la planta Ecoparc-1 de Zona Franca. Aquest projecte és contractat per l'Ajuntament de Barcelona de manera ininterrompuda des de l'any 2011. Les tasques són realitzades per un equip de dos caracteritzadors amb àmplia experiència en processos de selecció de materials i caracterització seguint la metodologia establerta per l'Agència de Residus de Catalunya.

L'objectiu d'aquest projecte és la determinació de la qualitat de la recollida selectiva de fracció orgànica dels fluxos domèstic i comercial, per tal que l'Ajuntament de Barcelona pugui determinar alternatives de millora de processos i de recollides (millora de contenidors, horaris, tipus de contenidor i de vehicles, informació en contenidor, campanyes de sensibilització, etc). A més, les dades obtingudes són necessàries per poder-les contrastar amb l'Agència de Residus de Catalunya per al càlcul del retorn del cànon que percebrà l'ens municipal. 

La caracterització requereix una identificació inequívoca de la mostra, una homogeneïtzació i quarteigs successius fins arribar a una quantitat aproximada de 250 Kg. Posteriorment es realitza la selecció de material i de les diferents fraccions: orgànica, Poda, Vidre, Paper-cartró, borses, Plàstics, Tèxtil, Tèxtil sanitari, Metall ferri, Metall no ferri, Especials, Voluminosos, altres... Tot el treball realitzat queda reforçat per un reportatge fotogràfic per dirimir dubtes sobre els resultats obtingut.

ARC | Setmana europea de prevenció de residus (EWWR)

Suport tècnic per a l'organització de la EWWR - Projecte LIFE +. (2012, 2013)

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus neix d'un projecte del programa LIFE de la Comissió Europea. sm s'ha encarregat de l'organització de la IV i V edició a Catalunya.

Entre les tasques assignades destaquen: la difusió en el territori català amb l'organització d'un cicle de seminaris de formació per a tècnics municipals, tècnics d'empreses, professors d'universitats i escoles així com representants d'associacions. Suport tècnic per a l'actualització del web catalana i del programari d'inscripció, suport tècnic al procés d'inscripció. Assistència en la realització i seguiment d'actes de la Setmana a Catalunya, des de la coordinació d'esdeveniments i presència en actes. Valoració de la Setmana i de les accions mitjançant enquestes de satisfacció a les entitats participants i públic directe (adults i joves). Elaboració de 10 fitxes de casos pràctics de prevenció. Elaboració de 10 vídeos d'activitats exemplars i compilació de vídeos resum de l'edició 2012 i del 2009 al 2011. Suport tècnic en l'elecció de les candidatures catalanes als IV Premis Europeus de Prevenció de Residus. S'ha continuat amb el seguiment administratiu i tècnic del projecte LIFE/INF/F/000185 per respondre als requeriments de la Unitat LIFE de la CE i les auditories.

Resultats de la IV SEPR a Catalunya: 554 activitats organitzades per 128 responsables de projectes en 30 comarques. A Europa: més de 10.700 actuacions organitzades per 35 organitzadors de 27 països.

ARC | Introducció de fulls de seguiment de residus

Introducció de fulls de seguiment de residus a l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) (2007-2009)

Durant els anys 2007 a 2009 l'Agència de Residus de Catalunya va contractar a sm per al projecte d'introducció de fulls de seguiment de residus en el sistema informàtic de l'ARC.

El full de seguiment és el document que ha d'acompanyar cada transport individual de residus durant el trasllat i la seva tramitació està regulada per normativa autonòmica, el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. Aquest document s'ha de formalitzar obligatòriament per al transport de tots els residus excepte en alguns casos que estableix la normativa. La formalització del full de seguiment és responsabilitat del productor o posseïdor del residu.

Un tècnic de sm realitzar a jornada completa la tasca d'introducció de fulls de seguiment en el sistema informàtic de l'ARC, amb un responsable de projecte a l'ARC i un a sm. Es van introduir aproximadament uns 500 fulls diaris a la base de dades mitjançant el programa Oracle, i periòdicament un responsable realitzar controls de qualitat. Mensualment es va enviar un informe-resum del total de fulls de seguiment introduïdes que posteriorment es lliurava al responsable del projecte de l'ARC.

Aquest projecte va finalitzar el 31 de desembre de 2009, data en què l'ARC va decidir no subcontractar aquest servei a tercers i assumir de forma interna. El projecte es duia a terme des de les instal·lacions de l'Agència de Residus de Catalunya.

ARC | Informatització i revisió d'IPS

Informatització i revisió d'Informes Preliminars de Situació del Sòl a l'ARC. (2008-2010)

sm va guanyar el concurs públic de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) per a la informatització i revisió tècnica i de grau de suficiència d'un total de 4.400 Informes Preliminars de Situació de Sòls (IPS). El R.D. 9/2005 en l'article 3, obliga al lliurament d'un IPS a totes aquelles activitats relacionades en l'annex I, juntament amb altres activitats especificades en el mateix articulat. En aquests informes de situació es revisava la conveniència i suficiència de la informació adjuntada corresponent a:

Consum de matèries i productes de caràcter perillós - Plànol de l'activitat - Informació d'activitats històriques - Processos existents - Residus generats - Emmagatzematge de productes químics, residus, combustibles i matèries - Informació del tipus de paviment - Dipòsits de productes líquids (enterrats i aeris ) - Descripció de processos - Descripció d'àrees - Sistema de canalització de les aigües residuals - Sistemes d'actuació davant incidències, fuites i abocaments.

Aquesta informació va permetre a l'ARC avaluar la necessitat de disposar d'informació addicional i/o analítica que serà comparada amb els Nivells Genèrics de Referència. En cas de ser superats aquests Nivells Genèrics de Referència s'articularà per part de l'ARC l'obligació i requeriment a les diferents empreses de l'elaboració d'un estudi de valoració de riscos. Aproximadament un 32% dels IPS es van resoldre de manera directa sense que hi hagués cap tipus de mancança en el document tècnic presentat, mentre un 68% van presentar mancances i per tant van ser requerits d'informació pels nostres tècnics.

ARC | Caracteritzacions de la FORM

Control de qualitat i caracterització de la fracció orgànica de residus municipals (FORM) - Agència Residus Catalunya (2004-actualitat)

sm realitza el projecte de control de qualitat i caracterització de residus de la FORM a diferents plantes de gestió de Catalunya. Des de l'inici del projecte s'han realitzat més de 2000 controls-caracteritzacions de residus per a un total d'uns 100 municipis i uns 200 circuits diferents. El principal objectiu d'aquest projecte consisteix en la determinació de la qualitat de la recollida selectiva de fracció orgànica, perquè l'ARC pugui determinar l'import de retorn del cànon que rebran els diferents ens municipals.

La caracterització requereix una identificació inequívoca de la mostra, homogeneïtzació i quarteigs successius fins arribar a una quantitat d'uns 250 Kg. Posteriorment es realitzarà la selecció de material i de les diferents fraccions: orgànica, poda, vidre, paper-cartró, bosses, plàstics, tèxtil, tèxtil sanitari, metall ferri, metall no ferri, especials, voluminosos i altres. Tot el treball realitzat queda reforçat per un reportatge fotogràfic minuciós sobre el procés i cadascuna de les fraccions.

El grau de qualitat de la FORM és variable, partint de nivells amb molt baixa quantitat d'impropis (2-3%, típics de sistemes porta a porta i municipis rurals) fins a mostres que arriben a quantitats d'impropis de fins al 50-60% , fet que implica una reducció nul·la del cànon i un major cost de gestió.

AMB | Control de qualitat en material embalat de Ecoparcs

Control del contingut de matèria orgànica en el rebuig embalat procedent de Ecoparcs metropolitans previ a la disposició a l'abocador argilós d'Elena (2010-2011).

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va contractar l'estudi de determinació de la matèria orgànica (diferenciant la de ràpida degradabilitat de la que no ho és). Es van caracteritzar bales de rebuig tant d'Ecoparc-1 (Zona Franca) com d'Ecoparc-2 (Montcada i Reixac). En total s'han realitzat 120 determinacions de bales, a raó de 70 a Ecoparc-1 i 50 en Ecoparc-2.

En el projecte es realitzava una primera separació del residu en tamís de 20 mm de llum. Els materials gruixuts, eren separats segons si era matèria orgànica de ràpida biodegradabilitat (restes de menjar, vegetals no llenyosos) de la resta (no orgànics o orgànics d lenta descomposició, com llenyosos, cel·luloses etc). Dels materials fins, es realitzava una homogeneïtzació i una posterior extracció de mostra de 3 kg per a la determinació en laboratori de la humitat (pèrdua de pes a 105 º C) i Matèria Orgànica Total (MOT), mitjançant pèrdua de pes per calcinació a 500 º C.

Els resultats obtinguts permetien determinar la qualitat de les bales, com a criteri d'acceptació de les mateixes per part de l'abocador argilós d'Elena (a Cerdanyola del Vallès). El valor límit es va establir en 15% de matèria orgànica de Degradabilitat Ràpida (MODR). Passat aquest percentatge el lot de bales de l'Ecoparc no superava la qualitat mínima exigible per ser acceptat en abocador, davant les problemàtiques de lixiviats i inestabilitat que es poguessin generar. El projecte va finalitzar al clausurar per esgotament del propi abocador de Cerdanyola del Vallès.

AGÈNCIA ECOLOGIA URBANA | Caracteritzacions de residus de recollida pneumàtica

Caracteritzacions dels residus de recollida pneumàtica de Barcelona en diferents zones. (2008)

sm col·laborar en una prova pilot amb l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència d'Ecologia Urbana per determinar els tipus de materials que s'estaven generant com a residus en el sistema de recollida pneumàtica de les zones de Vila Olímpica, Santa Caterina Sagrera i Horta, Raval, Diagonal-Poble Nou i amb destinació a la planta d'Ecoparc-1. La recollida pneumàtica es va caracteritzar tant per al flux de RSU (Residus Sòlids Urbans) com per al flux de recogdida selectiva d'orgànica, podent correlacionar dos àmbits entre si.

En total es van realitzar un total de 14 caracterizciones, separant un total de 3675 kg, en diferents fraccions. La determinació de separació de materials va ser estesa, és a dir, es van realitzar segregacions de material en 13 categories (orgànica, paper, cartró, vidre, plàstics, metalls (fèrrics i no fèrrics), mixtos, tèxtil, tèxtil-sanitari, especials, fustes , aparells elèctrics i electrònics, voluminosos, terres i enderrocs i altres). D'aquestes 13 categories, posteriorment es va fer una separació en detall d'un total de 52 subcategories. A títol d'exemple, els plàstics eren separats, segons si eren film, bosses, ampolles, flascons o no envases.El projecte va ser realitzat per un equip de tres caracteritzadors com a experiència de 4 anys en processos de selecció de materials i caracterització.

Les dades van permetre a l'Ajuntament de Barcelona plantejar alternatives de millora de la recollida pneumàtica, tant a nivell de freqüència de recollida, informació a peu de punt de portació i campanyes de sensibilització.

ACA | Revisió, valoració tècnica i introducció de DUCA's per a l'aplicació del cànon de l'aigua

Servei per a la revisió, valoració tècnica i introducció de les Declaracions d'Ús i Contaminació de l'Aigua (DUCA) per a l'aplicació del cànon de l'aigua. (2001-2005 i 2008)

sm realitzar aquest servei des de setembre de 2001 fins a setembre de 2005, moment en què hi ha una modificació de la normativa i la periodicitat de la presentació de les duca s s'amplia.
Les funcions d'aquest projecte van ser tant la introducció de les dades declarades pels usuaris industrials i assimilables, com la seva validació, valoració tècnica i posterior resolució

Paral · lelament es va efectuar requeriment a tots els usuaris que no van presentar les declaracions tot i estar obligats o en el cas que les divergències entre el declarat i la informació disponible fossin significatives i finalment es va arxivar tot la documentació generada en els expedients corresponents.

Així mateix, també es va donar suport a qualsevol consulta telefònica o visita rebuda en relació amb la formalització de les declaracions.

L'equip del projecte va arribar a ser fins a 9 tècnics en alguns trimestres de l'any i sempre va treballar des de les instal · lacions de l'Agència Catalana de l'Aigua, cobrint horari de 9h a 18h. L'objectiu va ser la revisió de les Declaracions d'Ús i Contaminació de l'Aigua (DUCA), presentada pels usuaris per a la determinació del cànon de l'aigua i la introducció en suport informàtic de les dades declarades.

ACA | Adequació del Cens d'abocaments i depuradores

Assistència Tècnica per a l'Adequació del Cens d'Abocaments i Depuradores a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). (2007-2009)

sm va col·laborar amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) a l'adequació del seu cens d'abocaments, elaborat en compliment de la normativa sectorial tant estatal com autonòmica i en el qual es recull la informació derivada de cadascun dels expedients d'autoritzacions d'abocament, tant a llera pública com a sistemes de depuració d'aigües residuals, sol · licitats per organitzacions públiques i privades.

Durant aquesta col · laboració, l'equip tècnic designat per sm exercir les següents tasques:

 • Revisió dels diferents expedients d'autorització d'abocament gestionats per l'ACA.
 • Revisió i actualització de les dades tant administratius com tècnics inclosos en l'aplicatiu informàtic de l'ACA.
 • Realització de propostes de modificació de les condicions reflectides en les diferents autoritzacions d'abocament avaluades (paràmetres, ubicació, zones d'abocament, etc.)

En una segona fase del projecte, els tècnics de sm revisar i actualitzar el Cens de les depuradores gestionades per l'ACA. Per a això, es va procedir a la revisió dels projectes "as built" de les diferents estacions depuradores d'aigües residuals que s'emmarcaven dins l'àmbit dels treballs, revisant els valors límit de l'efluent, comprovant la seva adequació a la normativa europea d'aplicació i incloent-hi tota aquesta informació a l'aplicatiu de l'ACA.

AJ. ALCOBENDAS | Campanya de sensibilització de l'oli domèstic en el municipi d'Alcobendas

sm, sistemes mediambientals S.L. es fa càrrec de la gestió de l'Aula d'Educació Ambiental d'Alcobendas seu objectiu és el desenvolupament de programes ambientals dirigits a tots els grups de població.

Es realitzen cursos de formació tant per a habitants d'Alcobendas (Horts en terrasses, cosmètica natural, conducció sostenible) com per a treballadors d'empreses que estiguin establertes al municipi (Sistemes de gestió ambiental i Gestió de residus).

A l'estiu es realitzen campaments quinzenals en què els nens fan tallers i reben formació ambiental relacionada amb alguna temàtica específica com els "Oficis tradicionals".

L'activitat estrella tots els anys és la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient amb una fira que cada any es dedica a un tema ambiental i es dóna l'oportunitat d'exposar productes "ecològics" als comerços que ho desitgin. Aquesta fira s'acompanya amb el lliurament dels premis als concursos que potencien des de l'Aula (Concurs d'Ornamentació de Patis, terrasses i Balcons i Concurs de pintura ambiental per a nens).

A més, L'Ajuntament ha implantat un sistema de recollida d'oli de cuina amb contenidors al carrer i es van repartir uns embuts per facilitar la recollida de l'oli. L'any passat van gaudir d'aquestes activitats unes 9.000 persones.

DIP. BARCELONA | Cens d'activitats i locals comercials d'Arenys de Mar

Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament Arenys de Mar sm va dur a terme el 2011 un cens d'activitats del municipi d'Arenys de Mar L'objectiu dels treballs va ser dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per a la presa de decisions relacionades amb la gestió de les activitats.

Els treballs es van iniciar amb la consulta dels expedients d'activitats de l'arxiu municipal. Es van consultar els expedients compresos entre els anys 1980 i 2011, revisant un total de 2033 expedients.

La informació extreta dels expedients es va depurar i ampliar amb el treball de camp. El treball de camp va permetre descartar les activitats ja clausurades i detectar activitats clandestines.Com a resultat es van detectar 957 activitats presents al municipi.

Les dades obtingudes de cada activitat es van introduir en un Gestor d'Informació d'Activitats desenvolupat per la Diputació de Barcelona per als municipis de la província que conté la següent informació:

 • Dades generals (adreça, telèfon, fax, e-mail de la raó social, representant, i establiment)
 • Legalització i control (llicència i actes de control, ampliacions, canvis de titular)
 • Classificació i tipus d'activitat
 • Dades tècniques (superfícies, coordenades UTM, metres lineals de façana, plantilla, horaris)
 • Dades d'incendis (càrrega de foc, aforament d'incendis, altura evacuació, risc intrínsec, ...)
 • Fotografia de la façana i llicències escanejades
ECOEMBES | Auditories de caracterització de residus

Servei d'inspeccions i control a empreses de caracterització de residus. (2011-2013).

Ecoembalajes España, SA (ECOEMBES) va confiar a sm la realització del servei d'inspecció de les empreses que realitzen els treballs de caracterització de residus d'envasos lleugers i escombraries en massa, control de qualitat de materials, controls d'estoc i determinació d'humitats.
sm va designar un equip d'inspectors que van realitzar més de 400 auditories durant el període d'execució del projecte, en plantes de tractament i valoració de residus de tot el territori nacional a causa del àmbit estatal del projecte.
Durant aquestes inspeccions es van valorar aspectes com:

 • Verificació del correcte desenvolupament de les diferents metodologies de mostreig, caracterització de residus i control de materials segons la tipologia dels treballs.
 • Comprovació de les condicions de treball i compliment dels requeriments en matèria de prevenció de riscos laborals de les empreses que desenvolupaven els treballs.
 • Redacció d'informes d'auditoria de cadascuna de les inspeccions.

Així mateix, cal ressaltar l'important esforç realitzat durant aquest projecte en matèria de coordinació i logística, atès que els treballs es van desenvolupar en més de 125 plantes de reciclatge de residus distribuïdes per tot l'estat.

AJ. BARCELONA | Control de sacs de runa

Control de qualitat, detecció i identificació de sacs de runes a la ciutat de Barcelona. (2007)

sm va ser adjudicatària del concurs públic de control de qualitat, detecció i identificació de sacs de runes de la ciutat de Barcelona. Aquest projecte es va basar en la constitució d'un equip d'inspectors que es desplaçaven per tot el municipi de Barcelona localitzant i valorant l'estat legal i de manteniment dels diferents sacs de runa situats en carrers (calçada i vorera).

La localització es va realitzar mitjançant un equip de GPS localitzador i el marcatge es realitzava mitjançant el grafiat d'uns codis en el propi sac i, si hi hagués, en la mateixa llicència d'ocupació de carrer del sac. Igualment es realitzava un reportatge fotogràfic amb l'objectiu de poder ubicar de forma inequívoca el sac. Tota la ciutat era rastrejada en intervals de 24 hores. Un cop localitzat un sac, es realitzava un segon control 48 hores després per comprovar que aquest ha estat retirat (ja que l'ordenança municipal que regula els residus d'enderrocs tan sols permeten l'ocupació temporal de la via pública per part dels sacs de residus). Cas de no ser retirat s'informava a l'entitat municipal perquè aquesta iniciés el mecanisme sancionador corresponent.

L'equip del projecte va estar format per un total de 32 tècnics inspectors i 2 tècnics de coordinació, prevenció de riscos laborals i gestió documental. Durant un trimestre es van realitzar un total aproximat de 24.000 deteccions, a raó d'una mitjana de 600 deteccions/dia amb pics superiors d'unes 1000 deteccions/dia.