AJ. SANTPEDOR | Millora de la recollida Porta a Porta

Campanya informativa per a la implantació de la millora del contracte de recollida porta a porta de residus. (2017)

Dins el marc del servei de disseny i gestió per la posada en servei de la millora del contracte de recollida del porta a porta per a l'Ajuntament de Santpedor tenien com a objectius:

 • Reduir fins a un màxim d'un 3% els impropis presents a la FORM.
 • Implantar la obligatorietat de l'ús de la bossa compostable. 
 • Limitar l'aportació de fracció resta per evitar la fuga de fraccions valoritzables.
 • Identificar els cubells amb una TAG associat al generador.
 • Millorar els índexs de participació en la recollida porta a porta.

L'equip d'sm va realizar les tasques de disseny dels materials de comunicació i una campanya informativa i d'entrega de material, on sm va destinar un equip d'educadors ambientals que durant quatre setmanes a més de fer les visites porta a porta, varen establir un punt fix informatiu on informaven sobre el sistema de recollida porta a porta, recordaven als usuaris com realitzar la recollida selectiva de manera correcta i entregaven tant els nous cubells com el material de comunicació. En total es van entregar cubells a 2.291 domicilis, arribant a interaccionar amb el 81,3% de la població.

DEFESA | Caracterització de residus de paper-cartró

Caracterització de residus de paper-cartró procedent de recollides del contenidor viari blau, compactadores, confiscacions i recollida de cartró comercial. (2017)

L'objecte del projecte és obtenir resultats de la caracterització de 4 procedències de residus de paper-cartró per determinar la seva composició segons especificacions del Grup Defesa:

 • Paper-cartró procedent de compactadores de grans generadors
 • Recollida de cartró comercial
 • Paper-cartró procedent de la recollida del contenidor blau-iglú
 • Paper-cartró procedent de confiscacions de la Policia

L'equip especialista en caracteritzacions de sm, després d'aconseguir una mostra homogènia i representativa mitjançant homogeneïtzació, separació i quarteigs successius, es procedeix a la separació manual de materials en les diferents fraccions:

 1. Material sol·licitat: paper, cartró
 2. Impropis: plàstics, vidre, fusta, bric, metalls, altres
AJ. EL PRAT DE LLOBREGAT | Caracterització educativa de residus

Caracterització demostrativa de residus procedents del contenidor gris a la via pública amb fins educatius. (2017)

Durant la celebració de la festivitat municipal, l'Ajuntament del Prat de Llobregat va contractar els serveis d'sm per realitzar una caracterització al carrer de la fracció resta dels residus d'un contenidor. La caracterització tenia per objectiu que la gent i ciutadans que s'acostaven veiessin la quantitat i tipologia de residus que s'estan recollint en la fracció resta i que haurien de recollir de manera selectiva (fraccions de paper i cartró, envasos, vidre i orgànica). De cara a visualitzar de millor manera i fer entendre la necessitat de recollir correctament i de forma selectiva els residus, un informador ambiental s'encarregava d'anar apuntant els resultats en una pissarra i explicant els beneficis ambientals de realitzar una correcta separació.

Un cop finalitzada la caracterització, els residus es van dipositar en unes caixes de plàstic transparents i hermèticament tancades, on s'identificava la fracció, el pes recollit i el percentatge que aquest representa respecte el pes total caracteritzat. Aquestes caixes es van deixar en exposició pública per poder arribar a incidir i sin en un major nombre de ciutadans.

COMSA | Curs sobre trasllat de residus

Curs sobre trasllat de residus: RD 180/2015 a les instal·lacions de COMSA. (2017)

sm, sistemas medioambientales va realitzar una jornada de formació a petició de l'empresa COMSA CORPORACIÓN, en relació als tràmits relacionats amb l'aplicació del RD 180/2015, de 13 de març, pel que es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat Espanyol. Durant la jornada es van tractar les principals novetats que aporta el RD 180/2015 a la gestió de residus a Catalunya i es va comparar el règim anterior amb l'actual.

El curs té com a objectiu donar a conèixer les principals novetats que introdueix el RD 180/2015 en la gestió de residus, tant en el trasllat entre comunitats autònomes, com dins de la pròpia comunitat.

En aquesta jornada es tractaren els següents punts:

 • Novetats del nou règim de trasllat de residus i comparació amb l'anterior
 • Figura d'operador del trasllat
 • Gestió documental: contracte de tractament, notificació prèvia, document d'identificació
 • Realització de casos pràctics
 • Coexistència de les normatives autonòmica i estatal
MCP | Formació ambiental al personal intern

Pla de formació ambiental en matèria de prevenció, recollida selectiva i reciclatge de residus per al personal de MCP/SCPSA. (2017)

El Pla de Formació Ambiental en matèria de prevenció, recollida selectiva i reciclatge dels residus assimilables a domèstics produïts en el lloc de treball, va sorgir donada la voluntat de la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona (MCP) per millorar la comunicació interna i amb el clar objectiu de destacar el paper fonamental que juguen els seus propis treballadors i treballadores com a transmissors dels valors i les accions dutes a terme a les campanyes promogudes per l'organització (matèria orgànica, tovalloletes humides, etc.)

A l'abril de 2017 es va iniciar la fase d'anàlisi amb visites a 8 instal·lacions d'MCP (oficines, EDAR, ETAP, CTRO ...), reunions amb els responsables de cada instal·lació i enquestes voluntàries dirigides al personal. Després d'analitzar la situació de partida amb Direcció, es van proposar solucions i es van fixar els missatges a transmetre. Entre maig i juny es van realitzar 22 sessions formatives amb un total de 356 assistents. En elles es va sensibilitzar sobre la problemàtica ambiental associada a la gestió de residus i la necessitat de millorar la recollida selectiva tant a la feina com al domicili, especialment de la matèria orgànica. També es va exposar la situació de cada instal·lació, les possibles mesures que es durien a terme i es va donar pas a l'intercanvi d'idees i opinions.

L'enquesta de satisfacció dels assistents va donar una valoració global de 8 sobre 10.

VALORIZA MEDIOAMBIENTE | Caracteritzacions de rebuigs de planta

Caracteritzacions anuals de rebuig de planta a la Planta de Compostatge de Torrelles de Llobregat (2017)

Valoriza Medioambiente pertany al Grup Sacyr, i com a empresa explotadora de la Planta de compostatge de Torrelles de Llobregat, va confiar en sm per tal de portar a terme les caracteritzacions anuals de rebuigs de planta diferenciant les mostres entre rebuig de pretractament i rebuig del refí.

En ambdos casos es parteix de 150 kg de mostra i es procedeix a una caracterització completa, separant minuciosament i quantificant les següents fraccions:


Orgànics fàcilment fermentables - Orgànics biodegradables a mig/llarg Fracció Vegetal - Fustes i troncs - Paper i cartró - Vidre - Bosses plàstic i plàstic film - Plàstic PET/PEAD/altres - Tetra Brick - Plàstic Mix (altres plàstics) - Metalls fèrrics - Paper alumini - Metalls no fèrrics (alumini) - Tèxtils - Tèxtil sanitari - Residus especials - Terres i runes - RAEEs - Voluminosos - Altres - Fins - Pèrdues.

 

MCP | Campanya informativa per a la recollida selectiva

Informació i entrega de materials per a la recollida selectiva a establiments HORECA del casc antic de Pamplona. (2017, 2018, 2019)

Les festes populars són unes de les expressions culturals més esteses al llarg del territori i que més moviment de persones genera. És un moment de reunió i celebració però no hem d'oblidar-nos que en el temps de lleure hem d'aconseguir mantenir la mateixa coherència ambiental que tenim en el nostre dia a dia. I és que un dels majors impactes d'un esdeveniment festiu és la gran quantitat de residus que genera.

Per això, als San Fermines, les diferents administracions i col·lectius implicats van voler fer un pas més cap a la prevenció i la millora en la gestió dels residus.
Amb l'objectiu de millorar la recollida selectiva de residus, i en concret dels envasos, el Departament de Residus de la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona va encarregar a sm el lliurament de materials i informació a 290 establiments d'hostaleria de Casc Antic de Pamplona, diferenciant el missatge entre els quals es troben en el recorregut del correbous.

Els 3 dies previs a l'inici de la festa, un equip de 6 informadors ambientals van realitzar visites porta a porta per informar els hostalers del canvi d'horari i freqüència de les recollides, lliurar una carta informativa i un díptic, repartir rotllos de 25 bosses grogues de 120 litres per a envasos i col·locar cartells a les portes dels locals, animant a la clientela a participar de la festa d'una manera cívica.

AJ. SANT CUGAT DEL VALLÈS | Caracterització de residus de la Festa Major

Identificació de la correcció de recollida selectiva de la Festa Major de Sant Cugat (2017)

Durant el mes de juny de 2017, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va contractar els serveis d'sm per dur a terme una caracterització de residus procedents d'un esdeveniment festiu concret dins de la festa major: un concert nocturn a la ubicació del Parc Joan Barnils , on es va realitzar una recollida de residus generats durant l'esdeveniment.

Es van recollir tots els residus generats en barra, en papereres ubicades a la campa i els propis residus dipositats de manera descuidada a terra. Tots aquests residus corresponents a les fraccions de vidre, envasos i resta (aprox. 970 kg) es van caracteritzar a la deixalleria del municipi, amb el principal objectiu de poder discriminar la qualitat de la mateixa i d'obtenir informació perquè l'Ajuntament disposi de dades per a realitzar una campanya comunicativa i informativa.

En el cas de la fracció vidre, l'objectiu era determinar quina quantitat de material no era vidre, obtenint-se un resultat d'un 85% de correcció en la segregació de residus. En la fracció d'envasos lleugers de punts de venda, es determinava quins materials no eren envasos lleugers (cartró d'envàs, fracció orgànica, vidre, palletes ...) i es va obtenir un 40% de correcció en la segregació. Per als residus recollits a campa, s'identifica un 70% de residus que haurien de ser recollits selectivament i no ho són.

ECOVIDRIO | Caracterització de vidre procedent de recollida selectiva

Caracteritzacions de residus d'envasos de vidre procedents de recollida selectiva. (2017-2019)

sm porta a terme el projecte de caracteritzacions de residus d'envasos de vidre procedents de la recollida viària per encàrrec de Ecovidrio, l'objectiu és avaluar la qualitat del vidre dipositat en l'iglú pels ciutadans.

Per a això, es treballa a 16 plantes de tractament al llarg de tota la Península ibèrica (inclòs Portugal), les Illes Canàries i Balears. Cada planta és visitada pels nostres tècnics de forma trimestral.

El treball consisteix en la caracterització manual de 200 kg seleccionats aleatòriament de les diferents entrades mostrejades, mitjançant el procediment marcat per Ecovidrio (descàrrega, homogeneïtzació de la mostra, separació mecànica de 1000 kg, quartejos fins a obtenir una mostra significativa de 200 kg, tamisat manual i separació dels materials).
Amb les dades obtingudes en el treball de camp, un tècnic realitza el corresponent informe adjuntant les fotografies dels processos, que posteriorment es lliura a Ecovidrio en format digital.

ECOVIDRIO | Verificació de la qualitat de vidre

Verificació de la qualitat de vidre en Plantes de tractament RSU. (2017-2018)

L'any 2017 Ecovidrio confia a sm, sistemes mediambientals la realització del projecte de verificació de la qualitat del vidre enviat a plantes de tractament de vidre per part de les plantes de reciclatge de residus sòlids urbans (RSU), renovant aquesta confiança l'any 2018.
 
Aquests treballs de verificació es realitzen trimestralment en 15 plantes de tractament de tot el territori nacional. Depenent de la planta, les mostres de 200 kg es caracteritzen per granulometria o per fraccions fins a un mínim d'1 cm.
 
Amb les dades obtingudes en el treball de camp un tècnic realitza el corresponent informe adjuntant les fotografies dels processos, que posteriorment es lliura a Ecovidrio en format digital.
AJ. GIJÓN - EMULSA | Campanya de comunicació de recollida selectiva

Campanya de comunicació per a la implantació de la recollida selectiva de matèria orgànica a Gijón (2017)

La Directiva europea de residus estableix la necessitat que els estats membres assoleixin el 2020 una taxa de recollida selectiva del 50% dels residus sòlids urbans. Amb l'objectiu d'avançar en aquesta direcció, la ciutat de Gijón ha decidit implantar la recollida selectiva de matèria orgànica en tot el concejo, implantació que desenvolupa gradualment per fases, iniciades el 2016 al Polígon de Pumarín.

EMULSA desenvolupa les tasques d'implantació d'aquesta recollida, així com les campanyes de comunicació per sensibilitzar la ciutadania. D'aquesta manera va contractar a sm sistemes mediambientals per desenvolupar durant els mesos d'abril i maig de 2017 accions per fomentar la inscripció de la ciutadania en el sistema de recollida selectiva de matèria orgànica de paral·lela implantació. Durant la campanya, centrada en els barris de Viesques, Montevil, Nou Roces i Nou Gijón, es van desenvolupar xerrades a les AAVV, punts informatius en els àmbits de major confluència pública (supermercats, parcs públics, etc.) i la visita porta a porta dels habitatges localitzats als esmentats barris per part de l'equip de l'equip d'informadors d'sm.

Per optimitzar les accions sm ha dissenyat un aplicatiu específic de gestió online dels registres d'inscrits, que facilita una millor operativa i l'extracció d'indicadors de la campanya. Els resultats de la campanya han superat amb escreix les expectatives, ja que es va assolir la barrera del 40% en tots els barris objecte de la mateixa.

MCP | Assistència tècnica al compostatge

Seguiment tècnic del compostatge domèstic i comunitari en l'àmbit de la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona. (2017-2021)

El pla de Residus de Navarra (2017-2027) recull que per al 2027 el 70% dels bioresidus s'hauran de recollir / gestionar de forma selectiva. A la Comarca de Pamplona i en la direcció assenyalada per aquest objectiu, es realitza, entre altres actuacions, la gestió dels residus orgànics mitjançant compostatge domèstic i comunitari.
sm porta a terme el seguiment tècnic del compostatge domèstic i comunitari en els municipis que integren la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona, ​​dins el servei públic de "Recollida i tractament dels residus".
 
En aquestes campanyes poden participar tots els interessats que pertanyin a l'àmbit de la Mancomunitat, sempre que disposin d'almenys 50 m2 de zona verda (horta i/o jardí) i que sigui primera vivenda. Als participants se'ls facilita el material necessari per elaborar compost a casa seva (compostador, guia de compostatge, revolvedor, etc.) i s'imparteixen unes jornades de formació. Tots els participants de les Campanyes de Compostatge Domèstic tenen la possibilitat de sol·licitar una trituradora domèstica per al processat de restes de poda.
A més de realitzar el seguiment tècnic mitjançant assistència telefònica i presencial, es duen a terme activitats de dinamització de l'autocompostatge i reciclatge dels bioresidus, realitzant un butlletí de compostatge i inaugurant nous espais de compostatge comunitari.
 
ECOPARC | Caracteritzacions de rebuig de planta

Caracteritzacions anuals de residus de rebuig de planta a ECOPARC-1. (2016-actualitat)

Ecoparc de Barcelona SA contracta els serveis d'sm per a portar a terme les caracteritzacions anuals de rebuig de la planta Ecoparc-1, amb periodicitat setmanal, sobre mostres de 150 Kg de rebuig de:

 • residus de compactadora i/o de bala. 
 • línies de FORM i resta 
 • planars i rebuig

Un equip de tècnics caracteritzadors d'sm realitza la caracterització complerta d'una mostra setmanal, separant les següents fraccions:

 • Fracció Orgànica i vegetal, Residus orgànics fàcilment fermentables, Residus orgànics biodegradables a mig i llarg termini, Fracció vegetal, Fustes i troncs, Paper-cartró, Vidre, Plàstics, Metalls, Bosses de plàstic i Plàstic Film, Plàstic PET, Plàstic PEAD, TetraBrick, Plàstic Mix (Altres plàstics), Metalls fèrrics, Llaunes no fèrriques (llaunes Alumini), Paper Alumini, Metalls no fèrrics (Alumini), Altres metalls, Mixtes, Tèxtils, Tèxtils sanitaris, Residus especials, Terres i runes, RAEEs, Voluminosos, Altres, Fins.
FUND. SOLIDARITAT UB | Servei d'autoreparació

Servei d'integració i interculturalitat Besós-Barcelona a l'Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana. (2016-2017)

La Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona va deixar en mans d'sm la posada en marxa del servei d'autoreparació d'objectes per tal d'allargar la seva vida útil, reduïnt així els residus i fomentant l'estalvi de recursos. 

El projecte tingúe dues fases diferenciades:

 • En una primera fase, que va consistir en l'adaptació del local per a les futures necessitats i dotant-lo del material i eines necessàries, i el procés formatiu de 320h (selecció d'alumnes, classes presencials, selecció de treballadors i torns) per tal de dotar els alumnes dels coneixements necessaris per fer petites reparacions d'objectes de la llar, fomentant així la reparació davant l’opció de comprar nous objectes, tot incidint en la prevenció de residus i l’estalvi de recursos i energia.
 • En la segona fase, un cop format i seleccionats el personal, es va obrir el local al públic, organitzant tallers d'autoreparació dirigits al públic en general de les diferents especialitats (principalment bricolatge i electrònica) i oferint el servei d'assessorament als usuaris.
MANC. ENCARTACIONES | Informació ciutadana per a la implantació del 5è contenidor

Execució del Pla d'Informació Ciutadana per a la implantació del contenidor de matèria orgànica en la Mancomunitat de les Encartaciones - Biscaia (2016).

sm, sistemes mediambientals, ha estat l'empresa encarregada d'executar el Pla d'Informació Ciutadana per a la Implantació del 5è contenidor (matèria orgànica) en la Mancomunitat de Municipis de les Encartaciones (Biscaia). La campanya, realitzada durant desembre de 2016, es va dur a terme en els següents municipis: Sopuerta, Zalla, Güeñes, Karrantza, Gordexola, Artzentales, Galdames, Lanestosa i Turtzioz.
 
L'objectiu de la campanya era el foment de l'ús del contenidor de residus orgànics entre els ciutadans dels municipis de la mancomunitat. Per a això es van realitzar les següents accions:
 • Trucades telefòniques a més de 2.200 persones que ja eren usuàries del 5è contenidor.
 • Repartiment de paquets de bosses compostables entre els usuaris del contenidor.
 • Bustiada de fulletons informatius sobre la recollida selectiva de matèria orgànica.
 • Realització de xerrades informatives a cada municipi amb la finalitat de fomentar l'ús del contenidor entre aquells veïns que no eren usuaris i refermar el compromís dels ja usuaris.
SIRUSA | Educació ambiental a la planta incineradora de Tarragona

Serveis d'educació ambiental a escolars sobre gestió de residus municipals a les visites a la planta incineradora de Tarragona (2016-2017).

sm, sistemes mediambientals és l'empresa responsable de gestionar i dinamitzar les visites d'alumnes d'educació primària i secundària a la planta incineradora de Residus Urbans de Tarragona, titularitat de l'empresa pública SIRUSA, durant el curs escolar 2016-2017, així com la preparació , coordinació i supervisió de les seves visites a aquesta planta.
 
Les visites tenen com a finalitat el foment entre el públic escolar la recollida selectiva dels residus municipals, conèixer els beneficis de realitzar una correcta gestió dels mateixos, inculcar bons hàbits per a la prevenció de residus i conèixer de primera mà el funcionament de la planta incineradora. Les activitats estan dirigides a centres escolars de primària i secundària situats principalment en els municipis integrants de la Mancomunitat d'Incineració de Residus Urbans del Camp de Tarragona.
CONSORCI GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈS OCCIDENTAL | Campanya de foment del reciclatge a grans generadors

Campanya de foment del reciclatge als grans generadors de residus del sector HORECA al Vallès Occidental (2016-2017).

Durant els mesos novembre, desembre de 2016 i gener de 2017 es va portar a terme en 10 municipis del Vallès Occidental una campanya per fomentar la separació de residus en establiments, sobre tot del sector alimentari. Vam visitar un total de 429 establiments del tipus bar-restaurants, comerços d’alimentació, residències, etc en els municipis de Palau Solità i Plegamans, Polinyà, Vacarisses, Viladecavalls, Rellinars, Ullastrell, Sentmenat, Castellar, Sant Llorenç Savall i Gallifa.
 
Per tal de facilitar la separació als establiments, a part de donar la informació necessària als treballadors, vam proporcionar més de 400 cubells de diferents mides (40L, 60L, 80L, 120L, 240L) de les fraccions vidre, envasos i orgànica.
 
A aquells establiments que van mostrar que separaven correctament els vam facilitar un adhesiu que els diferencia com a establiment que separa correctament, i van ser més de 250. 
AMB | Redacció del Pla Local de Prevenció de Residus

Redacció del Pla Local de Prevenció de Residus del municipi d'Esplugues de Llobregat (2016-2017).

Com a part d'un encàrrec realitzat des de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l'equip tècnic d'sm ha dut a terme l'elaboració del Pla Local de Prevenció de Residus del municipi d'Esplugues de Llobregat amb l'objectiu d'analitzar la situació actual i definir les línies estratègiques i actuacions a desenvolupar en el municipi per tal d'assolir els objectius de reducció de residus establerts.
 
Durant la realització d'aquesta assistència, l'equip tècnic d'sm ha desenvolupat les  següents tasques:
 • Diagnosi de l'estat actual: Caracterització dels fluxos residuals, fent especial esment als productors singulars locals, Determinació dels processos de generació, Avaluació dels costos econòmics i ambientals de la gestió, Idees sobre el coneixement de la població i dels agents econòmics locals. 
 • Definició de l'abast i objectius qualitatius i quantitatius de la planificació. 
 • Definició de les línies estratègiques d'actuació i propostes concretes valorades des de la perspectiva de reducció de residus i del cost que suposen. 
 • Proposta de calendari per assolir els objectius el 2024, i punts a aconseguir el 2020. 
 • Balanç financer o Pressupost. Indicadors i actuacions de seguiment.
CC La SELVA | Programa per a la Gestió Integral dels Residus Municipals

Revisió del programa d'acció comarcal per a la Gestió Integral dels Residus Municipals a La Selva i definició del nou Pla d'Acció 2016-2020.

Des d'sm hem col·laborat amb el Consell Comarcal de la Selva en el desenvolupament de la revisió del Programa d'Acció Comarcal per a la Gestió Integral dels Residus Municipals i l'elaboració del nou Pla d'Acció 2016-2020, amb el que el Consell Comarcal de la Selva pretén fer un diagnòstic actual de la gestió dels residus municipals i definir les línies estratègiques i actuacions a realitzar durant els propers anys per tal de millorar la prevenció i la gestió integral dels residus municipals i assolir els objectius marcats en la normativa sectorial, dins l'àmbit territorial de la Comarca de la Selva, integrada per 26 municipis i una població de més de 168.000 habitants.
 
Durant la realització d'aquesta assistència, l'equip tècnic de sm ha dut a terme les  següents tasques:
 • Diagnosi de l'estat actual de la gestió integral de residus a la comarca de la Selva.
 • Avaluació de l'assoliment dels objectius marcats en el primer Programa d'acció comarcal.
 • Projecció de la gestió de residus (tècnica i econòmica), identificació de necessitats i d'oportunitats de millora.
 • Definició del pla estratègic de millora amb la concreció d'objectius i d'actuacions a impulsar per al seu assoliment tenint en compte, si s'escau, diferents escenaris.
 • Redacció del nou Pla d'acció comarcal 2016-2020.
C. GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈS OCCIDENTAL | Aventura dels Residus

Servei de Dinamització de les activitats de l'Aventura dels Residus del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental (2016-2017)

L’objecte del servei és l'emmagatzematge, transport, muntatge i desmuntatge del material necessari per a la dinamització de les activitats de l’Aventura dels Residus a festes i esdeveniments populars del Vallès Occidental, que té una durada aproximada de 3 hores, on s'instal·len una vintena de jocs que 3 monitors s’ocupen de dinamitzar.
 
El Consorci  recolza l’esforç que fan els municipis per tal d’aconseguir la participació ciutadana en la separació i reciclatge dels residus. En aquest sentit, es presenta una proposta lúdica i educativa amb lAventura dels Residus, espai lúdic per aprendre i divertir-se en familia a les festes populars de la comarca. Està destinada als infants però és una activitat educativa per a tota la família, on a més de jugar, podran aprendre i divertir-se. L’activitat consisteix en jocs d’habilitat, de competició, de concentració, divertits i engrescadors per aprendre sobre els residus, promovent festes populars més sostenibles, transmetent a tots els participants bones pràctiques orientades a la separació correcta i reducció de residus, i donant a conèixer la tasca del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.