ACA | Adequació del Cens d'abocaments i depuradores

Assistència Tècnica per a l'Adequació del Cens d'Abocaments i Depuradores a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). (2007-2009)

sm va col·laborar amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) a l'adequació del seu cens d'abocaments, elaborat en compliment de la normativa sectorial tant estatal com autonòmica i en el qual es recull la informació derivada de cadascun dels expedients d'autoritzacions d'abocament, tant a llera pública com a sistemes de depuració d'aigües residuals, sol · licitats per organitzacions públiques i privades.

Durant aquesta col · laboració, l'equip tècnic designat per sm exercir les següents tasques:

 • Revisió dels diferents expedients d'autorització d'abocament gestionats per l'ACA.
 • Revisió i actualització de les dades tant administratius com tècnics inclosos en l'aplicatiu informàtic de l'ACA.
 • Realització de propostes de modificació de les condicions reflectides en les diferents autoritzacions d'abocament avaluades (paràmetres, ubicació, zones d'abocament, etc.)

En una segona fase del projecte, els tècnics de sm revisar i actualitzar el Cens de les depuradores gestionades per l'ACA. Per a això, es va procedir a la revisió dels projectes "as built" de les diferents estacions depuradores d'aigües residuals que s'emmarcaven dins l'àmbit dels treballs, revisant els valors límit de l'efluent, comprovant la seva adequació a la normativa europea d'aplicació i incloent-hi tota aquesta informació a l'aplicatiu de l'ACA.

AJ. BELLPUIG | Implantació de la FORM

Implantació de la Fracció Orgànica al Municipi de Bellpuig

L'acció sensibilitzadora es va realitzar de juliol a octubre de 2006 i va ser contractada de manera directa per l'Ajuntament de Bellpuig, sobre la base de la subvenció atorgada per l'Agència de Residus de Catalunya per a la implantació de la Fracció Orgànica de Residus Municipals (FORM). El principal objectiu va ser el de difondre el nou servei de recollida de la FORM així com recordar quins residus s'han de dipositar a cadascun dels contenidors de recollida selectiva. A aquest efecte, es va actuar sobre 4500 habitants distribuïts en 1500 habitatges de nova edificació.

Les tasques realitzades abastar el disseny del tríptic sensibilitzador, la formació a educadors ambientals, l'explicació directa i personalitzada a ciutadania a través de visites porta a porta i el lliurament de materials de recollida (cubells i bosses compostables). Mitjançant l'eslògan "Aprovéchame. La matèria orgànica té valor. A Bellpuig l'aprofitem ", es va transmetre un missatge clar i positiu sobre la necessitat d'un nou hàbit ciutadà pel que fa al reciclatge de residus domèstics. Amb tot això, es va aconseguir aproximar la informació de la campanya al 100% de la població.

El projecte va ser realitzat per 3 tècnics especialitzats en medi ambient, disseny i comunicació. Aquest equip es va encarregar de formar un total de 6 educadors ambientals de la zona, que van realitzar les visites porta a porta.

GOV. ILLES BALEARS | Programa de Centres Ecoambientals

Assessorament a centres educatius de Menorca participants en el Programa de Centres Ecoambientals. (2011-2013)

sm realitza des de maig de 2011 un servei d'assessorament als centres educatius de Menorca inscrits en el Programa de Centres Ecoambientals promogut pel Govern Balear. Les conselleries d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, i d'Educació, Cultura i Universitats iniciaren el Programa de Centres Ecoambientals, seguint un dels objectius marcats per l'Agenda 21 d'impulsar l'educació ambiental als centres educatius:

 • Informar sobre el procés d'inscripció i la presentació de la memòria final del programa.
 • Proporcionar informació als coordinadors ambientals dels centres educatius sobre recursos didàctics, oferta d'activitats en educació ambiental i d'ajudes o subvencions.
 • Fer un seguiment del Pla d'Acció descrit en el projecte ambiental perquè es compleixin els terminis i els objectius marcats.
 • Omplir fitxes de seguiment dels centres i redactar informes mensuals i trimestrals.

El projecte compta amb dos tècnics ambientals d'sm que presten assessorament presencial en els diferents vectors ambientals que es treballen en el programa: residus, aigua, energia i canvi climàtic, biodiversitat, hort i jardí, mobilitat i consum responsable. Aquest assessorament es realitza durant 10 mesos a l'any, segons el calendari escolar.

AJ. SANT CUGAT DEL VALLÈS | Oficina Sant Cugat Sostenible

Gestió dels serveis de l'Oficina Sant Cugat Sostenible a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. (2008-2011)

Des de l'oficina Sant Cugat Sostenible, l'equip tècnic de sm atendre consultes telefòniques, presencials i via mail referents a qüestions ambientals i de sostenibilitat. D'altra banda, dinamitzar el Pla d'acció de l'Agenda 21 i l'estratègia local de canvi climàtic i es va transmetre la importància d'incloure criteris ambientals en les tasques que realitzem des del nostre dia a dia.

L'equip estava format per un tècnic treballant presencialment a l'Ajuntament, un coordinador de projecte des sm i un tècnic de suport. El tècnic principal realitzar tasques de manteniment de la pàgina web, atenció al públic, dinamització del Pla d'Acció de l'Agenda 21, així com activitats de sensibilització cap ciutadania i entitats. Paral · lelament, des de l'oficina de sm es va realitzar un reforç setmanal en pics de treball per a l'edició del butlletí mensual i l'actualització dels indicadors socioambientals així com assessorament a tècnics municipals, entitats i ciutadans. Mensualment es va elaborar un informe comptabilitzant les tasques d'atenció al públic, així com els projectes desenvolupats al llarg del mes per a la valoració contínua del projecte.

Com a dada orientativa, podem dir que durant l'any 2009 es van atendre més de 500 consultes i es van organitzar actes festius en motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, la 1a fira contra el canvi climàtic, el Dia internacional de l'aigua, la Setmana de la mobilitat sostenible i segura, 6 taules rodones de temàtiques variades, 9 tallers de llars verdes i la campanya Nadal sostenible.

AJ. ALCOBENDAS | Aula d'educació ambiental

Gestió de l'Aula d'educació ambiental del Municipi d'Alcobendas. (2010-actualitat)

sm, sistemes mediambientals S.L. es fa càrrec de la gestió de l'Aula d'Educació Ambiental d'Alcobendas l'1 de maig del 2010 després adjudicar-se el concurs públic promogut per l'Ajuntament. La gestió la realitzen 2 tècnics de sm des del mateix centre, amb el suport de la resta de l'equip extern de sm.

L'objecte de l'aula és el desenvolupament de programes ambientals dirigits a tots els grups de població tant residents com treballadors de la localitat. Per això es presenta anualment un calendari de treball dividit en 5 línies estratègiques: 1.Població escolar (infantil, primària i secundària) | 2.Població universitària | 3.Empresas que realitzen la seva activitat al municipi | 4.Asociaciones del municipi | 5 . Públic en general.

Cadascuna d'aquestes línies estratègiques té el seu programa ambiental en què es realitzen campanyes de sensibilització ambiental, promoció d'activitats ambientals (conferències, simposis o exposicions), concursos ambientals per a cadascuna de les línies de treball, cursos i tallers de formació.

A més, el centre d'educació ambiental col · labora amb l'Ajuntament en la promoció d'activitats en els dies institucionals amb caràcter ambiental com el dia de l'arbre, el dia dels aiguamolls o el dia del medi ambient. Així mateix l'aula és un recinte que acull una exposició permanent que recull una descripció dels espais verds del terme municipal d'Alcobendas i és el punt d'inici de la ruta autoguiada pel Jardí de la Vega del qual forma part.

JUNTA DE CASTELLA LA MANXA | Centre de visitants del Parc Natural de les Llacunes de Ruidera

Gestió del centre de visitants del Parc Natural de les Llacunes de Ruidera. (2010-2012)

El Parc Natural de les Llacunes de Ruidera situat en el límit entre les províncies de Ciutat Real i Albacete va ser declarat en 1979 per la Junta de Castella la Manxa. Disposa d'un Centre d'informació per al visitant que és gestionat per sm, sistemes mediambientals després d'una adjudicació després d'una licitació pública.

L'objectiu d'aquesta instal · lació és facilitar al visitant la informació sobre els valors naturals i culturals del parc, així com els diferents recursos disponibles a aquesta Reserva de la Biosfera per al seu aprofitament. La informació al visitant es completa amb visites guiades a grups tant pels diferents llocs d'interès del Parc com per l'exposició permanent del Parc.

A més es desenvolupa un programa específic d'educació ambiental per a la població local amb l'objectiu de promoure i ensenyar els valors i beneficis que la conservació de l'Espai Protegit porta per a l'economia de la zona.

El projecte es completa amb la implantació i manteniment del sistema Q de qualitat turística per a espais protegits d'acord amb la norma UNE 18702:2008.

GOV. ILLES BALEARS | Centre d'interpretació Es Amunts d'Eivissa

Gestió del centre d'interpretació "Es Amunts" d'Eivissa (2011-2015)

El Centre d'Interpretació Es Amunts d'Eivissa és un equipament inaugurat pel Govern de les Illes Balears al desembre de 2009 amb l'objectiu de promoure el respecte i la defensa del medi natural, donant a conèixer la gran diversitat d'hàbitats i paisatges existents a la regió muntanyosa de la Tramuntana d'Eivissa, coneguda popularment com Es Amunts.

Des de març de 2011, sm gestiona aquest centre amb l'objecte de: proporcionar informació als visitants sobre les instal·lacions, llocs d'interès, possibilitats recreatives i educatives de la zona; informar sobre els recursos del Centre - Jardí Botànic, exposicions permanents i temporals, biblioteca, videoteca i assessorament ambiental; donar a conèixer els valors naturals i culturals que acull la zona d'Es Amunts mitjançant itineraris guiats i tallers; desenvolupar un programa educatiu específic per a la població local i escolar.

El projecte compta amb un informador ambiental que realitza tasques de recepció i informació a visitants, així com de monitor ambiental a les activitats per a escolars, i amb un tècnic mediambiental que realitza les tasques de coordinació. A més, el centre compta amb la col·laboració d'un tècnic mediambiental del Govern Balear que realitza les rutes guiades i els tallers botànics.

AJ. ALCOBENDAS | Campanya de sensibilització de l'oli domèstic en el municipi d'Alcobendas

sm, sistemes mediambientals S.L. es fa càrrec de la gestió de l'Aula d'Educació Ambiental d'Alcobendas seu objectiu és el desenvolupament de programes ambientals dirigits a tots els grups de població.

Es realitzen cursos de formació tant per a habitants d'Alcobendas (Horts en terrasses, cosmètica natural, conducció sostenible) com per a treballadors d'empreses que estiguin establertes al municipi (Sistemes de gestió ambiental i Gestió de residus).

A l'estiu es realitzen campaments quinzenals en què els nens fan tallers i reben formació ambiental relacionada amb alguna temàtica específica com els "Oficis tradicionals".

L'activitat estrella tots els anys és la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient amb una fira que cada any es dedica a un tema ambiental i es dóna l'oportunitat d'exposar productes "ecològics" als comerços que ho desitgin. Aquesta fira s'acompanya amb el lliurament dels premis als concursos que potencien des de l'Aula (Concurs d'Ornamentació de Patis, terrasses i Balcons i Concurs de pintura ambiental per a nens).

A més, L'Ajuntament ha implantat un sistema de recollida d'oli de cuina amb contenidors al carrer i es van repartir uns embuts per facilitar la recollida de l'oli. L'any passat van gaudir d'aquestes activitats unes 9.000 persones.

AJ. SALOU | Campanya d'educació ambiental per la recollida de la FORM

El projecte, contractat mitjançant licitació per l'Ajuntament de Salou en base a la concessió de la subvenció atorgada per l'Agència de Residus de Catalunya per a la implantació de la Fracció Orgànica de Residus Municipals (FORM), va ser realitzat durant l'any 2010. Es va actuar sobre 24.000 habitatges (sense incloure apartaments turístics), i una població efectiva de 97.000 habitants (estiu), amb l'objectiu de fomentar la recollida selectiva de la FORM i millorar la qualitat dels altres serveis de recollida municipal.

Algunes de les tasques realitzades són la creació i disseny de l'informatiu, la formació dels educadors ambientals, la informació a ciutadania i grans productors del nou sistema de recollida selectiva de la FORM instaurat a la zona de Ponent i la sensibilització per millorar la qualitat de residus recollits selectivament a la resta de fraccions en la totalitat del municipi. A més, la campanya es va reforçar amb caracteritzacions de residus, enquestes telefòniques, visites a grans productors, documents explicatius per a inquilins absents durant el porta a porta, punt informatiu en diferents zones d'atracció de mobilitat del municipi, xarrades a escolars i creació de la figura del "vigilant selectiu" a les platges. D'altra banda, segons petició del mateix Ajuntament, la imatge i l'eslògan utilitzats seguir la línia elaborada per campanyes anteriors.

El resultat va ser el contacte directe porta a porta amb el 30% de la població, el lliurament de materials informatius i de recollida selectiva al gruix de la població i un clar reforç en la implicació de la ciutadania en la política ambiental de Salou.

El projecte el van desenvolupar 4 tècnics especialitzats en medi ambient, disseny i comunicació, i 5 informadors ambientals de la zona que van realitzar les visites porta a porta.

AJ. ALCOBENDAS | Ecofira en el dia mundial del medi ambient

El 8 juny 2013 sm, que gestiona l'Aula d'Educació Ambiental d'Alcobendas, va organitzar en col · laboració amb l'Ajuntament la 1a Ecofira d'Alcobendas, amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient.

L'objectiu va ser la promoció i desenvolupament de les empreses que fomenten la sostenibilitat en els productes que comercialitzen. Van participar 15 empreses del municipi que van mostrar als veïns els seus productes i van informar de la seva activitat comercial. Unes 8.000 persones van acudir a la cita i més d'interessar pels diferents expositors van poder participar en les diferents xerrades i tallers que van desenvolupar alguns d'ells durant la jornada. Els sectors representats van ser:

 • Mobilitat sostenible (vehicles de motor i bicicletes).
 • Bioconstrucció.
 • Alimentació ecològica.
 • Energies alternatives a partir de cultius d'algues
 • Oci sostenible.
 • Restauració.

Durant la jornada hi va haver una trobada entre professionals que va permetre l'acostament entre les empreses per realitzar futures sinergies o col · laboracions. A la Ecofira també va acudir l'alcalde d'Alcobendas així com tota la corporació municipal.

 

DIP. BARCELONA | Cens d'activitats i locals comercials d'Arenys de Mar

Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament Arenys de Mar sm va dur a terme el 2011 un cens d'activitats del municipi d'Arenys de Mar L'objectiu dels treballs va ser dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per a la presa de decisions relacionades amb la gestió de les activitats.

Els treballs es van iniciar amb la consulta dels expedients d'activitats de l'arxiu municipal. Es van consultar els expedients compresos entre els anys 1980 i 2011, revisant un total de 2033 expedients.

La informació extreta dels expedients es va depurar i ampliar amb el treball de camp. El treball de camp va permetre descartar les activitats ja clausurades i detectar activitats clandestines.Com a resultat es van detectar 957 activitats presents al municipi.

Les dades obtingudes de cada activitat es van introduir en un Gestor d'Informació d'Activitats desenvolupat per la Diputació de Barcelona per als municipis de la província que conté la següent informació:

 • Dades generals (adreça, telèfon, fax, e-mail de la raó social, representant, i establiment)
 • Legalització i control (llicència i actes de control, ampliacions, canvis de titular)
 • Classificació i tipus d'activitat
 • Dades tècniques (superfícies, coordenades UTM, metres lineals de façana, plantilla, horaris)
 • Dades d'incendis (càrrega de foc, aforament d'incendis, altura evacuació, risc intrínsec, ...)
 • Fotografia de la façana i llicències escanejades
AENA | Informació Ambiental de Madrid-Barajas

Gestió de l'Oficina d'Informació Mediambiental (OFIMA) i l'Àrea Expoambiente l'Aeroport de Madrid-Barajas. (2010-2013) (2019-actualitat)

Un equip de tècnics d'sm experts en medi ambient formen el grup d'Informació ambiental, gestionant les activitats de les sales d'educació ambiental i les reclamacions.Un equipo de 

Oficina d'Informació Mediambiental (Ofima)
Atenció personalitzada a les reclamacions per soroll produïdes per l'activitat de l'Aeroport de Madrid-Barajas. Així mateix, l'equip tècnic del ofimàtica està capacitat per donar un servei d'informació ambiental amb relació a qualsevol altre vector relacionat amb la instal · lació (aigües, gestió de residus, emissions a l'atmosfera, etc). Les reclamacions rebudes són analitzades per posteriorment redactar la resposta que la Divisió de Medi Ambient de l'aeroport signarà i enviarà en un termini inferior a 5 dies hàbils.

Àrea Expoambiente (avió expositor i sala expoambiente)
Ubicades a la terminal 2, en aquestes instal·lacions es realitzen jornades d'educació ambiental orientades a escolars, professionals i públic en general en què un tècnic explica la gestió ambiental de l'Aeroport així com l'impacte derivat de la seva activitat. L'Avió expositor és un DC-9 donat per Iberia i dividit en dues sales en què vídeos adaptats a cada tipus de públic expliquen l'impacte acústic produït per una aeronau així com les mesures per minimitzar-lo. La Sala Expoambiente consta d'una zona diàfana dotada de pantalles que projecten vídeos que expliquen el sistema de gestió ambiental de l'aeroport, més una sala de projeccions amb 40 butaques per a jornades o congressos adreçats a experts.

ECOEMBES | Auditories de caracterització de residus

Servei d'inspeccions i control a empreses de caracterització de residus. (2011-2013).

Ecoembalajes España, SA (ECOEMBES) va confiar a sm la realització del servei d'inspecció de les empreses que realitzen els treballs de caracterització de residus d'envasos lleugers i escombraries en massa, control de qualitat de materials, controls d'estoc i determinació d'humitats.
sm va designar un equip d'inspectors que van realitzar més de 400 auditories durant el període d'execució del projecte, en plantes de tractament i valoració de residus de tot el territori nacional a causa del àmbit estatal del projecte.
Durant aquestes inspeccions es van valorar aspectes com:

 • Verificació del correcte desenvolupament de les diferents metodologies de mostreig, caracterització de residus i control de materials segons la tipologia dels treballs.
 • Comprovació de les condicions de treball i compliment dels requeriments en matèria de prevenció de riscos laborals de les empreses que desenvolupaven els treballs.
 • Redacció d'informes d'auditoria de cadascuna de les inspeccions.

Així mateix, cal ressaltar l'important esforç realitzat durant aquest projecte en matèria de coordinació i logística, atès que els treballs es van desenvolupar en més de 125 plantes de reciclatge de residus distribuïdes per tot l'estat.

AJ. BARCELONA | Inspecció d'ordres de conservació de finques

Revisió d'expedients i inspecció d'ordres de conservació de finques del Districte de Ciutat Vella. (2011-2013)

Promogut pel Districte de Ciutat Vella de l'Ajuntament de Barcelona, dos arquitectes, un informàtic i un enginyer de coordinació d'sm realitzaren la revisió d'expedients d'ordres de conservació de finques i una posterior revisió, mitjançant inspecció de les mateixes per assegurar si es complien les condicions exigides per mitjà del requeriment.

Es va crear una base de dades de control d'informació on s'introduïen les dades de l'ordre de conservació, així com els resultats posteriors de la inspecció realitzada per l'arquitecte d'sm. Aprofitant la visita de control es realitzaven verificacions d'àmbit global a la finca, com són l'estat de la façana, de les instal·lacions comunes, d'escales, ascensors, instal·lacions d'aigua i elèctriques, interior dels habitatges, com de la coberta. Addicionalment també es van determinar aspectes de tipus sociològic, com diògenes, mobbing, habitatges sobreocupats o aspectes d'insalubritat.  Un cop realitzada la inspecció i complimentada la fitxa es catalogava la finca segons el seu estat global, tipificándola com a finca Acceptable, Deficient o Molt Deficient.

S'han revisat un total de 800 expedients i s'han inspeccionat un total de 500 finques. Totes les dades han estat tractades a la base de dades de control i posteriorment es va elaborar un informe, que incorporava una representació cartogràfica dels estats de les finques, com a eina de presa de decisions i perquè l'Ajuntament pogués emprendre l'activació de plans específics de millora de barris.

AJ. BARCELONA | Control de sacs de runa

Control de qualitat, detecció i identificació de sacs de runes a la ciutat de Barcelona. (2007)

sm va ser adjudicatària del concurs públic de control de qualitat, detecció i identificació de sacs de runes de la ciutat de Barcelona. Aquest projecte es va basar en la constitució d'un equip d'inspectors que es desplaçaven per tot el municipi de Barcelona localitzant i valorant l'estat legal i de manteniment dels diferents sacs de runa situats en carrers (calçada i vorera).

La localització es va realitzar mitjançant un equip de GPS localitzador i el marcatge es realitzava mitjançant el grafiat d'uns codis en el propi sac i, si hi hagués, en la mateixa llicència d'ocupació de carrer del sac. Igualment es realitzava un reportatge fotogràfic amb l'objectiu de poder ubicar de forma inequívoca el sac. Tota la ciutat era rastrejada en intervals de 24 hores. Un cop localitzat un sac, es realitzava un segon control 48 hores després per comprovar que aquest ha estat retirat (ja que l'ordenança municipal que regula els residus d'enderrocs tan sols permeten l'ocupació temporal de la via pública per part dels sacs de residus). Cas de no ser retirat s'informava a l'entitat municipal perquè aquesta iniciés el mecanisme sancionador corresponent.

L'equip del projecte va estar format per un total de 32 tècnics inspectors i 2 tècnics de coordinació, prevenció de riscos laborals i gestió documental. Durant un trimestre es van realitzar un total aproximat de 24.000 deteccions, a raó d'una mitjana de 600 deteccions/dia amb pics superiors d'unes 1000 deteccions/dia.

AENA | Informació Ambiental a Barcelona-El Prat

SAIMBCN, Servei d'Atenció i Informació Mediambiental de l'Aeroport de Barcelona - El Prat. (2005-actualitat)

sm desenvolupa el Servei d'Atenció i Informació Mediambiental de l'Aeroport de Barcelona-El Prat des de la creació d'aquest servei, el 2005, en el si del Departament de Medi Ambient de l'aeroport.

El SAIM es crea com una oficina d'atenció personalitzada a les reclamacions generades per afeccions acústiques provocades per l'Aeroport de Barcelona. Al seu torn, s'atenen demandes d'informació ambiental per part d'Ajuntaments i veïns sobre les configuracions actuals de l'aeroport i els motius de l'ús de cadascunes d'aquestes configuracions.

L'equip del projecte està constituït per un tècnic en comunicació i quatre en disciplines ambientals complementàries i exerceix la seva funció des d'una oficina específica del Bloc Tècnic de la T2.

Des de 2005 i fins al dia d'avui l'Aeroport de Barcelona-El Prat s'ha vist sotmès a canvis, fonamentalment la seva ampliació. Aquesta ampliació va comportar la modificació de la gestió operativa de pistes i per tant va afectar la tipologia de tasques del servei, de manera que es va passar de ser bàsicament un servei de recepció i gestió de reclamacions, a realitzar altres tasques tècniques de suport a aena, com ara el seguiment diari del trànsit aeri per comprovar que se segueixin els procediments d'atenuació de soroll per a la minimització de l'impacte acústic i ambiental.

AJ. BARCELONA | Accions formatives sobre espais verds

Activitats formatives i de coneixement sobre els espais verds del barri de TORRE BARÓ. (2009)

El projecte es va emmarcar en el Programa de rehabilitació de Barcelona, encarregat de realitzar una actuació integral a escala urbanística, social i econòmica en les àrees que són objecte d'intervenció. Es va dur a terme entre els mesos d'abril a juny de 2009 i va ser finançat, al cinquanta per cent, pel Fons de Barri creat per la Llei 2/2004 de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.

L'àmbit d'actuació va ser al barri de Torre Baró i voltants i l'eix de l'acció la realització d'activitats formatives en l'àmbit de coneixement, protecció i manteniment del medi ambient en l'entorn protegit del Parc de Collserola. L'objectiu principal del projecte és captar i formar un grup sòlid de veïns / es del barri de Torre Baró i voltants per: dotar de coneixement de les característiques del Parc de Collserola, elaborar una campanya de sensibilització ambiental aplicable a l'entorn en què es troben; desenvolupar un programa d'educació ambiental per a veïns i visitants de la zona, fomentar nocions de ciutadania, tolerància i respecte entre els diferents col · lectius que conviuen al barri.

Es va realitzar un curs de Monitor d'Educació Ambiental de 200 hores durada a 17 alumnes del barri, d'entre 18 i 50 anys, de diferent condició social, diferent formació acadèmica i experiència professional. Aquest curs va ser impartit per 4 tècnics de sm, especialistes en diferents matèries: Educació Ambiental, Gestió de Residus, Gestió de Sòls i Contaminació Atmosfèrica, i Prevenció de Riscos Laborals. Durant el curs es van realitzar activitats i tallers teorico-pràctics, es va crear un bloc ambiental i es van fer visites guiades a plantes de tractament de residus.

AJ. VILA DE PIERA | Implantació de la FORM

Implantació de la Fracció Orgànica en el Municipi de Piera. (2008)

L'actuació sensibilitzadora va ser contractada de manera directa per l'Ajuntament de Piera, sobre la base de la subvenció atorgada per l'Agència de Residus de Catalunya per a la implantació de la Fracció Orgànica de Residus Municipals (FORM), amb l'objecte de difondre el nou servei de recollida selectiva a tot el nucli urbà. En total es va actuar sobre uns 6000 habitants i 2900 habitatges.

Les principals tasques realitzades van ser el disseny del tríptic sensibilitzador, la formació dels educadors ambientals i l'actuació de difusió i explicació a ciutadania i grans productors del nou sistema de recollida instaurat al municipi. Addicionalment, es van realitzar xerrades a grans productors, es van crear cartells per a locals comercials, es maqueto un espai web, i es van crear notes de premsa i anuncis de ràdio. Finalment, en concloure la campanya es van realitzar caracteritzacions de residus per comprovar la qualitat de la FORM segregada, arribant-se a valors del 90% de puresa.

La distribució porta a porta de materials (cubells airejats i bosses compostables), la transmissió personalitzada de la informació, una imatge fresca i un eslògan directe "SOM UN MÉS. Fes teu", van assegurar l'èxit de la campanya, arribant-se a actuar sobre el 100% de la població.

El projecte va ser realitzat per 5 tècnics especialitzats en medi ambient, disseny i comunicació, que es van encarregar, al seu torn, de formar 7 educadors ambientals, 4 dels quals eren de la zona.

AJ. PALAMÓS | Implantació de la FORM (porta a porta)

Implantació de la Fracció Orgànica al municipi de PALAMÓS porta a porta. (2009-2010)

La campanya de sensibilització va ser contractada de manera directa per l'Ajuntament de Palamós la base de la subvenció atorgada per l'Agència de Residus de Catalunya per a la implantació de la Fracció Orgànica de Residus Municipals (FORM). Es va actuar sobre 5000 habitatges i una població efectiva d'20.0000 habitants (època estival) amb l'objectiu de donar a conèixer el nou servei de recollida selectiva de la fracció orgànica a tot el nucli urbà del municipi.

Les tasques realitzades van consistir en la creació i disseny del document sensibilitzador, així com la formació dels educadors ambientals i la difusió i explicació a ciutadania i grans productors. Com a mesures de reforç, es van impartir xerrades a grans productors, es van crear documents informatius per a inquilins absents en el moment del porta a porta i es van generar llistats de lliurament de materials. En aquestes visites porta a porta, en què es va arribar al 100% de la població del nucli urbà, es van lliurar cubells airejats, bosses compostables i informació relativa al nou sistema de recollida i freqüències i horaris de recollida de totes les fraccions. La imatge proposada identificava el cicle d'aprofitament de la matèria orgànica i seguir les línies marcades per l'Ajuntament i utilitzades en campanyes anteriors.

El projecte va ser realitzat per 6 tècnics especialitzats en medi ambient, disseny i comunicació, 4 educadors ambientals propis que van formar a altres 2 educadors ambientals de la zona.

AJ. COLLBATÓ | Porta a porta per a la recollida de FORM i resta

Desplegament del sistema porta a porta per a la recollida de FORM i resta al municipi de Collbató. (2010)

Aquest projecte va ser contractat mitjançant concurs públic per l'Ajuntament de Collbató, sobre la base de la concessió de la subvenció atorgada per l'Agència de Residus de Catalunya per a la implantació de la Fracció Orgànica de Residus Municipals (FORM). L'objectiu va ser difondre el nou servei de recollida selectiva de la fracció orgànica i la fracció resta mitjançant el sistema porta a porta a tot el municipi, arribant a un total de 1.930 habitatges i una població efectiva de 4.000 ciutadans.

En el projecte van participar 8 tècnics especialitzats en medi ambient, disseny i comunicació i 3 informadors ambientals de la zona. Les tasques realitzades van ser el disseny dels documents sensibilitzadors (tríptic, cartell, pancarta, imant, estand), formació a educadors ambientals i difusió a ciutadania i grans productors. Paral · lelament, es van fer enquestes telefòniques, reunions sectorials, xerrades a escoles, punt d'informació mòbil, notes de premsa, jornada de compostatge casolà, suport a tècnics de l'OAC, caracteritzacions de residus i revisió de poals i bosses durant el seguiment de la implantació.

La imatge de campanya mostra, en primera línia, el nou integrant del sistema de recollida que és el cubell airejat per a la segregació domèstica de la FORM. L'eslògan "Collbató s'apunta" fa referència tant a la nova implantació de la recollida de la FORM com al desplegament del sistema de recollida seleccionat pel consistori, que és el sistema porta a porta. També es va usar un model d'imatge dibuixada (en contraposició a una imatge fotogràfica), per poder arribar millor a la joves i nens.