AJ. SALOU | Campanya d'educació ambiental per la recollida de la FORM

El projecte, contractat mitjançant licitació per l'Ajuntament de Salou en base a la concessió de la subvenció atorgada per l'Agència de Residus de Catalunya per a la implantació de la Fracció Orgànica de Residus Municipals (FORM), va ser realitzat durant l'any 2010. Es va actuar sobre 24.000 habitatges (sense incloure apartaments turístics), i una població efectiva de 97.000 habitants (estiu), amb l'objectiu de fomentar la recollida selectiva de la FORM i millorar la qualitat dels altres serveis de recollida municipal.

Algunes de les tasques realitzades són la creació i disseny de l'informatiu, la formació dels educadors ambientals, la informació a ciutadania i grans productors del nou sistema de recollida selectiva de la FORM instaurat a la zona de Ponent i la sensibilització per millorar la qualitat de residus recollits selectivament a la resta de fraccions en la totalitat del municipi. A més, la campanya es va reforçar amb caracteritzacions de residus, enquestes telefòniques, visites a grans productors, documents explicatius per a inquilins absents durant el porta a porta, punt informatiu en diferents zones d'atracció de mobilitat del municipi, xarrades a escolars i creació de la figura del "vigilant selectiu" a les platges. D'altra banda, segons petició del mateix Ajuntament, la imatge i l'eslògan utilitzats seguir la línia elaborada per campanyes anteriors.

El resultat va ser el contacte directe porta a porta amb el 30% de la població, el lliurament de materials informatius i de recollida selectiva al gruix de la població i un clar reforç en la implicació de la ciutadania en la política ambiental de Salou.

El projecte el van desenvolupar 4 tècnics especialitzats en medi ambient, disseny i comunicació, i 5 informadors ambientals de la zona que van realitzar les visites porta a porta.

AJ. ALCOBENDAS | Ecofira en el dia mundial del medi ambient

El 8 juny 2013 sm, que gestiona l'Aula d'Educació Ambiental d'Alcobendas, va organitzar en col · laboració amb l'Ajuntament la 1a Ecofira d'Alcobendas, amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient.

L'objectiu va ser la promoció i desenvolupament de les empreses que fomenten la sostenibilitat en els productes que comercialitzen. Van participar 15 empreses del municipi que van mostrar als veïns els seus productes i van informar de la seva activitat comercial. Unes 8.000 persones van acudir a la cita i més d'interessar pels diferents expositors van poder participar en les diferents xerrades i tallers que van desenvolupar alguns d'ells durant la jornada. Els sectors representats van ser:

 • Mobilitat sostenible (vehicles de motor i bicicletes).
 • Bioconstrucció.
 • Alimentació ecològica.
 • Energies alternatives a partir de cultius d'algues
 • Oci sostenible.
 • Restauració.

Durant la jornada hi va haver una trobada entre professionals que va permetre l'acostament entre les empreses per realitzar futures sinergies o col · laboracions. A la Ecofira també va acudir l'alcalde d'Alcobendas així com tota la corporació municipal.

 

DIP. BARCELONA | Cens d'activitats i locals comercials d'Arenys de Mar

Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament Arenys de Mar sm va dur a terme el 2011 un cens d'activitats del municipi d'Arenys de Mar L'objectiu dels treballs va ser dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per a la presa de decisions relacionades amb la gestió de les activitats.

Els treballs es van iniciar amb la consulta dels expedients d'activitats de l'arxiu municipal. Es van consultar els expedients compresos entre els anys 1980 i 2011, revisant un total de 2033 expedients.

La informació extreta dels expedients es va depurar i ampliar amb el treball de camp. El treball de camp va permetre descartar les activitats ja clausurades i detectar activitats clandestines.Com a resultat es van detectar 957 activitats presents al municipi.

Les dades obtingudes de cada activitat es van introduir en un Gestor d'Informació d'Activitats desenvolupat per la Diputació de Barcelona per als municipis de la província que conté la següent informació:

 • Dades generals (adreça, telèfon, fax, e-mail de la raó social, representant, i establiment)
 • Legalització i control (llicència i actes de control, ampliacions, canvis de titular)
 • Classificació i tipus d'activitat
 • Dades tècniques (superfícies, coordenades UTM, metres lineals de façana, plantilla, horaris)
 • Dades d'incendis (càrrega de foc, aforament d'incendis, altura evacuació, risc intrínsec, ...)
 • Fotografia de la façana i llicències escanejades
AENA | Informació Ambiental de Madrid-Barajas

Gestió de l'Oficina d'Informació Mediambiental (OFIMA) i l'Àrea Expoambiente l'Aeroport de Madrid-Barajas. (2010-2013) (2019-actualitat)

Un equip de tècnics d'sm experts en medi ambient formen el grup d'Informació ambiental, gestionant les activitats de les sales d'educació ambiental i les reclamacions.Un equipo de 

Oficina d'Informació Mediambiental (Ofima)
Atenció personalitzada a les reclamacions per soroll produïdes per l'activitat de l'Aeroport de Madrid-Barajas. Així mateix, l'equip tècnic del ofimàtica està capacitat per donar un servei d'informació ambiental amb relació a qualsevol altre vector relacionat amb la instal · lació (aigües, gestió de residus, emissions a l'atmosfera, etc). Les reclamacions rebudes són analitzades per posteriorment redactar la resposta que la Divisió de Medi Ambient de l'aeroport signarà i enviarà en un termini inferior a 5 dies hàbils.

Àrea Expoambiente (avió expositor i sala expoambiente)
Ubicades a la terminal 2, en aquestes instal·lacions es realitzen jornades d'educació ambiental orientades a escolars, professionals i públic en general en què un tècnic explica la gestió ambiental de l'Aeroport així com l'impacte derivat de la seva activitat. L'Avió expositor és un DC-9 donat per Iberia i dividit en dues sales en què vídeos adaptats a cada tipus de públic expliquen l'impacte acústic produït per una aeronau així com les mesures per minimitzar-lo. La Sala Expoambiente consta d'una zona diàfana dotada de pantalles que projecten vídeos que expliquen el sistema de gestió ambiental de l'aeroport, més una sala de projeccions amb 40 butaques per a jornades o congressos adreçats a experts.

ECOEMBES | Auditories de caracterització de residus

Servei d'inspeccions i control a empreses de caracterització de residus. (2011-2013).

Ecoembalajes España, SA (ECOEMBES) va confiar a sm la realització del servei d'inspecció de les empreses que realitzen els treballs de caracterització de residus d'envasos lleugers i escombraries en massa, control de qualitat de materials, controls d'estoc i determinació d'humitats.
sm va designar un equip d'inspectors que van realitzar més de 400 auditories durant el període d'execució del projecte, en plantes de tractament i valoració de residus de tot el territori nacional a causa del àmbit estatal del projecte.
Durant aquestes inspeccions es van valorar aspectes com:

 • Verificació del correcte desenvolupament de les diferents metodologies de mostreig, caracterització de residus i control de materials segons la tipologia dels treballs.
 • Comprovació de les condicions de treball i compliment dels requeriments en matèria de prevenció de riscos laborals de les empreses que desenvolupaven els treballs.
 • Redacció d'informes d'auditoria de cadascuna de les inspeccions.

Així mateix, cal ressaltar l'important esforç realitzat durant aquest projecte en matèria de coordinació i logística, atès que els treballs es van desenvolupar en més de 125 plantes de reciclatge de residus distribuïdes per tot l'estat.

AJ. BARCELONA | Inspecció d'ordres de conservació de finques

Revisió d'expedients i inspecció d'ordres de conservació de finques del Districte de Ciutat Vella. (2011-2013)

Promogut pel Districte de Ciutat Vella de l'Ajuntament de Barcelona, dos arquitectes, un informàtic i un enginyer de coordinació d'sm realitzaren la revisió d'expedients d'ordres de conservació de finques i una posterior revisió, mitjançant inspecció de les mateixes per assegurar si es complien les condicions exigides per mitjà del requeriment.

Es va crear una base de dades de control d'informació on s'introduïen les dades de l'ordre de conservació, així com els resultats posteriors de la inspecció realitzada per l'arquitecte d'sm. Aprofitant la visita de control es realitzaven verificacions d'àmbit global a la finca, com són l'estat de la façana, de les instal·lacions comunes, d'escales, ascensors, instal·lacions d'aigua i elèctriques, interior dels habitatges, com de la coberta. Addicionalment també es van determinar aspectes de tipus sociològic, com diògenes, mobbing, habitatges sobreocupats o aspectes d'insalubritat.  Un cop realitzada la inspecció i complimentada la fitxa es catalogava la finca segons el seu estat global, tipificándola com a finca Acceptable, Deficient o Molt Deficient.

S'han revisat un total de 800 expedients i s'han inspeccionat un total de 500 finques. Totes les dades han estat tractades a la base de dades de control i posteriorment es va elaborar un informe, que incorporava una representació cartogràfica dels estats de les finques, com a eina de presa de decisions i perquè l'Ajuntament pogués emprendre l'activació de plans específics de millora de barris.

AJ. BARCELONA | Control de sacs de runa

Control de qualitat, detecció i identificació de sacs de runes a la ciutat de Barcelona. (2007)

sm va ser adjudicatària del concurs públic de control de qualitat, detecció i identificació de sacs de runes de la ciutat de Barcelona. Aquest projecte es va basar en la constitució d'un equip d'inspectors que es desplaçaven per tot el municipi de Barcelona localitzant i valorant l'estat legal i de manteniment dels diferents sacs de runa situats en carrers (calçada i vorera).

La localització es va realitzar mitjançant un equip de GPS localitzador i el marcatge es realitzava mitjançant el grafiat d'uns codis en el propi sac i, si hi hagués, en la mateixa llicència d'ocupació de carrer del sac. Igualment es realitzava un reportatge fotogràfic amb l'objectiu de poder ubicar de forma inequívoca el sac. Tota la ciutat era rastrejada en intervals de 24 hores. Un cop localitzat un sac, es realitzava un segon control 48 hores després per comprovar que aquest ha estat retirat (ja que l'ordenança municipal que regula els residus d'enderrocs tan sols permeten l'ocupació temporal de la via pública per part dels sacs de residus). Cas de no ser retirat s'informava a l'entitat municipal perquè aquesta iniciés el mecanisme sancionador corresponent.

L'equip del projecte va estar format per un total de 32 tècnics inspectors i 2 tècnics de coordinació, prevenció de riscos laborals i gestió documental. Durant un trimestre es van realitzar un total aproximat de 24.000 deteccions, a raó d'una mitjana de 600 deteccions/dia amb pics superiors d'unes 1000 deteccions/dia.

AENA | Informació Ambiental a Barcelona-El Prat

SAIMBCN, Servei d'Atenció i Informació Mediambiental de l'Aeroport de Barcelona - El Prat. (2005-actualitat)

sm exerceix el Servei d'Atenció i Informació Mediambiental de l'Aeroport de Barcelona-El Prat des de la creació d'aquest servei, el 2005, en el si del Departament de Medi Ambient de l'aeroport.

El SAIM es crea com una oficina d'atenció personalitzada a les reclamacions generades per afeccions acústiques provocades per l'Aeroport de Barcelona. Al seu torn, s'atenen demandes d'informació ambiental per part d'Ajuntaments i veïns sobre les configuracions actuals de l'aeroport i els motius de l'ús de cadascunes d'aquestes configuracions.

L'equip del projecte està constituït per un tècnic en comunicació i quatre en disciplines ambientals complementàries i exerceix la seva funció des d'una oficina específica del Bloc Tècnic de la T2.

Des de 2005 i fins al dia d'avui l'Aeroport de Barcelona-El Prat s'ha vist sotmès a canvis, fonamentalment la seva ampliació. Aquesta ampliació va comportar la modificació de la gestió operativa de pistes i per tant va afectar la tipologia de tasques del servei, de manera que es va passar de ser bàsicament un servei de recepció i gestió de reclamacions, a realitzar altres tasques tècniques de suport a aena, com ara el seguiment diari del trànsit aeri per comprovar que se segueixin els procediments d'atenuació de soroll per a la minimització de l'impacte acústic i ambiental.

AJ. BARCELONA | Accions formatives sobre espais verds

Activitats formatives i de coneixement sobre els espais verds del barri de TORRE BARÓ. (2009)

El projecte es va emmarcar en el Programa de rehabilitació de Barcelona, encarregat de realitzar una actuació integral a escala urbanística, social i econòmica en les àrees que són objecte d'intervenció. Es va dur a terme entre els mesos d'abril a juny de 2009 i va ser finançat, al cinquanta per cent, pel Fons de Barri creat per la Llei 2/2004 de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.

L'àmbit d'actuació va ser al barri de Torre Baró i voltants i l'eix de l'acció la realització d'activitats formatives en l'àmbit de coneixement, protecció i manteniment del medi ambient en l'entorn protegit del Parc de Collserola. L'objectiu principal del projecte és captar i formar un grup sòlid de veïns / es del barri de Torre Baró i voltants per: dotar de coneixement de les característiques del Parc de Collserola, elaborar una campanya de sensibilització ambiental aplicable a l'entorn en què es troben; desenvolupar un programa d'educació ambiental per a veïns i visitants de la zona, fomentar nocions de ciutadania, tolerància i respecte entre els diferents col · lectius que conviuen al barri.

Es va realitzar un curs de Monitor d'Educació Ambiental de 200 hores durada a 17 alumnes del barri, d'entre 18 i 50 anys, de diferent condició social, diferent formació acadèmica i experiència professional. Aquest curs va ser impartit per 4 tècnics de sm, especialistes en diferents matèries: Educació Ambiental, Gestió de Residus, Gestió de Sòls i Contaminació Atmosfèrica, i Prevenció de Riscos Laborals. Durant el curs es van realitzar activitats i tallers teorico-pràctics, es va crear un bloc ambiental i es van fer visites guiades a plantes de tractament de residus.

AJ. VILA DE PIERA | Implantació de la FORM

Implantació de la Fracció Orgànica en el Municipi de Piera. (2008)

L'actuació sensibilitzadora va ser contractada de manera directa per l'Ajuntament de Piera, sobre la base de la subvenció atorgada per l'Agència de Residus de Catalunya per a la implantació de la Fracció Orgànica de Residus Municipals (FORM), amb l'objecte de difondre el nou servei de recollida selectiva a tot el nucli urbà. En total es va actuar sobre uns 6000 habitants i 2900 habitatges.

Les principals tasques realitzades van ser el disseny del tríptic sensibilitzador, la formació dels educadors ambientals i l'actuació de difusió i explicació a ciutadania i grans productors del nou sistema de recollida instaurat al municipi. Addicionalment, es van realitzar xerrades a grans productors, es van crear cartells per a locals comercials, es maqueto un espai web, i es van crear notes de premsa i anuncis de ràdio. Finalment, en concloure la campanya es van realitzar caracteritzacions de residus per comprovar la qualitat de la FORM segregada, arribant-se a valors del 90% de puresa.

La distribució porta a porta de materials (cubells airejats i bosses compostables), la transmissió personalitzada de la informació, una imatge fresca i un eslògan directe "SOM UN MÉS. Fes teu", van assegurar l'èxit de la campanya, arribant-se a actuar sobre el 100% de la població.

El projecte va ser realitzat per 5 tècnics especialitzats en medi ambient, disseny i comunicació, que es van encarregar, al seu torn, de formar 7 educadors ambientals, 4 dels quals eren de la zona.

AJ. PALAMÓS | Implantació de la FORM (porta a porta)

Implantació de la Fracció Orgànica al municipi de PALAMÓS porta a porta. (2009-2010)

La campanya de sensibilització va ser contractada de manera directa per l'Ajuntament de Palamós la base de la subvenció atorgada per l'Agència de Residus de Catalunya per a la implantació de la Fracció Orgànica de Residus Municipals (FORM). Es va actuar sobre 5000 habitatges i una població efectiva d'20.0000 habitants (època estival) amb l'objectiu de donar a conèixer el nou servei de recollida selectiva de la fracció orgànica a tot el nucli urbà del municipi.

Les tasques realitzades van consistir en la creació i disseny del document sensibilitzador, així com la formació dels educadors ambientals i la difusió i explicació a ciutadania i grans productors. Com a mesures de reforç, es van impartir xerrades a grans productors, es van crear documents informatius per a inquilins absents en el moment del porta a porta i es van generar llistats de lliurament de materials. En aquestes visites porta a porta, en què es va arribar al 100% de la població del nucli urbà, es van lliurar cubells airejats, bosses compostables i informació relativa al nou sistema de recollida i freqüències i horaris de recollida de totes les fraccions. La imatge proposada identificava el cicle d'aprofitament de la matèria orgànica i seguir les línies marcades per l'Ajuntament i utilitzades en campanyes anteriors.

El projecte va ser realitzat per 6 tècnics especialitzats en medi ambient, disseny i comunicació, 4 educadors ambientals propis que van formar a altres 2 educadors ambientals de la zona.

AJ. COLLBATÓ | Porta a porta per a la recollida de FORM i resta

Desplegament del sistema porta a porta per a la recollida de FORM i resta al municipi de Collbató. (2010)

Aquest projecte va ser contractat mitjançant concurs públic per l'Ajuntament de Collbató, sobre la base de la concessió de la subvenció atorgada per l'Agència de Residus de Catalunya per a la implantació de la Fracció Orgànica de Residus Municipals (FORM). L'objectiu va ser difondre el nou servei de recollida selectiva de la fracció orgànica i la fracció resta mitjançant el sistema porta a porta a tot el municipi, arribant a un total de 1.930 habitatges i una població efectiva de 4.000 ciutadans.

En el projecte van participar 8 tècnics especialitzats en medi ambient, disseny i comunicació i 3 informadors ambientals de la zona. Les tasques realitzades van ser el disseny dels documents sensibilitzadors (tríptic, cartell, pancarta, imant, estand), formació a educadors ambientals i difusió a ciutadania i grans productors. Paral · lelament, es van fer enquestes telefòniques, reunions sectorials, xerrades a escoles, punt d'informació mòbil, notes de premsa, jornada de compostatge casolà, suport a tècnics de l'OAC, caracteritzacions de residus i revisió de poals i bosses durant el seguiment de la implantació.

La imatge de campanya mostra, en primera línia, el nou integrant del sistema de recollida que és el cubell airejat per a la segregació domèstica de la FORM. L'eslògan "Collbató s'apunta" fa referència tant a la nova implantació de la recollida de la FORM com al desplegament del sistema de recollida seleccionat pel consistori, que és el sistema porta a porta. També es va usar un model d'imatge dibuixada (en contraposició a una imatge fotogràfica), per poder arribar millor a la joves i nens.

CC. del SEGRIÀ | Campanya per a la recollida selectiva de la FORM

Campanya de sensibilització per fomentar la recollida selectiva de la matèria orgànica en 35 municipis de la Comarca del Segrià. (2009-2010)

La campanya va ser contractada mitjançant concurs públic pel Consell Comarcal del Segrià la base de la concessió de la subvenció atorgada per l'Agència de Residus de Catalunya. L'actuació sensibilitzadora va ser realitzada per 6 tècnics especialitzats en medi ambient, disseny i en comunicació, amb el principal objectiu de promoure la correcta segregació de la fracció orgànica en els 35 municipis objecte del projecte, sumant un total de 18.300 habitatges i una població efectiva d'més de 50.000 habitants.

Les tasques van abastar des de la creació i disseny del material de difusió fins a la formació dels informadors ambientals i la sensibilització porta a porta a ciutadania, grans productors i població escolar. En el lliurament porta a porta realitzada pels 16 informadors es van recordar els beneficis ambientals i socioeconòmics de la correcta segregació de l'orgànica, es van lliurar bosses compostables, cubells de 10 litres airejats i díptic explicatiu i es van recordar els serveis i horaris de recollida de cada municipi. Es van dur a terme actuacions addicionals com enquestes telefòniques, caracteritzacions de residus, xerrades a les escoles, visites a grans productors i documentació específica per al Consell Comarcal i els ajuntaments.

La imatge de campanya utilitza productes de la comarca i una frase directa per fer reflexionar sobre la importància de fer una correcta selecció de la matèria orgànica. En la informació lliurada es van identificar els materials que havien o no anar al contenidor d'orgànica.

CC La SELVA | Implantació de la FORM

Implantació de la FORM als municipis de Breda i Riells i Viabrea. (2010)

L'actuació sensibilitzadora va ser contractada mitjançant concurs públic pel Consell Comarcal de la Selva, en base a la concessió de la subvenció atorgada per l'Agència de Residus de Catalunya per a la implantació de la Fracció Orgànica de Residus Municipals (FORM). El projecte va ser realitzat per 5 tècnics especialitzats en medi ambient, disseny i comunicació. Aquest equip es va encarregar de formar a 4 educadors ambientals de la zona, que finalment van fer la difusió i lliurament del material porta a porta.

El principal objectiu va ser el de donar difusió al nou servei de recollida selectiva de la fracció orgànica en els dos municipis, actuant sobre unes 1.700 habitatges de Breda i unes 2.850 de Riells i Viabrea, així com recordar els residus depositables en les altres fraccions.

Entre les tasques realitzades es va adaptar la imatge utilitzada pel Consell Comarcal en campanyes anteriors (estand, fullets, pancarta, cartells, presentacions digitals) i formació específica als educadors. Addicionalment, es van realitzar reunions informatives, visites a grans productors, xerrades a les escoles, enquestes telefòniques, caracteritzacions de residus i ubicació d'un punt d'informació mòbil durant el mercat setmanal. Una altra actuació important va ser la celebració de la Festa de l'Orgànica a ambdós municipis com a finalització del procés d'implantació, on es van realitzar tallers i activitats per a nens i joves i es va situar un punt de lliurament dels materials de recollida. Posteriorment, en fer una revisió aleatòria de l'ocupació de contenidors i contingut de bosses, es va comprovar que el 87% de les bosses revisades no presentaven impropis.

AJ. BARCELONA | Campanya de reducció del soroll de l'oci nocturn

Sensibilització per a la reducció del soroll d'oci nocturn a Barcelona (2011).

sm va realitzar el suport a les activitats de la campanya de reducció del soroll d'oci nocturn a Barcelona per a l'Ajuntament de Barcelona. Aquest projecte es va dur a terme entre els mesos de juny i desembre, i es va basar en la constitució d'un equip d'actors i promotors ambientals distribuïts en 30 microzones en els 10 districtes de la ciutat de Barcelona, que realitzaven tasques d'informació i sensibilització.

L'objectiu general de la campanya va ser el de reduir el soroll en aquelles zones de la ciutat on es concentra la major oferta d'establiments d'oci nocturn i on es detecta, per tant, un elevat nivell de contaminació acústica i possibles queixes per part dels veïns. La campanya va buscar l'equilibri entre el dret a gaudir de l'oci nocturn i el dret al descans dels veïns. Per això l'eslògan i la imatge de campanya representen la necessitat de disminuir el volum a la nit.

Les tasques realitzades per l'equip de promotors ambientals d' sm van ser les de verificar el grau de compliment de l'ordenança municipal, la sensibilització i informació al ciutadà i la caracterització d'espai públic. Les tasques realitzades per l'equip d'actors va ser representacions de mim clàssic en les cues de discoteques, a peu de carrer adreçades a la gent que passeja o fa desplaçaments entre locals i les representacions teatrals en places i espais oberts més concorreguts. Ambdues accions tenien el suport de díptics i cartells. L'equip humà va estar format per un total de 28 promotors ambientals, 16 actors / actrius i 2 tècnics de coordinació.

AJ. BARCELONA | Gestió de l'aula ambiental

Gestió i dinamització de l'aula ambiental de la Sagrada Família (2012-2013)

L'Aula Ambiental de la Sagrada Família és un servei d'informació i educació ambiental depenent del districte de l'Eixample - Ajuntament de Barcelona i ubicat a l'interior la deixalleria del barri de Sagrada Família.

Des de maig de 2012, dos tècnics / es d' sm es coordinen per gestionar aquest servei que té per objectiu implementar les polítiques públiques de l'Ajuntament de Barcelona en matèria d'educació ambiental en el territori de l'Eixample barceloní seguint les línies marcades pel Compromís Ciutadà per a la sostenibilitat 2012-2022 (Agenda 21) orientades a fer de Barcelona una ciutat més equitativa, prospera i autosuficient.

En aquest projecte de divulgació, educació i participació ciutadana destaquen el desenvolupament de les següents tasques: l'atenció del punt d'informació ambiental, la confecció i execució d'un programa d'activitats adreçades als centres educatius i de formació així com als casals d'estiu, la programació amb caràcter trimestral d'un programa d'activitats gratuïtes adreçades al públic general al voltant dels objectius de l'agenda 21, la tutorització del punt d'intercanvi de llibres i la unitat de compostatge comunitària del barri i el suport a la participació ambiental en el territori col · laborant amb associacions i col · lectius en l'ambientalització d'actes populars o el treball en xarxa amb altres serveis o equipaments ambientals municipals.

AMB | Reparat millor que nou Itinerant

Servei de desenvolupament d'activitats de prevenció de residus en els municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. (2012-2013)

La necessitat d'un canvi d'hàbits en la manera en què consumim i l'èxit del taller d'autoreparació del Reparat Millor Que Nou, fa que sigui de vital importància traslladar la filosofia del projecte a tots els municipis metropolitans, i per extensió, a tots els seus ciutadans. Amb els clars objectius d'ensenyar a allargar la vida útil dels objectes i aparells mitjançant la reparació i / o restauració i de fomentar pautes de consum responsable, es contribueix a la reducció de residus i es fomenta l'estalvi tant a nivell particular com municipal.

El servei consta principalment de dues tasques: instal·lar i dinamitzar un estand que mostri les possibilitats de prevenció de residus que hi ha a les accions quotidianes i domèstiques, i ensenyar a fer reparacions i restauracions d'objectes quotidians mitjançant la realització de tallers de diferents especialitats. Entre d'altres, s'han realitzat tallers d'aprofitament alimentari, restauració de mobles, reparació de petits electrodomèstics i equips informàtics, bricolatge domèstic, manteniment i reparació de bicicletes, reconversió de peces de vestir, fabricació de moneders i bandoleres amb texans vells i banderoles publicitàries, fabricació de llibretes amb material reciclat, etc.

La gran experiència de l'equip tècnic que realitza el projecte permet que tots els tallers siguin adaptables tant a públic adult com escolar i s'estiguin incorporant aquests tallers en programes municipals d'oci nocturn adreçats a joves. En conjunt, s'han realitzat prop de 100 actuacions sobre més de 2.200 persones.

AMB | LIFE COR: Sensibilització i reducció de residus en aavv

Programa de sensibilització i reducció de residus als barris (associacions de veïns). Projecte LIFE COR (UE). (2012)

LIFE COR és un projecte finançat per la Comissió Europea a través d'un instrument financer per al medi ambient (LIFE08 INF/E/000187). Els objectius generals de LIFE COR van ser la difusió d'informació i el foment de la sensibilització sobre temes ambientals, sense oblidar el suport a les mitjanes que complementen aquestes accions com la formació, activitats, campanyes de comunicació, conferències ...

D'aquest projecte LIFE COR, sm desenvolupà la línia C4 que pretenia proporcionar informació i formació sobre la gestió de residus i aconseguir convertir a entitats en agents actius que es responsabilitzin als ciutadans en la prevenció i correcta gestió de residus. En total es va treballar amb unes 500 associacions distribuïdes per tot el territori de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. En total es va contactar amb un total de 2.200 ciutadans a qui se'ls va impartir xerrades, es van realitzar tallers i actuacions de mims al carrer.

Es van crear accions com la creació de documentació ambiental (díptics i memòries), conferències formatiu-sensibilitzadores, actuacions de mims com a forma de promoció d'actituds correctiyas en la gestió de residus. També es va treballar en un sistema d'aprofitament d'aliments a nivell local.

CONSORCI DELTA DEL LLOBREGAT | Informació ambiental dels espais naturals

Servei d'informació dels espais naturals del Delta del Llobregat (2011-2013)

sha realitzat el servei d'informació dels espais naturals del Delta del Llobregat en tres espais naturals: Reserva natural del Remolar-Filipines (TM Viladecans), espais naturals del riu (TM El Prat de Llobregat), Basses de Can Dimoni (TM Sant Boi de Llobregat). Aquesta iniciativa està promoguda pel Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat.

Els espais naturals del delta del Llobregat són una xarxa d'espais protegits que alberguen una gran diversitat biològica i estan situats al costat de camps de conreu, envoltats d'algunes de les infraestructures més importants de l'entorn i molt a prop de les principals ciutats metropolitanes. Són uns espais molt importants per a la fauna, en especial per a les aus aquàtiques, pel fet de trobar-se enmig de la ruta migratòria dels ocells del nord d'Europa cap a l'Àfrica.

sm ha gestionat els punts d'informació dels espais i el personal de sm, fins a 7 informadors, s'ha encarregat d'informar els visitants sobre tot el que podien trobar i gaudir en els espais i de cuidar l'entorn mitjançant el compliment d'unes normes mínimes de civisme. Els informadors també han desenvolupat la tasca d'educadors ambientals, tant exercint de monitors en visites programades com en el seu treball diari.

AJ. EL PRAT DE LLOBREGAT | Mercats d'intercanvi i segona mà

Gestió i suport en els mercats d'intercanvi i segona mà del municipi del Prat de Llobregat. (2010-2013)

sm porta realitzant el servei des de setembre de 2010 i seguim en l'actualitat, tot i el nostre paper ha anat variant en funció de les necessitats. Va ser contractat de forma directa per l'Ajuntament del Prat de Llobregat i aquesta acció es troba emmarcada en la Campanya Municipal de Prevenció de Residus "Al Prat, menys residus".

El principal objectiu va ser el de potenciar la reutilització d'aquells objectes que ja no s'utilitzen però que encara poden ser útils. A més, es pretenia inculcar als ciutadans que el millor residu és el que no es produeix.

Les tasques realitzades fins a finals de 2011 van ser la gestió de les inscripcions, atenció telefònica i per correu electrònic per atendre possibles consultes relacionades amb el funcionament dels mercats, creació i actualització de la base de dades de contactes, coordinació de tot el servei, gestió de la cessió de materials de l'Ajuntament, cessió de 2 informadors ambientals en els mercats de diumenge, explotació d'enquestes de satisfacció i redacció d'informes. En el projecte van arribar a participar fins a 2 administratius i tres tècnics mediambientals.

Des de 2012 l'Ajuntament es fa càrrec de la gestió de les inscripcions i sm realitza les tasques informatives i de coordinació durant la realització del mercat el primer diumenge de mes.