RENFE | Diagnòstic Ambiental

Diagnòstics ambientals en diverses unitats de negoci de RENFE. (2001-2002)

sm va ser contractada per RENFE per dur a terme Diagnòstics Ambientals de diverses de les seves unitats de negoci:

UN Transport combinat: Terminals de Barcelona Port, Granollers, Tarragona, Portbou, Lleida, Saragossa, Noain, Jundiz, Bilbao, Santurce Port, Torrelavega, Valladolid, Lleó, Corunya, Vigo, Gijón Port i Transport intermodal Madrid - Vigo.
UN Estacions RENFE: Estacions de Salamanca, Pontevedra i intermodal d'Almeria. 

Els Diagnòstics Ambientals tenien com a objectiu avaluar els elements clau per a la posterior implantació de Sistemes de Gestió Ambiental segons la norma ISO 14001. Els Diagnòstics incloïen l'avaluació de la gestió realitzada en els diferents vectors ambientals (aigua, residus, aire, sorolls, terres ...) i s'analitzava el grau de compliment de la normativa aplicable.

Els Diagnòstics tenien en compte tant les activitats i instal · lacions gestionades per RENFE com les de proveïdors, instal · lacions auxiliars i locals comercials.

Per a la realització de cada diagnòstic es van realitzar visites a les instal · lacions, entrevistes amb el personal, estudi de documentació, així com la realització de mesuraments (aigües residuals, sorolls i caracterització dels residus produïts).

RENFE | Auditoria Interna del Sistema de Gestió Ambiental

Durant els anys 1999 a 2002 sm va ser contractada per RENFE per auditar internament segons norma ISO 14001 els sistemes implantats en les unitats de negoci següents:

- U.N. Transport combinat: Càrrega, transport i descàrrega de clorur de vinil monòmer entre Martorell i Hernani (1999). Terminal de contenidors d'Irun (1999)
- U.N. Càrregues: Transport de benzè i altres productes químics entre Puertollano i Tarragona (2000). Transport de combustibles líquids i altres productes entre Huelva, Pins Pont, Madrid, Aranjuez, Albacete, Lleó, Deveses (2000 i 2001). Transport de clorur de vinil entre Martorell i Miranda d'Ebre (2000). Transport d'amoníac entre Pals de la Frontera i Sevilla (2001).
- U.N. Manteniment Integral Trens: Tallers de Còrdova i Ourense (2000).
- UN Circulació: Instal·lacions de Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Lleó, Miranda d'Ebre (2001)
- U.N. Estacions RENFE: Estacions de Ciutat Real i Puertollano (2002).

Les auditories tenien com a objectius comprovar el compliment de la Norma ISO 14001, determinar el grau d'implantació i coneixement entre el personal, així com establir possibilitats de millora del sistema.

La metodologia seguida va ser: revisió preliminar de la documentació, i posterior auditoria a les instal · lacions (entrevistes amb els responsables, observació d'evidències i anàlisi de documentació i registres).

RENFE | Disseny i implantació del SGMA segons ISO 14001

El 2002 sm va ser contractada per RENFE (UN Estacions Comercials) per dur a terme el Disseny i la Implantació del Sistema de Gestió Mediambiental segons norma ISO 14001 a les estacions de RENFE de Ciudad Real i Puertollano.

Els treballs tenien com a objectiu elaborar els procediments necessaris per gestionar les activitats que portaven associada una incidència sobre el medi ambient així com la documentació exigida per ISO 14001. Els passos seguits van ser:

- Elaboració prèvia de Diagnòstics Ambientals
- Revisió de Diagnòstics Ambientals
- Visites a les estacions
- Disseny del Sistema (elaboració de manual, procediments i registres)
- Implantació del Sistema
- Auditoria Interna
- Correcció de No Conformitats
- Assessorament en la certificació

La implantació d'un sistema de gestió ambiental segons la norma de referència ISO 14001 de disminuir la incidència i la pressió de l'activitat sobre l'entorn de forma considerable.

PLANTA DE TRACTAMENT ALGIMIA ALFARA | Servei de caracterització de residus orgànics

Promogut per la Planta de Tractament d'Algimia d'Alfara (València), s'han realitzat les caracteritzacions dels residus orgànics procedents de la mateixa planta. Aquest projecte es va dur a terme durant el mes de febrer de 2011, realitzant un total de tres tipologies diferents de caracteritzacions.

El principal objectiu de les caracteritzacions consistir a determinar el grau de qualitat de la fracció orgànica provinent dels residus d'entrada a la Planta, dels residus de sortida d'trommel i dels residus de rebuig afinament.

Per a això, sm compta amb un equip que atresora més de 6 anys d'experiència en l'àmbit de les caracteritzacions. Entre ells, dos tècnics es van encarregar de la identificació i control de les tres tipologies de mostres analitzades.

Aquestes caracteritzacions quedar reforçades per un reportatge fotogràfic per poder arribar a resoldre possibles dubtes derivats d'aportacions per part d'alguna entitat implicada, ja sigui la mateixa Planta de Tractament, l'Ajuntament d'Algimia d'Alfara o el Servei de Residus Urbans de la Comunitat Valenciana.

PETRONAS | Auditoria interna del Sistema de Gestió Integral

Auditoria Interna del SGI segons normes ISO 9001 i ISO 14001 a PETRONAS LUBRICANTS SPAIN (2010-2011)

PETRONAS LUBRICANTS SPAIN, SLU es troba situada a Canovelles (Barcelona) i pertany a la multinacional PETROLIAM NASIONAL Berhard (PETRONAS Malàisia). Al setembre de 2010, i setembre de 2011 va contactar amb sm per dur a terme les Auditories Internes del seu Sistema de Gestió de la Qualitat i el Medi Ambient segons les normes ISO 14001 i ISO 9001 a la planta de Canovelles.

L'auditoria tenia com a objectius comprovar l'adequació del Sistema a les norma ISO 14001 i ISO 9001, determinar el grau d'implantació i coneixement entre el personal, així com establir possibilitats de millora del sistema. La planificació de l'auditoria es va realitzar segons els requeriments de la norma ISO 19011 i es diferencien dues fases:

Revisió preliminar de la documentació: realitzada en gabinet, en ella que es va analitzar l'adequació de la documentació als requisits de la norma ISO 14001. En aquesta fase es va elaborar el pla d'auditoria i Auditoria: realitzada durant 2 jornades en les instal·lacions en centre de producció. Es va dur a terme mitjançant entrevistes als responsables, observació d'evidències i anàlisi de documentació i registres.

Com a resultat es va emetre un informe d'auditoria que contenia les desviacions detectades així com propostes de millora del Sistema de Gestió.

MINISTERI DE MEDI AMBIENT | Assistència tècnica

Assistència tècnica a l'Àrea de Residus del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí. (2004-2009)

El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va adjudicar a sm l'assistència tècnica a la seva àrea de residus amb l'objectiu de recolzar-la en la posada en marxa de tota la normativa de residus aprovada entre 2000 i 2010 així com en la col·laboració del Pla Nacional Integrat de Residus 2008-2015.
Els treballs de l'assistència tècnica es classifiquen segons tipologia de residus:

 • Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics.
 • Residus de Vehicles al Final de la seva Vida Útil.
 • Residus de Pneumàtics Fora d'Ús
 • Residus de Piles i Acumuladors.
 • Sòls contaminats.
 • Conveni de Basilea (Trasllats internacionals de Residus)

Principalment els treballs de l'Assistència Tècnica són la coordinació de les actuacions de les comunitats autònomes i agents econòmics, Informes d'Estat de la Gestió de Residus per la Comissió Europea i desenvolupament dels diferents apartats del Pla Nacional Integrat de Residus relacionats amb els residus esmentats anteriorment.

METROCOMPOST | Programa de caracteritzacions de la FORM a Castelldefels

El municipi de Castelldefels va decidir posar en marxa un programa de caracteritzacions de la recollida selectiva de matèria orgànica del municipi per poder plantejar alternatives de millora i detectar punts febles. D'aquestes caracteritzacions es va extreure informació vàlida per poder establir una referència relativa al retorn del cànon que el municipi rebia per part de l'ARC.

La caracterització requereix una identificació inequívoca de la mostra, una homogeneïtzació i quarteigs successius fins arribar a una quantitat aproximada de 250 Kg Posteriorment es realitzarà la selecció de material i de les diferents fraccions: orgànica, vidre, paper-cartró, bosses, plàstics, tèxtil i tèxtil sanitari, metall ferri i no ferri, voluminosos, altres... Tot el treball realitzat queda reforçat per un reportatge fotogràfic per eliminar dubtes sobre els resultats obtingut.

El grau de qualitat de la FORM és variable, partint de nivells amb molt baixa quantitat d'impropis (2-3%, típics de sistemes porta a porta i municipis rurals) fins a mostres que arriben a quantitats d'impropis de fins al 50-60% , fet que implica una reducció nul · la del cànon i un major cost de gestió.

En total es van realitzar 4 caracteritzacions durant l'any 2007 a ​​la planta de compostatge de Castelldefels (finalment enderrocada), amb cadència trimestral.

MANN HUMMEL IBÈRICA, SA | Auditoria legal mediambiental

A principis de 2008, l'equip tècnic de sm va dur a terme una auditoria legal ambiental a la planta de Gavà de l'empresa MANN HUMMEL IBÉRICA, SA dedicada a la fabricació de peces de plàstic per injecció per al sector de l'automòbil. Es varen revisar i verificar tota la documentació, registres i altres evidències que justifiquessin el compliment dels requisits legals ambientals que s'aplicaven a les instal·lacions i activitat productiva de la planta. En concret, es va auditar tota la documentació relativa als següents aspectes:

 • Activitat
 • Transformadors i equips amb PCBs / PCTs
 • Instal · lacions de baixa tensió
 • Maquinària, aparells a pressió, aparells elevadors i instal·lacions frigorífiques, petrolíferes i de gasos combustibles
 • Emmagatzematge de productes químics
 • Instal · lacions de climatització
 • Residus i sòls contaminats
 • Consum d'aigua i producció / tractament d'aigües residuals
 • Emissions a l'atmosfera i soroll
 • Equips de protecció contra incendis
 • Prevenció i control de la legionel · losi
 • Responsabilitat Ambiental

 

LABORATORIS ESTEDI, S.L. | Control de l'emissió de soroll

Control de l'emissió de soroll a l'exterior a les instal·lacions de Barcelona

sm va ser contractada per LABORATORIS ESTEDI, SL al juny de 2006 per dur a terme un control dels sorolls emesos a l'exterior al seu establiment de Barcelona.

Els controls tenien com a objectiu comprovar el compliment dels límits d'immissió establerts en l'Ordenança General del Medi Ambient Urbà de l'Ajuntament de Barcelona. La metodologia seguida va ser l'establerta en l'esmentada ordenança.

Per al mesurament es van triar les primeres hores del matí ja que en aquest moment el soroll de fons era més baix i interferia menys en els resultats. En l'elecció dels punts de control es van considerar aquells en què el nivell de soroll emès a l'exterior era més gran.

Com a resultat dels treballs es va emetre un informe amb el següent contingut:

 • Descripció dels focus emissors de soroll
 • Legislació aplicable i límits màxims permesos
 • Situació dels punts de control
 • Metodologia emprada per a la mesura
 • Càlculs
 • Avaluació dels resultats
 • Proposta de mesures correctores
LABOCAT | Legalització de l'establiment

El 2007 Labocat S.A. es va posar amb contacte amb sm per a la legalització del seu establiment al municipi de Terrassa, dedicat a laboratori d'anàlisi de materials de construcció.

Per tractar-se de nova instal·lació per a legalitzar l'activitat era necessari sol·licitar llicència d'obres menors, certificat de compatibilitat i llicència d'activitats.

Per obtenir aquests permisos sm va realitzar els següents treballs:

1-. Redacció d'un projecte tècnic per a l'obtenció de la llicència ambiental i del certificat urbanístic. Aquest projecte tècnic incloïa la següent informació:

 • Descripció de les instal·lacions
 • Descripció de l'activitat a desenvolupar
 • Informació relativa a incendis
 • Dades relatives al consum de recursos naturals (energia i aigua)
 • Dades relatives al medi ambient (aigües residuals produïdes, emissions a l'atmosfera, soroll i generació de residus)
 • Plànols

2-. Redacció d'un projecte per a la sol·licitud d'obres menors.

JUNTA DE CASTELLA LA MANXA | Educació ambiental al Centre d'Activitats Específiques del viver de Toledo
Adjudicat a sm després de concurs públic licitat per la Conselleria d'Indústria, Energia i Medi Ambient, aquest projecte té com a objectiu el desenvolupament d'activitats de formació i sensibilització ambiental a la població de la província de Toledo des del centre d'activitats específiques del viver central. El projecte es divideix en 3 tipus d'actuacions:
 
a) Actuacions destinades a centres escolars: Activitats de sensibilització i formació amb una temàtica específica que versa sobre algun dels vectors ambientals (aigua, residus, energia, biodiversitat). Aquestes activitats estan adaptades a l'edat de l'alumne i poden ser realitzades tant a les instal · lacions del viver com al centre escolar.
b) Actuacions per a la celebració de dies assenyalats: Coincidint amb la celebració d'una jornada ambiental (Dia del Medi Ambient, Dia de l'Arbre, Dia dels aiguamolls) es realitzen activitats destinades a associacions i públic en general en què s'organitzen visites a espais naturals, instal·lacions com depuradores, deixalleries, plantes de tractament de residus, així com jornades de portes obertes al Viver Central de Toledo on es mostren les seves instal·lacions. També es fan exhibicions de falconeria, actuacions contra incendis o tallers de reciclatge en col · laboració amb altres conselleries.
c) Altres actuacions sol·licitades per la Conselleria d'Indústria, Energia i Medi Ambient: L'equip format per 3 tècnics amb titulació de Monitor Ambiental està a disposició de la Delegació de Toledo de la Conselleria per a la realització de les activitats que els siguin indicades com a preparació de jornades a professionals, elaboració de material didàctic per a campanyes divulgatives, participació en simposis i conferències.
IBERPOTASH | Curs de gestió de residus

Curs de gestió de residus i bones pràctiques ambientals. (2013)

Entre finals de 2012 i principis de 2013 sm col·laborà amb els departaments de medi ambient i de formació de IBERPOTASH, SA en el disseny d'un curs de gestió de residus i bones pràctiques ambientals a impartir al personal. La durada del curs es va dissenyar per a 2 hores. El programa bàsic del curs incloïa:

 1. Introducció al medi ambient - sensibilització ambiental - gestió ambiental
 2. Recollida selectiva - obligacions legals en matèria de residus
 3. Residus específics del lloc de treball
 4. Opcions de minimització i bones pràctiques ambientals

El curs va ser dissenyat específicament per a cada lloc de treball, pel que prèviament es va realitzar una visita aa les instal · lacions per conèixer els residus generats en cada àrea i la gestió realitzada en cadascuna d'elles. Es van considerar 4 tipus de lloc de treball: Fàbrica i laboratori, Taller mecànic i taller elèctric, Exterior de mina i magatzem, oficines.

El curs es va impartir durant abril i maig de 2013 a un total de 309 treballadors dividits en grups d'entre 15-20 treballadors per grup al llarg de 3 setmanes.

HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA | Legalització

Adequació de la llicència d'activitats a la Llei 3/1998. (2004,2009)

L'Hospital General de Catalunya es troba situat a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), ocupant unes instal·lacions construïdes el 1984. El 2003 Catalana de Diagnostics i Cirurgia, SL, en aquell moment propietària de l'Hospital, va contactar amb sm per dur a terme l'adequació de la llicència a la Llei 3/1998 d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental.

L'adequació es va dur a terme mitjançant la presentació, al juliol de 2004, d'un projecte tècnic. El projecte incloïa la descripció de les instal · lacions i activitats desenvolupades, descripció de les mesures de seguretat en cas d'incendi, dades relatives al consum de recursos naturals (aigua i energia) i dades relatives al medi ambient (gestió de les aigües residuals produïdes, emissions a l'atmosfera, gestió dels residus). El projecte incloïa també un programa d'actuacions a realitzar per adequar les instal·lacions a la normativa actual i plans.

El 2009 els propietaris de l'Hospital, en aquest moment Capio Sanitat, van tornar a contactar amb sm per legalitzar els canvis haguts en les instal · lacions des de la concessió de la llicència fins a la data, i realitzar el control inicial sol·licitat per l'Administració.

Per a això sm actualitzar els plànols incorporant les modificacions realitzades i proposar noves mesures correctores per al compliment de les condicions de la llicència.

GRIFOLS ENGINEERING | Estudi d'impacte ambiental
Estudi d'impacte ambiental d'una instal·lació industrial farmacèutica a Zamudio (2010-2011)
GRIFOLS ENGINEERING SA, empresa del Grup GRIFOLS, es va adjudicar el projecte integral clau en mà per a la construcció de les instal · lacions de la companyia farmacèutica portuguesa Bial INDUSTRIAL FARMACÈUTICA a Zamudio (Bilbao). sm va ser contractada per GRIFOLS ENGINEERING SA per a la realització d'un Estudi d'impacte ambiental per poder legalitzar la instal · lació. Els treballs incloïen la redacció del document inicial, en el qual es defineixen les característiques, la ubicació, les principals alternatives considerades, i un diagnòstic territorial i del medi ambient afectat pel projecte. El contingut del document d'Estudi d'impacte ambiental incloïa la informació següent:
 • Descripció general de la instal · lació i exigències previsibles en el temps en relació amb la utilització del sòl i altres recursos naturals.
 • Estimació dels tipus i quantitats de residus, abocaments i emissions de matèria i energia resultants
 • Exposició de les principals alternatives estudiades i justificació de la solució adoptada.
 • Avaluació dels efectes previsibles directes o indirectes del projecte sobre la població, la flora, la fauna, el sòl, l'aire, l'aigua, els factors climàtics, el paisatge i els béns materials, inclòs el patrimoni històric artístic i l'arqueològic, així com la interacció entre aquests factors.
 • Mesures previstes per reduir, eliminar o compensar els efectes ambientals significatius
 • Programa de vigilància ambiental
 • Resum de l'estudi i conclusions en termes fàcilment comprensibles.
GOV. d'ANDORRA | Caracterització de residus segons Modecom

Caracterització de residus determinant la composició, eficàcia de la recollida selectiva i components valoritzables segons la metodologia MODECOM. (2005-2013)

Aquest projecte, executat en els anys 2005, 2010, 2012 i 2013 va tenir com a principals objectius:

 • Conèixer la composició dels diversos fluxos de RSU recollits en massa i dels residus globals.
 • Conèixer l'eficàcia de les recollides selectives.
 • Conèixer la part de components valoritzables dels RSU (compostables, valoritzables, ...).

Aquest estudi es va desenvolupar mitjançant el mètode de caracterització denominat MODECOM. Va ser elaborat per L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (Govern Ambiental de França) "Caractérisation d'1 échantillon de déchets ménagers et assimilés" a l'octubre de 2000.

Es van realitzar un total de 8 caracteritzacions (al voltant de 5000 kg), sobre els quals es va realitzar una separació minuciosa de materials (un total de 30 fraccions) i es van fer determinacions analítiques d'humitat, carboni, nitrògen, sofre i metalls pesats.

GISA | Actualització legal ambiental

Servei d'identificació i actualització legislativa ambiental. (2006-2008)

Projecte d'identificació i actualització de legislació ambiental realitzat per encàrrec de Gestió d'Infraestructures, SA (GISA), empresa pública encarregada de la construcció, conservació, explotació i promoció de tot tipus d'infraestructures i edificacions promogudes per la Generalitat de Catalunya.
El projecte tenia com a principal objectiu el desenvolupament d'un servei d'identificació, recollida i actualització de tot tipus de legislació ambiental que afectés l'activitat de GISA ia la dels seus adjudicataris i / o concessionaris tant en l'àrea d'edificació com en la d'obra civil.

A trets generals, els treballs desenvolupats per sm van ser:

 • Adaptació i disseny d'una base de dades de legislació ambiental conforme a les directrius marcades per GISA.
 • Revisió i identificació de normativa ambiental de diferents àmbits (europea, estatal, autonòmica, supramunicipal, i local-municipis de tot Catalunya-) vinculada als diferents vectors ambientals afectats per l'activitat de GISA.
 • Extracció de requeriments legals ambientals i introducció a la base de dades.

Amb això, GISA proporcionava la informació legal mediambiental corresponent a tots els seus proveïdors i concessionaris independentment del municipi de Catalunya on s'anés a desenvolupar la seva activitat, donant compliment al requisit que establia el seu Sistema de Gestió Ambiental basat en la norma ISO 14001.

FUND. PREVENCIÓ RESIDUS | Caracteritzacions de residus de restes balístics

Caracteritzacions de residus de restes balístics a les plantes de Gavà i Ecoparc. (2012)

La Fundació Prevenció de Residus i Consum ha promogut la realització de les caracteritzacions de les restes balístics procedents de les plantes de Gavà i de l'Ecoparc. 

El principal objectiu de les caracteritzacions va consistir a determinar el grau d'eficiència de les dues plantes, analitzant els materials que consideren com a fracció resta i que aquestes tècnicament podrien haver separat.

Per a això,  sm compta amb un equip que atresora anys d'experiència en l'àmbit de les caracteritzacions. Dos tècnics es van encarregar de l'anàlisi i control de totes les mostres, identificant principalment llaunes de conserva i de beguda, paper d'alumini, càpsules individuals de cafè i opercles metàl·lics.

Aquestes caracteritzacions van quedar reforçades per un minuciós reportatge fotogràfic per poder arribar a resoldre possibles dubtes derivats d'aportacions per part d'alguna entitat implicada, la mateixa Fundació, les plantes de tractament de residus o l'Agència de Residus de Catalunya.

 

FRIT RAVICH | Auditoria Legal Ambiental i assessorament

Aquest projecte realitzat en l'any 2007 va implicar una sèrie de visites a les instal · lacions que de l'empresa Frit Ravich, i va tenir per objectiu esbrinar les obligacions aplicació i l'estat de compliment normatiu per part de l'empresa.

En aquest sentit, els principals objectius van ser:
1. - Identificar la incidència ambiental de l'activitat.
2. - Identificar la normativa / obligacions ambientals d'aplicació.
3. - Conèixer les àrees de treball.
4. - Conèixer processos amb incidència ambiental.
5. - Identificació de riscos ambientals (Anàlisi dels controls ambientals que es realitzen i els procediments d'actuació en cas d'emergència).
6. - Identificar gestions internes per preveure opcions de millora o de reafirmació.

Igualment, aprofitant les visites a les instal · lacions del personal auditor amb més de 10 anys d'experiència en el camp del compliment legal ambiental, es van realitzar reunions amb el responsable tècnic de Frit Ravich, revisant de forma detallada els diferents aspectes legals de l'empresa.

Finalment es va realitzar la redacció d'un informe de gestió, identificant:
1. - Operacions que es poden optimitzar i / o externalitzar i de quina manera.
2. - Estat de compliment de les obligacions legals i proposta de resolució / seguiment.

FGC | Redacció d'un Plec Tècnic per a la contractació d'un servei de Gestió de Residus

El 2011 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) va contractar sm per a l'elaboració d'un Pla per a la Gestió dels Residus produïts en els tallers de Martorell. Fruit d'aquests treballs es van elaborar els següents documents:

 • Estudi preliminar que incloïa: identificació de tots els residus produïts i la seva gestió, propostes de millora en la gestió, proposta d'organització de la deixalleria, models d'etiquetes de residus i de cartells per a la senyalització de zones
 • Procediment operatiu de gestió dels residus en el qual es defineix la gestió a realitzar així com les responsabilitats i l'arxiu de la documentació generada.
 • Estudi econòmic en què s'estimava el cost de la gestió dels residus.

Aquests treballs eren necessaris per poder contractar una empresa externa que es fes càrrec d'una gestió integral de tots els residus produïts. Per això en 2012 FGC va contractar novament a sm la redacció d'un plec de condicions tècniques particulars per a la contractació d'un servei dels residus produïts a les dependències de l'àrea de manteniment (tallers de Martorell, Rubí i Sant Boi de Llobregat).

El plec establia un pla de treball i la metodologia a seguir, redactada basant-se en el procediment operatiu definit en l'anterior contracte. sm calcular també els preus unitaris de licitació per al plec administratiu. Per al càlcul es van considerar les quantitats de residus estimades en l'estudi preliminar així com els costos de gestió calculats en l'estudi econòmic.

FGC | Elaboració d'un Pla de Gestió de Residus

El 2011 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) va contactar amb sm per a l'elaboració d'un Pla per a la Gestió dels Residus produïts en els tallers de Martorell. L'objectiu dels treballs és identificar la totalitat dels residus produïts, analitzar la gestió realitzada, proposar accions per millorar la seva gestió i organitzar un punt net per centralitzar la seva gestió en un únic punt dins de la instal·lació.

La primera fase va consistir en identificar tots els residus produïts en la instal·lació i la gestió realitzada. Analitzades les dades obtingudes es van proposar millores conduents a una millor gestió dels mateixos així com a la minimització de les quantitats produïdes. Amb aquestes dades es va elaborar un informe preliminar en el qual s'incloïa una proposta d'organització de la deixalleria així com models d'etiquetes i cartells per identificar els residus i les zones de disposició.

La segona fase va consistir en l'elaboració d'un procediment operatiu de gestió dels residus en els tallers. En el procediment es definia la gestió a realitzar així com les responsabilitats i l'arxiu de la documentació generada.
L'objectiu últim d'FGC era la contractació d'una empresa externa que portés a terme la gestió integral dels residus produïts en el taller. sm va realitzar un estudi econòmic del cost que podria suposar per a FGC la gestió dels residus tenint en compte les millores proposades. Per a això es van contactar amb diversos gestors i transportistes de residus amb l'objecte de poder tenir un cost aproximat.