AJ. BARCELONA | Millora de la recollida selectiva als Mercats Municipals de Barcelona

Campanya per a la millora de la recollida selectiva de residus als Mercats Municipals de Barcelona (2014)

Durant el període de març a novembre de 2014 sm, sistemes mediambientals desenvolupa una campanya tutorada per la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus de l'Ajuntament de Barcelona i dirigida a 29 Mercats Municipals.

El projecte consisteix en l'actuació d'un equip de tècnics que fan tasques d'educadors/informadors ambientals i que, agrupats en equips, desenvoluparan la tasca educativa i sensibilitzadora entre els paradistes i generadors de residus dels Mercats. L'objectiu principal que cerca aquesta campanya és el de millorar la puresa de recollida selectiva dels principals fluxos de generaciópaper i cartró, matèria orgànica, envasos, rebuig i gel.

Per aquest projecte sm ha dissenyat un sistema de captació de dades mitjançant smartphone que emmagatzema de forma on line i automàtica els valors dels diferents controls i revisions realitzats a les diferents parades dels mercats.

En total s'interactua sobre un total d'uns 1.000 paradistes al llarg de les dues/tres setmanes de presència en cadascún dels 29 mercats.

AJ. CORNELLÀ | Assessorament i seguiment a compostaires domèstics

Servei de seguiment de compostaires al municipi de Cornellà de Llobregat. (2013)

L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat confia en sm per tal de realitzar les tasques de seguiment sobre els ciutadans de Cornellà que disposen d'un compostador domèstic fora de l'àmbit del programa de Xarxa de Compostaires de l'AMB i que:
 
 • Tinguin problemàtiques específiques amb l'ús del compostador
 • Hagin manifestat la seva voluntat per retornar el compostador
 • No es disposi de dades relatives a com els hi està anant el procés de compostatge iniciat
 • Necessitin material del tipus cucs, compostadors etc ...
Es realitzen les visites domiciliàries seguint un protocol de visita: concertació de la visita, realització de la visita, comprovació de l'estat i funcionament del compostador, emplenat del qüestionari segons model del Programa de la Xarxa de Compostaires, realització de fotografies de fets significatius i recollida de peticions de l'usuari (formacions de reforç, cucs, més compostadors ...).
AJ. TEROL | Projecte LIFE+. Equilibri ambiental sostenible

L'Ajuntament de Terol va posar en marxa a finals de l'any 2012 el projecte "Recovery of the natural periurban area Las Arcillas: sustainable environmental balance" aprovat per la Comissió Europea i que s'emmarca dins del programa LIFE+. L'objectiu d'aquest projecte és la recuperació de l'entorn de les antigues pedreres d'argila situades a l'extraradi del municipi, no només com un espai d'oci integrant-lo en l'entorn urbà de Terol, sinó també contribuint amb això a promoure la mobilitat sostenible i per tant pal·liar el canvi climàtic mitjançant la creació i connexió d'eixos a la ciutat.

Per a aquest projecte, l'Ajuntament de Terol ha confiat en sm per als treballs que s'emmarquen dins de l'acció E.1 Gestió i seguiment del projecte, en la qual s'estableix l'obligació de comptar amb una consultoria externa que dugui a terme els seguiments continus de les activitats previstes, l'avaluació dels resultats i els objectius aconseguits. Entre les diferents tasques que du a terme l'equip tècnic de sm, destaquen:

a) Definició i presentació d'un sistema de seguiment i avaluació del projecte, desenvolupant un sistema d'indicadors de procés i d'abast dels resultats i impacte.
b) Realització d'una valoració del projecte per part de la ciutadania sobre el grau de coneixement del projecte i les seves actuacions, la valoració de resultats, etc.
c) Assessorament a l'Ajuntament de Terol en el compliment dels requisits establerts per la Comissió Europea, elaborant l'informe inicial, els informes intermedis i de desenvolupament així com l'informe final de seguiment i avaluació del projecte.
d) Desenvolupament de tasques de relació i contacte amb les unitats administratives de l'Ajuntament afectades per l'execució dels treballs.

GEDESMA | Informació ambiental de la Conselleria de Medi Ambient de la Comunitat de Madrid

Servei d'informació ambiental i atenció a consultes de caràcter ambiental.(2013)

El Servei d'Informació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient i Ordenació del Territori de la Comunitat de Madrid va ser adjudicat per l'empresa pública Gestió i Desenvolupament Sostenible SA (GEDESMA) al gener de 2013. En el servei participen 5 tècnics superiors d'sm i tenen la comesa de respondre a totes les demandes d'informació que realitzen empreses, ciutadans i altres administracions sobre qualsevol vector ambiental en l'àmbit de la Comunitat de Madrid:

 • Residus
 • Estudis d'impacte ambiental
 • Caça i pesca
 • Gestió d'Aigües
 • Tràmits administratius...

El nombre mitjà de consultes mensuals oscil·la entre les 800 i les 1.100 i es realitzen en la seva majoria per telèfon (80%) en horari de 9 a 14 hores de dilluns a divendres. Els altres mitjans de contacte són presencialment a la seu de la Conselleria al carrer Alcalá 16, per escrit o via telemàtica. Així mateix hi ha un tècnic especialitzat en sistemes d'informació geogràfica dedicat al desenvolupament i actualització de cartografia digital de caràcter ambiental en la Comunitat de Madrid que li sol · liciti els tècnics del Servei.

ECOEMBES | Control de qualitat del servei i nombre de contenidors

Servei de control de qualitat del servei i del nombre de contenidors. (2013-2019)

L'objectiu és auditar l'estat dels contenidors de paper-cartró (blau) i envasos (groc) que els ajuntaments tenen ubicats a les seves vies públiques. Els auditors d' sm, sistemes mediambientals s'avaluen per cada contenidor les següents característiques:

- Estat del cos,
- Percentatge d'ompliment,
- Boques,
- Elements d'elevació,
- Serigrafia,
- Tipologia de contenidor (càrrega lateral, càrrega posterior, soterrat, etc.)

Prèviament a la inspecció, els tècnics de sm es posen en contacte amb els municipis i els demanen l'inventari de contenidors i freqüències de recollida per establir les rutes de les auditories. El control normal a un Ajuntament arriba al 25% dels contenidors instal·lats. Tota la informació presa juntament amb les fotografies dels contenidors s'incorporen a una aplicació informàtica que s'envia directament a Ecoembes per a la seva avaluació. En el projecte treballen actualment 4 equips de camp més un equip coordinador a les oficines.

OLSER IMPREMTA | Actualització legislativa

El servei que s'ha prestat a l'empresa OLSER IMPREMTA, situada a Olot, durant els anys 2009-2010 s'engloba dins dels treballs d'identificació i actualització de legislació ambiental que porta a terme l'equip de sm, sistemes mediambientals a través de la eina legislativa sm legis.

Durant aquest període de temps, els tècnics de sm realitzar una auditoria legal de les instal · lacions i l'activitat productiva de OLSER identificant amb això la normativa mediambiental i els requisits legals ambientals que els aplicaven.

Un cop realitzada aquesta primera identificació, es va dissenyar un perfil d'usuari en el sm legis per OLSER IMPREMTA, bolcant tota la legislació i requisits que aplicaven a l'activitat de l'empresa. D'aquesta manera, el responsable de medi ambient de OLSER podia accedir on line a l'aplicatiu i consultar la normativa ambiental, a més de realitzar el seguiment cada un dels requisits legals d'obligat compliment que els afectaven, donant compliment als requeriments que establia el seu Sistema de Gestió Ambiental basat en la Norma ISO 14001:2004.

Com en la resta d'usuaris del sm legis, tota la informació continguda en el perfil de OLSER s'actualitzava mensualment, garantint d'aquesta manera la inclusió de totes les novetats legislatives que afectaven l'empresa.

WASHTRUCK | Seguiment Integral de Gestió Ambiental (SIGA)

Des de l'any 2003 fins ben entrat l'any 2010, la nostra empresa va realitzar el projecte d'externalització del Departament de Medi Ambient de l'empresa WashTruck SL, dedicada al sector de rentadors de cisternes.

El projecte consistia en l'assignació d'un equip de suport d'experts en Medi Ambeint que donés cobertura i solució a totes les problemàtiques derivada de la gestió administrativa i legal de l'empresa en matèria de medi ambient.

Es van obtenir diversos èxits en el present projecte, com van ser la tramitació de la llicència ambiental, l'obtenció del certificat europeu de rentadors de cisternes, la consecució del certificat Europeu SQAS (Safety and Quality Assessment System) de rentat.

Addicionalment, es van gestionar tot tipus de documentació periòdica, com és:
1. - La Declaració Anual de Residus Industrials (DARI),
2. - La Declaració d'Usos i Contaminació de l'Aigua (DUCA),
3. - La realització d'un EMRE (Estudi de Minimització de Residus Especials)
4. - El control documental de fulls de seguiment i fulls de control.

De forma excepcional es van realitzar tramitacions contra d'expedients administratius de diferent índole i sancions, reduint en la majoria dels casos els imports punitius.

VIDROCICLO | Control de Qualitat de vidre triturat de Vidre

Control de Qualitat de vidre triturat de Vidre en plantes de selecció. (2008-2009)

Sol·licitat per l'empresa de reciclatge de vidre Vidrociclo amb l'objectiu de determinar la qualitat del vidre reciclat per fosa que és enviada a la planta de Sant Jorge situada a Montblanc (Tarragona) des de diferents països de la Unió Europea.
 
Els controls de qualitat es realitzen tres cops l'any i consisteixen en la separació de mostres aleatòries de vidre segons la seva granulometria (material major de 50 mm, material entre 50 i 5 mm, material menor de 5 mm), per a posteriorment estudiar la seva composició: vidre, metalls magnètics, metalls no magnètics i altres materials.
 
Un cop realitzat el treball de camp s'elabora un informe en què es recullen les dades analítiques i es comparen amb els límits de qualitat fixats per l'Associació de Recuperadors de Vidre per determinar si és possible la seva reutilització en plantes de fabricació de vidre.

 

 
URBASER | Estudi sobre l'ús de contenidors bicompartimentats

Estudi sobre la utilització dels contenidors bicompartimentats en tres districtes de Barcelona (2007).

L'estudi, encarregat per URBASER a petició de l'Ajuntament de Barcelona, va tenir el seu origen en la determinació de la causa de l'elevat contingut d'impropis trobats en la fracció FORM dipositada als contenidors bicompartimentats de 1.700 l. Les fases de l'estudi van ser:

- Treball de camp: L'estudi es va dur a terme als districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Horta-Guinardó al novembre de 2007. Per a això es van triar a l'atzar 370 contenidors (de 4100 presents). Aquests contenidors es van controlar tant en dies laborals com en cap de setmana, i en horaris diürns (entre les 12 i 14 h.) I nocturns (entre les 20 i les 22 h.). El control va consistir en una inspecció visual en què es comprovava la presència o no d'impropis.

- Anàlisi de resultats: La informació recollida en el treball de camp va ser analitzada estadísticament per analitzar les causes de l'alt contingut d'impropis observat.

La informació recopilada i l'anàlisi dels resultats es va presentar en un informe tècnic dirigit a URBASER per ser presentat per aquest davant l'Ajuntament

UIC | Legalització de les instal·lacions de la UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA

El 2008 la UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA (UIC). es va posar amb contacte amb sm per a la legalització de les instal·lacions que disposa al municipi de Sant Cugat del Vallès, dins de l'edifici pertanyent a l'Hospital General de Catalunya.

Per a l'obtenció de la llicència d'activitats i el certificat de compatibilitat urbanística  sm redactar un projecte tècnic amb el contingut següent:

 • descripció de les instal·lacions
 • descripció de l'activitat a desenvolupar
 • Informació relativa a incendis
 • dades relatives al consum de recursos naturals (energia i aigua)
 • dades relatives al medi ambient (aigües residuals produïdes, emissions a l'atmosfera, soroll i generació de residus)
 • plànols

El 2009 va tornar a contactar amb sm per sol·licitar l'ampliació de la llicència d'activitats obtinguda per la qual cosa va ser necessari la redacció d'un nou projecte de similar contingut però circumscrit a la zona ampliada.

SOC | Accions formatives de Monitor d'educació ambiental

sm, com a centre de formació ocupacional homologat pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, amb número de cens: 03191, imparteix cursos subvencionats pel SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya) i el Fons Social Europeu, dirigit a persones en situació d'atur de diferents col·lectius.

L'objectiu del curs Monitor d'educació ambiental, és dotar als alumnes de la millor formació per facilitar-los la inserció laboral en el sector de l'Educació ambiental (aplicable a escoles, escoles verdes, empreses consultores, ajuntaments, ludoteques, etc ...) incorporant formació en el context d'aspectes socials i de gènere que fomentin la igualtat d'oportunitats entre l'home i la dona.

Programa del curs: Conceptes generals de l'educació ambiental 15h, L'educació ambiental des de la perspectiva pràctica 30h, Seguretat i higiene en el treball 25h, El medi ambient i la societat contemporània: la problemàtica mediambiental 50h, Característiques i rol del monitor d'educació ambiental 50h, Sensibilització ambiental 9h, Prevenció de riscos 10h, Inserció laboral i tècniques de recerca de feina 15h, Sensibilització en la igualtat d'oportunitats 20h, Visites guiades 6h, Pràctiques en empresa 70h.

El curs consta d'un total de 300h presencials, de les quals 230 hores són lectives i 70 de pràctiques en empresa realitzat a les nostres instal.lacions de Barcelona, amb una periodicitat de 4 cursos anualment, el professorat de la jornada està format per tècnics experts en cada una de les matèries a tractar i al finalitzar el cursos es fa lliurament del certificat d'assistència a tots els participants del curs. S'han realitzat un total de 16 cursos amb una assistència de 200 persones, al llarg de 4 anys.

SOC | Accions formatives de Tècnic en la Gestió del Medi Ambient

sm, com a centre de formació ocupacional homologat pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, amb núm. de cens: 03191, imparteix cursos subvencionat pel SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya) i el Fons Social Europeu, dirigit a persones en situació d'atur de diferents col·lectius.

L'objectiu del curs Tècnic en la gestió del medi ambient, és dotar als alumnes de la millor formació per facilitar-los la inserció laboral en el sector de la Gestió Mediambiental, tenir accés a treballs d'responsable de medi ambient, ampliar i / o adquirir coneixements en l'àmbit del medi ambient, aconseguir una major seguretat personal en la realització de tasques d'assessorament mediambiental.

Programa del curs: Introducció 0,5h, Sensibilització - Educació ambiental 14,5h, Aigües residuals 20h, Gestió de residus 20h, Contaminació atmosfèrica i Sorolls 20h, Sistema de gestió mediambiental 45h, Llei d'intervenció integral de l'administració 5h, Prevenció de riscos laborals 10h, Tècniques de recerca de feina 15h, Visites guiades 25h, Pràctiques en empresa 75 h.

El curs consta d'un total de 250h presencials, de les quals 175 hores són lectives i 75 de pràctiques en empresa, realitzat a les nostres instal.lacions de Barcelona, amb una periodicitat anual.El professorat del curs està format per tècnics experts en cadascuna de les matèries a tractar i al finalitzar el curs es lliura el certificat d'assistència a tots els participants del curs. S'han realitzat un total de 6 cursos amb una assistència de 90 persones, al llarg de 5 anys.

SOC | Accions formatives de Tècnic en control de qualitat (normes ISO)

sm, com a centre de formació ocupacional homologat pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, amb núm. de cens: 03191, imparteix cursos subvencionat pel SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya) i el Fons Social Europeu, dirigit a persones en situació d'atur de diferents col·lectius.

L'objectiu del curs Tècnic en control de qualitat, és dotar als alumnes de la millor formació per facilitar-los la inserció laboral en el sector de la Gestió Total de l'empresa (Qualitat, Medi ambient i Prevenció) incorporant formació professional o cupacional en el context d'aspectes socials i de gènere que fomentin la igualtat d'oportunitats entre el col·lectiu de desocupats.

Programa del curs: Introducció a la qualitat. 20h, Documentació del sistema de qualitat. 35h, Gestió mediambiental. 30h, Gestió de la qualitat. 65h, Auditories de la qualitat. 35h, Certificació i acreditació. 40h, Millora contínua i excel · lència empresarial. 40h, Sensibilització ambiental. 9h, Prevenció de riscos. 10h, Inserció laboral i tècniques de recerca de treb. 15h, Visites guiades. 25h, Pràctiques en empresa. 135h.

El curs consta d'un total de 459h presencial, de les quals 324 hores són lectives i 135 de pràctiques en empresa, realitzat a les nostres instal.lacions de Barcelona, amb una periodicitat de 2 cursos anualment. El professorat del curs està format per tècnics experts en cadascuna de les matèries a tractar i al finalitzar el curs es lliura el certificat d'assistència a tots els participants. S'han realitzat un total de 7 cursos amb una assistència de 105 persones, al llarg de 4 anys.

SM | sm_legis: servei de legislació mediambiental
sm, sistemes mediambientals té implantat fa diversos anys un sistema d'identificació i actualització de legislació basat en una eina informàtica denominada sm legis, que té com a principal objectiu assistir als nostres clients en les tasques de manteniment i actualització periòdica de la legislació ambiental, de seguretat industrial i prevenció de riscos laborals.
 
El sm legis es basa en una aplicació informàtica on line. Tot aquest sistema està orientat a assegurar una adequada identificació i actualització de la normativa i els requisits legals que afecten cada un dels usuaris i garantir el compliment dels mateixos, tal com s'estableix en els diferents sistemes de gestió ambiental (ISO 14001 : 2004 i EMAS) que les organitzacions tenen implantats.
 
Les principals característiques del sm legis són:
- Presentació i visualització en línia de les normes i requisits actualitzats
- Motor de recerca, tant de normativa com de requeriments específics.
- Sistema d'alertes de manca de compliment dels requisits legals
- Agenda d'pròxims seguiments
- Butlletins periòdics d'actualització
- Consulta de textos normatius en versió pdf.
 
L'equip tècnic de smsistemes mediambientals és l'encarregat d'actualitzar periòdicament la normativa que s'aplica als diferents usuaris del sm legis, a més d'oferir una atenció personalitzada en la resolució de dubtes referents a la interpretació de normativa.
SM | Jornades formatives d'Obligacions Mediambientals de la Indústria

Dirigit a Tècnics i Responsables de Medi Ambient d'Indústries, l'objectiu d'aquest curs és el reciclatge i l'actualització dins l'àmbit industrial, i permet, en una sola jornada, donar les claus i les eines necessàries per dur a terme una bona gestió ambiental a la indústria. S'han realitzat un total de 43 jornades amb una assistència de 516 persones de 467 empreses de diferents sectors industrials.

Programa.
Gestió Ambiental a Activitats Industrials
Obligacions Legals: Minimització de Residus, Declaració Anual de Residus Industrials (DARI), Declaració per a Gestors (DARIG), Declaració d'Ús i Contaminació de l'Aigua (DUCA), Pla de Prevenció de Residus d'Envasos, Declaració d'Envasos, Adequació a la Llei 3/98, Pla de minimització de Residus Especials, Responsabilitats legals de la Direcció.
Eines de Gestió Ambiental: ISO 14001, EMAS, Etiqueta Ecològica
Subvencions relacionades amb el medi ambient.

Desenvolupament. Es tracta d'un curs de 8h, realitzat en una sola jornada, amb places limitades. El curs té lloc a les nostres instal · lacions de Barcelona, amb una periodicitat mensual. El professorat de la jornada està format per tècnics experts en cadascuna de les matèries a tractar. Es fa lliurament del certificat d'assistència a tots els participants del curs.

SAFIC-ALCAN | Estudi de minimització de residus especials

Estudi de minimització de residus especials. (2005)

En virtut del que estableix el RD 952/97, "Disposició addicional segona es requereix que en un termini de quatre anys (...) els productors de residus tòxics i perillosos han d'elaborar i remetre a la comunitat autònoma corresponent un estudi de minimització d'aquests residus per unitat produïda, comprometent-se a reduir la producció de residus tòxics i perillosos, en la mesura de les seves possibilitats. L'estudi de minimització de residus especials dóna compliment a aquest requeriment normatiu.

L'estudi contempla les següents fases: Identificació dels residus perillosos generats, identificació dels productes o béns que generen els residus perillosos, quantificació dels residus perillosos i els productes / béns associats, identificació i selecció de mesures per minimitzar els residus descrits, avaluació de la viabilitat tècnica i econòmica de les mesures seleccionada/es i estimació dels residus i els productes / béns associats que es generaran en els propers quatre anys.

L'estudi va ser realitzat en el magatzem de Safic-Alcan de Sta. Perpètua de Mogoda per un tècnic superior amb una durada de 3 mesos, i es van plantejar alternatives d'emmagatzematge que van permetre planificar una generació de residus de tan sols 0,008 t residu/tona de matèria distribuïda. Les propostes de minimització van ser la utilització d'una eina informàtica de gestió que reduïa la generació de residus per caducitat i en la millora dels processos de càrrega i descàrrega per minimitzar la generació de residus per trencaments d'envasos i contaminacions de matèries.

ROS ROCA, SA | Auditoria Interna del Sistema de Gestió Ambiental
sm va ser contractada per ROS ROCA, SA al gener de 2008 per auditar internament segons la norma ISO-14001 el Sistema de Gestió en el centre de producció de Tàrrega. L'auditoria tenia com a objectius comprovar l'adequació del Sistema a la Norma ISO 14001, determinar el grau d'implantació i coneixement entre el personal, així com establir possibilitats de millora del sistema.
La planificació de l'auditoria es va realitzar segons els requeriments de la norma ISO 19011 i es diferencien dues fases:
 • Revisió preliminar de la documentació. Realitzada en gabinet, en ella que es va analitzar l'adequació de la documentació als requisits de la norma ISO 14001
 • Auditoria. Realitzada durant 2 jornades en les instal·lacions en centre de producció. Es va dur a terme mitjançant entrevistes als responsables i anàlisi de documentació. En ella es va determinar el grau d'implantació i es van identificar les desviacions respecte al planificat.
Com a resultat es va emetre un informe d'auditoria en el que es descriuen les no conformitats de manera clara i concisa, de manera que els responsables puguin determinar les accions correctives. A més, es proposen accions de millora, en forma d'observacions, orientades a la millora del Sistema de Gestió.
RIBA FARRÉ | Implantació d'un SGA i Servei d '"outsourcing" ambiental
El 2009 sm va dur a terme el disseny i implantació d'un sistema de gestió ambiental segons la norma ISO 14001, integrant-lo en l'existent sistema d'assegurament de la qualitat.
 
Juntament amb el disseny del sistema es van dur a terme altres accions com la recopilació de la legislació ambiental aplicable, o la realització de tràmits legals com la declaració anual de residus industrials, estudi de minimització de residus especials, o la legalització de determinades instal·lacions.
 
Un cop implantat el sistema de gestió, durant els anys 2009 a 2011, sm va dur a terme un servei d'outsourcing ambiental i assessorament continuat per al manteniment del sistema de gestió implantat segons les normes ISO 9001 i ISO 14001.
 
El incloïa el manteniment dels registres del sistema, la realització de les auditories internes, la tramitació de les declaració de residus industrials, estudi de minimització de residus, actualització legislativa, tramitació i renovació de documentació com a gestor i transportista autoritzat, entre altres tràmits.
RENFE | Diagnòstic Ambiental

Diagnòstics ambientals en diverses unitats de negoci de RENFE. (2001-2002)

sm va ser contractada per RENFE per dur a terme Diagnòstics Ambientals de diverses de les seves unitats de negoci:

UN Transport combinat: Terminals de Barcelona Port, Granollers, Tarragona, Portbou, Lleida, Saragossa, Noain, Jundiz, Bilbao, Santurce Port, Torrelavega, Valladolid, Lleó, Corunya, Vigo, Gijón Port i Transport intermodal Madrid - Vigo.
UN Estacions RENFE: Estacions de Salamanca, Pontevedra i intermodal d'Almeria. 

Els Diagnòstics Ambientals tenien com a objectiu avaluar els elements clau per a la posterior implantació de Sistemes de Gestió Ambiental segons la norma ISO 14001. Els Diagnòstics incloïen l'avaluació de la gestió realitzada en els diferents vectors ambientals (aigua, residus, aire, sorolls, terres ...) i s'analitzava el grau de compliment de la normativa aplicable.

Els Diagnòstics tenien en compte tant les activitats i instal · lacions gestionades per RENFE com les de proveïdors, instal · lacions auxiliars i locals comercials.

Per a la realització de cada diagnòstic es van realitzar visites a les instal · lacions, entrevistes amb el personal, estudi de documentació, així com la realització de mesuraments (aigües residuals, sorolls i caracterització dels residus produïts).

RENFE | Auditoria Interna del Sistema de Gestió Ambiental

Durant els anys 1999 a 2002 sm va ser contractada per RENFE per auditar internament segons norma ISO 14001 els sistemes implantats en les unitats de negoci següents:

- U.N. Transport combinat: Càrrega, transport i descàrrega de clorur de vinil monòmer entre Martorell i Hernani (1999). Terminal de contenidors d'Irun (1999)
- U.N. Càrregues: Transport de benzè i altres productes químics entre Puertollano i Tarragona (2000). Transport de combustibles líquids i altres productes entre Huelva, Pins Pont, Madrid, Aranjuez, Albacete, Lleó, Deveses (2000 i 2001). Transport de clorur de vinil entre Martorell i Miranda d'Ebre (2000). Transport d'amoníac entre Pals de la Frontera i Sevilla (2001).
- U.N. Manteniment Integral Trens: Tallers de Còrdova i Ourense (2000).
- UN Circulació: Instal·lacions de Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Lleó, Miranda d'Ebre (2001)
- U.N. Estacions RENFE: Estacions de Ciutat Real i Puertollano (2002).

Les auditories tenien com a objectius comprovar el compliment de la Norma ISO 14001, determinar el grau d'implantació i coneixement entre el personal, així com establir possibilitats de millora del sistema.

La metodologia seguida va ser: revisió preliminar de la documentació, i posterior auditoria a les instal · lacions (entrevistes amb els responsables, observació d'evidències i anàlisi de documentació i registres).