DIP. BARCELONA | Cens d'activitats i locals comercials de Sant Just Desvern

Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Just Desvern sm va dur a terme el 2009 un cens d'activitats i locals comercials del municipi de Sant Just Desvern. Els treballs es van iniciar amb la consulta dels expedients d'activitats de l'arxiu municipal. Es van consultar els expedients compresos entre els anys 1968 i 2009, revisant un total de 2883 expedients. La informació extreta dels expedients es va depurar i ampliar amb el treball de camp, on es van descartar les activitats ja clausurades i es van detectar algunes activitats clandestines. La informació sobre les activitats es va completar i actualitzar mitjançant l'enviament d'un qüestionari.

Com a resultat es van detectar 1122 activitats presents al municipi, i 114 locals comercials buits. Els treballs van permetre dotar l'Ajuntament de la informació necessària per a la presa de decisions per a la gestió de les activitats. Les dades obtingudes de cada activitat es van presentar en una base de dades amb la informació següent:

 • Dades de l'empresa,
 • estat legal,
 • classificació de l'activitat,
 • dades de l'activitat,
 • fotografia de la façana de l'activitat,
 • situació sobre plànol.
DIP. BARCELONA | Cens d'activitats de Tordera

Cens d'activitats del municipi de Tordera. (2010)

Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament Tordera, sm va dur a terme el 2010 un cens d'activitats del municipi de Tordera. Els treballs van tenir com a objectiu el dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per a la presa de decisions relacionades amb la gestió de les activitats.

Els treballs es van iniciar amb la consulta dels expedients d'activitats de l'arxiu municipal. Es van consultar els expedients compresos entre els anys 1949 i 2010, revisant un total de 2700 expedients.

La informació extreta dels expedients es va depurar i ampliar amb el treball de camp. El treball de camp va permetre descartar les activitats ja clausurades i detectar activitats clandestines. La informació sobre les activitats es va completar i actualitzar mitjançant l'enviament d'un qüestionari.Com a resultat es van detectar 862 activitats presents al municipi.

Les dades obtingudes de cada activitat es van presentar en una base de dades amb la informació següent:
- Dades de l'empresa - Estat legal - Classificació de l'activitat - Dades de l'activitat - Fotografia de la façana de l'activitat - Situació sobre plànol.

DIP. BARCELONA | Cens d'activitats de Sitges

Cens d'activitats i locals comercials del municipi de SITGES. (2008)

Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament Sitges sm va dur a terme el Cens d'activitats del municipi de Sitges, amb l'objectiu dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per a la presa de decisions relacionades amb la gestió de les activitats. Els treballs es van iniciar amb la consulta dels expedients d'activitats de l'arxiu municipal. Es van consultar els expedients compresos entre els anys 1992 i 2008, revisant un total de 3729 expedients.

La informació extreta dels expedients es va depurar i ampliar amb el treball de camp. Es van descartar les activitats ja clausurades i es van detectar algunes activitats clandestines. La informació sobre les activitats es va completar i actualitzar mitjançant l'enviament d'un qüestionari. Com a resultat es van detectar 1798 activitats presents al municipi. Les dades obtingudes de cada activitat es van presentar en una base de dades amb la informació següent:

 • Dades de l'empresa (adreça, telèfon, fax, e-mail de la raó social, representant, i establiment) - Estat legal (llicència i actes de control inicial, ampliacions, canvis de titular) - Classificació de l'activitat - Dades de l'activitat (superfícies, coordenades UTM, metres lineals de façana, plantilla, horaris) - Fotografia de la façana de l'activitat - Situació sobre plànol
DIP. BARCELONA | Cens d'activitats de Santa Maria de Palautordera

Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament Santa Maria de Palautorderasm va dur a terme durant 2011-2012 un cens d'activitats del municipi de Santa Maria de Palautordera. L'objectiu dels treballs va ser dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per a la presa de decisions. Les tasques es van iniciar amb la consulta dels expedients d'activitats de l'arxiu municipal. Es van consultar els expedients compresos entre els anys 1966 i 2012, revisant un total de 1061 expedients. 

La informació extreta dels expedients es va depurar i ampliar amb el treball de camp, que va permetre descartar les activitats ja clausurades i detectar activitats clandestines. Com a resultat es van detectar 401 activitats presents al municipi. Les dades obtingudes de cada activitat es van introduir en un Gestor d'Informació d'Activitats desenvolupat per la Diputació de Barcelona per als municipis de la província que conté la següent informació:

 • Dades generals (adreça, telèfon, fax, e-mail de la raó social, representant, i establiment)
 • Legalització i control (llicència i actes de control, ampliacions, canvis de titular)
 • Classificació i tipus d'activitat
 • Dades tècniques (superfícies, coordenades UTM, metres lineals de façana, plantilla, horaris)
 • Dades d'incendis (càrrega de foc, aforament d'incendis, altura evacuació, risc intrínsec, ...)
 • Fotografia de la façana i llicències escanejades
DIP. BARCELONA | Cens d'activitats de Sant Andreu de Llavaneres

Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament Sant Andreu de Llavaneres sm va dur a terme durant 2012-2013 un cens d'activitats del municipi de Sant Andreu de Llavaneres. L'objectiu dels treballs va ser dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per a la presa de decisions.

Els treballs es van iniciar amb la consulta dels expedients d'activitats de l'arxiu municipal. Es van consultar els expedients compresos entre els anys 1979 i 2013, revisant un total de 731 expedients.

La informació extreta dels expedients es va depurar i ampliar amb el treball de camp. El treball de camp va permetre descartar les activitats ja clausurades i detectar activitats clandestines. Com a resultat es van detectar 415 activitats presents al municipi.

Les dades obtingudes de cada activitat es van introduir en un Gestor d'Informació d'Activitats desenvolupat per la Diputació de Barcelona per als municipis de la província que conté la següent informació:

- Dades generals (adreça, telèfon, fax, e-mail de la raó social, representant, i establiment)
- Legalització i control (llicència i actes de control, ampliacions, canvis de titular)
- Classificació i tipus d'activitat
- Dades tècniques (superfícies, coordenades UTM, metres lineals de façana, plantilla, horaris)
- Dades d'incendis (càrrega de foc, aforament d'incendis, altura evacuació, risc intrínsec, ...)
- Fotografia de la façana i llicències escanejades

DIP. BARCELONA | Cens d'activitats de La Garriga

Cens d'activitats i locals comercials del municipi de la Garriga. (2005-2006)

Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament la Garrigasm va dur a terme durant 2005-2006 un cens d'activitats del municipi de la Garriga. L'objectiu dels treballs va ser dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per a la presa de decisions relacionades amb la gestió de les activitats.

Els treballs es van iniciar amb la consulta dels expedients d'activitats de l'arxiu municipal. Es van consultar els expedients compresos entre els anys 1962 i 2006, revisant un total de 2317 expedients.

La informació extreta dels expedients es va depurar i ampliar amb el treball de camp. El treball de camp va permetre descartar les activitats ja clausurades i detectar activitats clandestines. La informació sobre les activitats es va completar i actualitzar mitjançant l'enviament d'un qüestionari.

Com a resultat es van detectar 941 activitats presents al municipi.

Les dades obtingudes de cada activitat es van presentar en una base de dades amb la informació següent: dades de l'empresa, estat legal, classificació de l'activitat, dades de l'activitat, fotografia de la façana de l'activitat, situació sobre plànol.

DIP. de BARCELONA | Agenda 21 Local a Esplugues de Llobregat

Aquest projecte va ser adjudicat en 2002 mitjançant concurs públic per la Diputació de Barcelona per a la realització de les auditories de sostenibilitat i implantació d'una Auditoria Ambiental Municipal i l'Agenda 21 al municipi d'Esplugues de Llobregat. Aquest municipi, de 40.000 habitants en aquell temps, presentava necessitats en matèria de mobilitat i desenvolupament ambiental. El treball té 3 fases diferenciades:

1. Diagnosi ambiental: es recopila informació de caràcter ambiental, social i econòmic del municipi per a l'anàlisi de la situació actual, atenent a les mancances i possibles millores, així com punts forts que han de ser potenciats a nivell municipal per assolir el desenvolupament sostenible. Per a això s'analitzen dades objectives procedents dels diferents agents econòmics i dades subjectives aportades per la població mitjançant enquestes i entrevistes. La captació d'informació inicial es va realitzar mitjançant revisió documental, reunions amb la ciutadania, enquestes i inspecció presencial al municipi.

2. Pla d'acció: un cop analitzada la situació del municipi es prepara un pla d'acció consensuat amb els representants socials en què es prioritzin les mesures a adoptar per a la millora del municipi. Aquests plans d'acció van ser després aprovats per l'Òrgan de Govern de l'Ajuntament.

3. Pla de seguiment: per poder mesurar la millora municipal es realitza un seguiment mitjançant el sistema d'indicadors de sostenibilitat de la Diputació de Barcelona (indicadors de la xarxa de ciutats i pobles sostenibles). Aquests indicadors abasten temàtiques de caràcter social, econòmic i ambiental del municipi.

CC del TARRAGONÈS | Diagnòstic ambiental a les platges

Diagnòstic ambiental a les platges dels municipis del Tarragonès. Consell Comarcal del Tarragonès. (2005-2006)

sm diagnosticar ambientalment més de 20 Km de platges i zones de passeig de la comarca del Tarragonès. El projecte estava promogut pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Tarragonès i els municipis Altafulla, Creixell, Roda de Barà, Salou, Tarragona i Torredembarra.

En base a aquests diagnòstics municipis com Roda de Barà, Salou, Torredembarra, Creixell i Tarragona van arribar a implantar Sistemes de Gestió Ambiental durant els anys 2007-2008, amb la col·laboració de sm. Aquests diagnòstics van analitzar la següent informació:

 - L'organització i gestió municipal de les platges.
 - La descripció de les activitats i serveis presents a les platges.
 - L'estudi del medi marítim i terrestre.
 - Consum de recursos naturals: energia i aigua
 - Emissions a l'atmosfera.
 - Emissions de soroll.
 - Gestió de residus.
 - Riscos ambientals.
 - Normativa ambiental aplicable.

BENTELER | Actualització legislativa

sm, sistemes mediambientals és l'encarregada, des de l'any 2006, de fer la identificació i actualització de la legislació mediambiental, de seguretat industrial i prevenció de riscos laborals per a diversos centres de treball de l'empresa BENTELER AUTOMOTIVE. Aquesta empresa, d'origen alemany, és una multinacional del sector de l'automòbil amb més de 20.000 empleats i presència en més de 170 països.

Actualment, sm, sistemes mediambientals s'encarrega, a través del sm legis, de l'actualització i identificació de la normativa i els requisits derivats que s'apliquen a l'activitat que es desenvolupa en 9 plantes productives localitzades en diverses zones del territori estatal, concretament a Vigo, Palència, Vitòria, Saragossa, València, Burgos, Pamplona i les plantes de Catalunya situades a Abrera i el polígon de la Zona Franca de Barcelona.

Per al desenvolupament d'aquest projecte, s'ha dissenyat un usuari per a cadascuna de les plantes al sm legis a través del qual els diferents responsables de les plantes poden consultar tota la normativa que els afecta a més dels requisits legals específics derivats realitzant el seguiment del seu compliment. Tot aquest sistema els permet portar un control adequat dels requisits que els afecten i garantir el compliment dels diferents sistemes de gestió que tenen implantats: sistemes de gestió ambiental (ISO 14001), d'eficiència energètica (ISO 50001), de qualitat (ISO 9001), de prevenció de riscos laborals (OSHAS 18001), etc.

L'equip tècnic de sm, sistemes mediambientals s'encarrega d'actualitzar periòdicament tota aquesta normativa i requisits legals específics que s'aplica als diferents centres de treball de Benteler, a més d'oferir un assessorament personalitzat a cada un dels responsables en la resolució de dubtes referents a la interpretació de normativa.

AJ. RODA DE BERÀ | Implantació de la ISO i EMAS a les platges

Implantació de la ISO 14001:2004 i Reglament EMAS a les platges del Municipi de Roda de Berà. (2006-2007)

La implantació d'un sistema de gestió ambiental l'any 2006 segons la norma de referència ISO 14001:2004 en l'àmbit de les platges del municipi turístic de Roda de Barà i posterior verificació segons Reglament EMAS l'any 2008, ha permès disminuir la incidència i pressió sobre l'entorn de forma clara. Aquest projecte consistia en l'elaboració de procediments d'actuació que controlessin els diferents processos amb incidència ambiental dins de l'organització d'una temporada de bany.

En aquest sentit s'han controlat, principalment: els processos de recollida i gestió de residus, processos de consum i control de la qualitat de l'aigua de dutxes, el consum elèctric per il·luminació del passeig, l'arenal i dels xiringuitos, la qualitat de l'aigua de bany i la informació als usuaris, la incidència sonora d'activitats diürnes i, especialmen , nocturnes (durant el procés de neteja), el compliment legal de les diferents activitats dutes a term , amb especial atenció dels xiringuitos i l'assegurament del Pla d'Usos de Temporada, el sistema de comunicació i educació ambiental als usuaris de les platges, la millora d'espais naturals propers a la zona de platges, el control dels possibles abocaments d'aigües residuals procedents de les dutxes o de lavabos connectats a la xarxa, el control de possibles incidències ambientals que poguessin ocórrer en la zona de platges (riuades, abocaments, meduses...), el sistema d'inspecció i control que detecti les incidències diàries de la zona d'àmbit de platges.

Des de l'any de certificació amb AENOR s'han anat arribat paulatinament objectius de minimització i millora ambiental i, de forma indirecta, s'ha donat servei a aprox. 5.000 usuaris diaris en períodes de màxima ocupació (juliol a setembre), reduint-se el nivell de queixes i millorant la qualitat percebuda.

AJ. RIBA-ROJA | Pla Director d'Abastament

Realització d'un Pla Director d'Abastament d'Aigua (2008).

El Pla Sectorial d'Abastament d'Aigua de Catalunya constata que els serveis d'aigua potable en situació precària correspon, sovint, a xarxes en municipis amb poca població, sense una gestió especialitzada que actuï eficaçment en el control i el manteniment de les infraestructures del servei. Aquest factor desfavorable pot posar en perill la satisfacció de les necessitats de proveïment d'aigua en unes condicions sostenibles de dotació i de consum domèstic. L'objectiu general que persegueix un Pla Director, és el de realitzar un estudi del sistema d'abastament actual i futur del municipi de cara a la identificació dels seus punts febles i resoldre els problemes actuals de l'abastament d'aigua. Els objectius específics són:

 • Garantir les necessitats actuals i futures d'abastament d'aigua al municipi
 • Planificar les actuacions de millora de les infraestructures de captació, regulació.

En una primera fase de projecte es realitza una anàlisi de la situació inicial. En aquest estudi s'analitzen diferents aspectes, com van ser: l'ens gestor, l'inventari de les instal·lacions, els sistemes de captació, el tractament que es fa de les aigües, la distribució de l'aigua, la protecció sanitària, el manteniment de les instal·lacions, els usuaris, consums i usos de la xarxa, així com les pèrdues detectades. En una segona fase de projecte es preveu el plantejament d'actuacions concretes de millora i/o re dimensionament de la instal·lació d'abastament en qualsevol dels seus àmbits (volumètrica, manteniment, homogeneïtat o sanitari).

AJ. PEDRO MUÑOZ | Jornades d'educació ambiental

Jornades d'educació ambiental al municipi de Pedro Muñoz (Ciutat Real). (2010)

Englobades dins del projecte d'Agenda 21 Local per al desenvolupament sostenible de Pedro Muñoz, es van organitzar tres jornades de conscienciació i sensibilització de la població adreçades al públic en general, amb la temàtica:

 • Foment del reciclatge a Pedro Muñoz:

Les tres R s, contenidors de recollida selectiva a Pedro Muñoz, abocadors i deixalleries.

 • Mesures d'estalvi d'aigua.

La problemàtica de l'aigua a Pedro Muñoz i l'aqüífer 23, consells útils per a l'estalvi d'aigua, gestió de l'aigua al municipi.

 • Estalvi d'energia i eficiència energètica.

Energies renovables en el municipi, consells útils per a l'estalvi d'energia a les llars, eficiència energètica.

AJ. MONTORNÈS DEL VALLÈS | Implantació de la FORM

Implantació de la recollida de Fracció Orgànica al municipi de Montornès del Vallès.

L'actuació sensibilitzadora, contractada de manera directa per l'Ajuntament de Montornès del Vallès la base de la subvenció atorgada per l'Agència de Residus de Catalunya per a la implantació de la Fracció Orgànica de Residus Municipals (FORM), va ser realitzada durant l'últim trimestre del 2008. Es va actuar sobre 1500 habitatges i una població efectiva de gairebé 5000 ciutadans, amb l'objectiu de donar a conèixer el nou servei de recollida selectiva de la fracció orgànica a tota la zona nova del nucli urbà.

Les tasques realitzades van consistir en dissenyar el tríptic sensibilitzador, formar els educadors ambientals i fer actuacions de difusió i explicació a ciutadania i grans productors. Paral·lelament, es van realitzar xerrades a grans productors, es van crear cartells per a locals comercials, es maqueto un espai web i es van crear notes de premsa i anuncis per a la ràdio.

El resultat de la distribució porta a porta va ser reeixit arribant al 100% de la població de les àrees de nova edificació, a qui es van lliurar cubells airejats, bosses compostables i es va donar informació sobre el nou sistema de recollida. La proposta d'imatge va ser un arbre a manera de puzle compost per peces amb els colors de la recollida selectiva i al qual només faltava la peça de color marró corresponent a la matèria orgànica. Es va triar una imatge tipus dibuix en contraposició a imatges fotogràfiques per buscar una major proximitat a infants i joves.

El projecte va ser realitzat per 6 tècnics especialitzats en medi ambient, disseny i comunicació, que va formar a 7 educadors ambientals, alguns dels quals pertanyien a la zona.

AJ. MONTGAT | Reduir, Reutilitzar i Reciclar a les festes

Assistència tècnica d'informadors per a l'ambientalització de festes al municipi de Montgat.

El millor residu és aquell que no es genera. Pel últims anys els residus municipals no deixen de créixer i una de les principals preocupacions és la prevenció de residus municipals. L'Ajuntament de Montgat, conscient d'aquesta problemàtica, va decidir actuar. Amb el model de les 3R (Reduir, Reutilitzar i Reciclar) es va posar en marxa la voluntat del municipi de reduir la producció de residus municipals i millorar la quantitat i qualitat de residus recollits selectivament.

Es va crear un equip de 2 informadors ambientals de sm per explicar a la ciutadania la correcta segregació de residus.

L'objectiu del projecte va ser informar els assistents dels diferents esdeveniments sobre:

 • Correcta disposició dels residus en el contenidor corresponent.
 • Reutilització de gots.
 • Correcta gestió de la vaixella compostable.

Amb aquesta tasca informativa es va aconseguir conscienciar sobre la repercussió de les nostres accions, sobre els canvis d'hàbits en els que un petit i senzill gest és un pas cap a la sostenibilitat i el respecte del nostre entorn. Amb un públic assistent entre 200 i 2000 persones segons l'esdeveniment, s'ha donat servei a un total de 7 actes populars i totalment sostenibles.

AJ. FUENLABRADA | Control del servei de recollida de paper-cartró

Control de qualitat del servei de recollida de paper-cartró en locals comercials de Fuenlabrada (2009)

Aquest projecte es realitza a petició del propi Ajuntament de Fuenlabrada, i es divideix en dues fases:
 
Treball de camp:
Es realitza tots els dies d'una setmana triada aleatòriament, inclosos caps de setmana, en què s'efectua el servei. En aquestes jornades un conductor i un anotador segueixen al vehicle recol·lector durant el seu recorregut assenyalant els locals en què hi ha recollida de paper-cartró, el volum de material recollit i altres circumstàncies com ara, que l'operari de la contracta tingui d'avisar a l'local de si hi ha residu per recollir. Es realitza també un reportatge fotogràfic.
 
Treball de gabinet:
Un tècnic analitza tota la informació recollida en el treball de camp determinant:
 • Si la informació de locals, rutes i parades es cumpleixen.
 • Si el servei està normalitzat per quan hi hagi canvis en els operaris que el realitzen.
 • Si existexen condicionants en la realització del servei que dificulti la correcte realització del mateix.

 

AJ. El PRAT DE LLOBREGAT | Caracteritzacions de residus sòlids urbans (RSU) del Prat de Llobregat

L'Ajuntament del Prat de Llobregat ha promogut la realització de les caracteritzacions dels residus sòlids urbans (RSU) procedents del mateix municipi del Prat de Llobregat que arriben a la Planta de Transferència de Residus de Viladecans. Aquest projecte es va desenvolupar durant el desembre de 2010, novembre 2012.

L'objectiu d'aquestes caracteritzacions va ser doble: per una banda determinar la quantitat i tipologia dels residus que podrien haver-se recollit de manera selectiva, i d'altra banda, amb les dades obtingudes, plantejar accions de sensibilització encarades a aquells residus amb més potencial de reciclatge.

Per a això, sm compta amb un equip que atresora més de 6 anys d'experiència en l'àmbit de les caracteritzacions. Entre ells, dos tècnics es van encarregar de l'anàlisi i control de totes les mostres, identificant les fraccions d'orgànica, paper - cartró, plàstics, tèxtil, vidre, poda, voluminosos i altres.

Aquestes caracteritzacions quedar reforçades per un reportatge fotogràfic per poder arribar a resoldre possibles dubtes derivats d'aportacions per part d'alguna entitat implicada, el mateix Ajuntament, la Planta de Transferència de Residus o l'Agència de Residus de Catalunya.

 

AJ. BARCELONA | Gestió d'expedients de llicències a Ciutat Vella

Gestió d'expedients de llicències i via pública en el Districte de Ciutat Vella. (2012-2013)

sm es va encarregar del servei de suport a la gestió d'expedients del Departament de Llicències i tramitacions en via pública, consistent en l'elaboració de la documentació preliminar necessària per a la tramitació d'aquests expedients seguint les directrius del Districte de Ciutat Vella de Barcelona, la realització dels tràmits dins dels terminis establerts, així com el manteniment de la informació per fer el seguiment de la informació per valorar l'estat de tramitació. Tres arquitectes i aparelladors i un tècnic administratiu controlar i tramitar durant aquest període un total de 550 expedients. De forma setmanal es garantia el seguiment documental, així com:

 1. La proposta setmanal de nous expedients pendents de tramitació per garantir que la resolució de llicències respecta l'ordre d'entrada de les sol·licituds.
 2. La proposta setmanal d'assignació d'expedients a tècnics municipals perquè la tramitació d'expedients s'iniciés en terminis i formes adequats.

Per poder establir un control adequat del projecte, es va realitzar una identificació i agrupació de la documentació segons tipologia, i un manteniment de la traçabilitat dels expedients, sabent en tot moment on es troba localitzada la documentació, qui disposa d'ella i en quin moment caduca cada expedient.

AJ. BARCELONA | Controls de qualitat de la FORM

Caracteritzacions de fracció orgànica de residus muicipals de procedència comercial i domiciliària de Barcelona a Ecoparc-1. (2011-actualitat)

Des de l'any 2011 s'han realitzat més de 2500 caracteritzacions de residus de la FORM (Fracció Orgànica de Residus Municipals) entrats a la planta Ecoparc-1 de Zona Franca. Aquest projecte és contractat per l'Ajuntament de Barcelona de manera ininterrompuda des de l'any 2011. Les tasques són realitzades per un equip de dos caracteritzadors amb àmplia experiència en processos de selecció de materials i caracterització seguint la metodologia establerta per l'Agència de Residus de Catalunya.

L'objectiu d'aquest projecte és la determinació de la qualitat de la recollida selectiva de fracció orgànica dels fluxos domèstic i comercial, per tal que l'Ajuntament de Barcelona pugui determinar alternatives de millora de processos i de recollides (millora de contenidors, horaris, tipus de contenidor i de vehicles, informació en contenidor, campanyes de sensibilització, etc). A més, les dades obtingudes són necessàries per poder-les contrastar amb l'Agència de Residus de Catalunya per al càlcul del retorn del cànon que percebrà l'ens municipal. 

La caracterització requereix una identificació inequívoca de la mostra, una homogeneïtzació i quarteigs successius fins arribar a una quantitat aproximada de 250 Kg. Posteriorment es realitza la selecció de material i de les diferents fraccions: orgànica, Poda, Vidre, Paper-cartró, borses, Plàstics, Tèxtil, Tèxtil sanitari, Metall ferri, Metall no ferri, Especials, Voluminosos, altres... Tot el treball realitzat queda reforçat per un reportatge fotogràfic per dirimir dubtes sobre els resultats obtingut.

ARC | Setmana europea de prevenció de residus (EWWR)

Suport tècnic per a l'organització de la EWWR - Projecte LIFE +. (2012, 2013)

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus neix d'un projecte del programa LIFE de la Comissió Europea. sm s'ha encarregat de l'organització de la IV i V edició a Catalunya.

Entre les tasques assignades destaquen: la difusió en el territori català amb l'organització d'un cicle de seminaris de formació per a tècnics municipals, tècnics d'empreses, professors d'universitats i escoles així com representants d'associacions. Suport tècnic per a l'actualització del web catalana i del programari d'inscripció, suport tècnic al procés d'inscripció. Assistència en la realització i seguiment d'actes de la Setmana a Catalunya, des de la coordinació d'esdeveniments i presència en actes. Valoració de la Setmana i de les accions mitjançant enquestes de satisfacció a les entitats participants i públic directe (adults i joves). Elaboració de 10 fitxes de casos pràctics de prevenció. Elaboració de 10 vídeos d'activitats exemplars i compilació de vídeos resum de l'edició 2012 i del 2009 al 2011. Suport tècnic en l'elecció de les candidatures catalanes als IV Premis Europeus de Prevenció de Residus. S'ha continuat amb el seguiment administratiu i tècnic del projecte LIFE/INF/F/000185 per respondre als requeriments de la Unitat LIFE de la CE i les auditories.

Resultats de la IV SEPR a Catalunya: 554 activitats organitzades per 128 responsables de projectes en 30 comarques. A Europa: més de 10.700 actuacions organitzades per 35 organitzadors de 27 països.

ARC | Introducció de fulls de seguiment de residus

Introducció de fulls de seguiment de residus a l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) (2007-2009)

Durant els anys 2007 a 2009 l'Agència de Residus de Catalunya va contractar a sm per al projecte d'introducció de fulls de seguiment de residus en el sistema informàtic de l'ARC.

El full de seguiment és el document que ha d'acompanyar cada transport individual de residus durant el trasllat i la seva tramitació està regulada per normativa autonòmica, el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. Aquest document s'ha de formalitzar obligatòriament per al transport de tots els residus excepte en alguns casos que estableix la normativa. La formalització del full de seguiment és responsabilitat del productor o posseïdor del residu.

Un tècnic de sm realitzar a jornada completa la tasca d'introducció de fulls de seguiment en el sistema informàtic de l'ARC, amb un responsable de projecte a l'ARC i un a sm. Es van introduir aproximadament uns 500 fulls diaris a la base de dades mitjançant el programa Oracle, i periòdicament un responsable realitzar controls de qualitat. Mensualment es va enviar un informe-resum del total de fulls de seguiment introduïdes que posteriorment es lliurava al responsable del projecte de l'ARC.

Aquest projecte va finalitzar el 31 de desembre de 2009, data en què l'ARC va decidir no subcontractar aquest servei a tercers i assumir de forma interna. El projecte es duia a terme des de les instal·lacions de l'Agència de Residus de Catalunya.