LABORATORIS ESTEDI, S.L. | Control de l'emissió de soroll

Control de l'emissió de soroll a l'exterior a les instal·lacions de Barcelona

sm va ser contractada per LABORATORIS ESTEDI, SL al juny de 2006 per dur a terme un control dels sorolls emesos a l'exterior al seu establiment de Barcelona.

Els controls tenien com a objectiu comprovar el compliment dels límits d'immissió establerts en l'Ordenança General del Medi Ambient Urbà de l'Ajuntament de Barcelona. La metodologia seguida va ser l'establerta en l'esmentada ordenança.

Per al mesurament es van triar les primeres hores del matí ja que en aquest moment el soroll de fons era més baix i interferia menys en els resultats. En l'elecció dels punts de control es van considerar aquells en què el nivell de soroll emès a l'exterior era més gran.

Com a resultat dels treballs es va emetre un informe amb el següent contingut:

 • Descripció dels focus emissors de soroll
 • Legislació aplicable i límits màxims permesos
 • Situació dels punts de control
 • Metodologia emprada per a la mesura
 • Càlculs
 • Avaluació dels resultats
 • Proposta de mesures correctores
LABOCAT | Legalització de l'establiment

El 2007 Labocat S.A. es va posar amb contacte amb sm per a la legalització del seu establiment al municipi de Terrassa, dedicat a laboratori d'anàlisi de materials de construcció.

Per tractar-se de nova instal·lació per a legalitzar l'activitat era necessari sol·licitar llicència d'obres menors, certificat de compatibilitat i llicència d'activitats.

Per obtenir aquests permisos sm va realitzar els següents treballs:

1-. Redacció d'un projecte tècnic per a l'obtenció de la llicència ambiental i del certificat urbanístic. Aquest projecte tècnic incloïa la següent informació:

 • Descripció de les instal·lacions
 • Descripció de l'activitat a desenvolupar
 • Informació relativa a incendis
 • Dades relatives al consum de recursos naturals (energia i aigua)
 • Dades relatives al medi ambient (aigües residuals produïdes, emissions a l'atmosfera, soroll i generació de residus)
 • Plànols

2-. Redacció d'un projecte per a la sol·licitud d'obres menors.

JUNTA DE CASTELLA LA MANXA | Educació ambiental al Centre d'Activitats Específiques del viver de Toledo
Adjudicat a sm després de concurs públic licitat per la Conselleria d'Indústria, Energia i Medi Ambient, aquest projecte té com a objectiu el desenvolupament d'activitats de formació i sensibilització ambiental a la població de la província de Toledo des del centre d'activitats específiques del viver central. El projecte es divideix en 3 tipus d'actuacions:
 
a) Actuacions destinades a centres escolars: Activitats de sensibilització i formació amb una temàtica específica que versa sobre algun dels vectors ambientals (aigua, residus, energia, biodiversitat). Aquestes activitats estan adaptades a l'edat de l'alumne i poden ser realitzades tant a les instal · lacions del viver com al centre escolar.
b) Actuacions per a la celebració de dies assenyalats: Coincidint amb la celebració d'una jornada ambiental (Dia del Medi Ambient, Dia de l'Arbre, Dia dels aiguamolls) es realitzen activitats destinades a associacions i públic en general en què s'organitzen visites a espais naturals, instal·lacions com depuradores, deixalleries, plantes de tractament de residus, així com jornades de portes obertes al Viver Central de Toledo on es mostren les seves instal·lacions. També es fan exhibicions de falconeria, actuacions contra incendis o tallers de reciclatge en col · laboració amb altres conselleries.
c) Altres actuacions sol·licitades per la Conselleria d'Indústria, Energia i Medi Ambient: L'equip format per 3 tècnics amb titulació de Monitor Ambiental està a disposició de la Delegació de Toledo de la Conselleria per a la realització de les activitats que els siguin indicades com a preparació de jornades a professionals, elaboració de material didàctic per a campanyes divulgatives, participació en simposis i conferències.
IBERPOTASH | Curs de gestió de residus

Curs de gestió de residus i bones pràctiques ambientals. (2013)

Entre finals de 2012 i principis de 2013 sm col·laborà amb els departaments de medi ambient i de formació de IBERPOTASH, SA en el disseny d'un curs de gestió de residus i bones pràctiques ambientals a impartir al personal. La durada del curs es va dissenyar per a 2 hores. El programa bàsic del curs incloïa:

 1. Introducció al medi ambient - sensibilització ambiental - gestió ambiental
 2. Recollida selectiva - obligacions legals en matèria de residus
 3. Residus específics del lloc de treball
 4. Opcions de minimització i bones pràctiques ambientals

El curs va ser dissenyat específicament per a cada lloc de treball, pel que prèviament es va realitzar una visita aa les instal · lacions per conèixer els residus generats en cada àrea i la gestió realitzada en cadascuna d'elles. Es van considerar 4 tipus de lloc de treball: Fàbrica i laboratori, Taller mecànic i taller elèctric, Exterior de mina i magatzem, oficines.

El curs es va impartir durant abril i maig de 2013 a un total de 309 treballadors dividits en grups d'entre 15-20 treballadors per grup al llarg de 3 setmanes.

HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA | Legalització

Adequació de la llicència d'activitats a la Llei 3/1998. (2004,2009)

L'Hospital General de Catalunya es troba situat a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), ocupant unes instal·lacions construïdes el 1984. El 2003 Catalana de Diagnostics i Cirurgia, SL, en aquell moment propietària de l'Hospital, va contactar amb sm per dur a terme l'adequació de la llicència a la Llei 3/1998 d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental.

L'adequació es va dur a terme mitjançant la presentació, al juliol de 2004, d'un projecte tècnic. El projecte incloïa la descripció de les instal · lacions i activitats desenvolupades, descripció de les mesures de seguretat en cas d'incendi, dades relatives al consum de recursos naturals (aigua i energia) i dades relatives al medi ambient (gestió de les aigües residuals produïdes, emissions a l'atmosfera, gestió dels residus). El projecte incloïa també un programa d'actuacions a realitzar per adequar les instal·lacions a la normativa actual i plans.

El 2009 els propietaris de l'Hospital, en aquest moment Capio Sanitat, van tornar a contactar amb sm per legalitzar els canvis haguts en les instal · lacions des de la concessió de la llicència fins a la data, i realitzar el control inicial sol·licitat per l'Administració.

Per a això sm actualitzar els plànols incorporant les modificacions realitzades i proposar noves mesures correctores per al compliment de les condicions de la llicència.

GRIFOLS ENGINEERING | Estudi d'impacte ambiental
Estudi d'impacte ambiental d'una instal·lació industrial farmacèutica a Zamudio (2010-2011)
GRIFOLS ENGINEERING SA, empresa del Grup GRIFOLS, es va adjudicar el projecte integral clau en mà per a la construcció de les instal · lacions de la companyia farmacèutica portuguesa Bial INDUSTRIAL FARMACÈUTICA a Zamudio (Bilbao). sm va ser contractada per GRIFOLS ENGINEERING SA per a la realització d'un Estudi d'impacte ambiental per poder legalitzar la instal · lació. Els treballs incloïen la redacció del document inicial, en el qual es defineixen les característiques, la ubicació, les principals alternatives considerades, i un diagnòstic territorial i del medi ambient afectat pel projecte. El contingut del document d'Estudi d'impacte ambiental incloïa la informació següent:
 • Descripció general de la instal · lació i exigències previsibles en el temps en relació amb la utilització del sòl i altres recursos naturals.
 • Estimació dels tipus i quantitats de residus, abocaments i emissions de matèria i energia resultants
 • Exposició de les principals alternatives estudiades i justificació de la solució adoptada.
 • Avaluació dels efectes previsibles directes o indirectes del projecte sobre la població, la flora, la fauna, el sòl, l'aire, l'aigua, els factors climàtics, el paisatge i els béns materials, inclòs el patrimoni històric artístic i l'arqueològic, així com la interacció entre aquests factors.
 • Mesures previstes per reduir, eliminar o compensar els efectes ambientals significatius
 • Programa de vigilància ambiental
 • Resum de l'estudi i conclusions en termes fàcilment comprensibles.
GOV. d'ANDORRA | Caracterització de residus segons Modecom

Caracterització de residus determinant la composició, eficàcia de la recollida selectiva i components valoritzables segons la metodologia MODECOM. (2005-2013)

Aquest projecte, executat en els anys 2005, 2010, 2012 i 2013 va tenir com a principals objectius:

 • Conèixer la composició dels diversos fluxos de RSU recollits en massa i dels residus globals.
 • Conèixer l'eficàcia de les recollides selectives.
 • Conèixer la part de components valoritzables dels RSU (compostables, valoritzables, ...).

Aquest estudi es va desenvolupar mitjançant el mètode de caracterització denominat MODECOM. Va ser elaborat per L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (Govern Ambiental de França) "Caractérisation d'1 échantillon de déchets ménagers et assimilés" a l'octubre de 2000.

Es van realitzar un total de 8 caracteritzacions (al voltant de 5000 kg), sobre els quals es va realitzar una separació minuciosa de materials (un total de 30 fraccions) i es van fer determinacions analítiques d'humitat, carboni, nitrògen, sofre i metalls pesats.

GISA | Actualització legal ambiental

Servei d'identificació i actualització legislativa ambiental. (2006-2008)

Projecte d'identificació i actualització de legislació ambiental realitzat per encàrrec de Gestió d'Infraestructures, SA (GISA), empresa pública encarregada de la construcció, conservació, explotació i promoció de tot tipus d'infraestructures i edificacions promogudes per la Generalitat de Catalunya.
El projecte tenia com a principal objectiu el desenvolupament d'un servei d'identificació, recollida i actualització de tot tipus de legislació ambiental que afectés l'activitat de GISA ia la dels seus adjudicataris i / o concessionaris tant en l'àrea d'edificació com en la d'obra civil.

A trets generals, els treballs desenvolupats per sm van ser:

 • Adaptació i disseny d'una base de dades de legislació ambiental conforme a les directrius marcades per GISA.
 • Revisió i identificació de normativa ambiental de diferents àmbits (europea, estatal, autonòmica, supramunicipal, i local-municipis de tot Catalunya-) vinculada als diferents vectors ambientals afectats per l'activitat de GISA.
 • Extracció de requeriments legals ambientals i introducció a la base de dades.

Amb això, GISA proporcionava la informació legal mediambiental corresponent a tots els seus proveïdors i concessionaris independentment del municipi de Catalunya on s'anés a desenvolupar la seva activitat, donant compliment al requisit que establia el seu Sistema de Gestió Ambiental basat en la norma ISO 14001.

FUND. PREVENCIÓ RESIDUS | Caracteritzacions de residus de restes balístics

Caracteritzacions de residus de restes balístics a les plantes de Gavà i Ecoparc. (2012)

La Fundació Prevenció de Residus i Consum ha promogut la realització de les caracteritzacions de les restes balístics procedents de les plantes de Gavà i de l'Ecoparc. 

El principal objectiu de les caracteritzacions va consistir a determinar el grau d'eficiència de les dues plantes, analitzant els materials que consideren com a fracció resta i que aquestes tècnicament podrien haver separat.

Per a això,  sm compta amb un equip que atresora anys d'experiència en l'àmbit de les caracteritzacions. Dos tècnics es van encarregar de l'anàlisi i control de totes les mostres, identificant principalment llaunes de conserva i de beguda, paper d'alumini, càpsules individuals de cafè i opercles metàl·lics.

Aquestes caracteritzacions van quedar reforçades per un minuciós reportatge fotogràfic per poder arribar a resoldre possibles dubtes derivats d'aportacions per part d'alguna entitat implicada, la mateixa Fundació, les plantes de tractament de residus o l'Agència de Residus de Catalunya.

 

FRIT RAVICH | Auditoria Legal Ambiental i assessorament

Aquest projecte realitzat en l'any 2007 va implicar una sèrie de visites a les instal · lacions que de l'empresa Frit Ravich, i va tenir per objectiu esbrinar les obligacions aplicació i l'estat de compliment normatiu per part de l'empresa.

En aquest sentit, els principals objectius van ser:
1. - Identificar la incidència ambiental de l'activitat.
2. - Identificar la normativa / obligacions ambientals d'aplicació.
3. - Conèixer les àrees de treball.
4. - Conèixer processos amb incidència ambiental.
5. - Identificació de riscos ambientals (Anàlisi dels controls ambientals que es realitzen i els procediments d'actuació en cas d'emergència).
6. - Identificar gestions internes per preveure opcions de millora o de reafirmació.

Igualment, aprofitant les visites a les instal · lacions del personal auditor amb més de 10 anys d'experiència en el camp del compliment legal ambiental, es van realitzar reunions amb el responsable tècnic de Frit Ravich, revisant de forma detallada els diferents aspectes legals de l'empresa.

Finalment es va realitzar la redacció d'un informe de gestió, identificant:
1. - Operacions que es poden optimitzar i / o externalitzar i de quina manera.
2. - Estat de compliment de les obligacions legals i proposta de resolució / seguiment.

FGC | Redacció d'un Plec Tècnic per a la contractació d'un servei de Gestió de Residus

El 2011 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) va contractar sm per a l'elaboració d'un Pla per a la Gestió dels Residus produïts en els tallers de Martorell. Fruit d'aquests treballs es van elaborar els següents documents:

 • Estudi preliminar que incloïa: identificació de tots els residus produïts i la seva gestió, propostes de millora en la gestió, proposta d'organització de la deixalleria, models d'etiquetes de residus i de cartells per a la senyalització de zones
 • Procediment operatiu de gestió dels residus en el qual es defineix la gestió a realitzar així com les responsabilitats i l'arxiu de la documentació generada.
 • Estudi econòmic en què s'estimava el cost de la gestió dels residus.

Aquests treballs eren necessaris per poder contractar una empresa externa que es fes càrrec d'una gestió integral de tots els residus produïts. Per això en 2012 FGC va contractar novament a sm la redacció d'un plec de condicions tècniques particulars per a la contractació d'un servei dels residus produïts a les dependències de l'àrea de manteniment (tallers de Martorell, Rubí i Sant Boi de Llobregat).

El plec establia un pla de treball i la metodologia a seguir, redactada basant-se en el procediment operatiu definit en l'anterior contracte. sm calcular també els preus unitaris de licitació per al plec administratiu. Per al càlcul es van considerar les quantitats de residus estimades en l'estudi preliminar així com els costos de gestió calculats en l'estudi econòmic.

FGC | Elaboració d'un Pla de Gestió de Residus

El 2011 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) va contactar amb sm per a l'elaboració d'un Pla per a la Gestió dels Residus produïts en els tallers de Martorell. L'objectiu dels treballs és identificar la totalitat dels residus produïts, analitzar la gestió realitzada, proposar accions per millorar la seva gestió i organitzar un punt net per centralitzar la seva gestió en un únic punt dins de la instal·lació.

La primera fase va consistir en identificar tots els residus produïts en la instal·lació i la gestió realitzada. Analitzades les dades obtingudes es van proposar millores conduents a una millor gestió dels mateixos així com a la minimització de les quantitats produïdes. Amb aquestes dades es va elaborar un informe preliminar en el qual s'incloïa una proposta d'organització de la deixalleria així com models d'etiquetes i cartells per identificar els residus i les zones de disposició.

La segona fase va consistir en l'elaboració d'un procediment operatiu de gestió dels residus en els tallers. En el procediment es definia la gestió a realitzar així com les responsabilitats i l'arxiu de la documentació generada.
L'objectiu últim d'FGC era la contractació d'una empresa externa que portés a terme la gestió integral dels residus produïts en el taller. sm va realitzar un estudi econòmic del cost que podria suposar per a FGC la gestió dels residus tenint en compte les millores proposades. Per a això es van contactar amb diversos gestors i transportistes de residus amb l'objecte de poder tenir un cost aproximat.

 

 

FELCA | Disseny i implantació del SMGA

El Grup FELCA és líder en el disseny i execució d'instal·lacions elèctriques de climatització i en el seu manteniment. El 2012 va contactar amb sm per dur a terme la integració de la gestió ambiental, seguint les directrius de la norma ISO 14001, en el sistema de gestió de la qualitat implantat segons la norma ISO 9001.

La primera fase va consistir en identificar els aspectes ambientals associats a les activitats desenvolupades per FELCA, tant en les seves pròpies instal·lacions com en les dels seus clients. De la informació sobre les activitats i aspectes es va determinar els requisits legals aplicables als mateixos.

La següent fase va consistir en el disseny de la documentació. Això va significar modificar algun dels documents ja existents en el Sistema de Qualitat (pe manual, procediment de formació, objectius i fites...), així com redactar documents nous (pe procediments d'identificació d'aspectes ambientals, gestió de residus, actuació davant vessaments, ...)

La tercera fase va ser la implantació i posada en marxa del Sistema i l'auditoria interna del Sistema segons ISO 14001, auditoria que va ser realitzada per auditors de sm.
La fase final va consistir en la certificació del Sistema, sm assessorarà FELCA durant la certificació i la solució de les no conformitats trobades durant aquesta fase.

FCC | Caracteritzacions FORM a Sant Andreu de Llavaneres

Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) ha promogut la realització de les caracteritzacions de la recollida selectiva procedent del municipi de Sant Andreu de Llavaneres. Aquest projecte es va dur a terme a la Planta de Tractament Integral de Residus de Mataró durant el mes de febrer de 2013, realitzant un total 3 caracteritzacions.

El principal objectiu de les caracteritzacions consistir a determinar el grau de qualitat de la recollida selectiva. D'aquesta manera també es pot conèixer la potencialitat dels residus impropis que podrien haver anat a recollida selectiva però que van escapar d'ella.

Per a això, scompta amb un equip que atresora més de 6 anys d'experiència en l'àmbit de les caracteritzacions. Entre ells, dos tècnics es van encarregar de la identificació i control de les tres mostres analitzades, seleccionant residus de: orgànica, paper-cartró, vidre, poda, plàstics, tèxtils, entre d'altres.

Aquestes caracteritzacions quedar reforçades per un reportatge fotogràfic per poder arribar a resoldre possibles dubtes derivats d'aportacions per part d'alguna entitat implicada, ja sigui FCC, el mateix Ajuntament, les empreses de tractament o l'Agència de Residus de Catalunya.

FCC | Control sonomètric de soroll

Control de l'emissió de soroll a l'exterior en les bases de vehicles de FCC a Mallorca (2006-2009).

sm va dur a terme per FOMENT DE CONSTRUCCIONS I CONTRACTES, SA controls dels sorolls emesos a l'exterior en les bases de vehicles de recollida d'escombraries i neteja viària situades als municipis de Palma, Campos i Andratx. Aquests controls van ser realitzats al març de 2006 i posteriorment al setembre de 2009.

La realització dels controls tenia per objecte seguiment aspecte ambiental soroll en el marc del Sistema de Gestió implantat a les bases de vehicles i comprovar el compliment dels límits d'immissió establerts en les ordenances dels respectius municipis.

El 2006 l'objectiu dels controls era mesurar el soroll generat per les sortides dels vehicles, de manera que els controls es van realitzar a les hores en què aquests sortien de les respectives bases, tant en horari diürn com nocturn.

El 2009, en canvi, l'objectiu era controlar l'emissió de soroll a l'exterior de l'activitat de la base (oficines, operacions de manteniment, ..) excloent la sortida dels vehicles. Els mesuraments es van realitzar també en horari diürn i nocturn, excepte la base de Campos que no presenta activitat durant el període nocturn.

Els mesuraments es van realitzar seguint les metodologies establertes en les ordenances en cada municipi.

ENDESA | Subministrament d'equipament ambiental

Subministrament d'equipament ambiental destinat a Instal·lacions de Generació d'Energia. (2005-2006)

Des de l'any 2007 sm subministra de manera regular equipament ambiental a l'empresa Endesa Cogeneración i Renovables per a diverses instal·lacions de generació energètica distribuïts en diferents punts del territori nacional, com ara: Subestacions Elèctriques, Centrals Hidràuliques o Parcs Eòlics.

S'ha subministrat material de diferent índole:

 • Tancs per a residus de petroli, (dipòsits de polietilè de doble paret, dissenyats per a l'emmagatzematge de residus de petroli, olis, etc ...).
 • Terres de retenció, (plataformes dissenyades per a un emmagatzematge temporal i que permeten efectuar operacions de tràfec amb tota seguretat).
 • Cubetes de retenció, (per a l'emmagatzematge de bidons, compatibles amb una àmplia gamma de productes químics).
 • Absorbents, (barreres, fulles, rotlles, coixins o kits d'emergència per delimitar un abocament accidental, també especialment dissenyades per a hidrocarburs).
ECOVIDRIO | Control de qualitat d'envasos de vidre

Control de Qualitat d'Envasos de Vidre en plantes de selecció. (2004-2013)

El projecte té com a objectiu l'avaluació i el control de qualitat del tractament del vidre dipositat a l'iglú pels ciutadans des de la seva entrada en planta fins a la seva tramesa a la fosa per realitzar nou vidre. Es treballa en 8 plantes de tractament situades a Mollet del Vallès (Barcelona), Prat de Llobregat (Barcelona), Montblanc (Tarragona), Sagunt (València), Caudete (Albacete), Cadrete (Saragossa), Llodio (Vitòria) i Ajalvir (Madrid). Cada planta és visitada pels nostres tècnics un mínim de 3 vegades l'any: febrer o març, juny o juliol, octubre o novembre. L'avaluació del vidre en planta es divideix en 3 tipus d'anàlisi:

 • Caracterització d'entrada: Separació manual de 200 kg de material procedent d'una mostra.
 • Procés productiu i caracterització de KSP o rebuig: Es diposita tot el material per tractar i pesar la massa de les diferents sortides. Un cop analitzat el procés productiu de la planta s'agafa una mostra de 80 kg de material de rebuig o KSP i es caracteritza en vidre i impropis.
 • Caracterització de vidre apte per fosa: La caracterització de vidre apte per fosa pren una mostra aleatòria de 160 kg del vidre apte de tota la planta i se separa segons tipologia de material.

Amb les dades obtingudes en el treball de camp un tècnic realitza el corresponent informe adjuntant les fotografies dels processos, que posteriorment es lliura a Ecovidrio en format digital.

ECOEMBES | Control de qualitat i caracterització d'envasos lleugers

Control de qualitat i caracterització d'envasos lleugers en plantes de selecció (2002-2013).

El projecte de Control de Qualitat i caracterització d'envasos lleugers en plantes de selecció (ECOEMBES) té com a objectiu l'avaluació de la qualitat dels residus d'envàs dipositats al contenidor groc pels ciutadans, així com el control de qualitat dels materials que les plantes de tractament d'envasos s'envien a reciclador per obtenir noves matèries primeres.

Aquest projecte es realitza des de l'any 2002 amb renovacions anuals o adjudicacions directes i s'ha treballat en 30 plantes de tractament situades en totes les comunitats autònomes a excepció de Galícia, Extremadura, Castella-la Manxa i Canàries. Les plantes són visitades almenys una vegada al mes pels nostres tècnics, on es realitzen tres tipus de controls:

 • Caracterització d'entrada: Separació manual de 250 kg de material procedent d'una mostra determinada (camió amb procedència coneguda) envasos i no envasos.
 • Control de qualitat de material enviat a reciclador: Un cop tractat el material a la planta de separació s'analitza cadascun dels materials separats per veure que el percentatge d'impureses està per sota dels estàndards exigits pel reciclador: PET, PEAD, Film , Altres plàstics
 • Caracterització de material resta: També s'analitza el material resta que és dipositat en abocador per determinar el percentatge de material que podria haver estat susceptible de reciclatge.
DRIM MEDI AMBIENT, S.L. | Actualització legislativa

Durant els anys 2009 i 2010 l'equip tècnic de sm va realitzar els treballs d'identificació i actualització de legislació ambiental a través de l'eina legislativa sm legis per DRIM MEDI AMBIENT, SL., Empresa amb seu a la localitat barcelonina de Vic i dedicada a la revegetació i manteniment de zones verdes.

Durant aquest període de temps, els tècnics de sm realitzar una auditoria legal de les instal·lacions i l'activitat productiva de DRIM MEDI AMBIENT identificant amb això la normativa mediambiental i els requisits legals ambientals que els aplicaven.

Un cop realitzada aquesta primera identificació, es va dissenyar un perfil d'usuari en el sm legis per DRIM, bolcant tota la legislació i requisits que aplicaven a l'activitat de l'empresa. D'aquesta manera, el responsable de medi ambient de l'organització podia accedir on line a l'aplicatiu i consultar la normativa ambiental, a més de realitzar el seguiment cada un dels requisits legals d'obligat compliment que els afectaven, donant compliment als requeriments que establia el seu Sistema de Gestió Ambiental basat en la Norma ISO 14001:2004.

Com en la resta d'usuaris del sm legis, tota la informació continguda en el perfil de DRIM MEDI AMBIENT s'actualitzava mensualment, garantint d'aquesta manera la inclusió de totes les novetats legislatives que afectaven l'empresa.

DIP. TOLEDO | Agenda 21 Local d'Illescas

Manteniment i potenciació de l'Agenda 21 Local del municipi d'Illescas. (2010-2012)

La Diputació Provincial de Toledo, en col·laboració amb l'Ajuntament d'Illescas, adjudicar aquesta la licitació pública a sm, sistemes mediambientals, sl per al manteniment i la potenciació de l'Agenda Local 21 d'aquest municipi.

L'objectiu va ser el de potenciar aquest procés de desenvolupament local, que durant la seva implantació havia comptat amb escàs interès per part de la població.

Per a això es va realitzar una campanya de comunicació en mitjans de comunicació tradicionals, així com cartelleria, entrevistes i reunions amb associacions del municipi per informar detalladament de com és el procés i augmentar així l'interès de la població, fomentant la seva participació.

De manera paral·lela es va actualitzar la diagnosi ambiental de la fase d'implantació, determinant les mancances i els aspectes forts del municipi, que en alguns casos havien variat.

Finalment es va analitzar i es va reajustar el Pla d'Acció eliminant mesures i prioritzant aquelles de major interès perquè la corporació local atengués primer prèvia aprovació del Consell Local de Sostenibilitat.