AJ. GAVÀ | Informació ambiental al Parc de l'Estany de la Murtra

Informació i sensibilització ambiental a l'Estany de la Murtra en el Dia Mundial dels Ocells. (2018)

El 6 d'octubre es celebra el Dia Mundial dels Ocells, i en el marc de les activitats organitzades als Espais Naturals del Delta del Llobregat, els participants poden gaudir d'una visita guiada per l'Estany de la Murtra (Gavà-Viladecans), l'observació de l'anellament científic d'ocells i l'alliberament de fauna autòctona.

L'Ajuntament de Gavà posa a disposició dels participants un educador ambiental d'sm que realitza tasques d'informació i acompanyament adreçades als assistents de la caminada popular a l'Estany de la Murtra, espai que gaudeix de la consideració de zona d'especial protecció per a les aus, explicant la importància d'aquests espais naturals tan fràgils i valuosos.

En aquesta jornada també s'ofereixen activitats gratuïtes relacionades amb el món de l'ornitologia i el medi ambient, com són la observació de l'anellament i un taller participatiu relacionat amb la fauna d'aquest espai protegit.

NORDVERT SORIGUÉ | Caracterització de residus de fusta

Servei de caracterització de mostres de fusta a la planta de residus voluminosos de Gavà. (2018)

L'objectiu del present projecte és la prestació de serveis de caracterització de mostres de fusta especificades per la planta de tractament de Gavà.

La metodologia utilitzada va seguir les pautes establertes:

1. Neteja de la superfície de treball i descàrrega del material a la zona habilitada per la planta en superfície llisa i pavimentada.

2. Separació de la mostra en les fraccions sol·licitades:
Material sol·licitat: Fusta
Impropis: Plàstic, metall, vidre, rebuig, tablex

3. Verificació de materials separats i realització del reportatge fotogràfic.

4. Anotació dels resultats de cada mostreig en la Fitxa de Caracterització i signatura pel tècnic responsable de la caracterització.

DIP. BARCELONA | Cens i pla de verificació d'activitats de Cardedeu

Elaboració d'un cens d'activitats i d'un pla de verificació d'activitats al municipi de Cardedeu. (2018-2019)

La Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Cardedeu promouen de forma conjunta la realització d'un cens d'activitats del municipi, amb l'objectiu de dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per al control de les activitats i la presa de decisions.

Aquest projecte té dues vessants diferenciades:

 • Per una banda, la realització d'un cens que inclourà totes les activitats i instal·lacions, públiques i privades, classificades i no classificades, que es desenvolupin al terme municipal de Cardedeu amb l'objectiu de proporcionar a l'Ajuntament la informació necessària per a poder prendre les decisions i iniciatives oportunes conduents a la correcta gestió de les activitats tenint en compte els mitjans tècnics i administratius municipals. 
 • I per altra banda, l'elaboració d'un pla de verificació de les activitats i establiments subjectes a comunicació o a declaració responsable segons la normativa d'intervenció administrativa de les activitats i establiments i l'elaboració del programa de verificació del primer any.
AJ. COLLADO VILLALBA | Control de qualitat de la recollida de RSU

Servei d'Assistència Tècnica per al seguiment, control i informe del contracte dels serveis de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària i manteniment de papereres i contenidors del municipi. (2018-2019)

sm, sistemes mediambientals va guanyar la licitació publicada per l'Ajuntament de Collado Villalba per al control de la qualitat dels serveis de recollida d'escombraries i neteja viària. L'equip tècnic de sm, ubicat a la seu de l'Ajuntament diàriament planifica i realitza els controls de tots dos serveis avaluant la seva adequació a les característiques fixades en el contracte entre l'empresa prestadora del servei i l'Ajuntament, encarregant-se dels treballs de verificació de les següents actuacions i tasques vinculades al servei:

Recollida de les diferents fraccions de RSU - Contenerització - Neteja i manteniment - Transport - Freqüències i horaris - Altres serveis dins de l'abast del servei - Control documental de personal i maquinària responsable del desenvolupament del servei - Control i supervisió de qualsevol tipus de documentació emesa per la concessionària en el desenvolupament del contracte - Control de la coordinació d'activitats empresarials - desenvolupament de projectes tècnics dins l'àmbit del contracte de referència que estimi necessari l'Ajuntament de Collado Villalba.

 

 

AJ. GAVÀ | Millora de la fracció vegetal

Campanya per a la millora de la fracció vegetal porta a porta del municipi.​ (2018)

L'Ajuntament de Gavà està donant un nou impuls a la recollida selectiva de les restes vegetals i de poda provinents dels espais verds de comunitats i habitatges, implementant un nou sistema Porta a Porta (PaP) establint uns horaris per a la recollida d'aquesta fracció verda, eliminant així la trucada prèvia per sol·licitar el servei, i incrementant fins a 5 m3 el volum permès d'abocament.

L'Ajuntament ha confiat en sm per a realitzar les següents tasques:

 • Informar els ciutadans del municipi de les característiques del nou sistema de recollida PaP.
 • Resoldre consultes i dubtes durant les visites.
 • Visites als domicilis de la zona de Gavà Mar lliurant la informació en format tríptic.
 • Realització d'una breu enquesta.

Sm va dur a terme l'acció informativa amb un equip de tècnics durant tres setmanes a la població de Gavà Mar, explicant el nou sistema de gestió més responsable de la fracció vegetal.

AJ. BARCELONA | Educació ambiental a Sarrià

Disseny i dinamització d'un taller ambiental sobre la recollida de residus porta a porta a Sarrià Vell durant la Festa Major de Sarrià. (2018)

Dins la campanya de recollida selectiva de residus Porta a Porta a Sarrià, l'Ajuntament de Barcelona compta un equip d'educadors ambientals d'sm per tal de dissenyar i dinamitzar activitats de sensibilització ambiental enmarcades dins la festa major del barri de Sarrià Vell, adreçades a públic familiar i que, des d'una vessant lúdica, transmetin les característiques de la recollida porta a porta, mitjançant dinàmiques de joc-concurs:

 • Projecció de videos divulgatius, on es realitza una explicació sobre el funcionament de la recollida selectiva de residus porta a porta a Sarrià, quins residus es generen, com s'han de separar i baixar al carrer, quins són els horaris de recollida i quin és el destí de cadascún dels materials.
 • "Buida el cubell: el Trivial de Sarrià Vell". Dinamització d'un joc familiar de gran format inspirat en joc de preguntes Trivial, amb preguntes relacionades amb la gestió de residus a Sarrià Vell.
 • Dinamització de jocs infantils en línia: es posa a disposició del públic infantil tablets amb connexió a internet per jugar a diversos jocs en línea sobre residus.
AJ. ORPESA DEL MAR | Educació ambiental a la platja

Servei d'activitats mediambientals infantils a les platges del municipi d'Orpesa del Mar. (2016-2018, 2019-2022)

L'objectiu del servei consisteix en la realització d'activitats mediambientals durant la temporada d'estiu a les platges d'Orpesa del Mar (Castelló). Es tracta d'un servei especialitzat que ha d'ajudar a la difusió de les bones pràctiques mediambientals mitjançant la realització de jocs i tallers per a nens. Es defineixen els següents objectius generals per a les activitats:

 • Ser conscients dels impactes que l'activitat humana a les platges pot provocar sobre els ecosistemes litoral i marí.
 • Facilitar la informació necessària per a un canvi d'hàbits mediambientals.
 • Promoure l'interès i motivar la participació ciutadana cap a una veritable cultura de respecte i cura per l'entorn en què vivim.
 • Donar a conèixer i difondre les principals accions de bones pràctiques ambientals a les platges.
 • Preservar la biodiversitat vegetal i animal de les nostres platges, com a indicador de la bona salut ambiental de les mateixes.

Les activitats van ser enfocades a promoure una sèrie de continguts de bones pràctiques a les platges, dirigides a nens a partir de 3 anys, mitjançant la realització de jocs i tallers de manualitats.

ARC | Suport a la tramitació de subvencions per a l'economia circular

Servei de Suport a la Tramitació de Subvencions de Foment de l'Economia Circular. (2018)

sm, sistemes mediambientals proveeix a l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) tant dels mitjans humans com dels materials necessaris i adequats, per tal de garantir la realització de les tasques que s'emmarquen en l'àmbit del servei objecte de la projecte. 
El servei consisteix principalment en la valoració de les 100 sol·licituds rebudes a la convocatòria de subvencions de foment de l'economia circular 2018, en relació als requisits i criteris de valoració recollides a la principal normativa aplicable:

 • Resolució TES/851/2018, de 24 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions per a projectes de foment de l'economia circular.
 • Resolució TES/955/2018, de 9 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de l'economia circular

En aquest sentit, les tasques que porten a terme els tècnics designats per sm, son:

 • Tasques preparatòries dels treballs i coordinació del projecte - Revisió de la documentació presentada, valoració qualitativa i quantitativa de les sol·licituds i proposta d'atorgament - Valoració definitiva de les sol·licituds - Propostes de millora de la convocatòria i documents d'ajuda.
AJ. MADRID | Foment del consum sostenible

Organització i programació d'activitats per a la difusió i promoció d'iniciatives de consum sostenible a Districte Centre de Madrid. (2018-2019)

L'equip tècnic de sm porta a terme l'elaboració, programació i organització d'activitats de difusió, promoció i formació per al foment del consum sostenible en un espai municipal, facilitat pel Districte Centre, i en el marc del Pla d'Impuls del Consum Sostenible (PICS).

El PICS preveu la generació de "espais de consum sostenible" amb l'objectiu de, per una banda donar suport a activitats de promoció i sensibilització impulsades des de la societat civil i entitats ciutadanes per donar-los visibilitat a través de la creació d'espais orientats a impulsar iniciatives de consum sostenible, i d'altra facilitar l'obertura d'espais públics a les iniciatives de consumidors i consumidores organitzades.

Les activitats estan enfocades a la sensibilització, formació i promoció d'un consum responsable, basat en la sostenibilitat, en les seves vessants econòmica, social i mediambiental, amb la màxima participació de les entitats, associacions i organitzacions de consumidors i empresarials en la presa de decisions sobre les activitats a realitzar, que pugui servir de referència en la vida cultural, econòmica i associativa de la ciutat.

GESPESA | Campanya de sensibilització per a la recollida selectiva de matèria orgànica

Assistència tècnica per al disseny, planificació i execució d'una campanya d'informació i sensibilització per a la recollida selectiva dels residus orgànics en llars i productors singulars de la MIMC. (2018-2019)

Gràcies al Programa de Cooperació Transfronterera entre Espanya i Portugal, el Programa INTERREG V-A Espanya Portugal (POCTEP) 2014-2020, GESPESA ha pogut impulsar la Implantació de la recollida selectiva de la matèria orgànica en la Mancomunidad Integral de Municipis Centre (MIMC) amb l'objectiu de protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos. GESPESA confia en sm per al disseny, planificació i execució de la campanya d'informació i sensibilització per al foment de la recollida selectiva de la matèria orgànica a 11 municipis de la MIMC de la província de Badajoz (Aljucén, Rierol de San Serván, El Carrascalejo , Don Álvaro, Mirandilla, Oliva de Mèrida, Sant Pere de Mèrida, Trujillanos, Valverde de Mèrida, Villagonzalo i La Zarza).

La campanya es realitza en paral·lel a la implantació de la recollida selectiva de matèria orgànica en aquests municipis mitjançant un cinquè contenidor en àrea d'aportació. Es desenvolupa una fase inicial d'informació tant als ciutadans com als productors singulars animant-los a separar i indicant els residus que han de ser dipositats en aquest contenidor. Les accions se centren en xerrades de conscienciació, punt informatiu i visites porta a porta. Posteriorment la fase de reforç se centra en les visites a centres escolars.

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS | Compostatge comunitari en centres educatius

Programa de compostatge comunitari en els centres educatius de l'àrea de gestió V5 de la Comunitat Valenciana. (2018-2020)​

El Consorci de Residus V5 - COR és un dels 13 consorcis de la Comunitat Valenciana que gestiona la transferència, tractament, valorització i eliminació dels residus de 93 municipis de les comarques de la Safor, la Vall d'Albaida, la Costera, la Canal de Navarrés i la Vall de Cofrents-Aiora.

Durant dos anys, un equip tècnic d'sm s'encarrega de la realització del servei, disseny i implementació d'un programa de compostatge comunitari en els centres educatius de l'àrea de gestió V5 de la Comunitat Valenciana, essent els objectius principals del projecte:

 1. Donar a conèixer el COR (consorci per a la gestió de residus), els seus fins i objectius en tots els centres educatius del seu àmbit de gestió.
 2. Educar en la prevenció i gestió de residus i principis generals de l'economia circular.
 3. Fomentar la recollida selectiva i el compostatge domèstic del biorresidu generat en el propi centre, com a exemple pràctic d'una adequada gestió de residus, involucrant quan sigui possible a la comunitat educativa.
CONSELL DE MALLORCA | Caracteritzacions de fracció resta

Caracteritzacions de la fracció resta en el marc del Projecte Interreg-Med BlueIslands a Mallorca. (2018)

Seguint les indicacions descrites dintre del projecte europeu Interreg-Med BLUEISLANDS on es demana un estudi de la composició dels residus trobats per tipologia de zona, el Consell de Mallorca, sol·licita la realització d'unes caracteritzacions d'un circuit de fracció resta del municipi de Calvià.

Tal i com s'especifica dins del projecte BLUEISLANDS, les caracteritzacions s'han realitzat segons la norma ASTM 5231-92 (rev. 2008) "Standard Test Method for Determination of the Composition of Unprocessed Municipal Solid Waste". La norma ASTM 5231-92 considera que el numero de mostres a caracteritzar varia en funció dels components més presents al material a caracteritzar. 

Aquestes caracteritzacions es duen a terme la primera setmana (incloent dissabtes i diumenges) de cada mes durant els mesos de Juliol, Agost, Setembre, Octubre i Novembre.
Adicionalment, també es fa la caracterització d'un circuit de recollida del material de les papereres de la platja de la Torà de dilluns a divendres durant els mateixos mesos.

ACCIONA AGUA | Caracterització del contenidor resta

Caracterització de les diferents fraccions de residus recollides al contenidor verd al municipi de Molina de Segura (Múrcia). (2018)

ACCIONA Agua confia en sm per tal de satisfer la necessitat de conèixer la composició dels residus del contenidor de la resta del municipi de Molina de Segura (Múrcia).

Les caracteritzacions són realitzades en diferents tipologies urbanes dins el municipi. En el transcurs de les jornades de treball es van caracteritzar a peu de carrer un total de 18 contenidors del municipi, 3 a cadascuna de les zones d'interès sol·licitades (centre urbà, pedanies, urbanitzacions, polígons industrials, zones d'horta i zones de camp).

S'extreu un mínim de 60 kg de mostra de cada contenidor i es procedeix a la separació en 9 categories (fraccions) subdividides per a més precisió:

 • Matèria orgànica (menjar, poda), Paper i Cartró (paper, cartró), Vidre, Plàstic (PET, PEAD, PP, PVC, PS), Bricks, Metalls fèrrics, Metalls alumínics, Terres i runes, Altres (tèxtil, tèxtil sanitari, RAEES, residus especials, altres metalls, fusta no procedent de poda, voluminosos)
LAMINAURO | Estudi de minimització de residus perillosos

Estudi de minimització de la generació de residus perillosos. (2018) 

L'empresa Laminauro SL es dedica al tractament i recuperació de metalls preciosos (or, plata, platí, pal·ladi) i d'aliatges dels mateixos, mitjançant la fusió i lingotado d'aquests metalls i aliatges, eliminant impureses, obtenint així un metall adequat per a la seva aprofitament industrial.

Laminauro confia en l'equip tècnic de sm per dur a terme l'elaboració de l'estudi de minimització que tots els productors de residus perillosos de la Comunitat de Madrid han de redactar cada 4 anys, d'acord amb l'obligació fixada per l'article 17.6 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. L'estudi de minimització s'adequa al contingut fixat per la Comunitat de Madrid en el qual les tècniques per reduir la generació dels residus han de ser implementades en qualsevol dels processos productius.

En l'estudi es va analitzar el sistema productiu d'aquesta empresa i la generació de residus perillosos derivats d'aquesta activitat, per proposar mesures dirigides a disminuir aquesta generació en perillositat, quantitat o per unitat de producció. Entre les mesures proposades hi havia la incorporació de noves tècniques de producció com la incorporació d'un sistema de piròlisi o la reutilització de subproductes com a matèria primera.

AJ. ALCOBENDAS | Dia Mundial del Medi Ambient 2018

Realització d'activitats de conscienciació i educació mediambiental en el DMMA 2018

El 2 de juny de 2018, sm, sistemes mediambientals com a adjudicatari del programa d'educació ambiental de l'Aula de Natura de l'Ajuntament d'Alcobendas va organitzar la celebració del Dia Mundial de Medi Ambient.

En aquesta jornada de conscienciació i sensibilització ambiental per a públic familiar en què els participants van aprendre les bones pràctiques per a l'estalvi de l'aigua, van aprendre a ser conscients que un residu d'envàs té més vida reciclant a casa per a altres usos o que els hàbits diaris de cada un poden ajudar a millorar el medi ambient del municipi. Es van realitzar diversos tallers i activitats:

 • Joc de l'estalvi de l'aigua.
 • Fotos passades per aigua (Photocall de l'aigua)
 • Taller d'instruments reutilitzats.
 • Aus d'Alcobendas
 • Olors de la ciutat. Endevina què estàs fent olor perquè a això fan olor les ciutats.
 • Taller de plantes aromàtiques. Elaboració d'un ambientador natural
 • Taller de polseres de vidre bufat.
 • Repartiment d'embuts per reciclar oli
SEMESA | Caracterització de bales de bric

Caracterització de bales de cartró per a begudes i aliments (brics) a la planta de selecció d'envasos lleugers. (2018)

L'objectiu del projecte contractat per SIRESA és la prestació de serveis de caracterització de 4 bales de cartró per a begudes i aliments (BRICK) a la planta de tractament de Gavà-Viladecans.

La metodologia emprada ha estat la següent:

1. Neteja de la superfície de treball i descàrrega del material a la zona habilitada per la planta en superfície llisa i pavimentada.

2. Dimensionament i obertura de la bala.

3. Separació de la mostra en les següents fraccions: Material sol·licitat: BRICK. Impropis: PET, PEAD, film, altres plàstics, acer, alumini, paper / cartró, altres impropis

4. Verificació de materials separats i realització del reportatge fotogràfic.

5. Registre dels resultats de cada mostreig en la Fitxa de Caracterització.

MCP | Campanya de reforç de la recollida selectiva de matèria orgànica (Fase VI)

Campanya de comunicació de reforç de la implantació de la recollida selectiva de la matèria orgànica a la Comparca de Pamplona (Fase VI). (2018)

La Mancomunitat de la Comarca de Pamplona inicia al maig de 2018 una nova campanya de comunicació (Fase VI) basada en accions d'acompanyament i proximitat que té com a principal objectiu reforçar la implantació de la gestió de la matèria orgànica a la Comarca.

De forma paral·lela, des de la Mancomunitat es posa en marxa una prova pilot en dues zones de la comarca (Azpilañaga i Nou Artica) basat en la implantació d'un nou sistema de recollida de contenidors de matèria orgànica i resta que permeti la identificació dels usuaris i el mesurament de la quantitat de residus dipositada, mitjançant una targeta personalitzada d'obertura del contenidor.

En aquest sentit, des sm col·laborem amb la Mancomunitat duent a terme el disseny, gestió, execució i seguiment del programa d'accions de comunicació i de proximitat emmarcades en la campanya de reforç i en el desenvolupament de la prova pilot a les zones de Azpilañaga i nou Artica, dirigides tant a la ciutadania com a empreses, establiments i altres productors de matèria orgànica, desenvolupant un Programa d'activitats de sensibilització i de prevenció de residus que complementa el Programa d'accions de comunicació directa i de proximitat.

C.G.MEDIOAMBIENTAL PROMEDIO | Estudi per a implantació d'una prova pilot

Estudi de la implantació d'un pilot de gestió diferenciat de residus orgànics procedents de l'àmbit domèstic. (2018)

El Consorci de Gestió de Serveis Mediambiental PROMEDIO de la Diputació de Badajoz, va contractar els serveis d'sm per a la redacció de l'estudi previ sobre la implantació d'una prova pilot destinada a la gestió segregada dels residus orgànics d'origen domèstic.

L'àmbit de l'estudi va ser el municipi de l'Albuera, pròxim a la zona fronterera amb Portugal, ja que l'estudi s'emmarca en el projecte europeu de cooperació transfronterera eCO2Cir, l'objectiu final del qual és impulsar la transició de l'economia de "usar i llençar" a l'economia circular del producte mitjançant la prevenció, millora del reciclatge, de la gestió i de la valorització de residus a les regions implicades en el projecte.

L'estudi contenia un diagnòstic inicial en el qual s'analitzava la gestió actual de les diferents fraccions de residus domèstics implantades al municipi, plantejant les opcions de gestió de la fracció orgànica per implantar al municipi. L'abast de cada opció cobria tant la contenerització i sistemes de recollida com el sistema de valorització de la fracció orgànica posterior.
L'estudi incloïa una proposta de campanya d'informació i sensibilització a la població per explicar la implantació de la recollida selectiva de la fracció orgànica.

SATER INDUSTRIAL | Curs de gestió de residus industrials

Curs de gestió de residus industrials a personal intern. (2018)

A petició de S.A.T.E.R., S.L., empresa especialitzada en l'eliminació i gestió de residus perillosos provinents de la indústria i la gran indústria, es realitza el curs de gestió de residus industrials amb l'objectiu de donar a coneixer al personal de SATER la correcta gestió de residus, la documentació a tramitar, els diferents actors que intervenen i la legislació vigent. Aquesta sessió formativa està adreçada a personal que treballa en l'àmbit dels residus industrials.

Els principals temes tractats dins la jornada formativa es recullen a continuació:

 • Registre de productors, agents, negociants i gestors (Decret 197/2016)
 • Documentació de trasllat de residus ( Decret 93/1999, RD 180/2015)
 • Catàleg de residus de Catalunya (Decret 152/2017)
 • Emmagatzematge de residus (etiquetatge)
 • Metodologia per tramitar electrònicament la documentació relativa a la gestió de residus
AJ. GAVÀ | Circuit de bicicletes elèctriques

Informadors de suport per al circuit de bicicletes elèctriques de Gavà. (2017,2018)

Per tal de fomentar l'ús del transport sostenible al municipi, l'Ajuntament de Gavà organitza el circuit de bicicletes elèctriques, on es convida a la ciutadania a provar aquest mitjà de transport que és cedit per l'administració.

L'objectiu és promoure una forma de transport respectuosa amb el medi ambient, motivant nous hàbits entre la ciutadania a l'hora de moure's per la ciutat, remarcant els beneficis que comporta la ús de la bicicleta i el canvi d'hàbits en la mobilitat, fent èmfasi en la necessitat d'alliberar els carrers de la sobrecàrrega i de l'excés de mobilitat privada.

L'Ajuntament ha comptat amb els serveis de dos informadors d'sm per tal de donar suport a la gestió del circuit tant durant la jornada de 2017 com a la realitzada el 2018:

 • Assistència al muntatge de la parada.
 • Dinamització de l'activitat.
 • Informar la ciutadania sobre les ofertes existents en el mercat de les bicicletes elèctriques.
 • Assistència a la conducció de les bicicletes.