GOV. ILLES BALEARS | Sensibilització ambiental en espais naturals de Menorca

Campanya de sensibilització en entorns litorals d'Espais naturals de Menorca. (2017)

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears decideix iniciar la campanya "Els residus no tornen sols, torna el residu a casa" de sensibilització ambiental promoguda per Ecoembes que remarca la importància deportar a terme una conducta i consciència mediambiental per a la protecció i conservació en algunes de les platges (litoral i Espais naturals protegits) més freqüentades de la zona nord-est de Menorca. Finalment l'actuació sensibilitzadora se centra en el Parc Natural de s'Albufera des Grau, principal zona humida de Menorca i que en l'actualitat és el nucli de la reserva de biosfera.

L'objectiude la campanya és sensibilitzar els usuaris per aconseguir comportaments més sostenibles tant en l'entorn marí com en qualsevol altre entorn natural i promovent una actitud proactiva en la cura del medi ambient.

Un informador ambiental d'sm sensibilitza, durant cinc dies a la setmana de la temporada estiuenca, sobre el problema del "littering" o abandonament de residus, remarcant als usuaris els costos econòmics, ecològics i socials que suposa i la importància que siguin retirats i fomentant-ne la seva segregació.
Durant un total de 72 jornades informatives han participat 17.607 usuaris, s'han repartit 8.970 bosses per a residus. La campanya ha tingut molt bona acollida, valorada amb una mitja de 4,43 sobre 5 per part de l'usuari.

DIP. BARCELONA | Projecte Life+ Clinomics

Assistència tècnica per a la gestió i coordinació del projecte LIFE-Clinomics. (2017-2019)

Aquest projecte el coordina la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i té per objectiu augmentar la resiliència de les entitats locals mediterrànies a través de la intervenció en tres territoris: Reserva de la Biosfera Terres de l'Ebre, Alt Penedes i Parc Natural del Montseny - Reserva de la Biosfera i en tres activitats econòmiques: Turisme, agricultura i forestal.
 
Les principals tasques que desenvolupen els Consultors d'sm són les següents:
 • Elaborar un pla de control de l'execució de les despeses.
 • Fer un pla i el cronograma corresponent per a la recollida dels documents i l'elaboració dels informes de seguiment administratiu.
 • Realitzar la recollida de documentació i coordinar la redacció dels informes de seguiment del projecte per a la Comissió Europea.
 • Donar assessorament continu als socis en qualsevol aspecte de l'execució i el control del projecte que aquests plantegin.
 • Fer totes les consultes necessaries a la Comissió Europea per resoldre qualsevol incidència o dubte que es plantegi durant l'execució del projecte.
AJ. BARCELONA | Campanya sobre l'estacionament de motos

Campanya informativa per reordenar l'aparcament de motos en vorera a punts estratègics de Barcelona (2017)

La Direcció de Serveis de Mobilitat, juntament amb Districtes i Guàrdia Urbana, enceta una campanya per resoldre i reordenar l'aparcament de motocicletes en vorera, alliberant espai públic pels vianants i minimitzant la seva ocupació. Les actuacions prèvies a la campanya han estat: 
 • Minimitzar i regular els aparcaments en vorera. Reducció de l’impacte i el risc sobre els espais de vianants.
 • Crear i regular aparcaments en calçada. Creació de noves places en calçada limitada al potencial increment de places en aparcaments soterrats.
 • Incrementar l’ús dels aparcaments soterrats. Potenciació de l’ús d’aparcaments soterrats augmentant la disponibilitat de places d’aparcament per a motos amb tarifes competitives.
Un cop identificades les zones d’aparcament de motos en vorera més congestionades, l’Ajuntament de Barcelona ha volgut fer saber als ciutadans dels diversos districtes de la ciutat l’enduriment de les penes d'aparcament incorrecte de motos a les voreres.
Durant un període de 10 dies lectius, s’han desplegat diversos equips de dinamitzadors d'sm en punts estratègics de màxima afluència de motos mal aparcades als 10 districtes de Barcelona, en els horaris de més moviment, per tal d’informar al màxim de gent possible.
CONF. HIDROGRÀFICA DEL MIÑO-SIL | LIFE+ Regenera Limia

Acció E.4 del projecte LIFE+ Regenera Limia (2017-2018)

La C.H. del Miño-Sil va posar en marxa el juliol de 2014 el projecte "Regenera Limia" aprovat per la CE i emmarcat dins el programa LIFE +. El principal objectiu del projecte ve definit per demostrar la viabilitat i eficiència d'un enfocament innovador que integri mesures preventives i de regeneració d'un sistema fluvial altament modificat i amb una problemàtica accentuada d'eutrofització en una comarca amb gran concentració agroramadera, contribuint a complir amb els objectius de la Directiva Marc de l'Aigua.
En aquest projecte sm desenvolupa els treballs que s'emmarquen dins de l'Acció E.4: Gestió i seguiment del projecte, en què cal dur a terme els seguiments continus de les activitats previstes, l'avaluació dels resultats i els objectius assolits. Entre les tasques que sm porta a terme destaquen:
 • Sistema de seguiment i avaluació del projecte, desenvolupant un sistema d'indicadors de procés i d'abast dels resultats i impacte.
 • Valoració del projecte per part de la ciutadania sobre el grau de coneixement del projecte i les seves actuacions, la valoració de resultats, etc.
 • Assessorament a la Confederació Hidrogràfica en el compliment dels requisits establerts per la Comissió Europea, elaborant l'informe inicial, els informes intermedis i de desenvolupament així com l'informe final de seguiment i avaluació del projecte.
 • Relació i contacte amb les parts interessades que estan afectades per l'execució dels treballs.
ECOPARC | Formació de caracteritzadors

Formació de caracteritzadors de residus a Ecoparc de Barcelona - Grup Hedima. (2017)

A petició del Grup Hedima, empresa dedicada a la formació contínua de treballadors, es va procedir a abordar la formació de personal especialitzat en la caracterització de residus a la planta Ecoparc 1. Per a això, sm va preparar els materials i els continguts formatius d'aquestes jornades adreçades a 2 grups d'alumnes, amb 2 sessions de 4 hores per a cada grup d'alumnes.
Es van realitzar les sessions teòriques referents a la caracterització de residus i consistents en l'explicació de:

 • fases de caracterització
 • aspectes específics de prevenció de riscos
 • funcionament bàsic de la bàscula
 • forma de pesar (pes net, pes brut, tarat)
 • identificació de materials, especialment dels equivalents a materials plàstics (PET, PEAD, PCV ...)

La sessió pràctica es va realitzar mitjançant la caracterització in situ de materials.

Les formacions, tant a nivell teòric com a nivell pràctic, es van realitzar dins de les mateixes instal·lacions que disposa Ecoparc-1 a la Zona Franca.

ECOVIDRIO | Determinació de la qualitat de vidre en plantes rsu

Verificació extraordinària de la qualitat de vidre en Plantes de tractament d'Urbaser-Granada. (2017)

Durant l'últim trimestre del 2017 Ecovidrio va sol·licitar a sm, sistemes mediambientals realitzar uns treballs extraordinaris per a la verificació de la qualitat del vidre d'unes mostres específiques a la planta de tractament ECOCENTRAL Granada-Alhendin.

Un equip especialista en caracteritzadors de sm es va desplaçar a la planta per procedir als treballs de verificació, consistents en la caracterització de 6 mostres al novembre i 4 mostres al desembre de 20 kg cadascuna de material, procedint a la separació granulomètrica (<> 10 mm) i per fraccions: vidre, opal, infusibles (porcellana, pedres no rodants i argiles), o-gravetes (pedres rodants), metalls fèrrics, metalls no-fèrrics, plàstics, matèria orgànica i altres impureses.

Amb les dades obtingudes en els treballs de camp, l'equip tècnic va realitzar els corresponents informes adjuntant les fotografies dels processos, que posteriorment es van lliurar a Ecovidrio en format digital.

ARC | Assistència tècnica al foment de l'economia circular

Servei d'assistència tècnica a la tramitació de subvencions de foment de l'economia circular atorgades per l'Agència de Residus de Catalunya. (2017)

Des d'sm hem col·laborat amb l'ARC en la realització de les diferents tasques que implica la tramitació de les subvencions per a projectes de foment de l'economia circular, aprovades mitjançant la Resolució TES/792/2017, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions per a projectes de foment de l'economia circular.

Dins el marc d'aquest servei, els treballs realitzats per l'equip tècnic d'sm han estat principalment la revisió i valoració qualitativa i quantitativa de sol·licituds de subvenció d'acord amb els criteris esmentats a les bases corresponents, proposta i seguiment de requeriments, assesorament tècnic als sol·licitants en relació als requeriments previs realitzats, valoració qualitativa i quantitativa de les sol·licituds, introducció de les dades a l'aplicatiu de gestió de subvencions de l'ARC i l'elaboració de l'informes tècnics.

A més, s'han realitzat propostes de millora per a la redacció de les bases de la convocatòria i per als formularis de la convocatòria de foment de l'Economia Circular 2018.

CC. SOLSONÈS | Prevenció del malbaratament alimentari

Desenvolupament d'actuacions per la prevenció del malbaratament d'aliments a la Comarca del Solsonès i Cardona. (2017)

sm, sistemes mediambientals desenvolupa una campanya de prevenció del malbaratament alimentari per al Consell Comarcal del Solsonès que vol fomentar el correcte aprofitament d'aliments tant a nivell ciutadà com professional, a l'hora que es redueix la generació de residus orgànics.

La campanya inclou la realització de tallers de cuina de "relleus" per aprendre a aprofitar al màxim els aliments en el nostre dia a dia, adreçada a públic general i escolar, i l'edició d'un calendari/receptari. Pel que fa a l'àmbit professional, s'han programat visites a grans productors de FORM susceptibles de malbaratar aliments, com són bars i restaurants, per tal de conèixer els seus hàbits, si disposen o no de mesures per prevenir el malbaratament i conscienciar de la importància de l'aprofitament alimentari.

Així mateix s'han adquirit i distribuit entre bars i restaurants de la comarca envasos de menjar per endur-se, per tal que els mateixos establiments els reparteixin als clients, fomentant així que els comensals s'enduguin les seves sobres del menjar a casa.

CC. SOLSONÈS | Foment i millora de la recollida selectiva de bioresidus

Servei pel desenvolupament del projecte de foment i millora de la recollida selectiva de residus orgànics a la Comarca del Solsonès i Cardona. (2017-2018)

El Consell Comarcal del Solsonès ha contractat a sm una campanya de millora de la recollida selectiva de la FORM a la comarca del Solsonès i Cardona.
 
Entre les actuacions realitzades per tal de sensibilitzar la ciutadania, s'inclou la instal·lació de punts informatius als mercats de Solsona i Cardona, la visita a grans generadors de FORM com ara bars, restaurants i hotels, la inspecció visual dels contenidors de FORM per avaluar el nivell de participació i l'organització de xerrades informatives amb diferents entitats i associacions. A més a més s'ha realitzat la compra de 20.000 bosses compostables que s'han distribuït durant els punts informatius i les xerrades.
 
Una altra de les actuacions realitzades durant aquesta campanya ha estat la realització d'una caracterització demostrativa de residus al carrer. Aquesta actuació consisteix a buidar a terra, en un punt concorregut de la via pública, un contenidor de fracció resta per procedir, posteriorment, a la classificació i separació de les diferents fraccions que s’hi troben: envasos lleugers, paper i cartró, vidre, orgànica, resta i altres (residus especials, altres que haurien d’anar a deixalleria, voluminosos, etc).
VIDACAIXA | Tallers de reparació i prevenció de residus

Tallers de manteniment i petites reparacions d'electrodomèstics per a treballadors de VidaCaixa. (2017)

En el marc de la Setmana del Medi Ambient organitzada pel Departament de Consultoria de Clients VidaCaixa Bcn, es proposa la realització de tallers de manteniment i petites reparacions d'electrodomèstics de l'àmbit domèstic, adreçat als treballadors/es. 

L'objectiu d'aquests tallers és sensibilitzar als mateixos treballadors sobre temes de conciència ambiental i sostenibilitat, relacionat amb els hàbits de la reparació com alternativa a la compra de nous productes. 

L'equip d'sm que imparteix els tallers, d'una durada aproximada de 2,5 hores, es fa càrrec de portar les eines i els materials pedagògics amb que treballaran els assistents, que aporten algún petit electrodomèstic espatllat que serveix per diagnosticar una possible avaria i resoldre dubtes sobre la seva reparació. L'objectiu del taller és descobrir quins són els problemes més habituals dels petits electrodomèstics com torradores, batedores, aspiradores, microones, cafeteres elèctriques, molinets, etc... Es donen les nocions bàsiques per al diagnòstic i reparació i s'estudia la mecànica elemental dels aparells, mentre els assistents aprenen a canviar o substituir petits components o peces de desgast: ganivetes de batedores, corretges d'engranatge, corretja de transmissió, fusibles etc. A més, s'enseya com fer un bon manteniment dels aparells per tal d'allargar-ne la seva vida útil.

AJ. CORBERA DE LLOBREGAT | Suport a compostaires

Suport i assistència a domicili als compostaires del municipi. (2017)

L'Ajuntament de Corbera de Llobregat ha apostat per l'autocompostatge, comptant ja amb més de 200 llars que el practiquen. D'aquesta manera, l'Ajuntament ha dipositat la seva confiança en sm per dur a terme el contracte de serveis de visites de compostaires al municipi. Per a tal efecte, l'equip d'sm es posa a treballar per a la concertació de les visites domiciliàries de seguiment a 90 compostaires nous dins del municipi, realitzades durant el darrer trimestre de 2017. 
Com a indicadors positius del compostatge trobem que el promig d'emplenat dels compostadors és del voltant d'un 60 %, que la freqüència d'aportació de materials és regular en un 91 % i que l'aportació de materials es considera bona o molt bona en un 90,1 %.

Totes les visites realitzades han tingut un resultat FAVORABLE, la qual cosa demostra la una execució adequada del procés de compostatge, malgrat que es detecten elements específics a millorar:
 • Humitat: Massa sec (21,6 %) Massa humit (13,6 %)
 • Barreja: Cal Barrejar més (13,6 %)
 • Mida de les restes: Material massa gran (33,6 %)
 • Insolació: Cal assolejar més (25 %)
 • Humectació: Cal humitejar o assecar (9 %)
CRACK HOGAR | Auditoria de Residus

Auditoria de residus del magatzem logístic de l'empresa Crack Hogar a Vilanova i la Geltrú. (2017)

L’objecte d’aquesta auditoria és la descripció dels residus produïts per l’activitat, comprovar que es realitza una gestió adequada dels residus generats i quantificar la producció anual real o estimada dels residus que es gestionen. Aquesta auditoria consisteix en la caracterització i identificació de la generació de residus a les instal·lacions del magatzem logístic de Vilanova i la Geltrú de l'empresa Crack Hogar, dedicada a la venda d'articles per a la llar i decoració durant la jornada de treball, per tal de poder identificar punts degeneració de residus i quantificació dels mateixos.

 • Identificació dels tipus de material residual generat a les instal·lacions.
 • Identificació dels punts de generació.
 • Quantificació dels residus generats al llarg de diferents períodes i projecció prevista anual.

Donat que l’activitat genera poca quantitat de residus, es varen acumular per un període d’una setmana. Durant la inspecció es va comprovar el tipus de residus generats i es van quantificar tots aquells que es gestionen a través de recollides municipals, pesant-los si calia amb un dinamòmetre digital.

FUND. BENITO MENNI CASM | Repara Renova't

Servei de formació i assessorament per a la reutilització i reparació d'objectes amb personal amb malalties mentals lleus. (2017-2019)

La iniciativa, promoguda per la Comissió d'Innovació de Benito Menni CASM, està en línia amb els programes d'intervenció de sostenibilitat mediambiental i s'ha dut a terme amb la implicació de sm, sistemes mediambientals, responent al compromís que des de Germanes Hospitalàires tenen amb el medi ambient i la sostenibilitat i que es tradueix també en allargar la vida útil a electrodomèstics que d'una altra manera acabarien com a residus.

Tècnics especialistes d'sm es van encarregar de la formació teorico-pràctica durant 12 setmanes d'un grup de 10 persones ateses en Benito Menni. Aquests usuaris serien els futurs encarregats de posar en funcionament el servei a principis de novembre de 2017 a l'Hospitalet de Llobregat (C/Santiago Ramón i Cajal, 31). La iniciativa, pionera en l'àmbit de la salut mental, té l'objectiu de fomentar l'autonomia, l'empoderament i la integració social dels usuaris amb malalties mentals, així com l'ocupació significativa i solidària del seu temps lliure, i promoure la sostenibilitat ambiental, el consum racional i la prevenció de residus. A més, l'existència del servei genera un impacte positiu en la població, que tindrà accés a l'espai, les eines i l'assessorament necessaris per a realitzar autoreparacions.

DIP. CADIS | Revisió i actualització dels PAES de 40 municipis

Revisió i actualització dels Plans d'Acció de l'Energia Sostenible de 40 municipis de la Província de Cadis (2017)

La Diputació de Cadis, per mitjà de la seva Agència de l'Energia, va contractar els serveis d'sm, per a la revisió i actualització dels Plans d'Acció de l'Energia Sostenible (PAES) de 40 municipis de la província. Els PAES són documents que recullen les actuacions per a la reducció de les emissions d'efecte hivernacle que els municipis es comprometen a implantar quan es van adherir al Pacte d'Alcaldes que promou la Comissió Europea.
 
El treball, realitzat entre agost i novembre de 2017, va consistir en analitzar els documents elaborats pels ajuntaments en 2014 i avaluar el grau de desenvolupament de les mesures ja contemplades, al mateix temps que s'incloïen noves mesures proposades pels ajuntaments en les reunions i visites que feien els nostres tècnics.
 
Un cop revisat cada PAES l'equip tècnic va realitzar un inventari de les emissions de gasos d'efecte hivernacle de cada municipi i es va estudiar el percentatge de reducció d'emissions que s'havia produït respecte a la data d'adhesió i el grau de consecució de l'objectiu de reducció marcat per cada ajuntament per a 2020.
C. BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS | Caracterització fracció orgànica i rebuig

Servei de caracterització de la FORM i fracció resta de la planta de compostatge de Manresa. (2017)

El Consorci del Bages per a la Gestió de Residus contracta els serveis d'sm amb l'objectiu de la inspecció i control de la qualitat de la fracció orgànica de la planta de compostatge, pel compliment de la llicència ambiental de la planta de compostatge corresponent al tercer trimestre de 2017. L'àmbit funcional del servei és el Parc Ambiental de Bufalvent, i les tasques de caracterització es realitzen a la planta de compostatge segons el protocol de l'ARC.

El procediment de la caracterització segueix els següents passos:

 • Entrada de material (identificació de lot/circuit) -> pesada material (identificació de lot) -> Descàrrega -> Homogeneïtzació del lot -> presa de mostra -> quarteigs i homogeneitzacions successives (fins a mostra de 250 kg) -> Pesada de mostra -> Caracterització (separació en fraccions i subfraccions) -> Resultats i redacció informes.

Es realitzen un total de 34 caracteritzacions de FORM i 4 de rebuig de planta, adjuntant als informes de resultats un minuciós reportatge fotogràfic on s'inclouen fotografies del Lot, la Mostra, la FORM i FV seleccionada, així com de les diverses fraccions residuals d’impropis.

GOV. d'ANDORRA | Estudis Modecom de caracterització de residus

Caracterització de residus segons metodologia MODECOM de fraccions rebuig, vidre, envasos i paper/cartró d'Andorra. (2014-2017)

El Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern d'Andorra ha confiat en sm des de 2014 per a l' estudi Modecom de caracterització de residus, que consisteix a obrir, destriar i quantificar les fraccions que es troben dins les bosses d’escombraries de la fracció de rebuig dels residus sòlids urbans (RSU) i també de la recollida selectiva (vidre, envasos i paper/cartró) que arriben al Centre de Tractament de Residus (CTR) segons un protocol (estàndard) conegut com a MODECOM. Gràcies a això, es pot analitzar quins residus hi ha i en quina quantitat hi són presents, i també es pot saber quins haurien d’haver estat destinats a la recollida selectiva, com els envasos, el paper i el cartró, el vidre o altres components que es recullen en deixalleries com ara ferralla, petits aparells electrònics i cablejat, etc. Durant el període 2014-2017 s'han realitzat un total de 108 caracteritzacions.

Per a la caracterització es prenen mostres de totes les parròquies. Els mostrejos es fan amb cadència mensual per tenir una millor representativitat de les dades i evitar períodes atípics o excepcionals. Els residus analitzats són separats minuciosament com a mínim en 13 fraccions diferents (puntualment 50 sots-fraccions) i pesats per determinar la proporció de residus present a les bosses d’escombraries, establir l’eficàcia de les recollides selectives i conèixer els components valoritzables.

AJ. VILADECANS | Caracterització educativa de residus

Caracterització a la via pública de residus del contenidor gris amb finalitat educativa. (2017)

Durant la celebració de la festivitat municipal de 2017, l'Ajuntament de Viladecans va decidir contractar el serveis de caracterització de residus d'sm per, aprofitant la gran afluència de gent, realitzar una caracterització al carrer de la fracció resta dels residus d'un contenidor per tal de sensibilitzar i fomentar la recollida selectiva de residus. La caracterització tenia per objectiu que els ciutadans que s'apropaven veiessin la quantitat i tipologia de residus que s'estan recollint en la fracció resta i que haurien de recollir de manera selectiva (fraccions de paper i cartró, envasos, vidre i orgànica).

De cara a visualitzar de millor manera i fer entendre la necessitat de recollir correctament i de forma selectiva els residus, un informador ambiental s'encarregava d'anar apuntant els resultats en una pissarra, explicant els beneficis ambientals de realitzar una correcta separació mentre l'equip de caracteritzadors separaven els residus per tipologia.

Un cop finalitzada la caracterització, els residus es van dipositar en unes caixes de plàstic transparents i hermèticament tancades, on s'identificava la fracció, el pes recollit i el percentatge que aquest representa respecte el pes total caracteritzat. Aquestes caixes es van deixar en exposició pública per poder arribar a incidir en un major nombre de ciutadans.

ARC | Guia d'ajuda per al registre de productors de residus

Disseny i redacció de la Guia d'Ajuda per a la tramitació de la inscripció al registre de Productors de l'Agència de Residus de Catalunya. (2017)

El registre de productors de residus industrials és un registre obligatori per a les empreses productores de residus de l'àmbit territorial de Catalunya. En aquest registre cada empresa té assignat un codi de productor identificador que s'utilitza per formalitzar qualsevol documentació de gestió de residus. Tots els centres / establiments que produeixin residus perillosos independentment de l’activitat (industria, comerç o servei) i els centres / establiments independentment de l’activitat, que no produint residus perillosos, produeixin una quantitat igual o superior a les 1.000 tones de residus no perillosos, han d'estar inscrits com a Productors de Residus.

sm ha dissenyat i elaborat una guia d’ajuda per a la tramitació de la inscripció en el registre de productors a l’Agència de Residus de Catalunya. Es tracta d’una guia d’ajuda de caire general vàlida per a qualsevol tipus de productor de residus i que proporciona tota la informació necessària per realitzar de forma correcta el tràmit d’inscripció. El resultat ha estat una guia pràctica que dona resposta als principals dubtes amb que es troben els productors a l’hora de complimentar el formulari d’inscripció que es tramita via SDR, una guia visual acompanyada d’imatges i captures de pantalla del programa que complementen la informació.
AJ. SANTPEDOR | Millora de la recollida Porta a Porta

Campanya informativa per a la implantació de la millora del contracte de recollida porta a porta de residus. (2017)

Dins el marc del servei de disseny i gestió per la posada en servei de la millora del contracte de recollida del porta a porta per a l’Ajuntament de Santpedor tenien com a objectius:

 • Reduir fins a un màxim d'un 3% els impropis presents a la FORM.
 • Implantar la obligatorietat de l'ús de la bossa compostable. 
 • Limitar l'aportació de fracció resta per evitar la fuga de fraccions valoritzables.
 • Identificar els cubells amb una TAG associat al generador.
 • Millorar els índexs de participació en la recollida porta a porta.

Per tal d’assolir aquests objectius l'equip d'sm va realizar les tasques de disseny de materials de comunicació (díptic informatiu sobre la recollida selectiva, calendari anual sobre la recollida porta a porta i magnètics informatius) i una campanya informativa i d’entrega de material, on sm va destinar un equip d'educadors ambientals que durant quatre setmanes a més de fer les visites porta a porta, varen establir un punt fix informatiu on informaven sobre el sistema de recollida porta a porta, recordaven als usuaris com realitzar la recollida selectiva de manera correcta i entregaven tant els nous cubells com el material de comunicació. En total es van entregar cubells a 2.291 domicilis, arribant a interaccionar amb el 81,3% de la població.

GOV. ILLES BALEARS | Servei d'informació al paratge natural de la Serra de Tramuntana

Servei de informació al paratge natural de la Serra de Tramuntana de Mallorca. (2017)

Des de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears es contracta a sm un servei puntual d'informació ambiental sobre el paratge natural de la Serra de Tramuntana. Aquest servei el duen a terme dos informadors ambientals que durant tots els dies de la setmana de la temporada estiuenca de 2017, donen vida a aquesta campanya actuant sobre el territori i promovent una actitud de protecció i sostenibilitat amb el medi ambient des del 24 de juliol al 26 de setembre de 2017, realitzant una campanya de sensibilització ambiental, d'informació sobre la zona a l'usuari i també un servei d'inspecció sobre l'estat de 18 zones del paratge natural.

Amb tota la informació obtinguda durant aquest servei es realitza un informe on es detalla la situació actual de l'entorn, observacions i propostes de millores perquè el GOIB pugui actuar en conseqüència.
 
En total es va informar a 29.477 usuaris (visitants, senderistes, motociclistes, ciclistes, campistes, corredors, escaladors ...) i es van observar un total de 4.806 vehicles. A general la campanya ha tingut una gran acollida per part del visitant que agrairia tenir un informador/a a la zona visitada.