AJ. GAVÀ | Pla Local de prevenció de residus municipals

Elaboració del Pla local de prevenció de residus municipals de Gavà. (2018)

L'objectiu del PLP, tal com ja es preveu al PRECAT'20 i a l'anterior PROGREMIC és promoure la prevenció com el conjunt de mesures preses abans que una substància, material o producte esdevinguin residus i que redueixi:

 • La quantitat de residus (incloent la reutilització o l'extensió de la vida dels productes).
 • Els impactes negatius sobre la salut de les persones o el medi ambient dels residus generats.
 • El contingut de substàncies perilloses en materials i productes
L'Ajuntament de Gavà ha confiat en sm per a l'elaboració del PLP, on es realitzen les següents tasques:
 1. Diagnosi de la gestió de residus en relació a la prevenció: Caracterització dels fluxos residuals - Anàlisi situació autocompostatge - Determinació processos - Avaluació dels costos econòmics i ambientals de la gestió - Descripció actuacions de prevenció realitzades - Determinació nivell coneixement i expectatives.
 2. Elaboració de la planificació: Definició objectius planificació - Elaboració actuacions de prevenció - Elaboració balanç financer del pla - Proposta de calendari d'implantació.
 3. Disseny eines de seguiment
CC. BAGES | Promoció de l'eficiència energètica

Servei comarcal itinerant per a la promoció de l'eficiència energètica. (2018)

El Consell Comarcal del Bages posa en marxa aquest servei adreçat als 29 municipis que configuren l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de la comarca del Bages (ABSS), per tal de promocionar l’eficiència energètica de les llars mitjançant l’atenció i assessorament a la població en general i intervenció i acompanyament a aquelles persones en situació de pobresa energètica, amb l’objectiu de contribuir a la millora de la seva qualitat de vida i acomplir el dret a l’accés als subministres bàsics d’aigua, llum i gas. L'equip d'sm, format per un agent energètic, un agent social i un coordinador, desenvolupa les tasques de:

- Servei d'informació i assesorament (adreçat a la ciutadania en general):
Atenció, informació i resolució de dubtes en matèria d’eficiència energètica, detecció de situacions de greu vulnerabilitat o urgència en relació als subministraments, derivació als serveis socials i activació del servei d'intervenció i acompanyament personalitzat.
- Servei d'intervenció i acompanyament en casos de vulnerabilitat social (adreçat a llars en situació de vulnerabilitat econòmica i de pobresa energètica):
s'ofereix atenció més personalitzada i visita al domicili, prioritzant els casos amb avís de tall de subministrament. Això inclou la gestió i negociació amb les companyies subministradores i amb altres serveis que actuïn en el mateix àmbit.
- Servei de suport als municipis en matèria d'eficiència energètica:
Suport tècnic als Serveis Socials Municipals, incloent formació i assessorament als professionals i xerrades i tallers d’eficiència energètica adreçades a tota la població.

AJ. MONTGAT | Campanya per a la millora de la FORM

Campanya per a la millora de la recollida selectiva de la fracció orgànica. (2017-2018)

L'Ajuntament de Montgat ha confiat en sm per a aquesta campanya per tal de millorar la recollida selectiva de la matèria orgànica. Les tasques realitzades per l'equip d'educadors ambientals d'sm han estat:

- Edició de material divulgatiu: es van editar i imprimir flyers amb informació sobre la gestió de la FORM, flyers amb informació de les diferents fraccions i cartells sobre les diferents fraccions per distribuir entre bars i restaurants.
- ​Punts informatius al carrer: dos educadors ambientals van estar informant als veïns i veïnes de Montgat sobre la correcta gestió de la matèria orgànica, fomentant la correcte separació de la FORM, recordant els residus que es dipositen a cadascún dels contenidors, entregant el material divulgatiu i proporcionant bosses compostables per la fracció orgànica.
- Punts informatius en esdeveniments: es van ubicar dos punt informatius fixes per dos esdeveniments concrets (mercat de segona mà i fira de Nadal), on a més d'informar es repartien cubells per a la orgànica i bosses de ràfia per a la separació de la resta de fraccions.
- Visites a grans generadors de FORM: Es van visitar un total de 46 establiments (bars/restaurants), on es consultava sobre els hàbits de separació dels residus de FORM i de la resta de fraccions, i s'inspeccionaven els contenidors de residus a més, d'entregar un cartell informatiu de la recollida selectiva. A aquells establiments que durant la primera visita es va observar que no gestionaven els residus correctament se'ls va fer una segona visita.

MOLDURAS HERGON | Actualització legislativa

Servei d'identificació i actualització legal ambiental, seguretat industrial i qualitat de producte. (2018)

Es realitza la identificació i actualització contínua de legislació ambiental, de seguretat industrial i de qualitat del producte, així com l'extracció dels requisits legals que apliquen a la instal·lació i activitat que desenvolupa l'empresa Molduras Hergon, S.A. al centre de treball situat al municipi de Lliçà de Vall (Barcelona).

La tipologia de normativa que s'analitza en l'àmbit del servei és la següent:

 • Normativa ambiental: Prevenció Ambiental, Residus, Atmosfera, Aigües, Estalvi i Eficiència energètica, Contaminació lumínica, Responsabilitat Ambiental, Substàncies i preparats, Soroll, Legiolenosis i general (etiqueta ecològica, emas ...)
 • Normativa de seguretat industrial: Locals i instal·lacions, Equips de treball i protecció individual, productes químics, Agents ambientals i altra normativa específica.
 • Normativa de qualitat de producte: La normativa que es contemplarà en el desenvolupament del servei d'actualització legislativa serà d'àmbit europeu, estatal, autonòmic (Catalunya), Supramunicipal / Local (Àrea Metropolitana de Barcelona, ​​municipi de Lliçà de Vall).
EMT MADRID | Actualització legislativa ambiental

Serveis d'actualització de la legislació i requisits ambientals per a l'Empresa Municipal de Transports de Madrid. (2018-actualidad)

L'objectiu del present projecte és la prestació de serveis consistents en l'actualització de la legislació i requisits de caràcter ambiental per a les activitats que du a terme l'Empresa Municipal de Transports de Madrid, SA (EMT).

El desenvolupament del servei es realitza per mitjà de l'aplicació sm_legis, base de dades en línia, en la qual es recullen els elements relatius a les instal·lacions, activitats i altres circumstàncies sobre les activitats de l'entitat, per a la valoració de la normativa ambiental específica. En aquesta base de dades es pot consultar en qualsevol moment les normatives actualitzades. sm_legis disposa d'un punt de resum dels articles d'aplicació de la nova normativa i modificacions publicades a nivell Europeu, estatal, autonòmic o local.

El servei es completa amb l'enviament per correu electrònic a EMT d'un butlletí mensual amb la nova normativa ambiental i modificacions publicades a nivell Europeu, estatal, autonòmic o local, a més de posar a disposició de l'EMT d'un telèfon i un correu electrònic per la resolució de dubtes de la normativa ambiental d'aplicació.

AJ. GAVÀ | Suport al compostatge domèstic

Formació, assesorament i seguiment a compostatge domèstic. (2017-2018)

Per tal d'assegurar una correcta implantació de compostadors al municipi, l'Ajuntament de Gavà ha decidit contractar els serveis d'sm per tal de portar a terme una formació de continguts i un seguiment amb visites a domicili als usuaris particulars dels compostadors prèviament subministrats, per tal de millorar i optimitzar el seu funcionament.

Per tal de garantir el coneixement adequat, es realitza una formació als compostaires, on el contingut engloba tant aspectes relacionats amb compostatge de jardí com elements de vermicompostatge. Posteriorment, es realitzen les visites de seguiment domiciliàries prèviament concertades, on es valoren elements bàsics d’implantació com:

 • ubicació del compostador
 • muntatge del compostador
 • tipus de materials aportats
 • grau de particularització del material i humitat

Un cop valorats els diferents aspectes, es fan recomanacions i propostes de millora per tal d'optimitzar el funcionament del compostador. Finalitzada la visita, es realitza el corresponent informe de seguiment per poder indentificar i calcular les mitjanes d'evolució i comparar entre els diferents tipus de compostadors (terrassa, jardí, vermicompostador).

ECOEMBES | Caracterització i control de qualitat de residus

Serveis de caracterització de residus, control de qualitat de materials, controls d'estoc i determinacions d'humitat i brutícia a Catalunya i Balears. (2018-2020)

Ecoembes va confiar a sm, sistemes mediambientals la prestació dels serveis a 14 instal·lacions de la zona geogràfica de Catalunya (50%) i Illes Balears, consistents en:

 • Caracterització de residus
 • Control de qualitat de materials recuperats en plantes de selecció, plantes d'escombraries en massa, instal·lacions de recicladors/recuperadors i altres instal·lacions semblants
 • Control d'estocs de materials recuperats en plantes de selecció, plantes d'escombraries en massa i instal·lacions de recuperadors/recicladors
 • Determinacions d'humitat i de brutícia adherida

Tots aquests serveis es desenvolupen segons metodologies, manuals, procediments i instruccions tècniques d'Ecoembes, complint les especificacions que es determinen al plec tècnic. Per a això, sm posa a disposició d'Ecoembes diferents equips de caracteritzadors que realitzen les visites necessàries a les 14 instal·lacions indicades, amb els mitjans materials necessaris per al desenvolupament de les diferents tasques (vehicles, EPI, bàscules, dispositius digitals i material específic ...), elaborant un detallat informe de cada actuació, acompanyat per un reportatge fotogràfic que il·lustra el procés de principi a fi.

MCP | Prova pilot d'aprofitament alimentari

Assistència tècnica a la prova pilot d'aprofitament alimentari en establiments HORECA del Casc Antic de Pamplona. (2018)

Dins de la Fase V d'implantació del cinquè contenidor a la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona (MCP) que sota el lema "Marrons? Sí, gràcies / Organikoak? Bai, mila esker" convida a reciclar els residus orgànics, cal destacar la prova pilot d'aprofitament alimentari en 44 establiments d'hostaleria i restauració del Casc Antic i un de Mutilva de Pamplona i la col·laboració amb empreses de càtering i amb el Programa Educatiu de la Mancomunitat.

Els clients que ho desitgen poden sol·licitar el menjar sobrant que se'ls lliura en un recipient dissenyat per a la ocasió, apte per al microones i que, després del seu ús, podran compostar o reciclar al contenidor marró de matèria orgànica.

L'objectiu d'aquesta campanya és reduir la quantitat de menjar en bon estat provinent de restauració que acaba convertint-se en escombraries, així com treballar la sensibilització de la ciutadania i del personal d'hostaleria sobre la problemàtica del malbaratament alimentari, el que suposa d'desaprofitament de recursos i generació de residus orgànics. Sota el lema de "Aquí no es llença res ... emporta't les teves sobres!", L'experiència va tenir una durada de dues setmanes, lliurant-se en cada establiment recipients i targetes informatives dirigides als comensals.

DIP. BARCELONA | Verificació del compliment de normativa

Campanyes de verificació del compliment de la normativa exigible als establiments comercials en l'àmbit de la informació als consumidors en els municipis de la província de Barcelona, ​​exceptuant la capital. (2017-2018)

La Diputació de Barcelona ha comptat amb sm per a la realització de la campanya informativa i explicativa adreçada a establiments comercials de més de 30 municipis sobre els elements de bàsic compliment en matèria normativa exigible. Un equip d'informadors d'sm ha informat sobre aspectes de compliment lingüístic, informació bàsica relativa a l'tiquet de compra i factures, obligatorietat de disposar de preus visibles al públic o de disposar de fulls de reclamacions oficials, obligatorietat d'incloure el lloc de procedència de certs productes ...

En aquesta campanya s'ha interactuat amb més de 2.000 establiments comercials, generant els corresponents informes de compliment per àmbit territorial (municipi) i diferenciant les visites segons tipologia d'establiment:

 • Visita a establiments comercials situats en mercats municipals no sedentaris (ambulants)
 • Visita a establiments comercials situats en zones comercials
DIP. BARCELONA | Verificació d'activitats comunicades de 5 municipis de Barcelona

Pla i programa de verificació d'activitats comunicades dels municipis de Collbató, Sant Climent de Llobregat, El Papiol, Sant Esteve Sesrovires, Les Cabanyes. (2018)

Els plans i programes de verificació es realitzen per tal d'organitzar, donar periodicitat, planificar i establir la metodologia de les actuacions de comprovació sobre les activitats i els establiments subjectes a règims de declaració responsable i comunicació prèvia, amb l'objectiu de comprovar que compleixen amb els requisits establerts en les normes que els siguin aplicables.

Per a poder elaborar els plans i els programes de verificació dels municipis que la Diputació de Barcelona ha confiat a sm, es fa una revisió prèvia de la classificació de les activitats i un cribatge per separar les activitats que entren o no en el pla de verificació. Aquest pla defineix els objectius i les prioritats de les accions de verificació i sobre aquesta base fixa els criteris que s'aplicaran per establir l'ordre cronològic de les verificacions.

A continuació es redacta el programa de verificació segons el model de la Diputació de Barcelona, implementant el pla de verificació i contenint la previsió de les actuacions de verificació que s'han de dur a terme. El programa permet l'execució del pla dins d'un marc flexible als canvis, ja que es pot adaptar a nous requeriments o necessitats, a la comunicació de noves activitats, al cessament d'activitats existents, els recursos disponibles i en l'experiència adquirida durant la seva implantació.

AJ. CASTELLDEFELS | Formació i seguiment de compostaires novells

Control de funcionament i formació de compostaires novells al municipi. (2017)

L'Ajuntament de Castelldefels va confiar en sm per tal de fomentar la correcta gestió de la matèria orgànica que es genera en els domicilis particulars, oferint formació i visites domiciliàries als nous compostaires del municipi. El personal tècnic d'sm va concertar les visites domiciliàries, va donar la formació bàsica necessària per tal de realitzar el procés de compostatge domèstic i va elaborar els posteriors informes de cadascuna de les visites. 

En aquests tallers es va proporcionar informació sobre els fonaments del compostatge domèstic, quins residus es poden compostar, el procés de compostatge, donant les consignes bàsiques de funcionament i aportacions de residus als compostadors, així com una explicació de les condicions de funcionament òptim del compostador (proporcions de barreja, tipus de materials a aportar, muntatge correcte, ubicació del compostador, etc).

AJ. MASNOU | Control dels serveis de neteja i recollida de residus municipals

Servei d'assistència tècnica i assessorament en el contracte de serveis de recollida de residus, neteja viària, passeig marítim i platges del municipi. (2017-2020)

L'Ajuntament del Masnou ha confiat en sm per a portar a terme aquest projecte de control i supervisió dels serveis de neteja i recollida de residus del municipi, que inclou la recollida de residus de totes les seves fraccions (FORM, envasos, paper-cartró, vidre i resta), la recollida de mobles i residus voluminosos, d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) i de piles, el transport dels residus, el manteniment de contenidors de totes les fraccions (inclosos els soterrats), la neteja dels contenidors, neteja viària i buidat i neteja de les papereres, neteja del passeig marítim i de les platges.

L'equip tècnic d'sm responsable del servei, format per un coordinador tècnic i un inspector de camp, s'encarrega de la supervisió, coordinació i gestió diària de les tasques a realitzar així com de tasques complementàries (seguiment, inspecció i control d'execució), de la interlocució amb l'empresa prestadora dels serveis, i de la coordinació amb els tècnics municipals, a més de donar assessorament tècnic, econòmic i de formular propostes de millora.​

CC. SOLSONÈS | Pla local de prevenció de residus municipals

Redacció del Pla Local de prevenció de residus municipals del Solsonès. (2017-2018)

Les directrius comunitàries en matèria de residus situen la prevenció en el primer nivell qualitatiu en l'escala d'actuacions i tractaments. En aquest context, les diverses administracions han iniciat estudis per reduir el consum i la generació de residus.

Aquest estudi, encarregat pel Consell Comarcal del Solsonès, té per objecte analitzar les actuals taxes de generació de residus i establir accions per assolir una reducció de les mateixes, de l'ordre del 15 % en relació a les generades l'any 2010, per tal d'assolir l'objectiu quantitatiu establert pel PRECAT (Agencia de Residus de Catalunya).

D'entre les tasques desenvolupades per l'equip de consultors experts en estudis de diagnosi de residus municipals d'sm en l'àmbit de l'estudi poden destacar-se les següents:

 • Prognosi de la generació de les diverses fraccions de residus
 • Anàlisi de la bossa tipus
 • Enquesta a la ciutadania i comerços sobre els hàbits d ecònom i gestió de residus
 • Establiment d'objectius quantitatius i qualitatius de reducció
 • Definició i quantificació d'actuacions per assolir els objectius de reducció previstos
 • Avaluació econòmica.
CC. SOLSONÈS | Diagnosi i pla de millora de la recollida selectiva de la FORM

Diagnosi de la recollida selectiva municipal i elaboració d'un Pla d'actuacions de millora de la recollida selectiva de la FORM a la Comarca del Solsonès. (2017-2018)

A la Comarca del Solsonès conviuen tres models diferents en relació a la gestió i recollida selectiva de la fracció orgànica (FORM): Autocompostatge a les zones rurals, Recollida en contenidors de carrer i posterior recuperació de la FORM (Solsona i el Pi de Sant Just) i Recollida porta a porta i posterior recuperació de la FORM a Sant Llorenç de Morunys.

Aquest estudi, encarregat per l'Àrea de Medi Ambient i Territori del Consell Comarcal del Solsonès, té per objecte analitzar l'estat de la recollida des dels punts de vista tècnic i econòmic i proposar mesures per a la seva optimització, d'acord amb els objectius establerts per les directives europees.

D'entre les tasques desenvolupades pels consultors d'sm en l'àmbit de l'estudi poden destacar-se les següents:

 • Prognosi de la generació de FORM
 • Anàlisi de la bossa tipus
 • Caracteritzacions sobre el terreny de contrast en la fracció resta
 • Revisió d'indicadors econòmics
 • Enquesta a la ciutadania i comerç
ALFREDO MESALLES | Adaptació del Sistema de Qualitat a la norma ISO 9001:2015

Adequació del sistema de qualitat segons ISO 9001:2008 als requeriments de la ISO 9001:2015. (2017)

Alfredo Mesalles, SA, és una empresa dedicada a la recuperació de pneumàtics i residus de cautxú vulcanitzat i sense vulcanitzar. Entre setembre i desembre de 2017 sm va portar a terme l'adequació del seu sistema de gestió de la qualitat, implantat segons la norma ISO 9001:2008, als requeriments de l'última versió ISO 9001:2015. L'àmbit del sistema de gestió incloïa les instal·lacions de Alfredo Mesalles a Gavà, Sant Boi i Pont de Vilomara.
 
En una primera fase es va dur a terme una anàlisi del sistema des del punt de vista dels requeriments de la versió 2015 de la norma ISO 9001, identificant-se aquells punts del sistema de gestió que eren necessari modificar per adaptar-se als actuals requisits. Fruit d'aquesta anàlisi inicial, mitjançant reunions periòdiques amb els responsables del Sistema es va procedir a adaptar la documentació existent i dissenyar la nova documentació necessària per a complir les noves clàusules de la norma. La implantació del sistema es va completar amb una formació dirigida a la Direcció de l'empresa sobre les novetats de la versió d'ISO 9001: 2015 i de les oportunitats que aquesta ofereix per a la gestió del negoci.
 
Finalment es va realitzar una auditoria interna per verificar l'adequació del sistema als requeriments d'ISO 9001:2015 i assegurar la transició a la nova versió.
LINCOLN ELECTRIC | Adequació del Sistema de Qualitat amb la norma ISO 9001:2015

Adequació del sistema de qualitat als requeriments de la nova versió de la norma ISO 9001:2015 (2017)

LINCOLN ELECTRIC IBERIA, S.L., és una empresa dedicada a la comercialització i distribució de productes de soldadura i tall. Entre setembre i desembre de 2017 sm va dur a terme, en les seves instal·lacions de Sant Feliu de Llobregat, l'adequació del sistema de gestió de la qualitat implantat segons la norma ISO 9001:2008, als requeriments de l'última versió ISO 9001:2015.
 
En una primera fase es va dur a terme una anàlisi del sistema des del punt de vista dels requeriments de la versió 2015 de la norma ISO 9001, identificant-se aquells punts del sistema de gestió que eren necessaris modificar per adaptar-se als actuals requisits. Fruit d'aquesta anàlisi inicial, mitjançant reunions periòdiques amb els responsables del Sistema es va procedir a l'adaptació de la documentació existent i al disseny de la nova documentació necessària per a complir les noves clàusules de la norma. La implantació del sistema es va completar amb una jornada de sensibilització a l'equip directiu sobre les novetats de la versió d'ISO 9001: 2015 i de les oportunitats que aquesta ofereix per a la gestió del negoci.
 
Finalment es va realitzar una auditoria interna per verificar l'adequació del sistema als requeriments d'ISO 9001: 2015 i assegurar la transició a la nova versió.
DIP. BARCELONA | Consorci Parc de la Serralada Litoral

Atenció a l'usuari en el Centre d'Informació als visitants de la Creu de Can Boquet del Consorci de la Serralada Litoral. (2018-2019)​

sm es fa càrrec del servei al Centre d'Informació ubicat al refugi de la Creu de Can Boquet a Vilassar de Dalt, amb l'objectiu d'atendre als usuaris i difondre els valors naturals i culturals del territori del Parc de la Serralada Litoral.

El parc té un paper ecològic fonamental, ja que posa en contacte el litoral amb les valls interiors. La seva localització, en una zona densament poblada en l'entorn de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ​​l'ha convertit en un espai natural molt visitat. Aquest espai posa a l'abast de tot aquell que el visiti una xarxa d'equipaments i programes que permeten conèixer i gaudir del territori. Un educador ambiental ofereix els serveis d'informació, acollida i venda de publicacions en un dels equipaments d'ús públic amb què compta el Consorci destinat a l'acollida de visitants per tal d'atendre'ls, orientar-los i fer més profitosa la seva estada.

El parc està gestionat pel Consorci del Parc de la Serralada Litoral, format per la Diputació de Barcelona (Xarxa de Parcs Naturals), la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de l'Maresme, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i els ajuntaments d'Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Martorelles, Montornès del Vallès, Òrrius, Premià de Dalt, la Roca del Vallès, Santa Maria de Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt.

AJ. BARCELONA | Campanya informativa per a la recollida selectiva de residus PaP a Sarrià

Campanya informativa per al nou sistema de recollida selectiva de residus "Porta a porta" a Sarrià. (2018)

El nou sistema de recollida de residus porta a porta donarà servei a 8500 habitants del casc antic de Sarrià, i té com a objectiu la millora de la recollida selectiva del 35% al 55%.

Es tracta d’un sistema pioner a la ciutat de Barcelona, que suposa una millora de la qualitat de l’espai públic per als veïns: Més espai públic lliure com a conseqüència de la retirada dels contenidors del carrer, millora del mobiliari urbà per la instal·lació de papereres noves amb tapa per als residus de petit format, carrers i places més netes, millora de la qualitat dels residus recollits en totes les fraccions i, en especial, els que provenen de la matèria orgànica i també millora de la qualitat de l’aire així com de la disminució dels nivells de soroll.

sm col·labora activament en aquesta campanya informativa Porta a Porta que lidera l'estratègia de Residu Zero a la ciutat, organitzant les sessions informatives i de participació, i aportant els coneixements i l'experiència dels informadors ambientals necessaris per tal de fomentar la participació de la ciutadania. Dins la campanya de comunicació, es distribueix el material necessari per la recollida PaP com els cubells d’orgànica, bosses compostables i per altres fraccions, material divulgatiu (guia i imant). L'entrega del material es fa porta a porta, informant als veïns del nou sistema de forma individualitzada.

AJ. CERDANYOLA DEL VALLÈS | Educació ambiental escolar

Activitats d'educació ambiental als centres escolars de Cerdanyola del Vallès. (2017-2019)

L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha comptat amb sm, sistemes mediambientals per tal de portar a terme durant els cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019 el servei de coordinació, monitoratge i tallers d'activitats d'educació ambiental del programa Cerdanyola Educa.

Mitjançant aquest programa, l'ajuntament ofereix a tots els centres docents del municipi la possibilitat de participar en una programació d'activitats que té com a objectiu facilitar experiències que col·laborin a l'educació integral dels infants i adolescents des de l'educació infantil, primària i secundària fins als centres d'educació especial.

Els recursos de temàtica ambiental oferits als centres estan adaptats al grup al qual van dirigits, en funció de l'edat i dels seus coneixements i se centren en dos grups segons la temàtica tractada:

 • Activitats de coneixement del medi natural, residus i aigua: "Investigadors de l'aigua", "Els nostres veïns els ocells", "Coneix la riera de Sant Cugat", "El jardí de papallones"...
 • Activitats d'energia i promoció de l'estalvi energètic: "El conte del sol", "Cuines solars"...
MCP | Campanya de reforç de la recollida separada de matèria orgànica a la Comarca de Pamplona (Fase V)

Programa d'accions de comunicació directa i de proximitat per al reforç de la implantació en la gestió de la fracció orgànica dels residus. (2017-2018)

La Mancomunitat de la Comarca de Pamplona (MCP), en estreta col·laboració amb sm, sistemes mediambientals, inicia aquesta campanya de reforç a mitjans 2017 en els 47 municipis mancomunats, amb l'objectiu de reforçar el missatge entre aquells usuaris que ja inscrits en fases anteriors, augmentant la sensibilització envers la problemàtica ambiental de la gestió de residus, i en concret de la matèria orgànica, fomentant que la seva participació sigui realment activa, amb un compromís tant individual com col·lectiu.

L'equip de tècnics i informadors ambientals d'sm gestiona, coordina i realitza reunions amb els ajuntaments, 1.500 visites domiciliàries en localitats rurals, 1.400 visites d'assessorament a inscrits al compostatge domèstic, visites porta a porta a 900 establiments del canal HORECA i a 750 productors singulars, instal·lació de punts informatius itinerants, presència d'informadors a peu de contenidor en més de 500 àrees d'aportació de l'àrea urbana i periurbana, campanyes específiques en hortes i merenderos del Parc Fluvial, presència d'agents informadors en dinars populars, participació en esdeveniments festius i dinamització de activitats de sensibilització per a públic infantil i per a públic adult... a més, cal destacar la prova pilot de reducció del malbaratament alimentari en 40 establiments HORECA del Casc Antic de Pamplona i la col·laboració amb empreses de càtering i amb el Programa Educatiu de Mancomunitat.