LAMINAURO | Estudi de minimització de residus perillosos

Estudi de minimització de la generació de residus perillosos. (2018) 

L'empresa Laminauro SL es dedica al tractament i recuperació de metalls preciosos (or, plata, platí, pal·ladi) i d'aliatges dels mateixos, mitjançant la fusió i lingotado d'aquests metalls i aliatges, eliminant impureses, obtenint així un metall adequat per a la seva aprofitament industrial.

Laminauro confia en l'equip tècnic de sm per dur a terme l'elaboració de l'estudi de minimització que tots els productors de residus perillosos de la Comunitat de Madrid han de redactar cada 4 anys, d'acord amb l'obligació fixada per l'article 17.6 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. L'estudi de minimització s'adequa al contingut fixat per la Comunitat de Madrid en el qual les tècniques per reduir la generació dels residus han de ser implementades en qualsevol dels processos productius.

En l'estudi es va analitzar el sistema productiu d'aquesta empresa i la generació de residus perillosos derivats d'aquesta activitat, per proposar mesures dirigides a disminuir aquesta generació en perillositat, quantitat o per unitat de producció. Entre les mesures proposades hi havia la incorporació de noves tècniques de producció com la incorporació d'un sistema de piròlisi o la reutilització de subproductes com a matèria primera.

AJ. ALCOBENDAS | Dia Mundial del Medi Ambient 2018

Realització d'activitats de conscienciació i educació mediambiental en el DMMA 2018

El 2 de juny de 2018, sm, sistemes mediambientals com a adjudicatari del programa d'educació ambiental de l'Aula de Natura de l'Ajuntament d'Alcobendas va organitzar la celebració del Dia Mundial de Medi Ambient.

En aquesta jornada de conscienciació i sensibilització ambiental per a públic familiar en què els participants van aprendre les bones pràctiques per a l'estalvi de l'aigua, van aprendre a ser conscients que un residu d'envàs té més vida reciclant a casa per a altres usos o que els hàbits diaris de cada un poden ajudar a millorar el medi ambient del municipi. Es van realitzar diversos tallers i activitats:

 • Joc de l'estalvi de l'aigua.
 • Fotos passades per aigua (Photocall de l'aigua)
 • Taller d'instruments reutilitzats.
 • Aus d'Alcobendas
 • Olors de la ciutat. Endevina què estàs fent olor perquè a això fan olor les ciutats.
 • Taller de plantes aromàtiques. Elaboració d'un ambientador natural
 • Taller de polseres de vidre bufat.
 • Repartiment d'embuts per reciclar oli
SEMESA | Caracterització de bales de bric

Caracterització de bales de cartró per a begudes i aliments (brics) a la planta de selecció d'envasos lleugers. (2018)

L'objectiu del projecte contractat per SIRESA és la prestació de serveis de caracterització de 4 bales de cartró per a begudes i aliments (BRICK) a la planta de tractament de Gavà-Viladecans.

La metodologia emprada ha estat la següent:

1. Neteja de la superfície de treball i descàrrega del material a la zona habilitada per la planta en superfície llisa i pavimentada.

2. Dimensionament i obertura de la bala.

3. Separació de la mostra en les següents fraccions: Material sol·licitat: BRICK. Impropis: PET, PEAD, film, altres plàstics, acer, alumini, paper / cartró, altres impropis

4. Verificació de materials separats i realització del reportatge fotogràfic.

5. Registre dels resultats de cada mostreig en la Fitxa de Caracterització.

MCP | Campanya de reforç de la recollida selectiva de matèria orgànica (Fase VI)

Campanya de comunicació de reforç de la implantació de la recollida selectiva de la matèria orgànica a la Comparca de Pamplona (Fase VI). (2018)

La Mancomunitat de la Comarca de Pamplona inicia al maig de 2018 una nova campanya de comunicació (Fase VI) basada en accions d'acompanyament i proximitat que té com a principal objectiu reforçar la implantació de la gestió de la matèria orgànica a la Comarca.

De forma paral·lela, des de la Mancomunitat es posa en marxa una prova pilot en dues zones de la comarca (Azpilañaga i Nou Artica) basat en la implantació d'un nou sistema de recollida de contenidors de matèria orgànica i resta que permeti la identificació dels usuaris i el mesurament de la quantitat de residus dipositada, mitjançant una targeta personalitzada d'obertura del contenidor.

En aquest sentit, des sm col·laborem amb la Mancomunitat duent a terme el disseny, gestió, execució i seguiment del programa d'accions de comunicació i de proximitat emmarcades en la campanya de reforç i en el desenvolupament de la prova pilot a les zones de Azpilañaga i nou Artica, dirigides tant a la ciutadania com a empreses, establiments i altres productors de matèria orgànica, desenvolupant un Programa d'activitats de sensibilització i de prevenció de residus que complementa el Programa d'accions de comunicació directa i de proximitat.

C.G.MEDIOAMBIENTAL PROMEDIO | Estudi per a implantació d'una prova pilot

Estudi de la implantació d'un pilot de gestió diferenciat de residus orgànics procedents de l'àmbit domèstic. (2018)

El Consorci de Gestió de Serveis Mediambiental PROMEDIO de la Diputació de Badajoz, va contractar els serveis d'sm per a la redacció de l'estudi previ sobre la implantació d'una prova pilot destinada a la gestió segregada dels residus orgànics d'origen domèstic.

L'àmbit de l'estudi va ser el municipi de l'Albuera, pròxim a la zona fronterera amb Portugal, ja que l'estudi s'emmarca en el projecte europeu de cooperació transfronterera eCO2Cir, l'objectiu final del qual és impulsar la transició de l'economia de "usar i llençar" a l'economia circular del producte mitjançant la prevenció, millora del reciclatge, de la gestió i de la valorització de residus a les regions implicades en el projecte.

L'estudi contenia un diagnòstic inicial en el qual s'analitzava la gestió actual de les diferents fraccions de residus domèstics implantades al municipi, plantejant les opcions de gestió de la fracció orgànica per implantar al municipi. L'abast de cada opció cobria tant la contenerització i sistemes de recollida com el sistema de valorització de la fracció orgànica posterior.
L'estudi incloïa una proposta de campanya d'informació i sensibilització a la població per explicar la implantació de la recollida selectiva de la fracció orgànica.

SATER INDUSTRIAL | Curs de gestió de residus industrials

Curs de gestió de residus industrials a personal intern. (2018)

A petició de S.A.T.E.R., S.L., empresa especialitzada en l'eliminació i gestió de residus perillosos provinents de la indústria i la gran indústria, es realitza el curs de gestió de residus industrials amb l'objectiu de donar a coneixer al personal de SATER la correcta gestió de residus, la documentació a tramitar, els diferents actors que intervenen i la legislació vigent. Aquesta sessió formativa està adreçada a personal que treballa en l'àmbit dels residus industrials.

Els principals temes tractats dins la jornada formativa es recullen a continuació:

 • Registre de productors, agents, negociants i gestors (Decret 197/2016)
 • Documentació de trasllat de residus ( Decret 93/1999, RD 180/2015)
 • Catàleg de residus de Catalunya (Decret 152/2017)
 • Emmagatzematge de residus (etiquetatge)
 • Metodologia per tramitar electrònicament la documentació relativa a la gestió de residus
AJ. GAVÀ | Circuit de bicicletes elèctriques

Informadors de suport per al circuit de bicicletes elèctriques de Gavà. (2017,2018)

Per tal de fomentar l'ús del transport sostenible al municipi, l'Ajuntament de Gavà organitza el circuit de bicicletes elèctriques, on es convida a la ciutadania a provar aquest mitjà de transport que és cedit per l'administració.

L'objectiu és promoure una forma de transport respectuosa amb el medi ambient, motivant nous hàbits entre la ciutadania a l'hora de moure's per la ciutat, remarcant els beneficis que comporta la ús de la bicicleta i el canvi d'hàbits en la mobilitat, fent èmfasi en la necessitat d'alliberar els carrers de la sobrecàrrega i de l'excés de mobilitat privada.

L'Ajuntament ha comptat amb els serveis de dos informadors d'sm per tal de donar suport a la gestió del circuit tant durant la jornada de 2017 com a la realitzada el 2018:

 • Assistència al muntatge de la parada.
 • Dinamització de l'activitat.
 • Informar la ciutadania sobre les ofertes existents en el mercat de les bicicletes elèctriques.
 • Assistència a la conducció de les bicicletes.
RIBA FARRÉ | Auditoria interna del sistema de gestió integrat

Auditoria interna del Sistema de Gestió integrat de Qualitat i Medi Ambient segons ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. (2018, 2019)

Comercial RIBA FARRÉ, SA és un gestor de residus autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya que desenvolupa l'activitat de reciclatge de metalls no fèrrics.
sm ha estat contractada per dur a terme una auditoria interna del sistema de gestió integrat de qualitat i medi ambient. L'auditoria va ser realitzada al juny de 2018 a les instal·lacions de l'Hospitalet de Llobregat, seguint la metodologia establerta a la norma ISO 19011:2012.

Els seus objectius són verificar:

- L'adequació del sistema a les normes ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015
- La conformitat de les activitats respecte als documents del sistema de gestió
- El grau d'implantació i eficàcia del sistema de gestió
- La coherència del sistema de gestió amb la política de l'organització
- El compliment dels requisits legals aplicables per part de l'organització

Com a resultat d'emet un informe d'auditoria el contingut del qual inclu les no conformitats i observacions trobades, així com els punts forts i oportunitats de millora.

CC. ALT EMPORDÀ | Campanya per a la recollida de matèria orgànica

Servei per a la planificació i execució de la campanya de comunicació de la recollida de matèria orgànica. (2018)

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà confia en sm per a portar a terme la planificació i execució de les campanyes de comunicació de la recollida de la matèria orgànica a 20 municipis de l'Alt Empordà (L'Armentera, Llers, Avinyonet de Puigventós, Navata, Bàscara, Pau, Cabanes, Peralada, Colera, El Port de la Selva, El Far d'Empordà, Portbou, Garriguella, Sant Pere Pescador, Garrigàs, Torroella de Fluvià, La Jonquera, Vilafant, Llançà i Vilamalla), tant en el servei de recollida domèstica com la comercial, amb els objectius específics:

• Explicar de manera personalitzada per a cada municipi i per cada tipologia de productors, l'entrada en funcionament del nou servei, com gestionar la matèria orgànica i quin tractament rebrà un cop dipositada al contenidor marró.

• Informar als ciutadans dels serveis de gestió i tractament de residus a nivell municipal i comarcal: Centre de tractament de residus, deixalleries, compostatge casolà...

• Potenciar els missatges positius en relació a la recollida de FORM emfatitzant en els beneficis ambientals de la correcta separació.

• Dotar a la ciutadania i als comercials dels elements de comunicació i gestió necessaris per a la separació de matèria orgànica, segons municipi.

• Promoure la prevenció i separació de la resta de fraccions dels residus municipals.

ECOPARC 4 | Formació bàsica sobre ADR en planta

Sensibilització en la manipulació de productes perillosos a operaris de planta.(2018)

Ecoparc de Can Mata, SL va sol·licitar els serveis especialitzats de sm per impartir un curs bàsic de 3 hores de durada amb l'objectiu de sensibilitzar els treballadors de la planta que descarreguen o manipulen mercaderies perilloses, principalment gasoil i àcid sulfúric.

Un tècnic especialista en prevenció de riscos es va desplaçar a les instal·lacions d'Ecoparc4 i va dur a terme la formació, tractant els següents punts:

- Introducció als productes perillosos
- Pictogrames de perillositat
- Característiques i propietats de l'àcid sulfúric i del gasoil
- Fitxa de seguretat
- Manipulació de productes químics: documentació ADR, Procediments per a la descàrrega d'àcid sulfúric i gasoil
- Equips de protecció individual (EPI) a emprar en les descàrregues d'àcid sulfúric i gasoil
- Actuació en cas de vessament
- Exercici pràctic: ús de les fitxes de seguretat

AJ. ZARAGOZA | Campanya de comunicació per a la recollida selectiva de la fracció orgànica

Campanya de comunicació i sensibilització associada al desenvolupament de 2 experiències pilot d'implantació en la gestió de la fracció orgànica dels residus al municipi de Zaragoza. (2018-2019)

L'Ajuntament de Saragossa inicia la recollida selectiva de bioresidus, confiant en sm per al desenvolupament de la campanya de comunicació i sensibilització ciutadana en dues experiències pilot a dos barris de la ciutat: Actur Rei Fernando i Zona centre - Avinguda Goya.

Un equip tècnic de sm, format per un coordinador, un ajudant de coordinació, un encarregat de logística i un grup d'educadors ambientals fan les tasques de comunicació directa i de proximitat, fent entrega de la clau del contenidor, un cubell de 10L per als residus orgànics, del material necessari i donant la informació necessària per separar correctament els residus orgànics ja sigui amb visites domiciliàries, amb sessions informatives a associacions de veïns, amb visites a grans productors o generadors singulars o també des d'estands informatius a peu de carrer.

sm també es fa càrrec del disseny i conceptualització de la campanya pel que fa a concepte creatiu i desenvolupament de la línia gràfica (naming, eslògan, clames, argumentació, logo, key visual... adaptant els materials divulgatius i publicitaris de la campanya.

 

TIRME | Caracterització de residus de platja de descàrrega i de rebuig

Caracterització de residus de platja de descàrrega i de rebuig al Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca (TIRME). (2018-actualitat)

TIRME, empresa concessionària del servei públic de gestió de residus urbans a Mallorca, confia en sm per dur a terme el servei de caracterització de residus a diferents instal·lacions, facilitant les mostres de la platja de descàrrega i de rebuig perquè els tècnics de sm procedeixin a la separació en les fraccions especificades a les instalacions del Parc de Tecnologies ambientals de Mallorca.

La metodologia seguida, consensuada prèviament amb TIRME, és la següent:

 • Neteja de la superfície de treball i descàrrega del material de la mostra (100 kg en el cas de residus de platja de descàrrega i 50 Kg per a material de rebuig).
 • Separació del material d'acord a les fraccions establertes.
 • Verificació de materials separats i realització del reportatge fotogràfic.
 • Anotació dels resultats de cada mostreig en la Fitxa de Caracterització i signa per la persona responsable de la caracterització.
 • Emissió de l'informe corresponent

 

AMB | Caracterització de mostres de neteja viària

Servei per a la realització de 60 caracteritzacions de residus de recollida viària. (2017-2018)

L'Àrea Metropolitana de Barcelona ha confiat en sm per dur a terme el servei de caracteritzacions de residus de recollida viària dels diferents circuits de recollida entrats a la planta de transferència de Gavà-Viladecans, segons la planificació que acordada entre les diferents parts actuants. Aquests treballs d'anàlisi permetran assolir l'objectiu determinar quina és la qualitat i tipologia d'aquest residus segons la seva procedència.

A partir de l'entrada del material, s'identifica la mostra/circuit i es procedeix a la seva pesada, passant llavors a la seva separació dels materials en les seves fraccions i subfraccions:

 • Valoritzables: Fusta, Paper i cartró, Plàstic no-envàs (rígid), ferralla voluminosa, envasos i no-envasos, PET, PEAD, MIX, Fèrric, Alumini, PEBD, Vidre (envàs i no-envàs), bateries.
 • RAEES: FR1, FR2, FR3, FR4, FR5.
 • No valoritzables: Matèria Orgànica, Fracció Vegetal, Tèxtil, Matalassos, Butà, Runa i restes d'obres, Altres residus especials, Voluminosos multimaterials i compostos, Altres i inclassificables.

Totes les fraccions i subfraccions són fotografiades un cop destriades, i passen un control de qualitat per part del personal d'sm, on es torna a comprovar de forma dirigida el contingut dels diferents contenidors.

SIGFITO | Caracterització d'envasos agraris

Caracterització de residus d'envasos agraris en 44 punts de recollida. (2018, 2019)

Sigfito Agroenvases SL és un sistema col·lectiu creat amb l'objectiu de gestionar la recollida d'envasos buits agraris per donar-los un tractament mediambientalment correcte.
Sigfito el formen un conjunt d'empreses adherides que posen al mercat productes agraris, les quals porten a l'etiqueta dels seus envasos el logotip que acredita que participen en el sistema de recollida.
 
Les caracteritzacions són normalment d'un dia de durada i estan dirigides a determinar el percentatge d'impropis (envasos sense logo Sigfito) que es troben a les borses de recollida disponibles a les plantes d'emmagatzematge i tractament. La quantitat mínima a caracteritzar per jornada és de 35 bosses de recollida d'envasos. Finalitzada la separació i classificació dels residus, es procedeix al pesat i anotació de dades en el full resum, i es conclouen els treballs amb el reportatge fotogràfic de les diferents fraccions classificades.
 
Es realitzen 44 caracteritzacions anuals en instal·lacions d'Andalusia, Catalunya, Aragó, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Illes Canàries, Extremadura, Galícia, Castella i Lleó, Castella-la Manxa.

COGERSA | Caracterització de residus domèstics mesclats

Servei de determinació de la composició macroscòpica dels residus domèstics mesclats d'Astúries (projecte coPEREDA 2020). (2018)

COGERSA diposita la confiança en sm per a la prestació d'un servei de caracterització macroscòpica dels residus domèstics mesclats (RDM) d'Astúries en el context del projecte coPEREDA 2020, l'objectiu del qual és investigar la valorització energètica i química de residus en centrals de llit fluid circulant.

L'abast dels treballs inclou les tasques de planificació del mostreig degudament fonamentada, el clivellatge dels lots, el seu mostreig, la preparació de les mostres incloent la seva manipulació, les caracteritzacions macroscòpiques pròpiament dites, la determinació dels atributs (envàs/no envàs, malbaratament aprofitable/no aprofitable, etc.), l'expressió de resultats en brut (incloent humitat) i en pes sec, l'anàlisi crítica dels resultats, la seva contextualització amb campanyes anteriors i amb l'entorn d'Astúries, i la preparació dels informes detallat i executiu.

Tots els mostrejos es realitzen a les instal·lacions de complex de tractament de residus de Serín, on arriben els Residus domèstics mesclats d'Astúries en camions recol·lectors i contenidors de transferència.

AJ. TORRELLES DE LLOBREGAT | Assistència a la campanya Porta a Porta

Servei d'assistència i suport a la campanya d'educació ambiental per a la implantació dels cubells per la fracció orgànica i per la fracció inorgànica amb xip i accés identificat. (2018)

L'objecte del projecte a desenvolupar consisteix en la prestació d'atenció al ciutadà a l'Oficina d'Informació ambiental així com la realització dels manteniment de les bases de dades i el seguiment i estudi de les dades relatives a la recollida de residus.

El desenvolupament d'aquestes tasques permetrà satisfer les necessitats de gestionar i portar el control de les incidències referides a les recollides selectives de residus amb nova tecnologia i a la utilització del punt d'emergència amb accés identificat.

Atenció ciutadana a l'Oficina d'Informació Ambiental • Seguiment mensual de les dades de residus • Seguiment i manteniment de la base de dades del servei de recollida de residus amb els nous xips (TAGS) • Suport en campanyes d'educació i sensibilització ambiental • Suport en la realització dels actes lligats a la celebració de la Setmana Europea per a la Prevenció de Residus • Control de les bonificacions ambientals i resolució d'incidències • Suport en la redacció de la nova ordenança per la taxa de recollida de residus • Suport en la redacció de la nova ordenança de recollida de residus domiciliaris • Control de la venda de bosses compostables als comerços adherits al conveni • Suport tècnic ambiental • Dinamització de xarxes socials i altres publicacions • Altres tasquesrequerides pel tècnic de medi ambient municipal.

AJ. MONTORNÈS DEL VALLÈS | Diagnosi de recollida selectiva i pla d'actuacions

Realització d'una diagnosi de la recollida selectiva municipal i elaboració d'un pla d'actuacions. (2018)

L'Ajuntament de Montornès del Vallès diposita la seva confiança en l'equip tècnic d'sm, que a partir d'una reunió inicial de llançament, es posa a treballar en les següens tasques:

 • FASE I. Definició del marc general del pla
 • FASE II. Diagnosi de l'estat actual de la prevenció i gestió dels residus municipals: En aquesta fase es valora la situació socioeconòmica del municipi, l'evolució i estat actual de la generació i gestió, la composició dels residus del municipi, els serveis de recollida, les infraestructures de gestió de residus, la gestió econòmica (evolució i situació actual), la comunicació i educació per a la sostenibilitat i es determinen el nivell de coneixement i les expectatives.
 • FASE III. Elaboració de la planificació: Es defineixen els objectius estratègics i específics i les propostes d'actuació. S'elabora el balanç financer del pla i es proposa el calendari d'implantació.
AJ. LLORET DE MAR | Pla Local de prevenció de residus

Elaboració d'un Pla Local de Prevenció de Residus i d'un protocol per a la implantació d'un espai de reutilització a la deixalleria. (2018)

L'equip tècnic d'sm du a terme l'elaboració del Pla Local de Prevenció de Residus del municipi de Lloret de Mar amb l'objectiu d'analitzar la situació actual en relació a la generació de residus i definir les línies estratègiques i actuacions a desenvolupar en el municipi, per tal d'assolir els objectius de reducció de residus establerts en el marc del PRECAT 20 i la normativa estatal i europea de residus, desenvolupant les següents tasques:

 • Diagnosi de l'estat actual: Caracterització dels fluxos residuals, fent especial esment als productors singulars locals. Determinació dels processos de generació. Avaluació dels costos econòmics i ambientals de la gestió. Consulta sobre el coneixement de la població i dels agents econòmics locals. 
 • Definició de l'abast i objectius qualitatius i quantitatius de la planificació. 
 • Definició de les línies estratègiques d'actuació i propostes concretes valorades des de la perspectiva de reducció de residus i del cost que suposen. 
 • Proposta de calendari per assolir els objectius el 2022, i punts a aconseguir el 2020. 
 • Balanç financer de les actuacions. Indicadors i actuacions de seguiment.
AJ. BARCELONA | Control de qualitat d'espais verds

Servei d'avaluació de la qualitat de la conservació i l'estat de les zones verdes, execució de poda, arrabassament, tractaments fitosanitaris i controls de reg de Barcelona. (2016-2020)

sm col·labora amb l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona en el desenvolupament de les tasques de control de qualitat dels espais verds públics i arbrat viari dels diferents districtes de la ciutat de Barcelona.

Els tècnics de sm realitzen controls de qualitat sobre diferents tipologies com parcs, jardins, places, espais emblemàtics, zones verdes i talussos entre d'altres. Els principals aspectes avaluats durant la realització dels controls de qualitat són:

 • Arbrat urbà | Treballs de poda | Zones arbustives i de plantació | Zones de gespa i prats | Sistemes i elements de reg urbà | Jardineres | Àrees de jocs esportius i infantils | Espais per a gossos | Plagues | Mobiliari urbà

Per a la realització d'aquests treballs, els tècnics fan servir com a eina de suport a l'aplicació "sm net", agilitzant la captació de la informació en camp de dades, imatges i geolocalització a través d'una aplicació mòbil, enviant automàticament la informació a un servidor, per a la posterior consulta on line, tractament de dades i elaboració d'informes.

COGERSA | Campanya per a la prova pilot de recollida selectiva de matèria orgànica a Grau (Astúries)

Campanya informativa i de sensibilització dels grups d'interès per a separar la matèria orgànica a la vila de Grau. (2018-2019)

Aquest projecte, impulsat per la Companyia per a la Gestió dels Residus Sòlids a Astúries (COGERSA), inclou el disseny, planificació i execució d'una campanya d'impuls a la recollida de matèria orgànica a la vila de Grau, nucli de població de 7461 habitants que disposa a l'inici del projecte d'un servei general de recollida de residus mitjançant contenidor en via pública amb recollida de 6 dies a la setmana.

En aquesta experiència pilot de 12 mesos de durada, s'ubicaran 200 contenidors marrons al costat dels ja existents de fracció resta. La recollida de matèria orgànica es proposarà a l'ajuntament recollir-la dos o tres dies a la setmana amb els mateixos horaris i mitjans que la recollida actual; els altres dies es recolliria la fracció resta. Prèviament a l'inici de la recollida de matèria orgànica es realitzarà la fase inicial de la campanya de sensibilització, informant dels canvis de freqüència de recollida de la fracció resta i impulsant la participació voluntària mitjançant visites a productors singulars, punts d'informació, accions de màrqueting al carrer i accions diverses de sensibilització.