AJ. BARCELONA | Educació ambiental a Sarrià

Disseny i dinamització d'un taller ambiental sobre la recollida de residus porta a porta a Sarrià Vell durant la Festa Major de Sarrià. (2018)

Dins la campanya de recollida selectiva de residus Porta a Porta a Sarrià, l'Ajuntament de Barcelona compta un equip d'educadors ambientals d'sm per tal de dissenyar i dinamitzar activitats de sensibilització ambiental enmarcades dins la festa major del barri de Sarrià Vell, adreçades a públic familiar i que, des d'una vessant lúdica, transmetin les característiques de la recollida porta a porta, mitjançant dinàmiques de joc-concurs:

 • Projecció de videos divulgatius, on es realitza una explicació sobre el funcionament de la recollida selectiva de residus porta a porta a Sarrià, quins residus es generen, com s'han de separar i baixar al carrer, quins són els horaris de recollida i quin és el destí de cadascún dels materials.
 • "Buida el cubell: el Trivial de Sarrià Vell". Dinamització d'un joc familiar de gran format inspirat en joc de preguntes Trivial, amb preguntes relacionades amb la gestió de residus a Sarrià Vell.
 • Dinamització de jocs infantils en línia: es posa a disposició del públic infantil tablets amb connexió a internet per jugar a diversos jocs en línea sobre residus.
AJ. ORPESA DEL MAR | Educació ambiental a la platja

Servei d'activitats mediambientals infantils a les platges del municipi d'Orpesa del Mar. (2016-2018, 2019-2022)

L'objectiu del servei consisteix en la realització d'activitats mediambientals durant la temporada d'estiu a les platges d'Orpesa del Mar (Castelló). Es tracta d'un servei especialitzat que ha d'ajudar a la difusió de les bones pràctiques mediambientals mitjançant la realització de jocs i tallers per a nens. Es defineixen els següents objectius generals per a les activitats:

 • Ser conscients dels impactes que l'activitat humana a les platges pot provocar sobre els ecosistemes litoral i marí.
 • Facilitar la informació necessària per a un canvi d'hàbits mediambientals.
 • Promoure l'interès i motivar la participació ciutadana cap a una veritable cultura de respecte i cura per l'entorn en què vivim.
 • Donar a conèixer i difondre les principals accions de bones pràctiques ambientals a les platges.
 • Preservar la biodiversitat vegetal i animal de les nostres platges, com a indicador de la bona salut ambiental de les mateixes.

Les activitats van ser enfocades a promoure una sèrie de continguts de bones pràctiques a les platges, dirigides a nens a partir de 3 anys, mitjançant la realització de jocs i tallers de manualitats.

AJ. MADRID | Foment del consum sostenible

Organització i programació d'activitats per a la difusió i promoció d'iniciatives de consum sostenible a Districte Centre de Madrid. (2018-2019)

L'equip tècnic de sm porta a terme l'elaboració, programació i organització d'activitats de difusió, promoció i formació per al foment del consum sostenible en un espai municipal, facilitat pel Districte Centre, i en el marc del Pla d'Impuls del Consum Sostenible (PICS).

El PICS preveu la generació de "espais de consum sostenible" amb l'objectiu de, per una banda donar suport a activitats de promoció i sensibilització impulsades des de la societat civil i entitats ciutadanes per donar-los visibilitat a través de la creació d'espais orientats a impulsar iniciatives de consum sostenible, i d'altra facilitar l'obertura d'espais públics a les iniciatives de consumidors i consumidores organitzades.

Les activitats estan enfocades a la sensibilització, formació i promoció d'un consum responsable, basat en la sostenibilitat, en les seves vessants econòmica, social i mediambiental, amb la màxima participació de les entitats, associacions i organitzacions de consumidors i empresarials en la presa de decisions sobre les activitats a realitzar, que pugui servir de referència en la vida cultural, econòmica i associativa de la ciutat.

GESPESA | Campanya de sensibilització per a la recollida selectiva de matèria orgànica

Assistència tècnica per al disseny, planificació i execució d'una campanya d'informació i sensibilització per a la recollida selectiva dels residus orgànics en llars i productors singulars de la MIMC. (2018-2019)

Gràcies al Programa de Cooperació Transfronterera entre Espanya i Portugal, el Programa INTERREG V-A Espanya Portugal (POCTEP) 2014-2020, GESPESA ha pogut impulsar la Implantació de la recollida selectiva de la matèria orgànica en la Mancomunidad Integral de Municipis Centre (MIMC) amb l'objectiu de protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos. GESPESA confia en sm per al disseny, planificació i execució de la campanya d'informació i sensibilització per al foment de la recollida selectiva de la matèria orgànica a 11 municipis de la MIMC de la província de Badajoz (Aljucén, Rierol de San Serván, El Carrascalejo , Don Álvaro, Mirandilla, Oliva de Mèrida, Sant Pere de Mèrida, Trujillanos, Valverde de Mèrida, Villagonzalo i La Zarza).

La campanya es realitza en paral·lel a la implantació de la recollida selectiva de matèria orgànica en aquests municipis mitjançant un cinquè contenidor en àrea d'aportació. Es desenvolupa una fase inicial d'informació tant als ciutadans com als productors singulars animant-los a separar i indicant els residus que han de ser dipositats en aquest contenidor. Les accions se centren en xerrades de conscienciació, punt informatiu i visites porta a porta. Posteriorment la fase de reforç se centra en les visites a centres escolars.

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS | Compostatge comunitari en centres educatius

Programa de compostatge comunitari en els centres educatius de l'àrea de gestió V5 de la Comunitat Valenciana. (2018-2020)​

El Consorci de Residus V5 - COR és un dels 13 consorcis de la Comunitat Valenciana que gestiona la transferència, tractament, valorització i eliminació dels residus de 93 municipis de les comarques de la Safor, la Vall d'Albaida, la Costera, la Canal de Navarrés i la Vall de Cofrents-Aiora.

Durant dos anys, un equip tècnic d'sm s'encarrega de la realització del servei, disseny i implementació d'un programa de compostatge comunitari en els centres educatius de l'àrea de gestió V5 de la Comunitat Valenciana, essent els objectius principals del projecte:

 1. Donar a conèixer el COR (consorci per a la gestió de residus), els seus fins i objectius en tots els centres educatius del seu àmbit de gestió.
 2. Educar en la prevenció i gestió de residus i principis generals de l'economia circular.
 3. Fomentar la recollida selectiva i el compostatge domèstic del biorresidu generat en el propi centre, com a exemple pràctic d'una adequada gestió de residus, involucrant quan sigui possible a la comunitat educativa.
CONSELL DE MALLORCA | Caracteritzacions de fracció resta

Caracteritzacions de la fracció resta en el marc del Projecte Interreg-Med BlueIslands a Mallorca. (2018)

Seguint les indicacions descrites dintre del projecte europeu Interreg-Med BLUEISLANDS on es demana un estudi de la composició dels residus trobats per tipologia de zona, el Consell de Mallorca, sol·licita la realització d'unes caracteritzacions d'un circuit de fracció resta del municipi de Calvià.

Tal i com s'especifica dins del projecte BLUEISLANDS, les caracteritzacions s'han realitzat segons la norma ASTM 5231-92 (rev. 2008) "Standard Test Method for Determination of the Composition of Unprocessed Municipal Solid Waste". La norma ASTM 5231-92 considera que el numero de mostres a caracteritzar varia en funció dels components més presents al material a caracteritzar. 

Aquestes caracteritzacions es duen a terme la primera setmana (incloent dissabtes i diumenges) de cada mes durant els mesos de Juliol, Agost, Setembre, Octubre i Novembre.
Adicionalment, també es fa la caracterització d'un circuit de recollida del material de les papereres de la platja de la Torà de dilluns a divendres durant els mateixos mesos.

ACCIONA AGUA | Caracterització del contenidor resta

Caracterització de les diferents fraccions de residus recollides al contenidor verd al municipi de Molina de Segura (Múrcia). (2018)

ACCIONA Agua confia en sm per tal de satisfer la necessitat de conèixer la composició dels residus del contenidor de la resta del municipi de Molina de Segura (Múrcia).

Les caracteritzacions són realitzades en diferents tipologies urbanes dins el municipi. En el transcurs de les jornades de treball es van caracteritzar a peu de carrer un total de 18 contenidors del municipi, 3 a cadascuna de les zones d'interès sol·licitades (centre urbà, pedanies, urbanitzacions, polígons industrials, zones d'horta i zones de camp).

S'extreu un mínim de 60 kg de mostra de cada contenidor i es procedeix a la separació en 9 categories (fraccions) subdividides per a més precisió:

 • Matèria orgànica (menjar, poda), Paper i Cartró (paper, cartró), Vidre, Plàstic (PET, PEAD, PP, PVC, PS), Bricks, Metalls fèrrics, Metalls alumínics, Terres i runes, Altres (tèxtil, tèxtil sanitari, RAEES, residus especials, altres metalls, fusta no procedent de poda, voluminosos)
LAMINAURO | Estudi de minimització de residus perillosos

Estudi de minimització de la generació de residus perillosos. (2018) 

L'empresa Laminauro SL es dedica al tractament i recuperació de metalls preciosos (or, plata, platí, pal·ladi) i d'aliatges dels mateixos, mitjançant la fusió i lingotado d'aquests metalls i aliatges, eliminant impureses, obtenint així un metall adequat per a la seva aprofitament industrial.

Laminauro confia en l'equip tècnic de sm per dur a terme l'elaboració de l'estudi de minimització que tots els productors de residus perillosos de la Comunitat de Madrid han de redactar cada 4 anys, d'acord amb l'obligació fixada per l'article 17.6 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. L'estudi de minimització s'adequa al contingut fixat per la Comunitat de Madrid en el qual les tècniques per reduir la generació dels residus han de ser implementades en qualsevol dels processos productius.

En l'estudi es va analitzar el sistema productiu d'aquesta empresa i la generació de residus perillosos derivats d'aquesta activitat, per proposar mesures dirigides a disminuir aquesta generació en perillositat, quantitat o per unitat de producció. Entre les mesures proposades hi havia la incorporació de noves tècniques de producció com la incorporació d'un sistema de piròlisi o la reutilització de subproductes com a matèria primera.

AJ. ALCOBENDAS | Dia Mundial del Medi Ambient 2018

Realització d'activitats de conscienciació i educació mediambiental en el DMMA 2018

El 2 de juny de 2018, sm, sistemes mediambientals com a adjudicatari del programa d'educació ambiental de l'Aula de Natura de l'Ajuntament d'Alcobendas va organitzar la celebració del Dia Mundial de Medi Ambient.

En aquesta jornada de conscienciació i sensibilització ambiental per a públic familiar en què els participants van aprendre les bones pràctiques per a l'estalvi de l'aigua, van aprendre a ser conscients que un residu d'envàs té més vida reciclant a casa per a altres usos o que els hàbits diaris de cada un poden ajudar a millorar el medi ambient del municipi. Es van realitzar diversos tallers i activitats:

 • Joc de l'estalvi de l'aigua.
 • Fotos passades per aigua (Photocall de l'aigua)
 • Taller d'instruments reutilitzats.
 • Aus d'Alcobendas
 • Olors de la ciutat. Endevina què estàs fent olor perquè a això fan olor les ciutats.
 • Taller de plantes aromàtiques. Elaboració d'un ambientador natural
 • Taller de polseres de vidre bufat.
 • Repartiment d'embuts per reciclar oli
SEMESA | Caracterització de bales de bric

Caracterització de bales de cartró per a begudes i aliments (brics) a la planta de selecció d'envasos lleugers. (2018)

L'objectiu del projecte contractat per SIRESA és la prestació de serveis de caracterització de 4 bales de cartró per a begudes i aliments (BRICK) a la planta de tractament de Gavà-Viladecans.

La metodologia emprada ha estat la següent:

1. Neteja de la superfície de treball i descàrrega del material a la zona habilitada per la planta en superfície llisa i pavimentada.

2. Dimensionament i obertura de la bala.

3. Separació de la mostra en les següents fraccions: Material sol·licitat: BRICK. Impropis: PET, PEAD, film, altres plàstics, acer, alumini, paper / cartró, altres impropis

4. Verificació de materials separats i realització del reportatge fotogràfic.

5. Registre dels resultats de cada mostreig en la Fitxa de Caracterització.

MCP | Campanya de reforç de la recollida selectiva de matèria orgànica (Fase VI)

Campanya de comunicació de reforç de la implantació de la recollida selectiva de la matèria orgànica a la Comparca de Pamplona (Fase VI). (2018)

La Mancomunitat de la Comarca de Pamplona inicia al maig de 2018 una nova campanya de comunicació (Fase VI) basada en accions d'acompanyament i proximitat que té com a principal objectiu reforçar la implantació de la gestió de la matèria orgànica a la Comarca.

De forma paral·lela, des de la Mancomunitat es posa en marxa una prova pilot en dues zones de la comarca (Azpilañaga i Nou Artica) basat en la implantació d'un nou sistema de recollida de contenidors de matèria orgànica i resta que permeti la identificació dels usuaris i el mesurament de la quantitat de residus dipositada, mitjançant una targeta personalitzada d'obertura del contenidor.

En aquest sentit, des sm col·laborem amb la Mancomunitat duent a terme el disseny, gestió, execució i seguiment del programa d'accions de comunicació i de proximitat emmarcades en la campanya de reforç i en el desenvolupament de la prova pilot a les zones de Azpilañaga i nou Artica, dirigides tant a la ciutadania com a empreses, establiments i altres productors de matèria orgànica, desenvolupant un Programa d'activitats de sensibilització i de prevenció de residus que complementa el Programa d'accions de comunicació directa i de proximitat.

C.G.MEDIOAMBIENTAL PROMEDIO | Estudi per a implantació d'una prova pilot

Estudi de la implantació d'un pilot de gestió diferenciat de residus orgànics procedents de l'àmbit domèstic. (2018)

El Consorci de Gestió de Serveis Mediambiental PROMEDIO de la Diputació de Badajoz, va contractar els serveis d'sm per a la redacció de l'estudi previ sobre la implantació d'una prova pilot destinada a la gestió segregada dels residus orgànics d'origen domèstic.

L'àmbit de l'estudi va ser el municipi de l'Albuera, pròxim a la zona fronterera amb Portugal, ja que l'estudi s'emmarca en el projecte europeu de cooperació transfronterera eCO2Cir, l'objectiu final del qual és impulsar la transició de l'economia de "usar i llençar" a l'economia circular del producte mitjançant la prevenció, millora del reciclatge, de la gestió i de la valorització de residus a les regions implicades en el projecte.

L'estudi contenia un diagnòstic inicial en el qual s'analitzava la gestió actual de les diferents fraccions de residus domèstics implantades al municipi, plantejant les opcions de gestió de la fracció orgànica per implantar al municipi. L'abast de cada opció cobria tant la contenerització i sistemes de recollida com el sistema de valorització de la fracció orgànica posterior.
L'estudi incloïa una proposta de campanya d'informació i sensibilització a la població per explicar la implantació de la recollida selectiva de la fracció orgànica.

SATER INDUSTRIAL | Curs de gestió de residus industrials

Curs de gestió de residus industrials a personal intern. (2018)

A petició de S.A.T.E.R., S.L., empresa especialitzada en l'eliminació i gestió de residus perillosos provinents de la indústria i la gran indústria, es realitza el curs de gestió de residus industrials amb l'objectiu de donar a coneixer al personal de SATER la correcta gestió de residus, la documentació a tramitar, els diferents actors que intervenen i la legislació vigent. Aquesta sessió formativa està adreçada a personal que treballa en l'àmbit dels residus industrials.

Els principals temes tractats dins la jornada formativa es recullen a continuació:

 • Registre de productors, agents, negociants i gestors (Decret 197/2016)
 • Documentació de trasllat de residus ( Decret 93/1999, RD 180/2015)
 • Catàleg de residus de Catalunya (Decret 152/2017)
 • Emmagatzematge de residus (etiquetatge)
 • Metodologia per tramitar electrònicament la documentació relativa a la gestió de residus
AJ. GAVÀ | Circuit de bicicletes elèctriques

Informadors de suport per al circuit de bicicletes elèctriques de Gavà. (2017,2018)

Per tal de fomentar l'ús del transport sostenible al municipi, l'Ajuntament de Gavà organitza el circuit de bicicletes elèctriques, on es convida a la ciutadania a provar aquest mitjà de transport que és cedit per l'administració.

L'objectiu és promoure una forma de transport respectuosa amb el medi ambient, motivant nous hàbits entre la ciutadania a l'hora de moure's per la ciutat, remarcant els beneficis que comporta la ús de la bicicleta i el canvi d'hàbits en la mobilitat, fent èmfasi en la necessitat d'alliberar els carrers de la sobrecàrrega i de l'excés de mobilitat privada.

L'Ajuntament ha comptat amb els serveis de dos informadors d'sm per tal de donar suport a la gestió del circuit tant durant la jornada de 2017 com a la realitzada el 2018:

 • Assistència al muntatge de la parada.
 • Dinamització de l'activitat.
 • Informar la ciutadania sobre les ofertes existents en el mercat de les bicicletes elèctriques.
 • Assistència a la conducció de les bicicletes.
RIBA FARRÉ | Auditoria interna del sistema de gestió integrat

Auditoria interna del Sistema de Gestió integrat de Qualitat i Medi Ambient segons ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. (2018, 2019)

Comercial RIBA FARRÉ, SA és un gestor de residus autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya que desenvolupa l'activitat de reciclatge de metalls no fèrrics.
sm ha estat contractada per dur a terme una auditoria interna del sistema de gestió integrat de qualitat i medi ambient. L'auditoria va ser realitzada al juny de 2018 a les instal·lacions de l'Hospitalet de Llobregat, seguint la metodologia establerta a la norma ISO 19011:2012.

Els seus objectius són verificar:

- L'adequació del sistema a les normes ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015
- La conformitat de les activitats respecte als documents del sistema de gestió
- El grau d'implantació i eficàcia del sistema de gestió
- La coherència del sistema de gestió amb la política de l'organització
- El compliment dels requisits legals aplicables per part de l'organització

Com a resultat d'emet un informe d'auditoria el contingut del qual inclu les no conformitats i observacions trobades, així com els punts forts i oportunitats de millora.

CC. ALT EMPORDÀ | Campanya per a la recollida de matèria orgànica

Servei per a la planificació i execució de la campanya de comunicació de la recollida de matèria orgànica. (2018)

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà confia en sm per a portar a terme la planificació i execució de les campanyes de comunicació de la recollida de la matèria orgànica a 20 municipis de l'Alt Empordà (L'Armentera, Llers, Avinyonet de Puigventós, Navata, Bàscara, Pau, Cabanes, Peralada, Colera, El Port de la Selva, El Far d'Empordà, Portbou, Garriguella, Sant Pere Pescador, Garrigàs, Torroella de Fluvià, La Jonquera, Vilafant, Llançà i Vilamalla), tant en el servei de recollida domèstica com la comercial, amb els objectius específics:

• Explicar de manera personalitzada per a cada municipi i per cada tipologia de productors, l'entrada en funcionament del nou servei, com gestionar la matèria orgànica i quin tractament rebrà un cop dipositada al contenidor marró.

• Informar als ciutadans dels serveis de gestió i tractament de residus a nivell municipal i comarcal: Centre de tractament de residus, deixalleries, compostatge casolà...

• Potenciar els missatges positius en relació a la recollida de FORM emfatitzant en els beneficis ambientals de la correcta separació.

• Dotar a la ciutadania i als comercials dels elements de comunicació i gestió necessaris per a la separació de matèria orgànica, segons municipi.

• Promoure la prevenció i separació de la resta de fraccions dels residus municipals.

ECOPARC 4 | Formació bàsica sobre ADR en planta

Sensibilització en la manipulació de productes perillosos a operaris de planta.(2018)

Ecoparc de Can Mata, SL va sol·licitar els serveis especialitzats de sm per impartir un curs bàsic de 3 hores de durada amb l'objectiu de sensibilitzar els treballadors de la planta que descarreguen o manipulen mercaderies perilloses, principalment gasoil i àcid sulfúric.

Un tècnic especialista en prevenció de riscos es va desplaçar a les instal·lacions d'Ecoparc4 i va dur a terme la formació, tractant els següents punts:

- Introducció als productes perillosos
- Pictogrames de perillositat
- Característiques i propietats de l'àcid sulfúric i del gasoil
- Fitxa de seguretat
- Manipulació de productes químics: documentació ADR, Procediments per a la descàrrega d'àcid sulfúric i gasoil
- Equips de protecció individual (EPI) a emprar en les descàrregues d'àcid sulfúric i gasoil
- Actuació en cas de vessament
- Exercici pràctic: ús de les fitxes de seguretat

AJ. ZARAGOZA | Campanya de comunicació per a la recollida selectiva de la fracció orgànica

Campanya de comunicació i sensibilització associada al desenvolupament de 2 experiències pilot d'implantació en la gestió de la fracció orgànica dels residus al municipi de Zaragoza. (2018-2019)

L'Ajuntament de Saragossa inicia la recollida selectiva de bioresidus, confiant en sm per al desenvolupament de la campanya de comunicació i sensibilització ciutadana en dues experiències pilot a dos barris de la ciutat: Actur Rei Fernando i Zona centre - Avinguda Goya.

Un equip tècnic de sm, format per un coordinador, un ajudant de coordinació, un encarregat de logística i un grup d'educadors ambientals fan les tasques de comunicació directa i de proximitat, fent entrega de la clau del contenidor, un cubell de 10L per als residus orgànics, del material necessari i donant la informació necessària per separar correctament els residus orgànics ja sigui amb visites domiciliàries, amb sessions informatives a associacions de veïns, amb visites a grans productors o generadors singulars o també des d'estands informatius a peu de carrer.

sm també es fa càrrec del disseny i conceptualització de la campanya pel que fa a concepte creatiu i desenvolupament de la línia gràfica (naming, eslògan, clames, argumentació, logo, key visual... adaptant els materials divulgatius i publicitaris de la campanya.

 

TIRME | Caracterització de residus de platja de descàrrega i de rebuig

Caracterització de residus de platja de descàrrega i de rebuig al Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca (TIRME). (2018-actualitat)

TIRME, empresa concessionària del servei públic de gestió de residus urbans a Mallorca, confia en sm per dur a terme el servei de caracterització de residus a diferents instal·lacions, facilitant les mostres de la platja de descàrrega i de rebuig perquè els tècnics de sm procedeixin a la separació en les fraccions especificades a les instalacions del Parc de Tecnologies ambientals de Mallorca.

La metodologia seguida, consensuada prèviament amb TIRME, és la següent:

 • Neteja de la superfície de treball i descàrrega del material de la mostra (100 kg en el cas de residus de platja de descàrrega i 50 Kg per a material de rebuig).
 • Separació del material d'acord a les fraccions establertes.
 • Verificació de materials separats i realització del reportatge fotogràfic.
 • Anotació dels resultats de cada mostreig en la Fitxa de Caracterització i signa per la persona responsable de la caracterització.
 • Emissió de l'informe corresponent

 

AMB | Caracterització de mostres de neteja viària

Servei per a la realització de 60 caracteritzacions de residus de recollida viària. (2017-2018)

L'Àrea Metropolitana de Barcelona ha confiat en sm per dur a terme el servei de caracteritzacions de residus de recollida viària dels diferents circuits de recollida entrats a la planta de transferència de Gavà-Viladecans, segons la planificació que acordada entre les diferents parts actuants. Aquests treballs d'anàlisi permetran assolir l'objectiu determinar quina és la qualitat i tipologia d'aquest residus segons la seva procedència.

A partir de l'entrada del material, s'identifica la mostra/circuit i es procedeix a la seva pesada, passant llavors a la seva separació dels materials en les seves fraccions i subfraccions:

 • Valoritzables: Fusta, Paper i cartró, Plàstic no-envàs (rígid), ferralla voluminosa, envasos i no-envasos, PET, PEAD, MIX, Fèrric, Alumini, PEBD, Vidre (envàs i no-envàs), bateries.
 • RAEES: FR1, FR2, FR3, FR4, FR5.
 • No valoritzables: Matèria Orgànica, Fracció Vegetal, Tèxtil, Matalassos, Butà, Runa i restes d'obres, Altres residus especials, Voluminosos multimaterials i compostos, Altres i inclassificables.

Totes les fraccions i subfraccions són fotografiades un cop destriades, i passen un control de qualitat per part del personal d'sm, on es torna a comprovar de forma dirigida el contingut dels diferents contenidors.