AJ. SALOU | Manteniment del SGA segons ISO 14001 a les platges

Manteniment del SGA i adaptació de la ISO 14001:2004 de les platges del municipi als requeriments de la nova versió de la norma ISO 14001:2015. (2007-actualitat)

sm col·labora amb l'Ajuntament de Salou, primer en el disseny i implantació d'un sistema de gestió ambiental en totes les platges del municipi seguint les directrius de la norma ISO 14001:2004. Fins a la data, sm ha participat en el manteniment d'aquest sistema. Durant la temporada 2017, es va adequar el sistema de gestió als requeriments de l'última versió de la norma ISO 14001:2015. Les novetats més rellevants d'aquesta versió són:
 • Anàlisi del context de l'organització
 • Identificació de les parts interessades pertinents i la determinació de les seves necessitats i expectatives
 • Identificació de riscos i proposició d'accions per abordar-los
 • Enfocament al cicle de vida
Es va dur a terme el desenvolupament dels nous requisits d'ISO 14001:2015 i va procedir a adaptar la documentació existent i dissenyar la nova documentació necessària per a complir els mateixos, així com a millorar el sistema.
L'actuació es va completar amb una auditoria interna per tal de verificar l'adequació del sistema als requeriments d'ISO 14001:2015 i assegurar la transició a la nova versió de la norma.
DIP. BARCELONA | Activitats de mobilitat sostenible

Servei de Dinamització i Transport dels Recursos "Pedalem amb energia i per un aire més net" de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. (2017)

La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura és una iniciativa realitzada anualment que promou els hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, per tal de millorar la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació. Durant aquest període la Diputació de Barcelona ofereix als ens locals del seu àmbit competencial activitats per promoure accions d’educació i sensibilització ambiental vinculades a accions de la Setmana de la mobilitat, adreçades tant a la ciutadania general com als més petits.

Enguany, la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura s'ha dut a terme del 16 al 22 de setembre, sota el lema "Mobilitza't per un aire més net!".

Per tal d'abastar un major nombre d'activitats a la província de Barcelona, la Diputació de Barcelona ha cedit els recursos per realitzar l'activitat i un equip d'sm s'ha encarregat de la dinamització i del transport de l’activitat "Pedalem amb energia i per un aire més net". S’han realitzat un total de 6 itineràncies, on els participants, a través del moviment de la roda de la bicicleta estàtica al pedalar, generen energia per tal de fer funcionar la màquina de fabricació de gels i la trituradora dels mateixos per afegir-hi suc de llimona i fer-se un granissat; o bé la energia s’utilitzava per escalfar la resistència d’una màquina de fer crispetes, entregat a cada participant una paperina amb crispetes.

ICAEN | Sensibilització sobre l'estalvi i l'eficiència energètica

Servei dinamització de les activitats i dels recursos proposats a ajuntaments de Catalunya durant la Setmana de l'Energia. (2017)

Del 19 al 25 de juny del 2017 es va celebrar la Setmana de l'Energia, coincidint amb la Setmana Europea de l'Energia Sostenible, una campanya de conscienciació que pretén sensibilitzar la societat en relació a l'estalvi i l'eficiència energètica. 
Durant la campanya de la Setmana de l'Energia, sm s'encarrega dinamitzar activitats que l'Institut Català d'Energia (ICAEN) posa a la disposició dels Ajuntaments de Catalunya que ho soliciten. Un seguit d'activitats i recursos consistents en jocs i tallers per a nens, exposicions per a instal·lacions municipals i una xerrada. 
 
 • Tres jocs i tallers dirigits a nens i nenes des de 3 a 12 anys que tenen com a objectiu conscienciar-los sobre la necessitat de l'estalvi energètic i quines mesures són les que estan al seu abast per tal d'aconseguir-ho.
 • Quatre exposicions amb l'objectiu d'aprofundir en la informació de diverses temàtiques com l'obtenció de biomassa agrícola a Catalunya, vehicles elèctrics, rehabilitació energètica d'edificis i sobre mètodes d'estalvi energètic a les llars.
 • Una xerrada, que pretén aprofundir en la contractació i la facturació de l'energia a les llars dels ciutadans del municipi que el sol·liciti.

En total es varen realitzar 171 serveis de transport, muntatge, dinamització i desmuntatge de les diferents activitats i recursos a diferents municipis del territori.

EMATSA | Educació ambiental escolar

Serveis de planificació i execució del programa d'educació ambiental de l'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona (2017-2019)

EMATSA  gestiona el cicle integral de l'aigua de Tarragona, La Canonja, els Pallaresos i del Catllar. Mitjançant un equip d'educadors ambientals, sm gestiona i coordina les activitats ofertades a centres escolars i entitats per tal de dinamitzar els tallers d'aqualogia, i visites relacionades amb el cicle integral de l'aigua i els processos de depuració a l'estació de depuració d'aigües residuals (EDAR) de Tarragona, orientats tant a públic de diferents nivells d'escolarització com a entintats municipals, adaptant sempre el contingut del taller o la visita als coneixements del públic visitant.

- Els tallers d'aqualogia tracten el cicle integral de l'aigua. Es realitzen als centres escolars i mitjançant l'ús de material audiovisual (animacions i joc interactiu) es posa de manifest la conscienciació mediambiental. A més, també es realitzen diferents experiments a l'aula.

- Les visites estan dirigides tant a alumnes d'ESO, Batxillerat i Formació professional. Consisteixen en una explicació teòrica sobre els diversos processos que es duen a terme durant el procés de depuració d'aigua, mitjançant un audiovisual proporcionat per EMATSA i una visita guiada a la planta depuradora.

- Les visites dirigides a entitats municipals, pretenen conscienciar a la població de la qualitat de l'aigua que arriba a les seves llars i el posterior tractament pel que passa per retornar-la al medi en les millors condicions possibles. 

DEFESA | Caracterització de residus de paper-cartró

Caracterització de residus de paper-cartró procedent de recollides del contenidor viari blau, compactadores, confiscacions i recollida de cartró comercial. (2017)

L'objecte del projecte és obtenir resultats de la caracterització de 4 procedències de residus de paper-cartró per determinar la seva composició segons especificacions del Grup Defesa:

 • Paper-cartró procedent de compactadores de grans generadors
 • Recollida de cartró comercial
 • Paper-cartró procedent de la recollida del contenidor blau-iglú
 • Paper-cartró procedent de confiscacions de la Policia

L'equip especialista en caracteritzacions de sm, després d'aconseguir una mostra homogènia i representativa mitjançant homogeneïtzació, separació i quarteigs successius, es procedeix a la separació manual de materials en les diferents fraccions:

 1. Material sol·licitat: paper, cartró
 2. Impropis: plàstics, vidre, fusta, bric, metalls, altres
AJ. EL PRAT DE LLOBREGAT | Caracterització educativa de residus

Caracterització demostrativa de residus procedents del contenidor gris a la via pública amb fins educatius. (2017)

Durant la celebració de la festivitat municipal, l'Ajuntament del Prat de Llobregat va contractar els serveis d'sm per realitzar una caracterització al carrer de la fracció resta dels residus d'un contenidor. La caracterització tenia per objectiu que la gent i ciutadans que s'acostaven veiessin la quantitat i tipologia de residus que s'estan recollint en la fracció resta i que haurien de recollir de manera selectiva (fraccions de paper i cartró, envasos, vidre i orgànica). De cara a visualitzar de millor manera i fer entendre la necessitat de recollir correctament i de forma selectiva els residus, un informador ambiental s'encarregava d'anar apuntant els resultats en una pissarra i explicant els beneficis ambientals de realitzar una correcta separació.

Un cop finalitzada la caracterització, els residus es van dipositar en unes caixes de plàstic transparents i hermèticament tancades, on s'identificava la fracció, el pes recollit i el percentatge que aquest representa respecte el pes total caracteritzat. Aquestes caixes es van deixar en exposició pública per poder arribar a incidir i sin en un major nombre de ciutadans.

COMSA | Curs sobre trasllat de residus

Curs sobre trasllat de residus: RD 180/2015 a les instal·lacions de COMSA. (2017)

sm, sistemas medioambientales va realitzar una jornada de formació a petició de l'empresa COMSA CORPORACIÓN, en relació als tràmits relacionats amb l'aplicació del RD 180/2015, de 13 de març, pel que es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat Espanyol. Durant la jornada es van tractar les principals novetats que aporta el RD 180/2015 a la gestió de residus a Catalunya i es va comparar el règim anterior amb l'actual.

El curs té com a objectiu donar a conèixer les principals novetats que introdueix el RD 180/2015 en la gestió de residus, tant en el trasllat entre comunitats autònomes, com dins de la pròpia comunitat.

En aquesta jornada es tractaren els següents punts:

 • Novetats del nou règim de trasllat de residus i comparació amb l'anterior
 • Figura d'operador del trasllat
 • Gestió documental: contracte de tractament, notificació prèvia, document d'identificació
 • Realització de casos pràctics
 • Coexistència de les normatives autonòmica i estatal
AJ. GAVÀ | Campanya de millora de la mobilitat

Campanya informativa de millora de la mobilitat a la platja de Gavà (2017)

L’Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Gavà va elaborar un nou pla de mobilitat que introduia canvis al sistema d'aparcament del municipi. El Nou Pla de Mobilitat Estiu- 2017  per avançar cap a una mobilitat més sostenible té com a objectiu preservar els valors de la platja, establint un conjunt d'accions que han de garantir la fluïdesa i racionalització de la mobilitat en base a criteris més sostenibles: menys contaminació i més cura de l'espai públic.
 • Millor transport públic: gratuïtat del Gavabús els caps de setmana i festius fins al 6 d'agost i augment de la freqüència de pas.
 • Promoció de l'ús de la bicicleta. Es crea un nou carril bici en calçada a l'avinguda del Mar i s'instal·la un nou bicibox.
 • Més espais per als vianants. Amb el nou carril bici s'allibera per als vianants tota la vorera de l'avinguda del Mar. També es prohibeix l'aparcament de motos en voreres a la zona de la Vela, uns estacionaments que es traslladen a la calçada.
 • Menys places d'aparcament lliures durant els caps de setmana del 10 de juny al 24 de setembre mitjançant la generació de dues zones d'aparcament restringit per als residents de Gavà a ambdós costats de l'avinguda del Mar.
Sm va portar a terme l’acció informativa d'un equip de quatre educadors durant dos caps de setmana a la població que s’acostava a la zona de platja, tot explicant-los el nou sistema d’aparcament. En total es va incidir en aproximadament unes 900 persones.
MCP | Formació ambiental al personal intern

Pla de formació ambiental en matèria de prevenció, recollida selectiva i reciclatge de residus per al personal de MCP/SCPSA. (2017)

El Pla de Formació Ambiental en matèria de prevenció, recollida selectiva i reciclatge dels residus assimilables a domèstics produïts en el lloc de treball, va sorgir donada la voluntat de la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona (MCP) per millorar la comunicació interna i amb el clar objectiu de destacar el paper fonamental que juguen els seus propis treballadors i treballadores com a transmissors dels valors i les accions dutes a terme a les campanyes promogudes per l'organització (matèria orgànica, tovalloletes humides, etc.)

A l'abril de 2017 es va iniciar la fase d'anàlisi amb visites a 8 instal·lacions d'MCP (oficines, EDAR, ETAP, CTRO ...), reunions amb els responsables de cada instal·lació i enquestes voluntàries dirigides al personal. Després d'analitzar la situació de partida amb Direcció, es van proposar solucions i es van fixar els missatges a transmetre. Entre maig i juny es van realitzar 22 sessions formatives amb un total de 356 assistents. En elles es va sensibilitzar sobre la problemàtica ambiental associada a la gestió de residus i la necessitat de millorar la recollida selectiva tant a la feina com al domicili, especialment de la matèria orgànica. També es va exposar la situació de cada instal·lació, les possibles mesures que es durien a terme i es va donar pas a l'intercanvi d'idees i opinions.

L'enquesta de satisfacció dels assistents va donar una valoració global de 8 sobre 10.

ICL IBERIA SURIA & SALLENT | Auditoria Interna del Sistema de Gestió Ambiental

Auditoria interna del Sistema de Gestió Ambiental segons ISO 14001:2015. (2017)

ICL Iberia Súria & Sallent (abans IBERPOTASH, SA) és una companyia del sector miner dedicada a l'extracció, tractament i comercialització de sals sòdiques i potàssiques. sm ha realitzat una auditoria del seu sistema de gestió ambiental a les seves instal·lacions situades al Bages. El sistema de gestió està basat en la norma ISO 14001:2015 i l'auditoria es va realitzar a les ubicacions de Súria (oficines centrals, planta de tractament de minerals, planta de cristal·lització), Sallent (planta de tractament de minerals), Cabanasas (extracció de minerals) i Vilafruns (extracció de minerals).
 
L'auditoria va ser realitzada seguint la metodologia establerta a la norma ISO 19011:2012, a finals de maig de 2017. Els seus objectius van ser verificar:
 
 • L'adequació del sistema amb la norma ISO 14001: 2015, La conformitat de les activitats respecte als documents del sistema de gestió, El grau d'implantació i eficàcia del sistema de gestió, La coherència del sistema de gestió amb la política de l'organització, El compliment dels requisits legals aplicables per part de l'organització
Com a resultat es va emetre un informe d'auditoria el contingut del qual incloïa les no conformitats i observacions trobades, així com els punts forts i oportunitats de millora.
VALORIZA MEDIOAMBIENTE | Caracteritzacions de rebuigs de planta

Caracteritzacions anuals de rebuig de planta a la Planta de Compostatge de Torrelles de Llobregat (2017)

Valoriza Medioambiente pertany al Grup Sacyr, i com a empresa explotadora de la Planta de compostatge de Torrelles de Llobregat, va confiar en sm per tal de portar a terme les caracteritzacions anuals de rebuigs de planta diferenciant les mostres entre rebuig de pretractament i rebuig del refí.

En ambdos casos es parteix de 150 kg de mostra i es procedeix a una caracterització completa, separant minuciosament i quantificant les següents fraccions:


Orgànics fàcilment fermentables - Orgànics biodegradables a mig/llarg Fracció Vegetal - Fustes i troncs - Paper i cartró - Vidre - Bosses plàstic i plàstic film - Plàstic PET/PEAD/altres - Tetra Brick - Plàstic Mix (altres plàstics) - Metalls fèrrics - Paper alumini - Metalls no fèrrics (alumini) - Tèxtils - Tèxtil sanitari - Residus especials - Terres i runes - RAEEs - Voluminosos - Altres - Fins - Pèrdues.

 

MCP | Campanya informativa per a la recollida selectiva

Informació i entrega de materials per a la recollida selectiva a establiments HORECA del casc antic de Pamplona. (2017, 2018, 2019)

Les festes populars són unes de les expressions culturals més esteses al llarg del territori i que més moviment de persones genera. És un moment de reunió i celebració però no hem d'oblidar-nos que en el temps de lleure hem d'aconseguir mantenir la mateixa coherència ambiental que tenim en el nostre dia a dia. I és que un dels majors impactes d'un esdeveniment festiu és la gran quantitat de residus que genera.

Per això, als San Fermines, les diferents administracions i col·lectius implicats van voler fer un pas més cap a la prevenció i la millora en la gestió dels residus.
Amb l'objectiu de millorar la recollida selectiva de residus, i en concret dels envasos, el Departament de Residus de la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona va encarregar a sm el lliurament de materials i informació a 290 establiments d'hostaleria de Casc Antic de Pamplona, diferenciant el missatge entre els quals es troben en el recorregut del correbous.

Els 3 dies previs a l'inici de la festa, un equip de 6 informadors ambientals van realitzar visites porta a porta per informar els hostalers del canvi d'horari i freqüència de les recollides, lliurar una carta informativa i un díptic, repartir rotllos de 25 bosses grogues de 120 litres per a envasos i col·locar cartells a les portes dels locals, animant a la clientela a participar de la festa d'una manera cívica.

AJ. GAVÀ | Educació ambiental a l'eFira

Educació ambiental i dinamització de l'activitat amb bicicletes elèctriques dins la Festa de l'Energia i l'e-Fira. (2017)

L'Ajuntament de Gavà, dins del compromís municipal de reducció de gasos d’efecte hivernacle, engega la e-Fira, iniciativa enmarcada dins la Setmana Europea de l’Energia, acollint diverses empreses i activitats que mostren a la ciutadania les darreres novetats en eficiència energètica, mobilitat sostenible i noves tecnologies. 

Al costat de l'e-Fira s’hi ha instal·lat també la Festa de l’Energia, que persegueix uns objectius similars tot i que adreçats als més petits, i per tant consisteix en diversos jocs on la sostenibilitat és la protagonista. 

Un equip de dos educadors ambientals d'sm foren els encarregats de dinamitzar i sensibilitzar a través de l'activitat d'un circuit amb bicicletes elèctriques, on, disposant de recursos cedits per la Diputació de Barcelona, es recalquen els beneficis que comporta l'ús de la bicicleta i el canvi d'hàbits en la mobilitat, fent èmfasi en la necessitat d'alliberar els carrers de la sobrecàrrega i de l’excés de mobilitat privada, prioritzant sistemes de desplaçament més sostenibles: a peu, en bici, en vehicles elèctrics o en transport públic.

 

AJ. SANT CUGAT DEL VALLÈS | Caracterització de residus de la Festa Major

Identificació de la correcció de recollida selectiva de la Festa Major de Sant Cugat (2017)

Durant el mes de juny de 2017, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va contractar els serveis d'sm per dur a terme una caracterització de residus procedents d'un esdeveniment festiu concret dins de la festa major: un concert nocturn a la ubicació del Parc Joan Barnils , on es va realitzar una recollida de residus generats durant l'esdeveniment.

Es van recollir tots els residus generats en barra, en papereres ubicades a la campa i els propis residus dipositats de manera descuidada a terra. Tots aquests residus corresponents a les fraccions de vidre, envasos i resta (aprox. 970 kg) es van caracteritzar a la deixalleria del municipi, amb el principal objectiu de poder discriminar la qualitat de la mateixa i d'obtenir informació perquè l'Ajuntament disposi de dades per a realitzar una campanya comunicativa i informativa.

En el cas de la fracció vidre, l'objectiu era determinar quina quantitat de material no era vidre, obtenint-se un resultat d'un 85% de correcció en la segregació de residus. En la fracció d'envasos lleugers de punts de venda, es determinava quins materials no eren envasos lleugers (cartró d'envàs, fracció orgànica, vidre, palletes ...) i es va obtenir un 40% de correcció en la segregació. Per als residus recollits a campa, s'identifica un 70% de residus que haurien de ser recollits selectivament i no ho són.

ECOVIDRIO | Caracterització de vidre procedent de recollida selectiva

Caracteritzacions de residus d'envasos de vidre procedents de recollida selectiva. (2017-actualitat)

sm porta a terme el projecte de caracteritzacions de residus d'envasos de vidre procedents de la recollida viària per encàrrec de Ecovidrio, l'objectiu és avaluar la qualitat del vidre dipositat en l'iglú pels ciutadans.

Per a això, es treballa a 16 plantes de tractament al llarg de tota la Península ibèrica (inclòs Portugal), les Illes Canàries i Balears. Cada planta és visitada pels nostres tècnics de forma trimestral.

El treball consisteix en la caracterització manual de 200 kg seleccionats aleatòriament de les diferents entrades mostrejades, mitjançant el procediment marcat per Ecovidrio (descàrrega, homogeneïtzació de la mostra, separació mecànica de 1000 kg, quartejos fins a obtenir una mostra significativa de 200 kg, tamisat manual i separació dels materials).
Amb les dades obtingudes en el treball de camp, un tècnic realitza el corresponent informe adjuntant les fotografies dels processos, que posteriorment es lliura a Ecovidrio en format digital.

ECOVIDRIO | Verificació de la qualitat de vidre

Verificació de la qualitat de vidre en Plantes de tractament RSU. (2017-2018)

L'any 2017 Ecovidrio confia a sm, sistemes mediambientals la realització del projecte de verificació de la qualitat del vidre enviat a plantes de tractament de vidre per part de les plantes de reciclatge de residus sòlids urbans (RSU), renovant aquesta confiança l'any 2018.
 
Aquests treballs de verificació es realitzen trimestralment en 15 plantes de tractament de tot el territori nacional. Depenent de la planta, les mostres de 200 kg es caracteritzen per granulometria o per fraccions fins a un mínim d'1 cm.
 
Amb les dades obtingudes en el treball de camp un tècnic realitza el corresponent informe adjuntant les fotografies dels processos, que posteriorment es lliura a Ecovidrio en format digital.
AJ. ALCOBENDAS | Dia Mundial del Medi Ambient 2017

Realització d'activitats de conscienciació i educació mediambiental en el DMMA 2017

El 3 de juny de 2017 l'Ajuntament d'Alcobendas va encarregar a l'Aula d'Educació Ambiental del municipi (gestionada per sm des de 2010), l'organització del Dia Mundial del Medi Ambient.

Aquesta jornada es va celebrar al Jardí de la Vega, un dels espais verds del municipi i va congregar més de 3.000 persones que van gaudir durant tot el matí d'activitats lúdiques i d'oci amb caràcter ambiental de diferent índole, on grans i petits van poder participar del lliurament de plançons, contacontes, activitats d'hort ecològic, tallers de reciclatge tèxtil amb retalls, castell inflable a canvi de reciclar vidre, taller d'objectes per a mascotes amb material reciclat... Entre les activitats cal destacar la Gimcana dels residus, en la qual van participar més de 800 nens del municipi.

Per al correcte desenvolupament de l'activitat, sm, va coordinar a un equip de 10 persones que, mentre feien tasques de cocienciación i educació ambiental, es van encarregar en tot moment del bon funcionament de la jornada.

 

AGÈNCIA DE L'HABITATGE | Auditoria Interna del Sistema de Gestió Integrat

Auditoria interna del Sistema de Gestió Integrat (Qualitat i Medi Ambient) a les instal·lacions de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (2017-2019)

sm ha estat contractada per l'Agència de l'Habitatge per a la realització de les auditories internes del Sistema de Gestió Integrat per al període 2017-2019.
La primera de les auditories ha estat realitzada al maig de 2017. En aquesta auditoria es van auditar les activitats i serveis administratius realitzats a les oficines de l'Agència als carrers Diputació 92 i Aragó 244 de Barcelona, ​​així com dels serveis Territorials a Tarragona, Terres de l'Ebre, Girona i Lleida.
 
L'auditoria, duta a terme segons els requeriments de la norma ISO 19011:2012, tenia com a objectius comprovar l'adequació del Sistema de Gestió Integrat a les normes ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, i el Reglament CE 1221/2009 (EMAS III); la conformitat de respecte a la documentació que defineix el Sistema; el grau d'implantació i coneixement entre el personal, així com establir possibilitats de millora del sistema. A més, l'auditoria tenia també com a objectiu la comprovació del compliment de la legislació ambiental per part de l'organització, així com comprovar la traçabilitat de les dades i resultats publicats en la Declaració Ambiental.
AJ. GIJÓN - EMULSA | Campanya de comunicació de recollida selectiva

Campanya de comunicació per a la implantació de la recollida selectiva de matèria orgànica a Gijón (2017)

La Directiva europea de residus estableix la necessitat que els estats membres assoleixin el 2020 una taxa de recollida selectiva del 50% dels residus sòlids urbans. Amb l'objectiu d'avançar en aquesta direcció, la ciutat de Gijón ha decidit implantar la recollida selectiva de matèria orgànica en tot el concejo, implantació que desenvolupa gradualment per fases, iniciades el 2016 al Polígon de Pumarín.

EMULSA desenvolupa les tasques d'implantació d'aquesta recollida, així com les campanyes de comunicació per sensibilitzar la ciutadania. D'aquesta manera va contractar a sm sistemes mediambientals per desenvolupar durant els mesos d'abril i maig de 2017 accions per fomentar la inscripció de la ciutadania en el sistema de recollida selectiva de matèria orgànica de paral·lela implantació. Durant la campanya, centrada en els barris de Viesques, Montevil, Nou Roces i Nou Gijón, es van desenvolupar xerrades a les AAVV, punts informatius en els àmbits de major confluència pública (supermercats, parcs públics, etc.) i la visita porta a porta dels habitatges localitzats als esmentats barris per part de l'equip de l'equip d'informadors d'sm.

Per optimitzar les accions sm ha dissenyat un aplicatiu específic de gestió online dels registres d'inscrits, que facilita una millor operativa i l'extracció d'indicadors de la campanya. Els resultats de la campanya han superat amb escreix les expectatives, ja que es va assolir la barrera del 40% en tots els barris objecte de la mateixa.

AJ. GAVÀ | Comunicació i educació ambiental al municipi

Servei de tasques de comunicació i educació ambiental del Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Gavà (2017-2021)

L'objectiu d'aquest servei és la prestació de suport tècnic i personal especialitzat que treballa des del propi Ajuntament, per tal de dur a terme i desenvolupar tasques que s'articulen en 4 blocs de prestacions:

 • Comunicació i Educació Ambiental: Planificació i coordinació de campanyes mediambientals (Prevenció de residus, recollida selectiva, estalvi energètic i prevenció del canvi climàtic, mobilitat, campanyes i actes relacionats amb el medi natural...), comunicació i difusió d'actes, activitats i projectes del departament de Medi Ambient, i gestió de recursos educatius de les diferents campanyes escolars.
 • Gestió del Projecte "Xarxa d'Escoles per a la Sostenibilitat de Gavà": Tasques tècniques a realitzar en coordinació amb el dept. de Medi Ambient (assessorament als centres educatius, formació al professorat, visites als centres educatius de la Xarxa, coordinació amb les campanyes mediambientals...)
 • Execució del Programa d'Educació Ambiental Municipal: Tasques d'educació ambiental i monitoratge de tallers de ciències per a dinamitzar activitats de l'oferta educativa del programa d'educació ambiental.
 • Coordinació d'accions de sensibilització ambiental en moments puntuals com poden ser, festa de l'Energia, festa major, actuacions en mobilitat a la zona de platges, etc...