ECOEMBES | Caracterització i control de qualitat de residus

Serveis de caracterització de residus, control de qualitat de materials, controls d'estoc i determinacions d'humitat i brutícia a Catalunya i Balears. (2018-2020)

Ecoembes va confiar a sm, sistemes mediambientals la prestació dels serveis a 14 instal·lacions de la zona geogràfica de Catalunya (50%) i Illes Balears, consistents en:

 • Caracterització de residus
 • Control de qualitat de materials recuperats en plantes de selecció, plantes d'escombraries en massa, instal·lacions de recicladors/recuperadors i altres instal·lacions semblants
 • Control d'estocs de materials recuperats en plantes de selecció, plantes d'escombraries en massa i instal·lacions de recuperadors/recicladors
 • Determinacions d'humitat i de brutícia adherida

Tots aquests serveis es desenvolupen segons metodologies, manuals, procediments i instruccions tècniques d'Ecoembes, complint les especificacions que es determinen al plec tècnic. Per a això, sm posa a disposició d'Ecoembes diferents equips de caracteritzadors que realitzen les visites necessàries a les 14 instal·lacions indicades, amb els mitjans materials necessaris per al desenvolupament de les diferents tasques (vehicles, EPI, bàscules, dispositius digitals i material específic ...), elaborant un detallat informe de cada actuació, acompanyat per un reportatge fotogràfic que il·lustra el procés de principi a fi.

MCP | Prova pilot d'aprofitament alimentari

Assistència tècnica a la prova pilot d'aprofitament alimentari en establiments HORECA del Casc Antic de Pamplona. (2018)

Dins de la Fase V d'implantació del cinquè contenidor a la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona (MCP) que sota el lema "Marrons? Sí, gràcies / Organikoak? Bai, mila esker" convida a reciclar els residus orgànics, cal destacar la prova pilot d'aprofitament alimentari en 44 establiments d'hostaleria i restauració del Casc Antic i un de Mutilva de Pamplona i la col·laboració amb empreses de càtering i amb el Programa Educatiu de la Mancomunitat.

Els clients que ho desitgen poden sol·licitar el menjar sobrant que se'ls lliura en un recipient dissenyat per a la ocasió, apte per al microones i que, després del seu ús, podran compostar o reciclar al contenidor marró de matèria orgànica.

L'objectiu d'aquesta campanya és reduir la quantitat de menjar en bon estat provinent de restauració que acaba convertint-se en escombraries, així com treballar la sensibilització de la ciutadania i del personal d'hostaleria sobre la problemàtica del malbaratament alimentari, el que suposa d'desaprofitament de recursos i generació de residus orgànics. Sota el lema de "Aquí no es llença res ... emporta't les teves sobres!", L'experiència va tenir una durada de dues setmanes, lliurant-se en cada establiment recipients i targetes informatives dirigides als comensals.

DIP. BARCELONA | Verificació del compliment de normativa

Campanyes de verificació del compliment de la normativa exigible als establiments comercials en l'àmbit de la informació als consumidors en els municipis de la província de Barcelona, ​​exceptuant la capital. (2017-2018)

La Diputació de Barcelona ha comptat amb sm per a la realització de la campanya informativa i explicativa adreçada a establiments comercials de més de 30 municipis sobre els elements de bàsic compliment en matèria normativa exigible. Un equip d'informadors d'sm ha informat sobre aspectes de compliment lingüístic, informació bàsica relativa a l'tiquet de compra i factures, obligatorietat de disposar de preus visibles al públic o de disposar de fulls de reclamacions oficials, obligatorietat d'incloure el lloc de procedència de certs productes ...

En aquesta campanya s'ha interactuat amb més de 2.000 establiments comercials, generant els corresponents informes de compliment per àmbit territorial (municipi) i diferenciant les visites segons tipologia d'establiment:

 • Visita a establiments comercials situats en mercats municipals no sedentaris (ambulants)
 • Visita a establiments comercials situats en zones comercials
DIP. BARCELONA | Verificació d'activitats comunicades de 5 municipis de Barcelona

Pla i programa de verificació d'activitats comunicades dels municipis de Collbató, Sant Climent de Llobregat, El Papiol, Sant Esteve Sesrovires, Les Cabanyes. (2018)

Els plans i programes de verificació es realitzen per tal d'organitzar, donar periodicitat, planificar i establir la metodologia de les actuacions de comprovació sobre les activitats i els establiments subjectes a règims de declaració responsable i comunicació prèvia, amb l'objectiu de comprovar que compleixen amb els requisits establerts en les normes que els siguin aplicables.

Per a poder elaborar els plans i els programes de verificació dels municipis que la Diputació de Barcelona ha confiat a sm, es fa una revisió prèvia de la classificació de les activitats i un cribatge per separar les activitats que entren o no en el pla de verificació. Aquest pla defineix els objectius i les prioritats de les accions de verificació i sobre aquesta base fixa els criteris que s'aplicaran per establir l'ordre cronològic de les verificacions.

A continuació es redacta el programa de verificació segons el model de la Diputació de Barcelona, implementant el pla de verificació i contenint la previsió de les actuacions de verificació que s'han de dur a terme. El programa permet l'execució del pla dins d'un marc flexible als canvis, ja que es pot adaptar a nous requeriments o necessitats, a la comunicació de noves activitats, al cessament d'activitats existents, els recursos disponibles i en l'experiència adquirida durant la seva implantació.

AJ. CASTELLDEFELS | Formació i seguiment de compostaires novells

Control de funcionament i formació de compostaires novells al municipi. (2017)

L'Ajuntament de Castelldefels va confiar en sm per tal de fomentar la correcta gestió de la matèria orgànica que es genera en els domicilis particulars, oferint formació i visites domiciliàries als nous compostaires del municipi. El personal tècnic d'sm va concertar les visites domiciliàries, va donar la formació bàsica necessària per tal de realitzar el procés de compostatge domèstic i va elaborar els posteriors informes de cadascuna de les visites. 

En aquests tallers es va proporcionar informació sobre els fonaments del compostatge domèstic, quins residus es poden compostar, el procés de compostatge, donant les consignes bàsiques de funcionament i aportacions de residus als compostadors, així com una explicació de les condicions de funcionament òptim del compostador (proporcions de barreja, tipus de materials a aportar, muntatge correcte, ubicació del compostador, etc).

AJ. MASNOU | Control dels serveis de neteja i recollida de residus municipals

Servei d'assistència tècnica i assessorament en el contracte de serveis de recollida de residus, neteja viària, passeig marítim i platges del municipi. (2017-2020)

L'Ajuntament del Masnou ha confiat en sm per a portar a terme aquest projecte de control i supervisió dels serveis de neteja i recollida de residus del municipi, que inclou la recollida de residus de totes les seves fraccions (FORM, envasos, paper-cartró, vidre i resta), la recollida de mobles i residus voluminosos, d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) i de piles, el transport dels residus, el manteniment de contenidors de totes les fraccions (inclosos els soterrats), la neteja dels contenidors, neteja viària i buidat i neteja de les papereres, neteja del passeig marítim i de les platges.

L'equip tècnic d'sm responsable del servei, format per un coordinador tècnic i un inspector de camp, s'encarrega de la supervisió, coordinació i gestió diària de les tasques a realitzar així com de tasques complementàries (seguiment, inspecció i control d'execució), de la interlocució amb l'empresa prestadora dels serveis, i de la coordinació amb els tècnics municipals, a més de donar assessorament tècnic, econòmic i de formular propostes de millora.​

CC. SOLSONÈS | Pla local de prevenció de residus municipals

Redacció del Pla Local de prevenció de residus municipals del Solsonès. (2017-2018)

Les directrius comunitàries en matèria de residus situen la prevenció en el primer nivell qualitatiu en l'escala d'actuacions i tractaments. En aquest context, les diverses administracions han iniciat estudis per reduir el consum i la generació de residus.

Aquest estudi, encarregat pel Consell Comarcal del Solsonès, té per objecte analitzar les actuals taxes de generació de residus i establir accions per assolir una reducció de les mateixes, de l'ordre del 15 % en relació a les generades l'any 2010, per tal d'assolir l'objectiu quantitatiu establert pel PRECAT (Agencia de Residus de Catalunya).

D'entre les tasques desenvolupades per l'equip de consultors experts en estudis de diagnosi de residus municipals d'sm en l'àmbit de l'estudi poden destacar-se les següents:

 • Prognosi de la generació de les diverses fraccions de residus
 • Anàlisi de la bossa tipus
 • Enquesta a la ciutadania i comerços sobre els hàbits d ecònom i gestió de residus
 • Establiment d'objectius quantitatius i qualitatius de reducció
 • Definició i quantificació d'actuacions per assolir els objectius de reducció previstos
 • Avaluació econòmica.
CC. SOLSONÈS | Diagnosi i pla de millora de la recollida selectiva de la FORM

Diagnosi de la recollida selectiva municipal i elaboració d'un Pla d'actuacions de millora de la recollida selectiva de la FORM a la Comarca del Solsonès. (2017-2018)

A la Comarca del Solsonès conviuen tres models diferents en relació a la gestió i recollida selectiva de la fracció orgànica (FORM): Autocompostatge a les zones rurals, Recollida en contenidors de carrer i posterior recuperació de la FORM (Solsona i el Pi de Sant Just) i Recollida porta a porta i posterior recuperació de la FORM a Sant Llorenç de Morunys.

Aquest estudi, encarregat per l'Àrea de Medi Ambient i Territori del Consell Comarcal del Solsonès, té per objecte analitzar l'estat de la recollida des dels punts de vista tècnic i econòmic i proposar mesures per a la seva optimització, d'acord amb els objectius establerts per les directives europees.

D'entre les tasques desenvolupades pels consultors d'sm en l'àmbit de l'estudi poden destacar-se les següents:

 • Prognosi de la generació de FORM
 • Anàlisi de la bossa tipus
 • Caracteritzacions sobre el terreny de contrast en la fracció resta
 • Revisió d'indicadors econòmics
 • Enquesta a la ciutadania i comerç
ALFREDO MESALLES | Adaptació del Sistema de Qualitat a la norma ISO 9001:2015

Adequació del sistema de qualitat segons ISO 9001:2008 als requeriments de la ISO 9001:2015. (2017)

Alfredo Mesalles, SA, és una empresa dedicada a la recuperació de pneumàtics i residus de cautxú vulcanitzat i sense vulcanitzar. Entre setembre i desembre de 2017 sm va portar a terme l'adequació del seu sistema de gestió de la qualitat, implantat segons la norma ISO 9001:2008, als requeriments de l'última versió ISO 9001:2015. L'àmbit del sistema de gestió incloïa les instal·lacions de Alfredo Mesalles a Gavà, Sant Boi i Pont de Vilomara.
 
En una primera fase es va dur a terme una anàlisi del sistema des del punt de vista dels requeriments de la versió 2015 de la norma ISO 9001, identificant-se aquells punts del sistema de gestió que eren necessari modificar per adaptar-se als actuals requisits. Fruit d'aquesta anàlisi inicial, mitjançant reunions periòdiques amb els responsables del Sistema es va procedir a adaptar la documentació existent i dissenyar la nova documentació necessària per a complir les noves clàusules de la norma. La implantació del sistema es va completar amb una formació dirigida a la Direcció de l'empresa sobre les novetats de la versió d'ISO 9001: 2015 i de les oportunitats que aquesta ofereix per a la gestió del negoci.
 
Finalment es va realitzar una auditoria interna per verificar l'adequació del sistema als requeriments d'ISO 9001:2015 i assegurar la transició a la nova versió.
LINCOLN ELECTRIC | Adequació del Sistema de Qualitat amb la norma ISO 9001:2015

Adequació del sistema de qualitat als requeriments de la nova versió de la norma ISO 9001:2015 (2017)

LINCOLN ELECTRIC IBERIA, S.L., és una empresa dedicada a la comercialització i distribució de productes de soldadura i tall. Entre setembre i desembre de 2017 sm va dur a terme, en les seves instal·lacions de Sant Feliu de Llobregat, l'adequació del sistema de gestió de la qualitat implantat segons la norma ISO 9001:2008, als requeriments de l'última versió ISO 9001:2015.
 
En una primera fase es va dur a terme una anàlisi del sistema des del punt de vista dels requeriments de la versió 2015 de la norma ISO 9001, identificant-se aquells punts del sistema de gestió que eren necessaris modificar per adaptar-se als actuals requisits. Fruit d'aquesta anàlisi inicial, mitjançant reunions periòdiques amb els responsables del Sistema es va procedir a l'adaptació de la documentació existent i al disseny de la nova documentació necessària per a complir les noves clàusules de la norma. La implantació del sistema es va completar amb una jornada de sensibilització a l'equip directiu sobre les novetats de la versió d'ISO 9001: 2015 i de les oportunitats que aquesta ofereix per a la gestió del negoci.
 
Finalment es va realitzar una auditoria interna per verificar l'adequació del sistema als requeriments d'ISO 9001: 2015 i assegurar la transició a la nova versió.
DIP. BARCELONA | Consorci Parc de la Serralada Litoral

Atenció a l'usuari en el Centre d'Informació als visitants de la Creu de Can Boquet del Consorci de la Serralada Litoral. (2018-2019)​

sm es fa càrrec del servei al Centre d'Informació ubicat al refugi de la Creu de Can Boquet a Vilassar de Dalt, amb l'objectiu d'atendre als usuaris i difondre els valors naturals i culturals del territori del Parc de la Serralada Litoral.

El parc té un paper ecològic fonamental, ja que posa en contacte el litoral amb les valls interiors. La seva localització, en una zona densament poblada en l'entorn de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ​​l'ha convertit en un espai natural molt visitat. Aquest espai posa a l'abast de tot aquell que el visiti una xarxa d'equipaments i programes que permeten conèixer i gaudir del territori. Un educador ambiental ofereix els serveis d'informació, acollida i venda de publicacions en un dels equipaments d'ús públic amb què compta el Consorci destinat a l'acollida de visitants per tal d'atendre'ls, orientar-los i fer més profitosa la seva estada.

El parc està gestionat pel Consorci del Parc de la Serralada Litoral, format per la Diputació de Barcelona (Xarxa de Parcs Naturals), la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de l'Maresme, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i els ajuntaments d'Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Martorelles, Montornès del Vallès, Òrrius, Premià de Dalt, la Roca del Vallès, Santa Maria de Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt.

AJ. BARCELONA | Campanya informativa per a la recollida selectiva de residus PaP a Sarrià

Campanya informativa per al nou sistema de recollida selectiva de residus "Porta a porta" a Sarrià. (2018)

El nou sistema de recollida de residus porta a porta donarà servei a 8500 habitants del casc antic de Sarrià, i té com a objectiu la millora de la recollida selectiva del 35% al 55%.

Es tracta d’un sistema pioner a la ciutat de Barcelona, que suposa una millora de la qualitat de l’espai públic per als veïns: Més espai públic lliure com a conseqüència de la retirada dels contenidors del carrer, millora del mobiliari urbà per la instal·lació de papereres noves amb tapa per als residus de petit format, carrers i places més netes, millora de la qualitat dels residus recollits en totes les fraccions i, en especial, els que provenen de la matèria orgànica i també millora de la qualitat de l’aire així com de la disminució dels nivells de soroll.

sm col·labora activament en aquesta campanya informativa Porta a Porta que lidera l'estratègia de Residu Zero a la ciutat, organitzant les sessions informatives i de participació, i aportant els coneixements i l'experiència dels informadors ambientals necessaris per tal de fomentar la participació de la ciutadania. Dins la campanya de comunicació, es distribueix el material necessari per la recollida PaP com els cubells d’orgànica, bosses compostables i per altres fraccions, material divulgatiu (guia i imant). L'entrega del material es fa porta a porta, informant als veïns del nou sistema de forma individualitzada.

AJ. CERDANYOLA DEL VALLÈS | Educació ambiental escolar

Activitats d'educació ambiental als centres escolars de Cerdanyola del Vallès. (2017-2019)

L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha comptat amb sm, sistemes mediambientals per tal de portar a terme durant els cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019 el servei de coordinació, monitoratge i tallers d'activitats d'educació ambiental del programa Cerdanyola Educa.

Mitjançant aquest programa, l'ajuntament ofereix a tots els centres docents del municipi la possibilitat de participar en una programació d'activitats que té com a objectiu facilitar experiències que col·laborin a l'educació integral dels infants i adolescents des de l'educació infantil, primària i secundària fins als centres d'educació especial.

Els recursos de temàtica ambiental oferits als centres estan adaptats al grup al qual van dirigits, en funció de l'edat i dels seus coneixements i se centren en dos grups segons la temàtica tractada:

 • Activitats de coneixement del medi natural, residus i aigua: "Investigadors de l'aigua", "Els nostres veïns els ocells", "Coneix la riera de Sant Cugat", "El jardí de papallones"...
 • Activitats d'energia i promoció de l'estalvi energètic: "El conte del sol", "Cuines solars"...
MCP | Campanya de reforç de la recollida separada de matèria orgànica a la Comarca de Pamplona (Fase V)

Programa d'accions de comunicació directa i de proximitat per al reforç de la implantació en la gestió de la fracció orgànica dels residus. (2017-2018)

La Mancomunitat de la Comarca de Pamplona (MCP), en estreta col·laboració amb sm, sistemes mediambientals, inicia aquesta campanya de reforç a mitjans 2017 en els 47 municipis mancomunats, amb l'objectiu de reforçar el missatge entre aquells usuaris que ja inscrits en fases anteriors, augmentant la sensibilització envers la problemàtica ambiental de la gestió de residus, i en concret de la matèria orgànica, fomentant que la seva participació sigui realment activa, amb un compromís tant individual com col·lectiu.

L'equip de tècnics i informadors ambientals d'sm gestiona, coordina i realitza reunions amb els ajuntaments, 1.500 visites domiciliàries en localitats rurals, 1.400 visites d'assessorament a inscrits al compostatge domèstic, visites porta a porta a 900 establiments del canal HORECA i a 750 productors singulars, instal·lació de punts informatius itinerants, presència d'informadors a peu de contenidor en més de 500 àrees d'aportació de l'àrea urbana i periurbana, campanyes específiques en hortes i merenderos del Parc Fluvial, presència d'agents informadors en dinars populars, participació en esdeveniments festius i dinamització de activitats de sensibilització per a públic infantil i per a públic adult... a més, cal destacar la prova pilot de reducció del malbaratament alimentari en 40 establiments HORECA del Casc Antic de Pamplona i la col·laboració amb empreses de càtering i amb el Programa Educatiu de Mancomunitat.

GOV. ILLES BALEARS | Sensibilització ambiental en espais naturals de Menorca

Campanya de sensibilització en entorns litorals d'Espais naturals de Menorca. (2017)

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears decideix iniciar la campanya "Els residus no tornen sols, torna el residu a casa" de sensibilització ambiental promoguda per Ecoembes que remarca la importància deportar a terme una conducta i consciència mediambiental per a la protecció i conservació en algunes de les platges (litoral i Espais naturals protegits) més freqüentades de la zona nord-est de Menorca. Finalment l'actuació sensibilitzadora se centra en el Parc Natural de s'Albufera des Grau, principal zona humida de Menorca i que en l'actualitat és el nucli de la reserva de biosfera.

L'objectiude la campanya és sensibilitzar els usuaris per aconseguir comportaments més sostenibles tant en l'entorn marí com en qualsevol altre entorn natural i promovent una actitud proactiva en la cura del medi ambient.

Un informador ambiental d'sm sensibilitza, durant cinc dies a la setmana de la temporada estiuenca, sobre el problema del "littering" o abandonament de residus, remarcant als usuaris els costos econòmics, ecològics i socials que suposa i la importància que siguin retirats i fomentant-ne la seva segregació.
Durant un total de 72 jornades informatives han participat 17.607 usuaris, s'han repartit 8.970 bosses per a residus. La campanya ha tingut molt bona acollida, valorada amb una mitja de 4,43 sobre 5 per part de l'usuari.

DIP. BARCELONA | Projecte Life+ Clinomics

Assistència tècnica per a la gestió i coordinació del projecte LIFE-Clinomics. (2017-2019)

Aquest projecte el coordina la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i té per objectiu augmentar la resiliència de les entitats locals mediterrànies a través de la intervenció en tres territoris: Reserva de la Biosfera Terres de l'Ebre, Alt Penedes i Parc Natural del Montseny - Reserva de la Biosfera i en tres activitats econòmiques: Turisme, agricultura i forestal.
 
Les principals tasques que desenvolupen els Consultors d'sm són les següents:
 • Elaborar un pla de control de l'execució de les despeses.
 • Fer un pla i el cronograma corresponent per a la recollida dels documents i l'elaboració dels informes de seguiment administratiu.
 • Realitzar la recollida de documentació i coordinar la redacció dels informes de seguiment del projecte per a la Comissió Europea.
 • Donar assessorament continu als socis en qualsevol aspecte de l'execució i el control del projecte que aquests plantegin.
 • Fer totes les consultes necessaries a la Comissió Europea per resoldre qualsevol incidència o dubte que es plantegi durant l'execució del projecte.
AJ. BARCELONA | Campanya sobre l'estacionament de motos

Campanya informativa per reordenar l'aparcament de motos en vorera a punts estratègics de Barcelona (2017)

La Direcció de Serveis de Mobilitat, juntament amb Districtes i Guàrdia Urbana, enceta una campanya per resoldre i reordenar l'aparcament de motocicletes en vorera, alliberant espai públic pels vianants i minimitzant la seva ocupació. Les actuacions prèvies a la campanya han estat: 
 • Minimitzar i regular els aparcaments en vorera. Reducció de l’impacte i el risc sobre els espais de vianants.
 • Crear i regular aparcaments en calçada. Creació de noves places en calçada limitada al potencial increment de places en aparcaments soterrats.
 • Incrementar l’ús dels aparcaments soterrats. Potenciació de l’ús d’aparcaments soterrats augmentant la disponibilitat de places d’aparcament per a motos amb tarifes competitives.
Un cop identificades les zones d’aparcament de motos en vorera més congestionades, l’Ajuntament de Barcelona ha volgut fer saber als ciutadans dels diversos districtes de la ciutat l’enduriment de les penes d'aparcament incorrecte de motos a les voreres.
Durant un període de 10 dies lectius, s’han desplegat diversos equips de dinamitzadors d'sm en punts estratègics de màxima afluència de motos mal aparcades als 10 districtes de Barcelona, en els horaris de més moviment, per tal d’informar al màxim de gent possible.
CONF. HIDROGRÀFICA DEL MIÑO-SIL | LIFE+ Regenera Limia

Acció E.4 del projecte LIFE+ Regenera Limia (2017-2018)

La C.H. del Miño-Sil va posar en marxa el juliol de 2014 el projecte "Regenera Limia" aprovat per la CE i emmarcat dins el programa LIFE +. El principal objectiu del projecte ve definit per demostrar la viabilitat i eficiència d'un enfocament innovador que integri mesures preventives i de regeneració d'un sistema fluvial altament modificat i amb una problemàtica accentuada d'eutrofització en una comarca amb gran concentració agroramadera, contribuint a complir amb els objectius de la Directiva Marc de l'Aigua.
En aquest projecte sm desenvolupa els treballs que s'emmarquen dins de l'Acció E.4: Gestió i seguiment del projecte, en què cal dur a terme els seguiments continus de les activitats previstes, l'avaluació dels resultats i els objectius assolits. Entre les tasques que sm porta a terme destaquen:
 • Sistema de seguiment i avaluació del projecte, desenvolupant un sistema d'indicadors de procés i d'abast dels resultats i impacte.
 • Valoració del projecte per part de la ciutadania sobre el grau de coneixement del projecte i les seves actuacions, la valoració de resultats, etc.
 • Assessorament a la Confederació Hidrogràfica en el compliment dels requisits establerts per la Comissió Europea, elaborant l'informe inicial, els informes intermedis i de desenvolupament així com l'informe final de seguiment i avaluació del projecte.
 • Relació i contacte amb les parts interessades que estan afectades per l'execució dels treballs.
ECOPARC | Formació de caracteritzadors

Formació de caracteritzadors de residus a Ecoparc de Barcelona - Grup Hedima. (2017)

A petició del Grup Hedima, empresa dedicada a la formació contínua de treballadors, es va procedir a abordar la formació de personal especialitzat en la caracterització de residus a la planta Ecoparc 1. Per a això, sm va preparar els materials i els continguts formatius d'aquestes jornades adreçades a 2 grups d'alumnes, amb 2 sessions de 4 hores per a cada grup d'alumnes.
Es van realitzar les sessions teòriques referents a la caracterització de residus i consistents en l'explicació de:

 • fases de caracterització
 • aspectes específics de prevenció de riscos
 • funcionament bàsic de la bàscula
 • forma de pesar (pes net, pes brut, tarat)
 • identificació de materials, especialment dels equivalents a materials plàstics (PET, PEAD, PCV ...)

La sessió pràctica es va realitzar mitjançant la caracterització in situ de materials.

Les formacions, tant a nivell teòric com a nivell pràctic, es van realitzar dins de les mateixes instal·lacions que disposa Ecoparc-1 a la Zona Franca.

ECOVIDRIO | Determinació de la qualitat de vidre en plantes rsu

Verificació extraordinària de la qualitat de vidre en Plantes de tractament d'Urbaser-Granada. (2017)

Durant l'últim trimestre del 2017 Ecovidrio va sol·licitar a sm, sistemes mediambientals realitzar uns treballs extraordinaris per a la verificació de la qualitat del vidre d'unes mostres específiques a la planta de tractament ECOCENTRAL Granada-Alhendin.

Un equip especialista en caracteritzadors de sm es va desplaçar a la planta per procedir als treballs de verificació, consistents en la caracterització de 6 mostres al novembre i 4 mostres al desembre de 20 kg cadascuna de material, procedint a la separació granulomètrica (<> 10 mm) i per fraccions: vidre, opal, infusibles (porcellana, pedres no rodants i argiles), o-gravetes (pedres rodants), metalls fèrrics, metalls no-fèrrics, plàstics, matèria orgànica i altres impureses.

Amb les dades obtingudes en els treballs de camp, l'equip tècnic va realitzar els corresponents informes adjuntant les fotografies dels processos, que posteriorment es van lliurar a Ecovidrio en format digital.