CC. SOLSONÈS | Prevenció del malbaratament alimentari

Desenvolupament d'actuacions per la prevenció del malbaratament d'aliments a la Comarca del Solsonès i Cardona. (2017)

sm, sistemes mediambientals desenvolupa una campanya de prevenció del malbaratament alimentari per al Consell Comarcal del Solsonès que vol fomentar el correcte aprofitament d'aliments tant a nivell ciutadà com professional, a l'hora que es redueix la generació de residus orgànics.

La campanya inclou la realització de tallers de cuina de "relleus" per aprendre a aprofitar al màxim els aliments en el nostre dia a dia, adreçada a públic general i escolar, i l'edició d'un calendari/receptari. Pel que fa a l'àmbit professional, s'han programat visites a grans productors de FORM susceptibles de malbaratar aliments, com són bars i restaurants, per tal de conèixer els seus hàbits, si disposen o no de mesures per prevenir el malbaratament i conscienciar de la importància de l'aprofitament alimentari.

Així mateix s'han adquirit i distribuit entre bars i restaurants de la comarca envasos de menjar per endur-se, per tal que els mateixos establiments els reparteixin als clients, fomentant així que els comensals s'enduguin les seves sobres del menjar a casa.

CC. SOLSONÈS | Foment i millora de la recollida selectiva de bioresidus

Servei pel desenvolupament del projecte de foment i millora de la recollida selectiva de residus orgànics a la Comarca del Solsonès i Cardona. (2017-2018)

El Consell Comarcal del Solsonès ha contractat a sm una campanya de millora de la recollida selectiva de la FORM a la comarca del Solsonès i Cardona.
 
Entre les actuacions realitzades per tal de sensibilitzar la ciutadania, s'inclou la instal·lació de punts informatius als mercats de Solsona i Cardona, la visita a grans generadors de FORM com ara bars, restaurants i hotels, la inspecció visual dels contenidors de FORM per avaluar el nivell de participació i l'organització de xerrades informatives amb diferents entitats i associacions. A més a més s'ha realitzat la compra de 20.000 bosses compostables que s'han distribuït durant els punts informatius i les xerrades.
 
Una altra de les actuacions realitzades durant aquesta campanya ha estat la realització d'una caracterització demostrativa de residus al carrer. Aquesta actuació consisteix a buidar a terra, en un punt concorregut de la via pública, un contenidor de fracció resta per procedir, posteriorment, a la classificació i separació de les diferents fraccions que s’hi troben: envasos lleugers, paper i cartró, vidre, orgànica, resta i altres (residus especials, altres que haurien d’anar a deixalleria, voluminosos, etc).
VIDACAIXA | Tallers de reparació i prevenció de residus

Tallers de manteniment i petites reparacions d'electrodomèstics per a treballadors de VidaCaixa. (2017)

En el marc de la Setmana del Medi Ambient organitzada pel Departament de Consultoria de Clients VidaCaixa Bcn, es proposa la realització de tallers de manteniment i petites reparacions d'electrodomèstics de l'àmbit domèstic, adreçat als treballadors/es. 

L'objectiu d'aquests tallers és sensibilitzar als mateixos treballadors sobre temes de conciència ambiental i sostenibilitat, relacionat amb els hàbits de la reparació com alternativa a la compra de nous productes. 

L'equip d'sm que imparteix els tallers, d'una durada aproximada de 2,5 hores, es fa càrrec de portar les eines i els materials pedagògics amb que treballaran els assistents, que aporten algún petit electrodomèstic espatllat que serveix per diagnosticar una possible avaria i resoldre dubtes sobre la seva reparació. L'objectiu del taller és descobrir quins són els problemes més habituals dels petits electrodomèstics com torradores, batedores, aspiradores, microones, cafeteres elèctriques, molinets, etc... Es donen les nocions bàsiques per al diagnòstic i reparació i s'estudia la mecànica elemental dels aparells, mentre els assistents aprenen a canviar o substituir petits components o peces de desgast: ganivetes de batedores, corretges d'engranatge, corretja de transmissió, fusibles etc. A més, s'enseya com fer un bon manteniment dels aparells per tal d'allargar-ne la seva vida útil.

AJ. CORBERA DE LLOBREGAT | Suport a compostaires

Suport i assistència a domicili als compostaires del municipi. (2017)

L'Ajuntament de Corbera de Llobregat ha apostat per l'autocompostatge, comptant ja amb més de 200 llars que el practiquen. D'aquesta manera, l'Ajuntament ha dipositat la seva confiança en sm per dur a terme el contracte de serveis de visites de compostaires al municipi. Per a tal efecte, l'equip d'sm es posa a treballar per a la concertació de les visites domiciliàries de seguiment a 90 compostaires nous dins del municipi, realitzades durant el darrer trimestre de 2017. 
Com a indicadors positius del compostatge trobem que el promig d'emplenat dels compostadors és del voltant d'un 60 %, que la freqüència d'aportació de materials és regular en un 91 % i que l'aportació de materials es considera bona o molt bona en un 90,1 %.

Totes les visites realitzades han tingut un resultat FAVORABLE, la qual cosa demostra la una execució adequada del procés de compostatge, malgrat que es detecten elements específics a millorar:
 • Humitat: Massa sec (21,6 %) Massa humit (13,6 %)
 • Barreja: Cal Barrejar més (13,6 %)
 • Mida de les restes: Material massa gran (33,6 %)
 • Insolació: Cal assolejar més (25 %)
 • Humectació: Cal humitejar o assecar (9 %)
CRACK HOGAR | Auditoria de Residus

Auditoria de residus del magatzem logístic de l'empresa Crack Hogar a Vilanova i la Geltrú. (2017)

L’objecte d’aquesta auditoria és la descripció dels residus produïts per l’activitat, comprovar que es realitza una gestió adequada dels residus generats i quantificar la producció anual real o estimada dels residus que es gestionen. Aquesta auditoria consisteix en la caracterització i identificació de la generació de residus a les instal·lacions del magatzem logístic de Vilanova i la Geltrú de l'empresa Crack Hogar, dedicada a la venda d'articles per a la llar i decoració durant la jornada de treball, per tal de poder identificar punts degeneració de residus i quantificació dels mateixos.

 • Identificació dels tipus de material residual generat a les instal·lacions.
 • Identificació dels punts de generació.
 • Quantificació dels residus generats al llarg de diferents períodes i projecció prevista anual.

Donat que l’activitat genera poca quantitat de residus, es varen acumular per un període d’una setmana. Durant la inspecció es va comprovar el tipus de residus generats i es van quantificar tots aquells que es gestionen a través de recollides municipals, pesant-los si calia amb un dinamòmetre digital.

FUND. BENITO MENNI CASM | Repara Renova't

Servei de formació i assessorament per a la reutilització i reparació d'objectes amb personal amb malalties mentals lleus. (2017-2019)

La iniciativa, promoguda per la Comissió d'Innovació de Benito Menni CASM, està en línia amb els programes d'intervenció de sostenibilitat mediambiental i s'ha dut a terme amb la implicació de sm, sistemes mediambientals, responent al compromís que des de Germanes Hospitalàires tenen amb el medi ambient i la sostenibilitat i que es tradueix també en allargar la vida útil a electrodomèstics que d'una altra manera acabarien com a residus.

Tècnics especialistes d'sm es van encarregar de la formació teorico-pràctica durant 12 setmanes d'un grup de 10 persones ateses en Benito Menni. Aquests usuaris serien els futurs encarregats de posar en funcionament el servei a principis de novembre de 2017 a l'Hospitalet de Llobregat (C/Santiago Ramón i Cajal, 31). La iniciativa, pionera en l'àmbit de la salut mental, té l'objectiu de fomentar l'autonomia, l'empoderament i la integració social dels usuaris amb malalties mentals, així com l'ocupació significativa i solidària del seu temps lliure, i promoure la sostenibilitat ambiental, el consum racional i la prevenció de residus. A més, l'existència del servei genera un impacte positiu en la població, que tindrà accés a l'espai, les eines i l'assessorament necessaris per a realitzar autoreparacions.

DIP. CADIS | Revisió i actualització dels PAES de 40 municipis

Revisió i actualització dels Plans d'Acció de l'Energia Sostenible de 40 municipis de la Província de Cadis (2017)

La Diputació de Cadis, per mitjà de la seva Agència de l'Energia, va contractar els serveis d'sm, per a la revisió i actualització dels Plans d'Acció de l'Energia Sostenible (PAES) de 40 municipis de la província. Els PAES són documents que recullen les actuacions per a la reducció de les emissions d'efecte hivernacle que els municipis es comprometen a implantar quan es van adherir al Pacte d'Alcaldes que promou la Comissió Europea.
 
El treball, realitzat entre agost i novembre de 2017, va consistir en analitzar els documents elaborats pels ajuntaments en 2014 i avaluar el grau de desenvolupament de les mesures ja contemplades, al mateix temps que s'incloïen noves mesures proposades pels ajuntaments en les reunions i visites que feien els nostres tècnics.
 
Un cop revisat cada PAES l'equip tècnic va realitzar un inventari de les emissions de gasos d'efecte hivernacle de cada municipi i es va estudiar el percentatge de reducció d'emissions que s'havia produït respecte a la data d'adhesió i el grau de consecució de l'objectiu de reducció marcat per cada ajuntament per a 2020.
C. BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS | Caracterització fracció orgànica i rebuig

Servei de caracterització de la FORM i fracció resta de la planta de compostatge de Manresa. (2017)

El Consorci del Bages per a la Gestió de Residus contracta els serveis d'sm amb l'objectiu de la inspecció i control de la qualitat de la fracció orgànica de la planta de compostatge, pel compliment de la llicència ambiental de la planta de compostatge corresponent al tercer trimestre de 2017. L'àmbit funcional del servei és el Parc Ambiental de Bufalvent, i les tasques de caracterització es realitzen a la planta de compostatge segons el protocol de l'ARC.

El procediment de la caracterització segueix els següents passos:

 • Entrada de material (identificació de lot/circuit) -> pesada material (identificació de lot) -> Descàrrega -> Homogeneïtzació del lot -> presa de mostra -> quarteigs i homogeneitzacions successives (fins a mostra de 250 kg) -> Pesada de mostra -> Caracterització (separació en fraccions i subfraccions) -> Resultats i redacció informes.

Es realitzen un total de 34 caracteritzacions de FORM i 4 de rebuig de planta, adjuntant als informes de resultats un minuciós reportatge fotogràfic on s'inclouen fotografies del Lot, la Mostra, la FORM i FV seleccionada, així com de les diverses fraccions residuals d’impropis.

GOV. d'ANDORRA | Estudis Modecom de caracterització de residus

Caracterització de residus segons metodologia MODECOM de fraccions rebuig, vidre, envasos i paper/cartró d'Andorra. (2014-2017)

El Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern d'Andorra ha confiat en sm des de 2014 per a l' estudi Modecom de caracterització de residus, que consisteix a obrir, destriar i quantificar les fraccions que es troben dins les bosses d’escombraries de la fracció de rebuig dels residus sòlids urbans (RSU) i també de la recollida selectiva (vidre, envasos i paper/cartró) que arriben al Centre de Tractament de Residus (CTR) segons un protocol (estàndard) conegut com a MODECOM. Gràcies a això, es pot analitzar quins residus hi ha i en quina quantitat hi són presents, i també es pot saber quins haurien d’haver estat destinats a la recollida selectiva, com els envasos, el paper i el cartró, el vidre o altres components que es recullen en deixalleries com ara ferralla, petits aparells electrònics i cablejat, etc. Durant el període 2014-2017 s'han realitzat un total de 108 caracteritzacions.

Per a la caracterització es prenen mostres de totes les parròquies. Els mostrejos es fan amb cadència mensual per tenir una millor representativitat de les dades i evitar períodes atípics o excepcionals. Els residus analitzats són separats minuciosament com a mínim en 13 fraccions diferents (puntualment 50 sots-fraccions) i pesats per determinar la proporció de residus present a les bosses d’escombraries, establir l’eficàcia de les recollides selectives i conèixer els components valoritzables.

AJ. VILADECANS | Caracterització educativa de residus

Caracterització a la via pública de residus del contenidor gris amb finalitat educativa. (2017)

Durant la celebració de la festivitat municipal de 2017, l'Ajuntament de Viladecans va decidir contractar el serveis de caracterització de residus d'sm per, aprofitant la gran afluència de gent, realitzar una caracterització al carrer de la fracció resta dels residus d'un contenidor per tal de sensibilitzar i fomentar la recollida selectiva de residus. La caracterització tenia per objectiu que els ciutadans que s'apropaven veiessin la quantitat i tipologia de residus que s'estan recollint en la fracció resta i que haurien de recollir de manera selectiva (fraccions de paper i cartró, envasos, vidre i orgànica).

De cara a visualitzar de millor manera i fer entendre la necessitat de recollir correctament i de forma selectiva els residus, un informador ambiental s'encarregava d'anar apuntant els resultats en una pissarra, explicant els beneficis ambientals de realitzar una correcta separació mentre l'equip de caracteritzadors separaven els residus per tipologia.

Un cop finalitzada la caracterització, els residus es van dipositar en unes caixes de plàstic transparents i hermèticament tancades, on s'identificava la fracció, el pes recollit i el percentatge que aquest representa respecte el pes total caracteritzat. Aquestes caixes es van deixar en exposició pública per poder arribar a incidir en un major nombre de ciutadans.

ARC | Guia d'ajuda per al registre de productors de residus

Disseny i redacció de la Guia d'Ajuda per a la tramitació de la inscripció al registre de Productors de l'Agència de Residus de Catalunya. (2017)

El registre de productors de residus industrials és un registre obligatori per a les empreses productores de residus de l'àmbit territorial de Catalunya. En aquest registre cada empresa té assignat un codi de productor identificador que s'utilitza per formalitzar qualsevol documentació de gestió de residus. Tots els centres / establiments que produeixin residus perillosos independentment de l’activitat (industria, comerç o servei) i els centres / establiments independentment de l’activitat, que no produint residus perillosos, produeixin una quantitat igual o superior a les 1.000 tones de residus no perillosos, han d'estar inscrits com a Productors de Residus.

sm ha dissenyat i elaborat una guia d’ajuda per a la tramitació de la inscripció en el registre de productors a l’Agència de Residus de Catalunya. Es tracta d’una guia d’ajuda de caire general vàlida per a qualsevol tipus de productor de residus i que proporciona tota la informació necessària per realitzar de forma correcta el tràmit d’inscripció. El resultat ha estat una guia pràctica que dona resposta als principals dubtes amb que es troben els productors a l’hora de complimentar el formulari d’inscripció que es tramita via SDR, una guia visual acompanyada d’imatges i captures de pantalla del programa que complementen la informació.
AJ. SANTPEDOR | Millora de la recollida Porta a Porta

Campanya informativa per a la implantació de la millora del contracte de recollida porta a porta de residus. (2017)

Dins el marc del servei de disseny i gestió per la posada en servei de la millora del contracte de recollida del porta a porta per a l'Ajuntament de Santpedor tenien com a objectius:

 • Reduir fins a un màxim d'un 3% els impropis presents a la FORM.
 • Implantar la obligatorietat de l'ús de la bossa compostable. 
 • Limitar l'aportació de fracció resta per evitar la fuga de fraccions valoritzables.
 • Identificar els cubells amb una TAG associat al generador.
 • Millorar els índexs de participació en la recollida porta a porta.

L'equip d'sm va realizar les tasques de disseny dels materials de comunicació i una campanya informativa i d'entrega de material, on sm va destinar un equip d'educadors ambientals que durant quatre setmanes a més de fer les visites porta a porta, varen establir un punt fix informatiu on informaven sobre el sistema de recollida porta a porta, recordaven als usuaris com realitzar la recollida selectiva de manera correcta i entregaven tant els nous cubells com el material de comunicació. En total es van entregar cubells a 2.291 domicilis, arribant a interaccionar amb el 81,3% de la població.

GOV. ILLES BALEARS | Servei d'informació al paratge natural de la Serra de Tramuntana

Servei de informació al paratge natural de la Serra de Tramuntana de Mallorca. (2017)

Des de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears es contracta a sm un servei puntual d'informació ambiental sobre el paratge natural de la Serra de Tramuntana. Aquest servei el duen a terme dos informadors ambientals que durant tots els dies de la setmana de la temporada estiuenca de 2017, donen vida a aquesta campanya actuant sobre el territori i promovent una actitud de protecció i sostenibilitat amb el medi ambient des del 24 de juliol al 26 de setembre de 2017, realitzant una campanya de sensibilització ambiental, d'informació sobre la zona a l'usuari i també un servei d'inspecció sobre l'estat de 18 zones del paratge natural.

Amb tota la informació obtinguda durant aquest servei es realitza un informe on es detalla la situació actual de l'entorn, observacions i propostes de millores perquè el GOIB pugui actuar en conseqüència.
 
En total es va informar a 29.477 usuaris (visitants, senderistes, motociclistes, ciclistes, campistes, corredors, escaladors ...) i es van observar un total de 4.806 vehicles. A general la campanya ha tingut una gran acollida per part del visitant que agrairia tenir un informador/a a la zona visitada.
AJ. SALOU | Manteniment del SGA segons ISO 14001 a les platges

Manteniment del SGA i adaptació de la ISO 14001:2004 de les platges del municipi als requeriments de la nova versió de la norma ISO 14001:2015. (2007-actualitat)

sm col·labora amb l'Ajuntament de Salou, primer en el disseny i implantació d'un sistema de gestió ambiental en totes les platges del municipi seguint les directrius de la norma ISO 14001:2004. Fins a la data, sm ha participat en el manteniment d'aquest sistema. Durant la temporada 2017, es va adequar el sistema de gestió als requeriments de l'última versió de la norma ISO 14001:2015. Les novetats més rellevants d'aquesta versió són:
 • Anàlisi del context de l'organització
 • Identificació de les parts interessades pertinents i la determinació de les seves necessitats i expectatives
 • Identificació de riscos i proposició d'accions per abordar-los
 • Enfocament al cicle de vida
Es va dur a terme el desenvolupament dels nous requisits d'ISO 14001:2015 i va procedir a adaptar la documentació existent i dissenyar la nova documentació necessària per a complir els mateixos, així com a millorar el sistema.
L'actuació es va completar amb una auditoria interna per tal de verificar l'adequació del sistema als requeriments d'ISO 14001:2015 i assegurar la transició a la nova versió de la norma.
DIP. BARCELONA | Activitats de mobilitat sostenible

Servei de Dinamització i Transport dels Recursos "Pedalem amb energia i per un aire més net" de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. (2017)

La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura és una iniciativa realitzada anualment que promou els hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, per tal de millorar la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació. Durant aquest període la Diputació de Barcelona ofereix als ens locals del seu àmbit competencial activitats per promoure accions d’educació i sensibilització ambiental vinculades a accions de la Setmana de la mobilitat, adreçades tant a la ciutadania general com als més petits.

Enguany, la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura s'ha dut a terme del 16 al 22 de setembre, sota el lema "Mobilitza't per un aire més net!".

Per tal d'abastar un major nombre d'activitats a la província de Barcelona, la Diputació de Barcelona ha cedit els recursos per realitzar l'activitat i un equip d'sm s'ha encarregat de la dinamització i del transport de l’activitat "Pedalem amb energia i per un aire més net". S’han realitzat un total de 6 itineràncies, on els participants, a través del moviment de la roda de la bicicleta estàtica al pedalar, generen energia per tal de fer funcionar la màquina de fabricació de gels i la trituradora dels mateixos per afegir-hi suc de llimona i fer-se un granissat; o bé la energia s’utilitzava per escalfar la resistència d’una màquina de fer crispetes, entregat a cada participant una paperina amb crispetes.

ICAEN | Sensibilització sobre l'estalvi i l'eficiència energètica

Servei dinamització de les activitats i dels recursos proposats a ajuntaments de Catalunya durant la Setmana de l'Energia. (2017)

Del 19 al 25 de juny del 2017 es va celebrar la Setmana de l'Energia, coincidint amb la Setmana Europea de l'Energia Sostenible, una campanya de conscienciació que pretén sensibilitzar la societat en relació a l'estalvi i l'eficiència energètica. 
Durant la campanya de la Setmana de l'Energia, sm s'encarrega dinamitzar activitats que l'Institut Català d'Energia (ICAEN) posa a la disposició dels Ajuntaments de Catalunya que ho soliciten. Un seguit d'activitats i recursos consistents en jocs i tallers per a nens, exposicions per a instal·lacions municipals i una xerrada. 
 
 • Tres jocs i tallers dirigits a nens i nenes des de 3 a 12 anys que tenen com a objectiu conscienciar-los sobre la necessitat de l'estalvi energètic i quines mesures són les que estan al seu abast per tal d'aconseguir-ho.
 • Quatre exposicions amb l'objectiu d'aprofundir en la informació de diverses temàtiques com l'obtenció de biomassa agrícola a Catalunya, vehicles elèctrics, rehabilitació energètica d'edificis i sobre mètodes d'estalvi energètic a les llars.
 • Una xerrada, que pretén aprofundir en la contractació i la facturació de l'energia a les llars dels ciutadans del municipi que el sol·liciti.

En total es varen realitzar 171 serveis de transport, muntatge, dinamització i desmuntatge de les diferents activitats i recursos a diferents municipis del territori.

EMATSA | Educació ambiental escolar

Serveis de planificació i execució del programa d'educació ambiental de l'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona (2017-2019)

EMATSA  gestiona el cicle integral de l'aigua de Tarragona, La Canonja, els Pallaresos i del Catllar. Mitjançant un equip d'educadors ambientals, sm gestiona i coordina les activitats ofertades a centres escolars i entitats per tal de dinamitzar els tallers d'aqualogia, i visites relacionades amb el cicle integral de l'aigua i els processos de depuració a l'estació de depuració d'aigües residuals (EDAR) de Tarragona, orientats tant a públic de diferents nivells d'escolarització com a entintats municipals, adaptant sempre el contingut del taller o la visita als coneixements del públic visitant.

- Els tallers d'aqualogia tracten el cicle integral de l'aigua. Es realitzen als centres escolars i mitjançant l'ús de material audiovisual (animacions i joc interactiu) es posa de manifest la conscienciació mediambiental. A més, també es realitzen diferents experiments a l'aula.

- Les visites estan dirigides tant a alumnes d'ESO, Batxillerat i Formació professional. Consisteixen en una explicació teòrica sobre els diversos processos que es duen a terme durant el procés de depuració d'aigua, mitjançant un audiovisual proporcionat per EMATSA i una visita guiada a la planta depuradora.

- Les visites dirigides a entitats municipals, pretenen conscienciar a la població de la qualitat de l'aigua que arriba a les seves llars i el posterior tractament pel que passa per retornar-la al medi en les millors condicions possibles. 

DEFESA | Caracterització de residus de paper-cartró

Caracterització de residus de paper-cartró procedent de recollides del contenidor viari blau, compactadores, confiscacions i recollida de cartró comercial. (2017)

L'objecte del projecte és obtenir resultats de la caracterització de 4 procedències de residus de paper-cartró per determinar la seva composició segons especificacions del Grup Defesa:

 • Paper-cartró procedent de compactadores de grans generadors
 • Recollida de cartró comercial
 • Paper-cartró procedent de la recollida del contenidor blau-iglú
 • Paper-cartró procedent de confiscacions de la Policia

L'equip especialista en caracteritzacions de sm, després d'aconseguir una mostra homogènia i representativa mitjançant homogeneïtzació, separació i quarteigs successius, es procedeix a la separació manual de materials en les diferents fraccions:

 1. Material sol·licitat: paper, cartró
 2. Impropis: plàstics, vidre, fusta, bric, metalls, altres
AJ. EL PRAT DE LLOBREGAT | Caracterització educativa de residus

Caracterització demostrativa de residus procedents del contenidor gris a la via pública amb fins educatius. (2017)

Durant la celebració de la festivitat municipal, l'Ajuntament del Prat de Llobregat va contractar els serveis d'sm per realitzar una caracterització al carrer de la fracció resta dels residus d'un contenidor. La caracterització tenia per objectiu que la gent i ciutadans que s'acostaven veiessin la quantitat i tipologia de residus que s'estan recollint en la fracció resta i que haurien de recollir de manera selectiva (fraccions de paper i cartró, envasos, vidre i orgànica). De cara a visualitzar de millor manera i fer entendre la necessitat de recollir correctament i de forma selectiva els residus, un informador ambiental s'encarregava d'anar apuntant els resultats en una pissarra i explicant els beneficis ambientals de realitzar una correcta separació.

Un cop finalitzada la caracterització, els residus es van dipositar en unes caixes de plàstic transparents i hermèticament tancades, on s'identificava la fracció, el pes recollit i el percentatge que aquest representa respecte el pes total caracteritzat. Aquestes caixes es van deixar en exposició pública per poder arribar a incidir i sin en un major nombre de ciutadans.

COMSA | Curs sobre trasllat de residus

Curs sobre trasllat de residus: RD 180/2015 a les instal·lacions de COMSA. (2017)

sm, sistemas medioambientales va realitzar una jornada de formació a petició de l'empresa COMSA CORPORACIÓN, en relació als tràmits relacionats amb l'aplicació del RD 180/2015, de 13 de març, pel que es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat Espanyol. Durant la jornada es van tractar les principals novetats que aporta el RD 180/2015 a la gestió de residus a Catalunya i es va comparar el règim anterior amb l'actual.

El curs té com a objectiu donar a conèixer les principals novetats que introdueix el RD 180/2015 en la gestió de residus, tant en el trasllat entre comunitats autònomes, com dins de la pròpia comunitat.

En aquesta jornada es tractaren els següents punts:

 • Novetats del nou règim de trasllat de residus i comparació amb l'anterior
 • Figura d'operador del trasllat
 • Gestió documental: contracte de tractament, notificació prèvia, document d'identificació
 • Realització de casos pràctics
 • Coexistència de les normatives autonòmica i estatal