C. BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS | Caracterització fracció orgànica i rebuig

Servei de caracterització de la FORM i fracció resta de la planta de compostatge de Manresa. (2017)

El Consorci del Bages per a la Gestió de Residus contracta els serveis d'sm amb l'objectiu de la inspecció i control de la qualitat de la fracció orgànica de la planta de compostatge, pel compliment de la llicència ambiental de la planta de compostatge corresponent al tercer trimestre de 2017. L'àmbit funcional del servei és el Parc Ambiental de Bufalvent, i les tasques de caracterització es realitzen a la planta de compostatge segons el protocol de l'ARC.

El procediment de la caracterització segueix els següents passos:

 • Entrada de material (identificació de lot/circuit) -> pesada material (identificació de lot) -> Descàrrega -> Homogeneïtzació del lot -> presa de mostra -> quarteigs i homogeneitzacions successives (fins a mostra de 250 kg) -> Pesada de mostra -> Caracterització (separació en fraccions i subfraccions) -> Resultats i redacció informes.

Es realitzen un total de 34 caracteritzacions de FORM i 4 de rebuig de planta, adjuntant als informes de resultats un minuciós reportatge fotogràfic on s'inclouen fotografies del Lot, la Mostra, la FORM i FV seleccionada, així com de les diverses fraccions residuals d’impropis.

GOV. d'ANDORRA | Estudis Modecom de caracterització de residus

Caracterització de residus segons metodologia MODECOM de fraccions rebuig, vidre, envasos i paper/cartró d'Andorra. (2014-2017)

El Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern d'Andorra ha confiat en sm des de 2014 per a l' estudi Modecom de caracterització de residus, que consisteix a obrir, destriar i quantificar les fraccions que es troben dins les bosses d’escombraries de la fracció de rebuig dels residus sòlids urbans (RSU) i també de la recollida selectiva (vidre, envasos i paper/cartró) que arriben al Centre de Tractament de Residus (CTR) segons un protocol (estàndard) conegut com a MODECOM. Gràcies a això, es pot analitzar quins residus hi ha i en quina quantitat hi són presents, i també es pot saber quins haurien d’haver estat destinats a la recollida selectiva, com els envasos, el paper i el cartró, el vidre o altres components que es recullen en deixalleries com ara ferralla, petits aparells electrònics i cablejat, etc. Durant el període 2014-2017 s'han realitzat un total de 108 caracteritzacions.

Per a la caracterització es prenen mostres de totes les parròquies. Els mostrejos es fan amb cadència mensual per tenir una millor representativitat de les dades i evitar períodes atípics o excepcionals. Els residus analitzats són separats minuciosament com a mínim en 13 fraccions diferents (puntualment 50 sots-fraccions) i pesats per determinar la proporció de residus present a les bosses d’escombraries, establir l’eficàcia de les recollides selectives i conèixer els components valoritzables.

AJ. VILADECANS | Caracterització educativa de residus

Caracterització a la via pública de residus del contenidor gris amb finalitat educativa. (2017)

Durant la celebració de la festivitat municipal de 2017, l'Ajuntament de Viladecans va decidir contractar el serveis de caracterització de residus d'sm per, aprofitant la gran afluència de gent, realitzar una caracterització al carrer de la fracció resta dels residus d'un contenidor per tal de sensibilitzar i fomentar la recollida selectiva de residus. La caracterització tenia per objectiu que els ciutadans que s'apropaven veiessin la quantitat i tipologia de residus que s'estan recollint en la fracció resta i que haurien de recollir de manera selectiva (fraccions de paper i cartró, envasos, vidre i orgànica).

De cara a visualitzar de millor manera i fer entendre la necessitat de recollir correctament i de forma selectiva els residus, un informador ambiental s'encarregava d'anar apuntant els resultats en una pissarra, explicant els beneficis ambientals de realitzar una correcta separació mentre l'equip de caracteritzadors separaven els residus per tipologia.

Un cop finalitzada la caracterització, els residus es van dipositar en unes caixes de plàstic transparents i hermèticament tancades, on s'identificava la fracció, el pes recollit i el percentatge que aquest representa respecte el pes total caracteritzat. Aquestes caixes es van deixar en exposició pública per poder arribar a incidir en un major nombre de ciutadans.

ARC | Guia d'ajuda per al registre de productors de residus

Disseny i redacció de la Guia d'Ajuda per a la tramitació de la inscripció al registre de Productors de l'Agència de Residus de Catalunya. (2017)

El registre de productors de residus industrials és un registre obligatori per a les empreses productores de residus de l'àmbit territorial de Catalunya. En aquest registre cada empresa té assignat un codi de productor identificador que s'utilitza per formalitzar qualsevol documentació de gestió de residus. Tots els centres / establiments que produeixin residus perillosos independentment de l’activitat (industria, comerç o servei) i els centres / establiments independentment de l’activitat, que no produint residus perillosos, produeixin una quantitat igual o superior a les 1.000 tones de residus no perillosos, han d'estar inscrits com a Productors de Residus.

sm ha dissenyat i elaborat una guia d’ajuda per a la tramitació de la inscripció en el registre de productors a l’Agència de Residus de Catalunya. Es tracta d’una guia d’ajuda de caire general vàlida per a qualsevol tipus de productor de residus i que proporciona tota la informació necessària per realitzar de forma correcta el tràmit d’inscripció. El resultat ha estat una guia pràctica que dona resposta als principals dubtes amb que es troben els productors a l’hora de complimentar el formulari d’inscripció que es tramita via SDR, una guia visual acompanyada d’imatges i captures de pantalla del programa que complementen la informació.
AJ. SANTPEDOR | Millora de la recollida Porta a Porta

Campanya informativa per a la implantació de la millora del contracte de recollida porta a porta de residus. (2017)

Dins el marc del servei de disseny i gestió per la posada en servei de la millora del contracte de recollida del porta a porta per a l'Ajuntament de Santpedor tenien com a objectius:

 • Reduir fins a un màxim d'un 3% els impropis presents a la FORM.
 • Implantar la obligatorietat de l'ús de la bossa compostable. 
 • Limitar l'aportació de fracció resta per evitar la fuga de fraccions valoritzables.
 • Identificar els cubells amb una TAG associat al generador.
 • Millorar els índexs de participació en la recollida porta a porta.

L'equip d'sm va realizar les tasques de disseny dels materials de comunicació i una campanya informativa i d'entrega de material, on sm va destinar un equip d'educadors ambientals que durant quatre setmanes a més de fer les visites porta a porta, varen establir un punt fix informatiu on informaven sobre el sistema de recollida porta a porta, recordaven als usuaris com realitzar la recollida selectiva de manera correcta i entregaven tant els nous cubells com el material de comunicació. En total es van entregar cubells a 2.291 domicilis, arribant a interaccionar amb el 81,3% de la població.

GOV. ILLES BALEARS | Servei d'informació al paratge natural de la Serra de Tramuntana

Servei de informació al paratge natural de la Serra de Tramuntana de Mallorca. (2017)

Des de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears es contracta a sm un servei puntual d'informació ambiental sobre el paratge natural de la Serra de Tramuntana. Aquest servei el duen a terme dos informadors ambientals que durant tots els dies de la setmana de la temporada estiuenca de 2017, donen vida a aquesta campanya actuant sobre el territori i promovent una actitud de protecció i sostenibilitat amb el medi ambient des del 24 de juliol al 26 de setembre de 2017, realitzant una campanya de sensibilització ambiental, d'informació sobre la zona a l'usuari i també un servei d'inspecció sobre l'estat de 18 zones del paratge natural.

Amb tota la informació obtinguda durant aquest servei es realitza un informe on es detalla la situació actual de l'entorn, observacions i propostes de millores perquè el GOIB pugui actuar en conseqüència.
 
En total es va informar a 29.477 usuaris (visitants, senderistes, motociclistes, ciclistes, campistes, corredors, escaladors ...) i es van observar un total de 4.806 vehicles. A general la campanya ha tingut una gran acollida per part del visitant que agrairia tenir un informador/a a la zona visitada.
AJ. SALOU | Manteniment del SGA segons ISO 14001 a les platges

Manteniment del SGA i adaptació de la ISO 14001:2004 de les platges del municipi als requeriments de la nova versió de la norma ISO 14001:2015. (2007-actualitat)

sm col·labora amb l'Ajuntament de Salou, primer en el disseny i implantació d'un sistema de gestió ambiental en totes les platges del municipi seguint les directrius de la norma ISO 14001:2004. Fins a la data, sm ha participat en el manteniment d'aquest sistema. Durant la temporada 2017, es va adequar el sistema de gestió als requeriments de l'última versió de la norma ISO 14001:2015. Les novetats més rellevants d'aquesta versió són:
 • Anàlisi del context de l'organització
 • Identificació de les parts interessades pertinents i la determinació de les seves necessitats i expectatives
 • Identificació de riscos i proposició d'accions per abordar-los
 • Enfocament al cicle de vida
Es va dur a terme el desenvolupament dels nous requisits d'ISO 14001:2015 i va procedir a adaptar la documentació existent i dissenyar la nova documentació necessària per a complir els mateixos, així com a millorar el sistema.
L'actuació es va completar amb una auditoria interna per tal de verificar l'adequació del sistema als requeriments d'ISO 14001:2015 i assegurar la transició a la nova versió de la norma.
DIP. BARCELONA | Activitats de mobilitat sostenible

Servei de Dinamització i Transport dels Recursos "Pedalem amb energia i per un aire més net" de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. (2017)

La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura és una iniciativa realitzada anualment que promou els hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, per tal de millorar la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació. Durant aquest període la Diputació de Barcelona ofereix als ens locals del seu àmbit competencial activitats per promoure accions d’educació i sensibilització ambiental vinculades a accions de la Setmana de la mobilitat, adreçades tant a la ciutadania general com als més petits.

Enguany, la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura s'ha dut a terme del 16 al 22 de setembre, sota el lema "Mobilitza't per un aire més net!".

Per tal d'abastar un major nombre d'activitats a la província de Barcelona, la Diputació de Barcelona ha cedit els recursos per realitzar l'activitat i un equip d'sm s'ha encarregat de la dinamització i del transport de l’activitat "Pedalem amb energia i per un aire més net". S’han realitzat un total de 6 itineràncies, on els participants, a través del moviment de la roda de la bicicleta estàtica al pedalar, generen energia per tal de fer funcionar la màquina de fabricació de gels i la trituradora dels mateixos per afegir-hi suc de llimona i fer-se un granissat; o bé la energia s’utilitzava per escalfar la resistència d’una màquina de fer crispetes, entregat a cada participant una paperina amb crispetes.

ICAEN | Sensibilització sobre l'estalvi i l'eficiència energètica

Servei dinamització de les activitats i dels recursos proposats a ajuntaments de Catalunya durant la Setmana de l'Energia. (2017)

Del 19 al 25 de juny del 2017 es va celebrar la Setmana de l'Energia, coincidint amb la Setmana Europea de l'Energia Sostenible, una campanya de conscienciació que pretén sensibilitzar la societat en relació a l'estalvi i l'eficiència energètica. 
Durant la campanya de la Setmana de l'Energia, sm s'encarrega dinamitzar activitats que l'Institut Català d'Energia (ICAEN) posa a la disposició dels Ajuntaments de Catalunya que ho soliciten. Un seguit d'activitats i recursos consistents en jocs i tallers per a nens, exposicions per a instal·lacions municipals i una xerrada. 
 
 • Tres jocs i tallers dirigits a nens i nenes des de 3 a 12 anys que tenen com a objectiu conscienciar-los sobre la necessitat de l'estalvi energètic i quines mesures són les que estan al seu abast per tal d'aconseguir-ho.
 • Quatre exposicions amb l'objectiu d'aprofundir en la informació de diverses temàtiques com l'obtenció de biomassa agrícola a Catalunya, vehicles elèctrics, rehabilitació energètica d'edificis i sobre mètodes d'estalvi energètic a les llars.
 • Una xerrada, que pretén aprofundir en la contractació i la facturació de l'energia a les llars dels ciutadans del municipi que el sol·liciti.

En total es varen realitzar 171 serveis de transport, muntatge, dinamització i desmuntatge de les diferents activitats i recursos a diferents municipis del territori.

EMATSA | Educació ambiental escolar

Serveis de planificació i execució del programa d'educació ambiental de l'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona (2017-2019)

EMATSA  gestiona el cicle integral de l'aigua de Tarragona, La Canonja, els Pallaresos i del Catllar. Mitjançant un equip d'educadors ambientals, sm gestiona i coordina les activitats ofertades a centres escolars i entitats per tal de dinamitzar els tallers d'aqualogia, i visites relacionades amb el cicle integral de l'aigua i els processos de depuració a l'estació de depuració d'aigües residuals (EDAR) de Tarragona, orientats tant a públic de diferents nivells d'escolarització com a entintats municipals, adaptant sempre el contingut del taller o la visita als coneixements del públic visitant.

- Els tallers d'aqualogia tracten el cicle integral de l'aigua. Es realitzen als centres escolars i mitjançant l'ús de material audiovisual (animacions i joc interactiu) es posa de manifest la conscienciació mediambiental. A més, també es realitzen diferents experiments a l'aula.

- Les visites estan dirigides tant a alumnes d'ESO, Batxillerat i Formació professional. Consisteixen en una explicació teòrica sobre els diversos processos que es duen a terme durant el procés de depuració d'aigua, mitjançant un audiovisual proporcionat per EMATSA i una visita guiada a la planta depuradora.

- Les visites dirigides a entitats municipals, pretenen conscienciar a la població de la qualitat de l'aigua que arriba a les seves llars i el posterior tractament pel que passa per retornar-la al medi en les millors condicions possibles. 

DEFESA | Caracterització de residus de paper-cartró

Caracterització de residus de paper-cartró procedent de recollides del contenidor viari blau, compactadores, confiscacions i recollida de cartró comercial. (2017)

L'objecte del projecte és obtenir resultats de la caracterització de 4 procedències de residus de paper-cartró per determinar la seva composició segons especificacions del Grup Defesa:

 • Paper-cartró procedent de compactadores de grans generadors
 • Recollida de cartró comercial
 • Paper-cartró procedent de la recollida del contenidor blau-iglú
 • Paper-cartró procedent de confiscacions de la Policia

L'equip especialista en caracteritzacions de sm, després d'aconseguir una mostra homogènia i representativa mitjançant homogeneïtzació, separació i quarteigs successius, es procedeix a la separació manual de materials en les diferents fraccions:

 1. Material sol·licitat: paper, cartró
 2. Impropis: plàstics, vidre, fusta, bric, metalls, altres
AJ. EL PRAT DE LLOBREGAT | Caracterització educativa de residus

Caracterització demostrativa de residus procedents del contenidor gris a la via pública amb fins educatius. (2017)

Durant la celebració de la festivitat municipal, l'Ajuntament del Prat de Llobregat va contractar els serveis d'sm per realitzar una caracterització al carrer de la fracció resta dels residus d'un contenidor. La caracterització tenia per objectiu que la gent i ciutadans que s'acostaven veiessin la quantitat i tipologia de residus que s'estan recollint en la fracció resta i que haurien de recollir de manera selectiva (fraccions de paper i cartró, envasos, vidre i orgànica). De cara a visualitzar de millor manera i fer entendre la necessitat de recollir correctament i de forma selectiva els residus, un informador ambiental s'encarregava d'anar apuntant els resultats en una pissarra i explicant els beneficis ambientals de realitzar una correcta separació.

Un cop finalitzada la caracterització, els residus es van dipositar en unes caixes de plàstic transparents i hermèticament tancades, on s'identificava la fracció, el pes recollit i el percentatge que aquest representa respecte el pes total caracteritzat. Aquestes caixes es van deixar en exposició pública per poder arribar a incidir i sin en un major nombre de ciutadans.

COMSA | Curs sobre trasllat de residus

Curs sobre trasllat de residus: RD 180/2015 a les instal·lacions de COMSA. (2017)

sm, sistemas medioambientales va realitzar una jornada de formació a petició de l'empresa COMSA CORPORACIÓN, en relació als tràmits relacionats amb l'aplicació del RD 180/2015, de 13 de març, pel que es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat Espanyol. Durant la jornada es van tractar les principals novetats que aporta el RD 180/2015 a la gestió de residus a Catalunya i es va comparar el règim anterior amb l'actual.

El curs té com a objectiu donar a conèixer les principals novetats que introdueix el RD 180/2015 en la gestió de residus, tant en el trasllat entre comunitats autònomes, com dins de la pròpia comunitat.

En aquesta jornada es tractaren els següents punts:

 • Novetats del nou règim de trasllat de residus i comparació amb l'anterior
 • Figura d'operador del trasllat
 • Gestió documental: contracte de tractament, notificació prèvia, document d'identificació
 • Realització de casos pràctics
 • Coexistència de les normatives autonòmica i estatal
AJ. GAVÀ | Campanya de millora de la mobilitat

Campanya informativa de millora de la mobilitat a la platja de Gavà (2017)

L’Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Gavà va elaborar un nou pla de mobilitat que introduia canvis al sistema d'aparcament del municipi. El Nou Pla de Mobilitat Estiu- 2017  per avançar cap a una mobilitat més sostenible té com a objectiu preservar els valors de la platja, establint un conjunt d'accions que han de garantir la fluïdesa i racionalització de la mobilitat en base a criteris més sostenibles: menys contaminació i més cura de l'espai públic.
 • Millor transport públic: gratuïtat del Gavabús els caps de setmana i festius fins al 6 d'agost i augment de la freqüència de pas.
 • Promoció de l'ús de la bicicleta. Es crea un nou carril bici en calçada a l'avinguda del Mar i s'instal·la un nou bicibox.
 • Més espais per als vianants. Amb el nou carril bici s'allibera per als vianants tota la vorera de l'avinguda del Mar. També es prohibeix l'aparcament de motos en voreres a la zona de la Vela, uns estacionaments que es traslladen a la calçada.
 • Menys places d'aparcament lliures durant els caps de setmana del 10 de juny al 24 de setembre mitjançant la generació de dues zones d'aparcament restringit per als residents de Gavà a ambdós costats de l'avinguda del Mar.
Sm va portar a terme l’acció informativa d'un equip de quatre educadors durant dos caps de setmana a la població que s’acostava a la zona de platja, tot explicant-los el nou sistema d’aparcament. En total es va incidir en aproximadament unes 900 persones.
MCP | Formació ambiental al personal intern

Pla de formació ambiental en matèria de prevenció, recollida selectiva i reciclatge de residus per al personal de MCP/SCPSA. (2017)

El Pla de Formació Ambiental en matèria de prevenció, recollida selectiva i reciclatge dels residus assimilables a domèstics produïts en el lloc de treball, va sorgir donada la voluntat de la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona (MCP) per millorar la comunicació interna i amb el clar objectiu de destacar el paper fonamental que juguen els seus propis treballadors i treballadores com a transmissors dels valors i les accions dutes a terme a les campanyes promogudes per l'organització (matèria orgànica, tovalloletes humides, etc.)

A l'abril de 2017 es va iniciar la fase d'anàlisi amb visites a 8 instal·lacions d'MCP (oficines, EDAR, ETAP, CTRO ...), reunions amb els responsables de cada instal·lació i enquestes voluntàries dirigides al personal. Després d'analitzar la situació de partida amb Direcció, es van proposar solucions i es van fixar els missatges a transmetre. Entre maig i juny es van realitzar 22 sessions formatives amb un total de 356 assistents. En elles es va sensibilitzar sobre la problemàtica ambiental associada a la gestió de residus i la necessitat de millorar la recollida selectiva tant a la feina com al domicili, especialment de la matèria orgànica. També es va exposar la situació de cada instal·lació, les possibles mesures que es durien a terme i es va donar pas a l'intercanvi d'idees i opinions.

L'enquesta de satisfacció dels assistents va donar una valoració global de 8 sobre 10.

ICL IBERIA SURIA & SALLENT | Auditoria Interna del Sistema de Gestió Ambiental

Auditoria interna del Sistema de Gestió Ambiental segons ISO 14001:2015. (2017)

ICL Iberia Súria & Sallent (abans IBERPOTASH, SA) és una companyia del sector miner dedicada a l'extracció, tractament i comercialització de sals sòdiques i potàssiques. sm ha realitzat una auditoria del seu sistema de gestió ambiental a les seves instal·lacions situades al Bages. El sistema de gestió està basat en la norma ISO 14001:2015 i l'auditoria es va realitzar a les ubicacions de Súria (oficines centrals, planta de tractament de minerals, planta de cristal·lització), Sallent (planta de tractament de minerals), Cabanasas (extracció de minerals) i Vilafruns (extracció de minerals).
 
L'auditoria va ser realitzada seguint la metodologia establerta a la norma ISO 19011:2012, a finals de maig de 2017. Els seus objectius van ser verificar:
 
 • L'adequació del sistema amb la norma ISO 14001: 2015, La conformitat de les activitats respecte als documents del sistema de gestió, El grau d'implantació i eficàcia del sistema de gestió, La coherència del sistema de gestió amb la política de l'organització, El compliment dels requisits legals aplicables per part de l'organització
Com a resultat es va emetre un informe d'auditoria el contingut del qual incloïa les no conformitats i observacions trobades, així com els punts forts i oportunitats de millora.
VALORIZA MEDIOAMBIENTE | Caracteritzacions de rebuigs de planta

Caracteritzacions anuals de rebuig de planta a la Planta de Compostatge de Torrelles de Llobregat (2017)

Valoriza Medioambiente pertany al Grup Sacyr, i com a empresa explotadora de la Planta de compostatge de Torrelles de Llobregat, va confiar en sm per tal de portar a terme les caracteritzacions anuals de rebuigs de planta diferenciant les mostres entre rebuig de pretractament i rebuig del refí.

En ambdos casos es parteix de 150 kg de mostra i es procedeix a una caracterització completa, separant minuciosament i quantificant les següents fraccions:


Orgànics fàcilment fermentables - Orgànics biodegradables a mig/llarg Fracció Vegetal - Fustes i troncs - Paper i cartró - Vidre - Bosses plàstic i plàstic film - Plàstic PET/PEAD/altres - Tetra Brick - Plàstic Mix (altres plàstics) - Metalls fèrrics - Paper alumini - Metalls no fèrrics (alumini) - Tèxtils - Tèxtil sanitari - Residus especials - Terres i runes - RAEEs - Voluminosos - Altres - Fins - Pèrdues.

 

MCP | Campanya informativa per a la recollida selectiva

Informació i entrega de materials per a la recollida selectiva a establiments HORECA del casc antic de Pamplona. (2017, 2018, 2019)

Les festes populars són unes de les expressions culturals més esteses al llarg del territori i que més moviment de persones genera. És un moment de reunió i celebració però no hem d'oblidar-nos que en el temps de lleure hem d'aconseguir mantenir la mateixa coherència ambiental que tenim en el nostre dia a dia. I és que un dels majors impactes d'un esdeveniment festiu és la gran quantitat de residus que genera.

Per això, als San Fermines, les diferents administracions i col·lectius implicats van voler fer un pas més cap a la prevenció i la millora en la gestió dels residus.
Amb l'objectiu de millorar la recollida selectiva de residus, i en concret dels envasos, el Departament de Residus de la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona va encarregar a sm el lliurament de materials i informació a 290 establiments d'hostaleria de Casc Antic de Pamplona, diferenciant el missatge entre els quals es troben en el recorregut del correbous.

Els 3 dies previs a l'inici de la festa, un equip de 6 informadors ambientals van realitzar visites porta a porta per informar els hostalers del canvi d'horari i freqüència de les recollides, lliurar una carta informativa i un díptic, repartir rotllos de 25 bosses grogues de 120 litres per a envasos i col·locar cartells a les portes dels locals, animant a la clientela a participar de la festa d'una manera cívica.

AJ. GAVÀ | Educació ambiental a l'eFira

Educació ambiental i dinamització de l'activitat amb bicicletes elèctriques dins la Festa de l'Energia i l'e-Fira. (2017)

L'Ajuntament de Gavà, dins del compromís municipal de reducció de gasos d’efecte hivernacle, engega la e-Fira, iniciativa enmarcada dins la Setmana Europea de l’Energia, acollint diverses empreses i activitats que mostren a la ciutadania les darreres novetats en eficiència energètica, mobilitat sostenible i noves tecnologies. 

Al costat de l'e-Fira s’hi ha instal·lat també la Festa de l’Energia, que persegueix uns objectius similars tot i que adreçats als més petits, i per tant consisteix en diversos jocs on la sostenibilitat és la protagonista. 

Un equip de dos educadors ambientals d'sm foren els encarregats de dinamitzar i sensibilitzar a través de l'activitat d'un circuit amb bicicletes elèctriques, on, disposant de recursos cedits per la Diputació de Barcelona, es recalquen els beneficis que comporta l'ús de la bicicleta i el canvi d'hàbits en la mobilitat, fent èmfasi en la necessitat d'alliberar els carrers de la sobrecàrrega i de l’excés de mobilitat privada, prioritzant sistemes de desplaçament més sostenibles: a peu, en bici, en vehicles elèctrics o en transport públic.

 

AJ. SANT CUGAT DEL VALLÈS | Caracterització de residus de la Festa Major

Identificació de la correcció de recollida selectiva de la Festa Major de Sant Cugat (2017)

Durant el mes de juny de 2017, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va contractar els serveis d'sm per dur a terme una caracterització de residus procedents d'un esdeveniment festiu concret dins de la festa major: un concert nocturn a la ubicació del Parc Joan Barnils , on es va realitzar una recollida de residus generats durant l'esdeveniment.

Es van recollir tots els residus generats en barra, en papereres ubicades a la campa i els propis residus dipositats de manera descuidada a terra. Tots aquests residus corresponents a les fraccions de vidre, envasos i resta (aprox. 970 kg) es van caracteritzar a la deixalleria del municipi, amb el principal objectiu de poder discriminar la qualitat de la mateixa i d'obtenir informació perquè l'Ajuntament disposi de dades per a realitzar una campanya comunicativa i informativa.

En el cas de la fracció vidre, l'objectiu era determinar quina quantitat de material no era vidre, obtenint-se un resultat d'un 85% de correcció en la segregació de residus. En la fracció d'envasos lleugers de punts de venda, es determinava quins materials no eren envasos lleugers (cartró d'envàs, fracció orgànica, vidre, palletes ...) i es va obtenir un 40% de correcció en la segregació. Per als residus recollits a campa, s'identifica un 70% de residus que haurien de ser recollits selectivament i no ho són.