AJ. GAVÀ | Campanya de millora de la mobilitat

Campanya informativa de millora de la mobilitat a la platja de Gavà (2017)

L’Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Gavà va elaborar un nou pla de mobilitat que introduia canvis al sistema d'aparcament del municipi. El Nou Pla de Mobilitat Estiu- 2017  per avançar cap a una mobilitat més sostenible té com a objectiu preservar els valors de la platja, establint un conjunt d'accions que han de garantir la fluïdesa i racionalització de la mobilitat en base a criteris més sostenibles: menys contaminació i més cura de l'espai públic.
 • Millor transport públic: gratuïtat del Gavabús els caps de setmana i festius fins al 6 d'agost i augment de la freqüència de pas.
 • Promoció de l'ús de la bicicleta. Es crea un nou carril bici en calçada a l'avinguda del Mar i s'instal·la un nou bicibox.
 • Més espais per als vianants. Amb el nou carril bici s'allibera per als vianants tota la vorera de l'avinguda del Mar. També es prohibeix l'aparcament de motos en voreres a la zona de la Vela, uns estacionaments que es traslladen a la calçada.
 • Menys places d'aparcament lliures durant els caps de setmana del 10 de juny al 24 de setembre mitjançant la generació de dues zones d'aparcament restringit per als residents de Gavà a ambdós costats de l'avinguda del Mar.
Sm va portar a terme l’acció informativa d'un equip de quatre educadors durant dos caps de setmana a la població que s’acostava a la zona de platja, tot explicant-los el nou sistema d’aparcament. En total es va incidir en aproximadament unes 900 persones.
MCP | Formació ambiental al personal intern

Pla de formació ambiental en matèria de prevenció, recollida selectiva i reciclatge de residus per al personal de MCP/SCPSA. (2017)

El Pla de Formació Ambiental en matèria de prevenció, recollida selectiva i reciclatge dels residus assimilables a domèstics produïts en el lloc de treball, va sorgir donada la voluntat de la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona (MCP) per millorar la comunicació interna i amb el clar objectiu de destacar el paper fonamental que juguen els seus propis treballadors i treballadores com a transmissors dels valors i les accions dutes a terme a les campanyes promogudes per l'organització (matèria orgànica, tovalloletes humides, etc.)

A l'abril de 2017 es va iniciar la fase d'anàlisi amb visites a 8 instal·lacions d'MCP (oficines, EDAR, ETAP, CTRO ...), reunions amb els responsables de cada instal·lació i enquestes voluntàries dirigides al personal. Després d'analitzar la situació de partida amb Direcció, es van proposar solucions i es van fixar els missatges a transmetre. Entre maig i juny es van realitzar 22 sessions formatives amb un total de 356 assistents. En elles es va sensibilitzar sobre la problemàtica ambiental associada a la gestió de residus i la necessitat de millorar la recollida selectiva tant a la feina com al domicili, especialment de la matèria orgànica. També es va exposar la situació de cada instal·lació, les possibles mesures que es durien a terme i es va donar pas a l'intercanvi d'idees i opinions.

L'enquesta de satisfacció dels assistents va donar una valoració global de 8 sobre 10.

ICL IBERIA SURIA & SALLENT | Auditoria Interna del Sistema de Gestió Ambiental

Auditoria interna del Sistema de Gestió Ambiental segons ISO 14001:2015. (2017)

ICL Iberia Súria & Sallent (abans IBERPOTASH, SA) és una companyia del sector miner dedicada a l'extracció, tractament i comercialització de sals sòdiques i potàssiques. sm ha realitzat una auditoria del seu sistema de gestió ambiental a les seves instal·lacions situades al Bages. El sistema de gestió està basat en la norma ISO 14001:2015 i l'auditoria es va realitzar a les ubicacions de Súria (oficines centrals, planta de tractament de minerals, planta de cristal·lització), Sallent (planta de tractament de minerals), Cabanasas (extracció de minerals) i Vilafruns (extracció de minerals).
 
L'auditoria va ser realitzada seguint la metodologia establerta a la norma ISO 19011:2012, a finals de maig de 2017. Els seus objectius van ser verificar:
 
 • L'adequació del sistema amb la norma ISO 14001: 2015, La conformitat de les activitats respecte als documents del sistema de gestió, El grau d'implantació i eficàcia del sistema de gestió, La coherència del sistema de gestió amb la política de l'organització, El compliment dels requisits legals aplicables per part de l'organització
Com a resultat es va emetre un informe d'auditoria el contingut del qual incloïa les no conformitats i observacions trobades, així com els punts forts i oportunitats de millora.
VALORIZA MEDIOAMBIENTE | Caracteritzacions de rebuigs de planta

Caracteritzacions anuals de rebuig de planta a la Planta de Compostatge de Torrelles de Llobregat (2017)

Valoriza Medioambiente pertany al Grup Sacyr, i com a empresa explotadora de la Planta de compostatge de Torrelles de Llobregat, va confiar en sm per tal de portar a terme les caracteritzacions anuals de rebuigs de planta diferenciant les mostres entre rebuig de pretractament i rebuig del refí.

En ambdos casos es parteix de 150 kg de mostra i es procedeix a una caracterització completa, separant minuciosament i quantificant les següents fraccions:


Orgànics fàcilment fermentables - Orgànics biodegradables a mig/llarg Fracció Vegetal - Fustes i troncs - Paper i cartró - Vidre - Bosses plàstic i plàstic film - Plàstic PET/PEAD/altres - Tetra Brick - Plàstic Mix (altres plàstics) - Metalls fèrrics - Paper alumini - Metalls no fèrrics (alumini) - Tèxtils - Tèxtil sanitari - Residus especials - Terres i runes - RAEEs - Voluminosos - Altres - Fins - Pèrdues.

 

MCP | Campanya informativa per a la recollida selectiva

Informació i entrega de materials per a la recollida selectiva a establiments HORECA del casc antic de Pamplona. (2017, 2018, 2019)

Les festes populars són unes de les expressions culturals més esteses al llarg del territori i que més moviment de persones genera. És un moment de reunió i celebració però no hem d'oblidar-nos que en el temps de lleure hem d'aconseguir mantenir la mateixa coherència ambiental que tenim en el nostre dia a dia. I és que un dels majors impactes d'un esdeveniment festiu és la gran quantitat de residus que genera.

Per això, als San Fermines, les diferents administracions i col·lectius implicats van voler fer un pas més cap a la prevenció i la millora en la gestió dels residus.
Amb l'objectiu de millorar la recollida selectiva de residus, i en concret dels envasos, el Departament de Residus de la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona va encarregar a sm el lliurament de materials i informació a 290 establiments d'hostaleria de Casc Antic de Pamplona, diferenciant el missatge entre els quals es troben en el recorregut del correbous.

Els 3 dies previs a l'inici de la festa, un equip de 6 informadors ambientals van realitzar visites porta a porta per informar els hostalers del canvi d'horari i freqüència de les recollides, lliurar una carta informativa i un díptic, repartir rotllos de 25 bosses grogues de 120 litres per a envasos i col·locar cartells a les portes dels locals, animant a la clientela a participar de la festa d'una manera cívica.

AJ. GAVÀ | Educació ambiental a l'eFira

Educació ambiental i dinamització de l'activitat amb bicicletes elèctriques dins la Festa de l'Energia i l'e-Fira. (2017)

L'Ajuntament de Gavà, dins del compromís municipal de reducció de gasos d’efecte hivernacle, engega la e-Fira, iniciativa enmarcada dins la Setmana Europea de l’Energia, acollint diverses empreses i activitats que mostren a la ciutadania les darreres novetats en eficiència energètica, mobilitat sostenible i noves tecnologies. 

Al costat de l'e-Fira s’hi ha instal·lat també la Festa de l’Energia, que persegueix uns objectius similars tot i que adreçats als més petits, i per tant consisteix en diversos jocs on la sostenibilitat és la protagonista. 

Un equip de dos educadors ambientals d'sm foren els encarregats de dinamitzar i sensibilitzar a través de l'activitat d'un circuit amb bicicletes elèctriques, on, disposant de recursos cedits per la Diputació de Barcelona, es recalquen els beneficis que comporta l'ús de la bicicleta i el canvi d'hàbits en la mobilitat, fent èmfasi en la necessitat d'alliberar els carrers de la sobrecàrrega i de l’excés de mobilitat privada, prioritzant sistemes de desplaçament més sostenibles: a peu, en bici, en vehicles elèctrics o en transport públic.

 

AJ. SANT CUGAT DEL VALLÈS | Caracterització de residus de la Festa Major

Identificació de la correcció de recollida selectiva de la Festa Major de Sant Cugat (2017)

Durant el mes de juny de 2017, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va contractar els serveis d'sm per dur a terme una caracterització de residus procedents d'un esdeveniment festiu concret dins de la festa major: un concert nocturn a la ubicació del Parc Joan Barnils , on es va realitzar una recollida de residus generats durant l'esdeveniment.

Es van recollir tots els residus generats en barra, en papereres ubicades a la campa i els propis residus dipositats de manera descuidada a terra. Tots aquests residus corresponents a les fraccions de vidre, envasos i resta (aprox. 970 kg) es van caracteritzar a la deixalleria del municipi, amb el principal objectiu de poder discriminar la qualitat de la mateixa i d'obtenir informació perquè l'Ajuntament disposi de dades per a realitzar una campanya comunicativa i informativa.

En el cas de la fracció vidre, l'objectiu era determinar quina quantitat de material no era vidre, obtenint-se un resultat d'un 85% de correcció en la segregació de residus. En la fracció d'envasos lleugers de punts de venda, es determinava quins materials no eren envasos lleugers (cartró d'envàs, fracció orgànica, vidre, palletes ...) i es va obtenir un 40% de correcció en la segregació. Per als residus recollits a campa, s'identifica un 70% de residus que haurien de ser recollits selectivament i no ho són.

ECOVIDRIO | Caracterització de vidre procedent de recollida selectiva

Caracteritzacions de residus d'envasos de vidre procedents de recollida selectiva. (2017-2019)

sm porta a terme el projecte de caracteritzacions de residus d'envasos de vidre procedents de la recollida viària per encàrrec de Ecovidrio, l'objectiu és avaluar la qualitat del vidre dipositat en l'iglú pels ciutadans.

Per a això, es treballa a 16 plantes de tractament al llarg de tota la Península ibèrica (inclòs Portugal), les Illes Canàries i Balears. Cada planta és visitada pels nostres tècnics de forma trimestral.

El treball consisteix en la caracterització manual de 200 kg seleccionats aleatòriament de les diferents entrades mostrejades, mitjançant el procediment marcat per Ecovidrio (descàrrega, homogeneïtzació de la mostra, separació mecànica de 1000 kg, quartejos fins a obtenir una mostra significativa de 200 kg, tamisat manual i separació dels materials).
Amb les dades obtingudes en el treball de camp, un tècnic realitza el corresponent informe adjuntant les fotografies dels processos, que posteriorment es lliura a Ecovidrio en format digital.

ECOVIDRIO | Verificació de la qualitat de vidre

Verificació de la qualitat de vidre en Plantes de tractament RSU. (2017-2018)

L'any 2017 Ecovidrio confia a sm, sistemes mediambientals la realització del projecte de verificació de la qualitat del vidre enviat a plantes de tractament de vidre per part de les plantes de reciclatge de residus sòlids urbans (RSU), renovant aquesta confiança l'any 2018.
 
Aquests treballs de verificació es realitzen trimestralment en 15 plantes de tractament de tot el territori nacional. Depenent de la planta, les mostres de 200 kg es caracteritzen per granulometria o per fraccions fins a un mínim d'1 cm.
 
Amb les dades obtingudes en el treball de camp un tècnic realitza el corresponent informe adjuntant les fotografies dels processos, que posteriorment es lliura a Ecovidrio en format digital.
AJ. ALCOBENDAS | Dia Mundial del Medi Ambient 2017

Realització d'activitats de conscienciació i educació mediambiental en el DMMA 2017

El 3 de juny de 2017 l'Ajuntament d'Alcobendas va encarregar a l'Aula d'Educació Ambiental del municipi (gestionada per sm des de 2010), l'organització del Dia Mundial del Medi Ambient.

Aquesta jornada es va celebrar al Jardí de la Vega, un dels espais verds del municipi i va congregar més de 3.000 persones que van gaudir durant tot el matí d'activitats lúdiques i d'oci amb caràcter ambiental de diferent índole, on grans i petits van poder participar del lliurament de plançons, contacontes, activitats d'hort ecològic, tallers de reciclatge tèxtil amb retalls, castell inflable a canvi de reciclar vidre, taller d'objectes per a mascotes amb material reciclat... Entre les activitats cal destacar la Gimcana dels residus, en la qual van participar més de 800 nens del municipi.

Per al correcte desenvolupament de l'activitat, sm, va coordinar a un equip de 10 persones que, mentre feien tasques de cocienciación i educació ambiental, es van encarregar en tot moment del bon funcionament de la jornada.

 

AGÈNCIA DE L'HABITATGE | Auditoria Interna del Sistema de Gestió Integrat

Auditoria interna del Sistema de Gestió Integrat (Qualitat i Medi Ambient) a les instal·lacions de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (2017-2019)

sm ha estat contractada per l'Agència de l'Habitatge per a la realització de les auditories internes del Sistema de Gestió Integrat per al període 2017-2019.
La primera de les auditories ha estat realitzada al maig de 2017. En aquesta auditoria es van auditar les activitats i serveis administratius realitzats a les oficines de l'Agència als carrers Diputació 92 i Aragó 244 de Barcelona, ​​així com dels serveis Territorials a Tarragona, Terres de l'Ebre, Girona i Lleida.
 
L'auditoria, duta a terme segons els requeriments de la norma ISO 19011:2012, tenia com a objectius comprovar l'adequació del Sistema de Gestió Integrat a les normes ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, i el Reglament CE 1221/2009 (EMAS III); la conformitat de respecte a la documentació que defineix el Sistema; el grau d'implantació i coneixement entre el personal, així com establir possibilitats de millora del sistema. A més, l'auditoria tenia també com a objectiu la comprovació del compliment de la legislació ambiental per part de l'organització, així com comprovar la traçabilitat de les dades i resultats publicats en la Declaració Ambiental.
AJ. GIJÓN - EMULSA | Campanya de comunicació de recollida selectiva

Campanya de comunicació per a la implantació de la recollida selectiva de matèria orgànica a Gijón (2017)

La Directiva europea de residus estableix la necessitat que els estats membres assoleixin el 2020 una taxa de recollida selectiva del 50% dels residus sòlids urbans. Amb l'objectiu d'avançar en aquesta direcció, la ciutat de Gijón ha decidit implantar la recollida selectiva de matèria orgànica en tot el concejo, implantació que desenvolupa gradualment per fases, iniciades el 2016 al Polígon de Pumarín.

EMULSA desenvolupa les tasques d'implantació d'aquesta recollida, així com les campanyes de comunicació per sensibilitzar la ciutadania. D'aquesta manera va contractar a sm sistemes mediambientals per desenvolupar durant els mesos d'abril i maig de 2017 accions per fomentar la inscripció de la ciutadania en el sistema de recollida selectiva de matèria orgànica de paral·lela implantació. Durant la campanya, centrada en els barris de Viesques, Montevil, Nou Roces i Nou Gijón, es van desenvolupar xerrades a les AAVV, punts informatius en els àmbits de major confluència pública (supermercats, parcs públics, etc.) i la visita porta a porta dels habitatges localitzats als esmentats barris per part de l'equip de l'equip d'informadors d'sm.

Per optimitzar les accions sm ha dissenyat un aplicatiu específic de gestió online dels registres d'inscrits, que facilita una millor operativa i l'extracció d'indicadors de la campanya. Els resultats de la campanya han superat amb escreix les expectatives, ja que es va assolir la barrera del 40% en tots els barris objecte de la mateixa.

AJ. GAVÀ | Comunicació i educació ambiental al municipi

Servei de tasques de comunicació i educació ambiental del Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Gavà (2017-2021)

L'objectiu d'aquest servei és la prestació de suport tècnic i personal especialitzat que treballa des del propi Ajuntament, per tal de dur a terme i desenvolupar tasques que s'articulen en 4 blocs de prestacions:

 • Comunicació i Educació Ambiental: Planificació i coordinació de campanyes mediambientals (Prevenció de residus, recollida selectiva, estalvi energètic i prevenció del canvi climàtic, mobilitat, campanyes i actes relacionats amb el medi natural...), comunicació i difusió d'actes, activitats i projectes del departament de Medi Ambient, i gestió de recursos educatius de les diferents campanyes escolars.
 • Gestió del Projecte "Xarxa d'Escoles per a la Sostenibilitat de Gavà": Tasques tècniques a realitzar en coordinació amb el dept. de Medi Ambient (assessorament als centres educatius, formació al professorat, visites als centres educatius de la Xarxa, coordinació amb les campanyes mediambientals...)
 • Execució del Programa d'Educació Ambiental Municipal: Tasques d'educació ambiental i monitoratge de tallers de ciències per a dinamitzar activitats de l'oferta educativa del programa d'educació ambiental.
 • Coordinació d'accions de sensibilització ambiental en moments puntuals com poden ser, festa de l'Energia, festa major, actuacions en mobilitat a la zona de platges, etc...

 

 

AJ. CORNELLÀ | Educació ambiental al municipi

Servei de dinamització i coordinació d'activitats i campanyes d'educació ambiental al municipi de Cornellà de Llobregat. (2017-2018)

L'objectiu bàsic d'aquest projecte és que l'Ajuntament de Cornellà disposi d'un servei que permeti dinamitzar, coordinar i desplegar els diferents actes i campanyes d'educació ambiental organitzats pel Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat dirigits a la ciutadania, centres escolars i entitats de la ciutat. Per això, un tècnic d'sm treballa des del propi ajuntament realitzant les següents tasques:

 • Coordinació d'activitats d'educació ambiental tals com: Mercat d'intercanvi i segona mà - Setmana de l'Energia - Concurs de fotografia - Activitats al riu Llobregat - Activitats de dinamització al Parc de Can Mercader - Setmana de Mobilitat - Setmana de Prevenció de Residus - Fira Infantil de Nadal
 • Desenvolupament de Campanyes: Programa Entitats per la Sostenibilitat - Euronet 50/50 a cinc equipaments municipals - Projectes amb escoles

A més, es duen a terme tasques de coordinació, seguiment i avaluació mitjançant reunions periòdiques amb el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat del propi Ajuntament, així com la redacció d'informes amb nombre de participants als diferents actes, activitats i campanyes organitzades, objectius assolits i la redacció d'una memòria anual.
 

 

MCP | Assistència tècnica al compostatge

Seguiment tècnic del compostatge domèstic i comunitari en l'àmbit de la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona. (2017-actualitat)

El pla de Residus de Navarra (2017-2027) recull que per al 2027 el 70% dels bioresidus s'hauran de recollir / gestionar de forma selectiva. A la Comarca de Pamplona i en la direcció assenyalada per aquest objectiu, es realitza, entre altres actuacions, la gestió dels residus orgànics mitjançant compostatge domèstic i comunitari.
sm porta a terme el seguiment tècnic del compostatge domèstic i comunitari en els municipis que integren la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona, ​​dins el servei públic de "Recollida i tractament dels residus".
 
En aquestes campanyes poden participar tots els interessats que pertanyin a l'àmbit de la Mancomunitat, sempre que disposin d'almenys 50 m2 de zona verda (horta i/o jardí) i que sigui primera vivenda. Als participants se'ls facilita el material necessari per elaborar compost a casa seva (compostador, guia de compostatge, revolvedor, etc.) i s'imparteixen unes jornades de formació. Tots els participants de les Campanyes de Compostatge Domèstic tenen la possibilitat de sol·licitar una trituradora domèstica per al processat de restes de poda.
A més de realitzar el seguiment tècnic mitjançant assistència telefònica i presencial, es duen a terme activitats de dinamització de l'autocompostatge i reciclatge dels bioresidus, realitzant un butlletí de compostatge i inaugurant nous espais de compostatge comunitari.
 
AJ. SABADELL | Control de Qualitat del servei de neteja d'equipaments municipals

Servei d'inspecció per a l'optimització del servei de neteja d'equipaments municipals. (2017-2018) 

L'Ajuntament de Sabadell té contractades 3 empreses externes per dur a terme el servei de neteja en la majoria dels seus edificis i en la totalitat dels col·legis públics d'infantil i primària. Donat el gran nombre d'equipaments i la complexitat del servei, cal dur a terme un servei d'auditoria o de control de qualitat d'aquesta prestació per a poder avaluar el grau de compliment dels contractes per part de les empreses adjudicatàries.
 
Els controls els porten a terme personal tècnic d'sm, que mitjançant una app mòbil enregistren durant la inspecció tant fotografies com valoracions o incidències destacables de cada equipament i sala (presència d'olors, productes no autoritzats o mal etiquetats, indicis de tabac, incompliments horaris, absències de personal, espais deficientment netejats...).
Es realitza primer una valoració general de la neteja de l'equipament, però també es valoren tant ubicacions concretes (dutxes, vestuaris, cuines, llums, mobiliari ...) com al personal de neteja o els productes utilitzats per dur a terme la neteja, fent èmfasi en la prevenció de riscos laborals així com en l'eficiència i estalvi energètic i en especial, al compliment del les condicions tècniques contractades per plec.
ECOPARC | Caracteritzacions de rebuig de planta

Caracteritzacions anuals de residus de rebuig de planta a ECOPARC-1. (2016-actualitat)

Ecoparc de Barcelona SA contracta els serveis d'sm per a portar a terme les caracteritzacions anuals de rebuig de la planta Ecoparc-1, amb periodicitat setmanal, sobre mostres de 150 Kg de rebuig de:

 • residus de compactadora i/o de bala. 
 • línies de FORM i resta 
 • planars i rebuig

Un equip de tècnics caracteritzadors d'sm realitza la caracterització complerta d'una mostra setmanal, separant les següents fraccions:

 • Fracció Orgànica i vegetal, Residus orgànics fàcilment fermentables, Residus orgànics biodegradables a mig i llarg termini, Fracció vegetal, Fustes i troncs, Paper-cartró, Vidre, Plàstics, Metalls, Bosses de plàstic i Plàstic Film, Plàstic PET, Plàstic PEAD, TetraBrick, Plàstic Mix (Altres plàstics), Metalls fèrrics, Llaunes no fèrriques (llaunes Alumini), Paper Alumini, Metalls no fèrrics (Alumini), Altres metalls, Mixtes, Tèxtils, Tèxtils sanitaris, Residus especials, Terres i runes, RAEEs, Voluminosos, Altres, Fins.
FUND. SOLIDARITAT UB | Servei d'autoreparació

Servei d'integració i interculturalitat Besós-Barcelona a l'Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana. (2016-2017)

La Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona va deixar en mans d'sm la posada en marxa del servei d'autoreparació d'objectes per tal d'allargar la seva vida útil, reduïnt així els residus i fomentant l'estalvi de recursos. 

El projecte tingúe dues fases diferenciades:

 • En una primera fase, que va consistir en l'adaptació del local per a les futures necessitats i dotant-lo del material i eines necessàries, i el procés formatiu de 320h (selecció d'alumnes, classes presencials, selecció de treballadors i torns) per tal de dotar els alumnes dels coneixements necessaris per fer petites reparacions d'objectes de la llar, fomentant així la reparació davant l’opció de comprar nous objectes, tot incidint en la prevenció de residus i l’estalvi de recursos i energia.
 • En la segona fase, un cop format i seleccionats el personal, es va obrir el local al públic, organitzant tallers d'autoreparació dirigits al públic en general de les diferents especialitats (principalment bricolatge i electrònica) i oferint el servei d'assessorament als usuaris.
URIBE KOSTAKO | Cursos Ekogune

Servei d'organització i execució de cursos Ekogune (Departament de Sostenibilitat) en la Mancomunitat de Serveis Uribe Kostako (2016-2017).

Durant els anys 2016 i 2017 sm és l'empresa encarregada de realitzar l'organització i la impartició dels cursos Ekogune d'Agricultura ecològica i de Cuina responsable del Departament de Sostenibilitat de la Mancomunitat de Serveis Uribe Kosta (Biscaia), dirigits als ciutadans dels municipis de la mancomunitat.
 
 • Agricultura ecològica: es tracta de cursos/tallers destinats a que els assistents adquireixin els coneixements bàsics per crear el seu propi hort ecològic en balcons, terrasses o petits terrenys. Es realitzen tallers d'hort urbà ecològic, hort vertical, reg sostenible i d'altres temes relacionats com són el compostatge, els productes transgènics, la micologia i la recol·lecció i conservació de llavors.
 • Cuina i alimentació saludable: es tracta de cursos/tallers adreçats a fomentar la responsabilitat i la sostenibilitat pel que fa a l'alimentació es refereix. Es realitzen tallers de esmussat de conserves de temporada, tallers de cuina per a principiants i tallers de cuina sense residus, entre altres.
MANC. ENCARTACIONES | Informació ciutadana per a la implantació del 5è contenidor

Execució del Pla d'Informació Ciutadana per a la implantació del contenidor de matèria orgànica en la Mancomunitat de les Encartaciones - Biscaia (2016).

sm, sistemes mediambientals, ha estat l'empresa encarregada d'executar el Pla d'Informació Ciutadana per a la Implantació del 5è contenidor (matèria orgànica) en la Mancomunitat de Municipis de les Encartaciones (Biscaia). La campanya, realitzada durant desembre de 2016, es va dur a terme en els següents municipis: Sopuerta, Zalla, Güeñes, Karrantza, Gordexola, Artzentales, Galdames, Lanestosa i Turtzioz.
 
L'objectiu de la campanya era el foment de l'ús del contenidor de residus orgànics entre els ciutadans dels municipis de la mancomunitat. Per a això es van realitzar les següents accions:
 • Trucades telefòniques a més de 2.200 persones que ja eren usuàries del 5è contenidor.
 • Repartiment de paquets de bosses compostables entre els usuaris del contenidor.
 • Bustiada de fulletons informatius sobre la recollida selectiva de matèria orgànica.
 • Realització de xerrades informatives a cada municipi amb la finalitat de fomentar l'ús del contenidor entre aquells veïns que no eren usuaris i refermar el compromís dels ja usuaris.